Délmagyarország, 1947. augusztus (4. évfolyam, 173-197. szám)

1947-08-10 / 181. szám

Vasárnap, 1947. augusztus 10. HHUMMaBBaBBBBH DÉLMAGYARORSZÁG HÍMEK NAPIREND Vasárnap, augusztus 10. Nemzeti Színház: Nyári szünet. Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7 léi 9: Mindenki muzsikája. ' Belvárosi Mozi: féí 5, fél 7, fél 9 Tarzan győz. Korzó Mozi: féí 5, tél 7, fél 8 Férfiszenvedély. Múzeum: Nyitva 9-től l-ig. Hétfőn: Zárva. Somogyi könyvtár: Zárva. Hétfőn: Nyitva 9-től este 7-ig. Egyetemi könyvtár: Zárva. Hétfőn: Nyitva 8-tól l-ig. Szolgálatos gyógyszertárak: Barcsay Károly: Tisza Lajos-körut 32; B,ulcsu Barna: Kálvária-tér 7; dr. Lőbl öröK. B. Lázár Jenő: Kle­belsberg-tér 4; Selmcczi Béla: Somo­gyitelep IX. utca 489. NÉPBIRóSAGI NAPIREND Hétfőn 9-kor: Igazolási fellebbezé­sek. Szerda fél 9: Kozma-tanács: Raskó Károly. Csütörtök fél 9: Kozma-tanács: Frank Antul; 9: Feuer Jenő; fél 11: Kocsis Ferenc. 5 — Időjárásjelentés. Várható idő­lárás vasárnap estig. Ma: mérsé­kelt északnyugati, északi szél, ké­sőbb felhőátvonulások, Dunántúl eső nélkül, a Tiszántúl pár csepp esővel. A hőmérséklet délután 2ő fok körül, éjszaka 10—15 fok kö­zött. Holnap: mérsékelt északi, északkeleti szél. délután felhőkép­ződés valószínűleg eső nélkül. A hőmérséklet délben megközelíti á 30 fokot, este 20—25 fok között. — A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének rókusi szervezete augusztus hó 11-én hétfőn délután 6 órakor nőnapot rendez a rókusi iskolában. Előadó dr. Dalos Im­réné. Vendégeket szivesen látunk. — A szegedi újságírók Vidám Nyári Estjén a Hungária terraszán augusztus 14-én, csütörtökön este 9 órakor fellépnek Bordy íjella, az Állami Operaház primabaTlerinája. Radnóthy Éva, a szegedi Nemzeti Színház művésznője, Jurik Julcsi és Moóry Lucyv a szegedi Nemzeti Színház újonnan szerződtetett mű­vésznői. Sok móka, vicctávirat, táncverseny. Számozott asztalok. Jegyek elővételben a lapok kiadó­hivatalában válthatók. Asztalfogla­lás a jegyek bemutatásával a Hun­gária főpincérénél hétfő déltől kezdve minden nap déli 12 órától, biztositsa a helyét. x (Politikai előadás. A Nemzeti Parasztpárt a városi értelmiség és kispolgárság, közalkalmazottak és pedagógusok részére augusztus hó 10-én (vasárnap) d. e. 10 órai kez­dettel a Tisza-száRó na®termében politikai előadást tart. Bibó Ist­ván e®etemi tanár népünk-.nem­zetünk sorskérdései köréből be­szél. A tár® jelentőségére való te­kintettel minden érdeklődőt szive­sen hív a Párt.> DÜGÁSZ 0°r TK:;;y:: tesi, tfsztn — Rájár a rud a mázoiókra. Dandé Albert földműves és Hajla­mász Pál napszámos, mindketten ®ulavári lakosok, augusztus 3-án. az éjjeli órákban a Kommunista Párt vezetőit ®alázó, Izgató kije­lenléseket írtak több ház falára és kerítésére. GvulaváH községben baloldali gondolkozású, munkás­párti a lakosság s a két mázol ót csak a rendőri őrizel meniette meg a lincseléslől, akiket beszállítottak a szegedi népü®észségre. Dr. Lip­pay László népü®ész a részeg­séggel védekező Dandét és Hajla­mászt előzetes letartóztatásba" he­lyezte. — Fémiparosok.' akik a miskolci vásárra kívánnak utazni és a diós­®őri vasgyárat kívánják látni, kedd délig jelentkezzenek az ipar­testületben. Bevezetik a villanyt az ONCsB-telepre Eredménnyel járt a kommunista elvtársak közbenjárása A város szélért fekszik az ONCsA telep. A dolgozóknak már régi pa­nasza, hogy a lakásokba a villany nincs bevezetve. Barna Mihály elv­társ a szegedi dohánygyár üzemi bizottsági tagja már régen i®eke­zett a telepiek ü®ében közbenjár­ni. Legutóbb érintkezésbe lépett Homola elvtárssal, a gázgyár üze­mi bizottságának