Délmagyarország, 1948. augusztus (5. évfolyam, 175-199. szám)

1948-08-03 / 176. szám

hei. m agy akohszah vtazasl julius 3j-16i auguszn s lo-fg rK«dii, 19T8 augusztus 3 a vidék tegnaüyoiif? j' - - - < —t kiállításai Hitek ZAPOftESfl, ZIVATAR Mérsékelt rté'rvníaTI szél. rfé'J. délutáni fclhffhén­RfMés, néhány hetven záporeső, zivatar. A meleg tovább tart. MELEG A TISZA VIZE A Tisza Vásárosnaménynél árad, máshol apad. Zá­honyig Igen alacsony. leWebb alacsony vizá'lásu. V'ré­Rek hőmenéMete Si 75 és tél*fok. ülal rtrálá­toh: csootrád 115 ( '), "f- ' m3). !\ 'piijiíxi) Kedd. augusztus 3 Belvárosi Morf tét : 'él 7, Béi 9 ómkor- Szürke fénv. Széchen vi Filmszínház fél 5. Iái 7. réi'D órn kor: Teherán. Korzó Mozt tél 5. fél 7. fél • árukor- Szemben a halállal. Széchenyi Híradó Mozi riél­•lőtt 10 4rátó| 2 óráig folvtn­ftólneos előadásokban roradők Múzeum fkéntár és ösréwé© Keh osztálv nyitva 8—tt-lg SomoTvl-Kflnwtár nyitva 8 —11 óráig. Égve te ml könyvtár nvttva Rertden és pénteken 10-l2-4g. V»l«t»ia?<»* yy 4 íy szertárak: Borbély J rtr.se r őrök b tlgrv I. l'Uzn I, -4rörut 20 l>eskó •Vilmo- i Jszes-t. Vedrcs-u. 1 Nngv óról k dr Hangayr Rol­ttr>g:mzonv-aiTgárnt 31; Zaknr S örök K. Málhé Mlhálv: Va­térin-lér 1: - MOLNÁR FRfK FGY NAP­RA VISSZATÉR BUDAFFST­RF. \ Duna-kon Per-encia hét­fői ülésén, mtnt soronkövei ké­rő delegátus. Molnár F.rik kül­ügyminiszter elnököl \z ülés Irtán Molnár Lrik Budapestre nta ik é<* előreláthatóan csak méh/íny napig lesz távol a kon­Incnriától - újjáépítik A KULTÚR­PALOTA koriivtus/j OSZ­LOPÁT. Mtnt ismeretes. Dur­va'; Józset kőrmunkaüffyl mi­niszter a Kultúrpalota meg­rongált oszlopsorának kijavitn­•ára 40 ezer forintot bocsáj­Bott az épttésügvt főiga/mjto­•ég rendelkezésére Ebből az ősszegből felállítják a kultúr­palota kilőtt hatalmas korln­luszi oszlopát A versenylár­H\nht?l szombaton megejtették. *z utániatokat felbontották és a munkálatok odaítélése még • héten megtörténik. x Kifasiönetnytlván-'á*. Mind­B*on jöhorátotc. Ismerősök, kik Brte.sapánk twr 'é ér részi vet­lek. ezúton mondunk köszö­netei Oondes-esnlád. Szívott On mór NI <OTEX clgarellál? Próbál fa meg . milyen a NIROTEX KOSSUTH - A FINN NÉPI DF.MO­'•'TVTTKITS SZOVF.TSF.G kiált­vánv! intézett a finn dolgo­zókba* és ebben harcra hivia fei őket ai aj kormánv elfen. mert ar csak kisebbségre tá­maszkodik és meg akarta nyit­ni az iPat a reakciós helnoP­tflcn előtt A szövetség olvan kormány megatakítá-tát köve­teli. ipnelv a finn demokra­tikus néptömegek bizalmárar nendefkeztK - ANGOL TILT\K01AS AT­BPNfíAN Pál kirá'y witafko. tata miatt. at athéni saffó je­lantba szerint at athéni angol ügyvivő tilt-ikozott Caktarlszná) Pdt királynak a Newvork 71­meshen közzétett nyilatkozata miatt, am-tp Cyprns szigetének Görögországhoz való visszacsa. iolbárót szót. Caldarlsz kife­'rnfrtfe, hogy az amerikai tn­dásttö nem htrrn adta vissza ti kirá'y Mf"'entésiL Cvprns szi­getének lakossága tömegtünte­fése'rn uf alkotmányt követelt és tiltakozott az ellen, hogy Anglia éa Amerika a szigetet támaszpontként használja fel. — HIDAVATAS SZATYMA­ZON. Szombaton délu'án avat­ták Szatymazon a város há­roméves tervének keretében elkészült két uj hidat A híd­építők részéről Molnár János adta át a gazrtiknak a hidat, amelyet Makra Ferenc. a szatvman Nemzeti RIzöttság elnöke vett ót. a hídmunká­toknak Jurái gazda niondOtt köszönetet. Az MDP képvise­letében Srilágvi András, a pol­gármester nevében dr. M1­bálvffy íészló. n szegedi terv­hivatal részéről f-apu Laios szólalt fel. A hidakat végül Kiss Grata szatvmarf plébá­nos áldotta meg. x Fén-bépezásAp vétel, ese­re. eladás Fotokónia. fénv­képnagvttások liebmann, Kelemen-utca 12 - A SZFGEDT OSSZFFSKÜ­VOK főtárgyalását kedden reg­gel 8 órakor folvtatja u népbi­ró«ág kütöntnnársa. Még 23 vádlott kihallgatására terül sor utáaa medkez/födöek a perbeszédek. ítéletet minden valószinöség szerint szomba­ton hirdet a népWróság. x Miixlent I -ikurékosságt Könyvre a HenffArla edénv házban. n<za l atos körút 55 — GABONARFJTEGFTOK Az uzsoraMró^Ag Börcsök Vin­ce mórahalm! gaz<Iá|ko<lót 4 hónaoi fogházra. 500 Forint oénzbf-níe'sr" éés a terménvek efkoboásft a téltc. mert pad­fáván 110 kiló tavalyt buzáf. i!0 kítő taraivl rozsot és 70 ­70 kiló fcenvér- és nultásHsz 'et rejtegetett Hasonló bün,e­tést knnott Tanács István m<V rahalmt gazda, akt négy ke reszt hutát és két kereszt ro­zsot dugott el a padlásán x briliáns éKszcrt keresek megvételre Magas árat fizetek I Fischer ékszerész. Klauzál-tér — ONOV1LKOSS \G. Magvar • Imre Algvöl ut 1103 sz. alatti lakos vasárnap délután fel­akasztotta magát. Mire rátalál­tak. már halott volt Búcsú­levelet nem hagyott hátra, fgy t tettének oka ismeretlen. FEJ.llAfífmODÁST h KI­TETT A NÜRNBERGI 1TF.J.ÜT .4 l eng tel TI. newyorkl tndó­sifója eaész sor vezető amerikai politikussal folytatott beszélge­tést ae l <r. FnrhenMiistrte ioazgaföja szcbndonhocsátá'A. rá'. Jamrs ifartin a heladá párt egyik vezetője kijelentette, hogy a felmentő ítélet fantasz­tikus meocsitfn'ára a nemzet, közi tgazrágszolaáltatá-'nak. hi­szen az egész világ hídja, hogn at I. G Farben gyár nélkül nem került volna sor a h'tleri aralomra. Tlonierd Arnbmster. akt ,V> éve gyűjti az t. G. Far. benfndiistrlenek az amerikai nagybankokkal és nagyiparo­sokkal fenntartott kapcsolataira vonatkozó adatokat, megállapí­totta. hoag az itéle' annak a be­folyásnak a következménye, amelyet a Farhenirduslrte az amerikai kormányra gyakorolt. x Halálozás. G-mrf István ny. áll. tógép ész meghalt. Te­metése 3-An délután 5 órakor lesz a felsővárosi Gyevt te­metőben . — Ff.TÜNT EGY VIZIRE­PÜT.OGPP. Egy francáa vizi­répülőgén útban a nragataf­rfkarf Dakarból. Port 'Ftienne kikötő felé. 40 utasával és 12 főnyi személyzetével eltűnt. A gépnek vasárnap reggel kel­lett volna megérkeznie Az 4 Tori-szigeteken lévó rádióál­lomás a gépről érkezett ietzést vett fel. Arra következ­tetnek. hogy n gép a rr ilt óceánon kényszerleszállást végzett. x OÖO.II NÉZNI LIEBMANN szemüvegen. Kelemen-idea 12. — VENDÉGLÁTÓ HENTES­MESTER. Kiss István szegedi hentesmester vasárnap dél­után a Szegedi Ipari Vásáron száz kis nrolelárgyermeket lá­tott venaégüj ingyenes uzson­nán. Az éhes kis apróságok Jó­ízűen falatozták a Kíss-féle fi­nom hentesárukat. — LONYOMTATASSAL CSE­PELT Börcsök Szilveszter és Fürtön János mórahalmi gaz­da. Az uzsorabiróság két-két hónapi fogbázbűn te lésre 1 tál te a rendeletet kijátszó gazdá­kat. x Tftzhelvek 11 nn«ilria Edénv­ház x Férft és nlF wösfaelíJ rérfl és nói kabátVelmék. selvmek, nván díva tujdon ságok érkez­tek Joó és Hegrdűs cégnek Szeged. Tisza Laios-köntt és Mikszáth Kálmán-utca sarok. fmressn Mvá, haiünfeoes íaviatt ravrátáa » f'dnál asl osf nom?ze z minden mennyiséiben kapható ÜGVács Lászlónál Zrínyi utca 2. Sokszorosítás, te *fOS leggyorsabban SZENES! Iroangép Vállalat, Széchcnjl-tér 7. T.: 6-41. Szárny bükk tűzifa megérkezett F O O O R fatelepeken kapható: Moszkvai 'vult Beriini)-kör­ut 33 Telefon: 13—41. Vasaaszenlpéter-utca t SÍ. Telefon: 820. — A VAMORLÉS AI-S() HA­TARA. Az Országos Közellá­tás hlvatat közli hogv avám­őrlésnéi előirt 75 .százalékos bttza 70 százalékos r^s és 65 százalékos árpakinr'é; az. alsó határt jelenti Ennél a'acso­nyabban nem szabad kiőrőlni. A magasabb vám "rlést rende­letek nem tljtj.ák x ttálllé*. szórakozás Tisza­virág halászcsárda 1 -ne! Uj­szegedi "részaparton lefele 5 kilométer. — BERF.IN ELI.ATASA he­TEKRE BIZTOSÍTVA VAN A mai napon kezdődött meg NngVberpn takostátának ellá­tása a szoviel részről felaián­lotT élefmiszerekkel A nőmet főváros lakosság-Inak ellátása hetekkei ejőre Mztositva van. — DE, GAULLE ANVFK­TAr.Nl AKARJA NVIT.áTNE­MFT0RS7ÁGOT De GattHe tá­bornok Elzászban mondott errik besziédélzen támadta a kormányt, mert nem tudja Franm'norszá.'Tot kr Hőképpen kénviseim és hangsúlyozta, hogy a jetenlepi bc[vzetbei) nincs szűkség náriokztv sem politikára. KülpoliFkai vona­lon annak n remén- ének adóit kifejezési, hogy több nvugat­néme'örszdgf tartományt egv­szc-smindenkor-a a nvuga'i vi­lághoz csatolnak x Orvost fte. Or, Sch Wein­manu Mária kt'nfkal tanánse­géó. l-eigvőg/ísz, rendelőié' Dták Ferene-iitca 20. szám aialt megnyitotta. — ALTAIXVOS. DR AGTTLAS OLASZORSZÁGBAN. O'aszor­stágbnn vasárnap tőbb. mint 50. százatékltai rilcgdriigitották a kenveret és a makarónit. A hó folyamán mlntegv 50 srá­zaléHai drágul a posta, a táv­beszélő. a háztartási gáz és villany, vafamfnt a közleke­dés Is." A széleskörű drágulás effvbocsik azzal, hogy az olasz szenátus jóváhagyta a Mar­shall-tervre vonatkozó egyez­ményt. x Evőeszközök flun járta Edénvház — SÚLYOS AUTÓSZEREN­CSÉTLENSÉG. Vasárnap dél­után a budapesti műúton gép­kocsizott dr. Kovács Tilior egvetemi tanársegéd. A 1ö0-ac kilométernél a kocst hirtelen felborult és utasát marra alá temette. Feltevések szerint n tanársegéd n nagy .mclerrben elszédülhetett és elvesztette uralmát a kormónv fölött .Az országúton táró-kelők fedezték fel a pozdorjává tőrt koest­roncsok közt az eszmélő'Ion orvost, nlcit a sebészeti kFnt­kára srállitottak he Dr. Ko­vács Tibor eszméletét még nem nverte vissza ígv IdhaH­gahtl "sem lehetett." A"apota snlvos és életveszélyes. x Zomfaeeöéavek. noreel'á­nok. úvegártik és mindennemű háztartási cikkek f.zobai Ml­bálvtói Tisza I.ajos-körut, Ká­rolyi-utca sarok — ELTEMETTÉK A T.UD­WTGSHAFENI AI.DOZATO­KAT A twiwijshafent szei-en­eséttensé? áldozatait hétfőn déte'őtt ünnené'ves szertartás köbben eltemették A szertar­táson megjelent Kőnio tábor­nok ls. a nvugatnémetarszápi franca övezet főparancsnoka r A'umjnlumerlény Iliin-lária Edénvház x Bérlet' leTh'vSs. Felkér iük az összes szinházl bérlőin­kel. hogv augusztus 1 és 10.-e között az első részlet tefize­téro és 8 bérleti tv aláírása vésett irodánkba befáradni zzlveskedienek Hivatalos tdő déelelől' 9— 1-1g és - délután 4,-0 óráig a Tttta í.a!os-kön»t 67. szám alatti székházban. — SZOVJET-ANGOL KF­RESKFDI-LM1 TAHGYALASOK A BBC jetenlése szeiinl Lon­donban inlynoa az előkészü e­lek az angol-szovjet kereske­delmi tárcyalácokra. Osszeif­litották azokntt:; az áruknak a jegyzéké ameivet Anglia a Szovielunióbé)! akar bevinni és azokat amelyeket Angii cse­rébe adhat — JOBBOLDALI SZERVE­ZETEK ÉRTEKEZLETE A jobboldali angol, amerikai és francia szakszervezetek szom­baton összeültek az angol fő­városban a Marshall-terv meg­vitalá'á a A szervezetek liotr­mannlól és Darrimontól kap­tak utasítást. A Humanlté je­lenti hogv Juhaveaux-t, a szakadár Force Ouvriere ve­zetőjét Harrfman megtázottjá­vA nevezték ki. x Háztartási cikkez !lnu«irta Edénvház, Tisza L.-kórul 55. — ITTAS SOFFOR KARAM­BOLJA Az ujszegrsH SzAK­Dátva közeiéhen szomiia' éj­szaka egy teherautó felbont L A kihívott mentők a teherau­tó tulajdonosát. Ivónyt Aurél faiskola tulajdonost súlyos tá-f rűlétokket a köz.'-Arház'. a szál­lították A géokocsiveze'ő. Karpinszkl I-aJos ellen petTg megiudut az. eljárás, mer' a rendőrt Mzo'hág megáll.- ztol­ta. jtogy erősen ittas ál.tanot­hnn vezette a teherautót. Kar­pinszktnak az Ijedtsécen kárai semmi baja sem történt. x 7ománceaény Hungária Edénvház — FEKETE .PISTA* AZ ÜGYÉSZSÉG FOGLYA. Az or­szágosan körözött Fekete Pis­tát a bunanesM rendőrség Sze­gedre szállította. Kihallgatása után á tan Iák az államügyész­ségnek ahoi sikkasztás- bün­tette minit elrendelték előze­tes fetar'öztatátát Fekete Pis­ta legutóbb Bachora János bn­lettáncost károsította meg ezed forinton felüli értékben. Át­vett tőle egy pepilaszövelet el­adásra A szövetet el is adta. de az árávat meglépett. A sik­kaszlót rövidesen bíróság elő állit iák. A régi viláfihirn KfirBs' hfttösresirrfa •tárja fial a tápéi vittanwí megál. Iá'61 1 perc Telefon: 7-70. Szoboíesíésl, mázolást és butorrényfczést el­sőrendűen. julánvosan vállal SCIIKMMEL és LSD át Olt, Szt. István-tér 7 Verseny butorrakiár Kelemen utca 11. szám alatt (Posta mellett), ahol minden; Igényt kielégitö és legolcsóbb árban bútorok nagy válasz­tékban kaphatók KAKUSZI müasíiatos. Butor-úzom Kossuth L s. o. Fixes és jutalékos eiőfizetéf sz?rvez»het felvesz a Dé ma:\ya?0{száB kiadód »?tata -

Next

/
Oldalképek
Tartalom