kommunista el­nökével. Tárgyalásaik, melyet az ONCsA-telepiek villanyü®ében folytattak, eredményre vezetlek. • Közbenjárásukra a villanyte­lep 6 havi törlesztést engedé­lyez azoknak, akLk bevezettetik a villanyt. Ilyenformán hosszú idő után a te­lep dolgozói egészen jutányos áron vezettethetik be a villanyt. . A Ma®ar Kommunista Párt nem áll meg a megkezdett uton. Kivá­1 natosnak tartjuk, ho® necsak az ONCsA-telepiek részére adjanak 6 | havi részletet. Minden kisember is részesüljön ebben a kedvezmény­j ben, ha a lakásába be akarja a I villanyt kapcsoltatni. Dolgozók a Kommunista Pariért Megírtuk, ho® a szegedi gyufa®ár dolgozói párlkülönbség nélkül felaján­lották egyheti fizetésük egy százalékát a Magyar Kommunista Párt választási alapja javára. Azóta a szegedi gyárak­ban és üzemekben mindenütt meg­indultak a ®üjtések és a munkásság nagy tömegei ezen az uton is meg­mutatják mindenütt az MKP iránti ragaszkodásukat, szeretelüket és áldo­zatkészségüket. A felajánlásokat ezen­túl folyamatosan közöljük. A városháza kommunista alkalma­zottai fizetésük egy százalékát aján­lották fel a választási alap javára. A szegedi kendergyárbán is megin­dult a gyűjtés és a kommunista mun­kásság egyheti fizetésének egy szá­zalékai ajánlotta fel, sőt sokan még ezenfelül is fizettek. Ezt az 'összeget már át is adtáá az MKP na®szegédi pártszervezetében A Hírlapkiadó Kft. munkássága, köztük a Délmagyaror­szág munkássága is pártküíönbség nélkül felajánlotta a választások egész időtartamára mind a négyheti fizeté­séből heienkint egy-egy munkaórájá­nak diját. Szegedi képzőművész országos kitüntetése Villámbeszélgetés Rezsnyai Zoltán elvtárssal, az országos ötletpályázat III. díjnyertesével Két hónappal ezelőtt a Gazda­sági Főtanács és az Ipari Terme­lési Tanács a hároméves terv népszerűsí­tésére ötletpályázatot hirde­tett. A pályázaton közel né®­százan vettek részt, közlük a legkitűnőbb plakátlerve­ző iskolák hallgatói. Néhány nap­pal ezelőtt-hozta meg a döntést az eredményekre vonatkozóan a kul­tuszminisztérium,. a mérnökök szakszervezete,, a képzőművészek és az iparművészek szakszerveze­te kiküldötteiből, valamint neves szakértőkből álló birálóbizoltság ós a harmadik díjai egy fiatal sze­gedi képzőművésznek: Rozs­nyai Zoltán elvtársnak ítélték oda. Rozsnyai Zoltán a budapesti képzőművészeti főiskolán tanul, de szülei szegedi kisemberek, édes­ania hadirokkant kiskereskedő, ö maga most u®ancsak Szegeden tartózkodik és résztvesz az MKP választási küzdelmében. Erős nö­vésű, tiszta tekintetű fiatalember. — Eddig kisebb plakátokat és könyvillusztrációkat készitetlem — meséli, amikor előző munkásságá­ról érdeklődünk. — Első igazán ki­emelkedő sikerem ez a plakátterv. amely rövidesen megjelenik nyom­tatásban is. A m unkás-paraszl-értelmiségi összefogást szimbolizálja a rajz és kiemelt a hároméves terv gondolaiát. Az alakok ipö­götl a munkásököl árnyéka lát­ható, alatta föltrás: >Emeld a termelést, magadnak dolgozol.* További terveiről kérdezzük ez­után. — Továbbra is dolgozom gra­fikusmunkákon, de inkább szob­rász szerelnék lenni — válaszolja. — Három évig éltem hadifogság­ban a Szovjetunióban. Ott volt al­kalmam látni< ho® a világnézett elgondolást Is be lehet vinni a művészetbe anél­kül, ho® bántóan propaganda­ize lenne. Ott a művészetet is a béke és az építőmunka szol­gálatába állították. U® gon­dolom, ho® nekünk is erre az ulra kell lépnünk és főként ezért a nép életéből aka­rom meríteni munkáim tár®körét és a nép politikai jelentőségét sze­retném reflektorfénybe állítani. Sok sikert kívánunk további munkájához, de már siet is to­vább és szerény mosollyal hárítja el dicsérő 'jókívánságainkat. parthirek Fi®elem! Filmpropagandisták. Hét­főn, augusztus 11-én délután a Szé­chenyi Moziban fél 5 órakor ponto­san jelenjenek megl A kommunista élelmező munkások hétfőn, 11-én délután 5 órakor az MKP rókusi helyiségében aktivaülést tartanak. Megjelenés kötelező. R-gárdisláb íf®clcmt Hétfőn, au­gusztus 11-én este 7 órakor minden rendezőgárdista jelenjen meg a Kál­vin-téri székházban. A fontos meg­beszélésen a megjelenés kötelezcf. Magyar Kommunista Párt valasz'ási nagygyűlései auqusztus IO*en: Szatymaz délelőtt 10 órakor. Al®ő délelőtt 9 órakor. Sándorfalva délelőtt 10 órakor. Pusztamérges délelőtt 11 órakor. Buzsajárás délután 4 órakor. Zákány délután 4 órakor. Szőreg délelőtt 11 órakor. Deszk délután 3 órakor. Kübekháza délelőtt 11 órakor. Tápé délután 4 órakor. Országos központi előadóvaL Előadó: Perjési László. ». Komócsin Zoltán. .»: Zalaváry I. »: Mosonyi J. » Farkas István, i » Barta János lelkész-szá­zados. Országos központi előadóvaL Országos központi előadóval. Előadó: Komócsin Zoltán. Műveltség, képzettség, szakszerű vezetés btMosilja a 3 éves terv sikerét. ÉRTELMISÉG! Építsd a ítéppel az uj Ma®arországot! SZAVAZZ A MAGYAR KOMMUNISTA PARTRA! Ari árdrágító esete az á deteklívvei Tomolik Jrászlóné tanyai asszony 20 kiló nulláslisztct árult a piacon kilónkint 3 forintért. Megállt előtte! egy xrendőrnyomozóf, kifaggatta a' liszt ára és mennyisége felől és eré­lyes hangon követelte, hogy 1.40-érf adja át mind a 20 kilót, ellenkező esptben becsukatja. Az asszony meg­ijedt és átadta g lisztkészletet, dei a »nyomozó« nem tudta az árát ki­fizetni. Tomolikné nvomonkövelte vá­sárlóját és a legközelebbi rendőrrel Ieigazollatla. Olt derült ki, hogy Ko­lompár Géza cserepessori fodrászse­géd akart ilyen uton liszthez jutni. Zsarolás és hatósági közeg-szinlelés miatt eljárás indul ellene, "de árdrá­gítás miatt romoliknét is előveszik. — Tolvaj járt az adóhivatalban. Szabó Péter városi végrehajtó au­gusztus 7-én észrevette, ho® a szobájából ^ellopták szürkére fes­lett iralállványát. A rendőrség ke­resi az adóhivatal tolvaját. x Közérzetét javitja a Ferenc* József keserűvíz. — Háziszarka került hurokra. A Pollák-féle Bajcsy Zsilinszky-ut­cai füszerüzlet tulajdonosa felje­lentést tett a rendőrségen^ meri üzletét hónapok óta dézsmálták. Na® tételek nem hiányozlak, de a kézipénztárból 70—80—100 forint tűnt el időnkint és kis mennyiség­ben áruhiány is mutatkozott. A rendőrség rövid nvomozás után megállapitoltav ho® az üzlet ud­vari redőnyös bejáratán keresztül jár ki-be a tolvaj. A házmestert vették ®anuba. aki kihallgatása­kor be is ismerte, ho® álkulcsof készített a redőnyhöz és szinte na­ponta dézsmálta az üzletet, de min­dig kis tételekben, neho® feltűnő le®en. Az áru e®részét eladta. e®részét a lakásán megtalálták. Tari József házmester ellen eljárás indult. ­BUTdRI 2.600 forint 1.690 forint 2.600 forint 800 forint Kakuszik készen legolcsóbban vá­sárolhat, va® rendelhel politúrozott diófa hálő fényezett háló fényezett kombinált szoba konyha bútor üasztalos Kossuth L. s.-ut 5. sZ. JAVÍTÁSOK OLCSÓN! Krisfály fehér BEFŐTTES- és UGORKÁSCYEG ERKEZETT AZ , ADLER EDENYC5ARN0K B OLCSÖ ARAKI í Kárász u. 10. ésCserzy M. u. 3. Tilia Podolszkaja a bukaresti Jiddtsch Színház opera­énekesnője aiig. 8~an, csütörtökön este fél 9 órakor a Hitközség nagytermében tartja önálló hangversenyét LACZKO oras es ékszerész, Kárász-u. 14. Kerese* kar- és zsebórákat, (veckerórát is), ezüstöt, brilliáns­ékszereket magas áron. Öra- és ékszerjavitást vállalok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom