Délmagyarország, 1947. augusztus (4. évfolyam, 173-197. szám)

1947-08-10 / 181. szám

8 DELNA6IAIOIIZI6 Vasárnap, 1947. augusztus 10. SPORT Ma a S&échenvl .Moziban az MKP sporlfilmclőadása Ma délelőtt 10 órakor a Széchenyi Moziban a sportkedvelőknek igazi csemegét: a moszkvai Dinamó—Arse­náí mérkőzést mulatják he. A film­előadás elölt Hidas l ercnc elvtárs, a Spprlfőtauács tagja számol he a ma­gyár sporl időszerű kérdéseiről éí moszkvai élményéiről. A RÁKOSI-KUPÁÉRT A szombaton lejátszott mérkőzése­ken a következő eredmények szület­tek: Poslás müszak-Winter 11:1 (3:1), Dobó gumigyár—Szikra 3:2 (1:1). Á második félidőben Sándor összeakasz­kodón Mucsival. Botrány tört ki és félbeszakadt a mérkőzés. A JT okulhatna már az eddigi ta­pasztalatokból. Eréíyeskezü és jósze­mü játékvezetőkre van az üzemek mérkőzésein szükség. VASÁRNAPI SPORTPROGRAM: Vasutas-stadion: 6 órakor Tisza— SzMTE barálságos mérkőzés. Cserepessor: fél 5 órakor Somogyi­telepi MaDISz— Tanítói kiskertek; fól 7 órakor Móravárosi törpe—Szőregi MaDISz. A mezitlábasbajnokság csoportbaj­nokainak dönlömerkőzései. A SzAK Csongrádon a Cs. Barát­ság ellen játszik, a Honvéd labda­rugói Vásárhelyen vcndégszei'epolnek, a SzAK ifjúsági csapata Kisteleken n KiTE-vei játszik. Az SzMTE úszói és vízilabdázói Pécseit küzdenek Pécs város vándordijáért. A szegedi kerék­párosok Debrecenben háztömbkörüli és salnkpálynversenycn vesznek részt. Az SzMTE-tornászok és a Szegedi Kendergvár labdarugói Békéscsabán szerepelnek. A SzEAC férfi- és női kosarasai Sopronban küzdenek az NB II-be jutásért. A VAOSz férfi- és női tekézői Kecskeméten mérkőznek. POLYÁK GYUSZA - SPORTMESTER Jelentcilük már, ho® véget ért Budapesten a labdarugó mesterképző tanfolyam, amelyen Nagy Anti, "fl SzAK játékosa és Polyák Gyusza volt SzAK-jálékos. jelenleg a Honvéd TK edzője lelte le síkeresen a vizsgát. Örömmel értesüllünk, Jio® a meg­nyerő külsejű, mindig halk és szerény Polyák Gyusza Bukovi Márton és Pol­gár'Gvulá piciiéit harmadiknak mes­teri oklevelet kgpott. A többi hat­nyolc segédmesteri oklevéllien része­sült. Üdvözöljük ebből az alkatom­ból és kívánunk neki eredményes jó munkát. 1)1 AS. :i|. váf.-Kecskemét vegyes 4:0 (4:0). A Kecskeméten lejátszott mérkőzésen Petrik, Ludas II., Sándor és Tóth góljaival biztosan ®őktek h szegcdi fiatalon. i — Bibó professzor előadása. Ma. vasárnap délelőtt 10 órakor a Ti­sza-szálló nagytermében dr. Bibó István, a szegedi tudományegye­tem neves politikaprofcsszora >Lé­hetünk-e nin®arok? (Kell-c értel­miség?)* címmel előadást tart a Nemzeti Parasztpárt rendezésében. Minden érdeklődőt szivesen látnak, belépődíj nincs. KBzetl&Ms! A lüstcsUvck és tartozékai ára ható­ságilag szabályoztaloll. Felhívom a vásárlóközönséget, liogy vételeik előtt n kötelezően kifüggesztett árjegyzéket tekintsék meg. Kereskedők az árakat kifüggeszteni tartoznak. Piaci ára^a^ulás 1947 augusztus 9-én kialakult ter­melői árak: Fokhngvma kg. 3.20 Ft, sárgarépa 'és zöldség cs. 20—30, hagyma kg. 70, kelkáposzta és fejcskáposzla 50, kalarábé kg. 50, zöldbab kg. 60, sóska, spenót kg. 80, uborka kg. 70—90, burgonya kg. 62—76, zöldpaprika drb. 2—10, csöveskukorica drb. 12—IC, tök kg. 20—22, paradicsom kg. 36— 40 fillér, őszibarack kg. 3—5, körte Ikg. —.60-1.20, alma kg. -.30-1.10, borszőlő kg. 1.60-1.80, csemegeszőlő kg. 2—2.20, Szőlőskorlek királynéja 210-2.60 Ft, szilva kg. 30-50 fillér, rínglószilva kg. -.80-1.20 Ft, görög­dinnye kg. 26-36, sárgadinnye kg. 50—60, sárgadinnye tógó kg. 70—80 fillér, csirke rántani való kg. 8, lyuk kg. 5, kacsa, liba sovány kg. 5 Ft, to­jás drb. 50 fillér. Szafcszeruezeti hírek A Földmunkások Szakszervezetének kiskerlész-szakoszlálya augusztus 10-én, vasárnap délelőtt 10 órakor értekezletet tart az ujszegedi vigadó­ban budapesti előadó részvételével. Az Egészségügyi Alk. Szakszerve­zete értesiti az egészségügyi kórháza­Hal, klinikákat, stb., hogy alkalma­zottakat csak az Egészségügyi Alkal­mazottak Szakszervezetén keresztül lehel felvenni. Hivatalos idő 3—6-ig a szemklinika baraképületében. Az Édesipari Munkások Szákszer­vezete augusztus 12-én, kedden dél­után 7 órakor taggyűlést tart a szak­szervezeti székházban. A Zenészek Szakszervezete augusz­tus 11-én, hétfőn délután 5 órakor választási nagygyűlés! tart a szakszer­vezeti székházban. Előadó Vasvár' Ist­ván országos főtitkár. A zenészek és családtagjaik teljes számú megjele­néséi kért a vezetőség. Az Építőmunkások Szakszervezete augusztus 10-én, vasárnap délelőtt fél 10 órakor nagygyűlést tart a szakszervezeti székházban. A kiskertészek augusztus 10-én dél­előtt 10 órakor taggyűlést tartanak a szakszervezeti székházban (Kálvária­utca 10V A kéményseprőmunkások augusztus 13-án, szerdán délután fél 5 órakor taggyűlést tartanak a szakszervezeti székházban. A Famunkások Szakszervezete fel­hívja a gépen dolgozó favágókat, hogy augusztus 10-én, vasárnap" délelőtt 9 órakor jelentaezzenek a famunkás szakszervezetben (Kálvária-utca 10., II. emelet). H wnlm Tárgy: A szegedi festékkereskedők, a szegedi borkereskedők és szegcdi kötött-szövölt, rövid- és divatárukeres­(kedők adóközösségi ü®e. Hirdetmény. A fenti tárgyra vonatkozó részletes hirdetmény megtekinthető városi hir­detőtáblán, Bérház, kapu alatt. Nyi«ttér*J Köztudomásra hozom, hogy Kovács László magántisztviselő, Felsőtisza­part 24. szám alatti lakossal, az el­jegyzésemet felbontottam. Dobó Rózsi, Felhő-utca 10. ")' E rovatban közöltekért sem c szerkesztőség, sem a kiadóhivatal le lejősséget nem vállal. Bérleti felhívás A Szegedi Állami Nemzeti Szín­ház az 1917/48. sziniévadra 24 elő­adásra — 10 próza, 8 opera,.6 ope­rett — bocsát ki bérletet. A bérletek a következők: 1. Bemutató (premier) bérlet* mely mind az opera, mind pedig a próza és operett bemutaló elő­adására érvényes. 2. »A« bérlet a mindenkori má­sodik előadásra érvényes mindhá­rom műfajnál. Bérlelek kizárólag 24 előadásra válthatók és műfajok szerint széf nem bonthatók. Bérletek a szinház gazdasági hi­vatalában délutánonként 3—5 óráig válthatók. — Felkérjük a régi bér­leltuIajdonosokaK ho® bérleteiket a legrövidebb időn belül megújíta­ni szíveskedjenek,, mert a na® érdeklődésre való tekintettel he­lyeiket hosszabb ideig fenntartani nem tudjuk. Üveget, sporcelláni, zománcedényt és háztartási cikkeket vásároljon CSAKA GYULÁNÁL, Károlyi-utca 3. ilfrflfilTTOl APRÓHIRDETÉSEK FOGLALKOZÁS ] BŐRKABÁTOK készítés* mérték után, bőrkabátok javítása, alakítása puhi­téssal és vixhatlan festéssel szaksee­rüen készül Csordás börruhakószitá­mestoruéí, Szent Miklós-utca 7., fel­sővárosi templom mögött. Jő bizonyítványokkal rendelkező bent­"akó mindenesleányt felveszek. Cim a kiadóhivatalban. CSINOS borászleányl szakszervezeti könyvel felveszek. Faludi vendóglő, Kossuth Lajos-sugárut 71. GYERMEKSZERETö mindenest, aki a főzéshez is ért, felveszek. Dr. Nárai, Püspök-utca 12, azonnalra. MOSÁST, vasalást vállalok hosszabb gyakorlattal, ösz-utca 38, emelet. FELVENNÉK hónapos gazdasági min­denesnek erőteljes fiatalembert. — Slancsev, Algyői-ut. CSAK házhoz megyek varrni női és férfi fehérneműt, gyermek és női fel­sőruhát, alakítást is vállalok. Tömör­kényi-utca 8., házmester. TAKARÍTÓNŐ háztartáshoz felvétetik. Jelentkezés MaTF.OSz-iroda. Bajcsy ­Zsilinszky-utca 13. FÉRFI takarítószemélyzetet bent­lakás nélkül alkalmaz internátus. Je­lentkezés okmányokkal hétköznap dél­előtt Boldogasszony-sugárut 1. sz. a. [ A D A S-V ÉT ÍL BÉLYEGGYUJTEMÉNYT, tömegbé­lyeget veruu. Árjegyzék d kirakatban Falas bélyegüzlet, Iskola-utca 29. In­gád almi templomnál. ELADÓ három nagy gerenda, darabja 14 méter hosszú, 21x28 cm. vastag és egy 14 m. hosszú, 16x16 cm. vas­tag. Tornai Mihály, Szeged, Lechner­tér 14. ELADÓ egy szép komplett ebédlő 4 ezer forintért. Kárász-utca 14. sz., I. emelet 1. ajtó. 4— 500 literes használt fakádakatvagy cgvíenekü boroshordókat veszünk. Te­lefon: 3-95. ELADÓ 12 darabhói álló faragott cse­resznyefabutor. Jelige »Értékes styl­butor*. EGY 5 méteres ház szép gyümölcsös­sel 2600 forintért eladó. Üjsomogyi­telep 56. ulca 1303. EGY bőtejü hasastehért és lebontás­ból kikerült tógla, cserép és faanyag eladó. Timár-ulca 7. EGY férfi Singer varrógép eladó. Tá­pói-utca 10. szám. 1 mázsa famenles makulatúra (zacskó­nak is alkalmas), jutányosán eladó. Margit-utca 9., magasföldszint. FAÁGYAKAT, székeket megvételre ke­resek. Klein, Párizsi-kórul 45, Marx­lér sarok, hétfőtől. KÉT pár 42—43 sz. teljesen uj férfi­cipő jutányosán eladó. Báró Jósika ulca '37., emelet. EGY jókarban levő mély gyermek kocsi eladó. Zöldfa-utca 2/b. FÜSZERÜZLETBERENDEZÉS dara­rabonként is, üzleti táblák, kiposzta­gyalu. dézsák eladók. Szilléri-sugárut 27. szám EGY modern konyhakredenc alkalmi áron eladó. Fodor-utca 15. 503-as Fiat személv. tehernek is át­alakítható. 8—10 mázsát biró. Jelige: »OIcsó«. IIÁLóSZOBABUTOR használt eladó. Újszeged, Csanádi utca 8. EGY jókarban lévő fehér mély gyer­mekkocsi eladó. Csillaa-utca 19. NÁSZAJÁNDÉKNAK faragott diófa­ebédlő nagy tükörrel eladó. Maros^ ulca 3. TRÁGY'A kl). 50 mázsa eladó, va® szalmáért elcserélheLő. Bocskai-utea 5., Jéggyár. SZÉP, masszív kotnbinállszekrény el­adó. Érdeklődni: Kárász-utca 8.. Szé­kely üzlelbeu. 2 és fél\3 és léi méleres ebédlősző­nyeget veszek jó állapotban livőt. Cini a kiadóhivatalban. ELADÓ egy férfi sötétszürke átmeneti kabát egy" világosszürke öltöny, egy fekete kosztümkabát. Báró Jósika­utca 41., I. emelet. MAGASFEKVÉSÜ l'évielek. 1 éves sül­dők kétkerekű kordé eladó. Felsővá­ros, Kereszt-utca 27. ELEGÁNS hörcsög kulikabát eladó. Bányai szűcsnél, Oroszlán-utca 2. ÜRES benzineshordót veszek. Marko­vics műszaki üzlet. Tisza Lajos-kör­ut 44. MODERN uj hálószoba, mély ®er­mekkacsi minden elfogadható áron eladó. Kálvária-utca 43. ZONGORA, pianinó, és egy hálőbütor, 30 literes rézüsl eladó. Ady Endre­tér 6. (Szukováthy-lér). eqielet. HALóSZORABUTOROK rendkívül ol­csó árban Spitzer Sándor asztalos­nál, Margit-utca 12. MÁRVÁNYLAPOS réztükör, diszesréz ágy, kerek asztal, tükrös előszohafal, kitűzéshez alkalmas asztaísparherdt olcsón sürgősen eladiji. Szl. György ulca 18., ajtó 1. TANGóHARMONIKA, kétváltós, 80 basszusos, zenekari jazzdob felszere léssel együtt olcsón eladó. Somogyi­utca 7., házmesternél. 50 kg. könyvkötésnél felhasználható kemény karionlap jutányosán eladó. Teleki-utca 20., földszint jobb. NAGY szabóaszlal, jókarban levő, ju­tányosán eladó. Telciii-ulca 20., föld­szint jobb. JóKARRAN levő gyermeksportkocsi olcsón eladó. ZÜszIó-ulca 10., emelet. FIGYELEM! Szalongarnilura, könyv­szekrény, márkás festmények, tükrök, porcellánok *és férfitélikabát olcsón eladók. Partizán (Viléz)-ulca 22. ELADÓ kifogástalan keményfairóasz­tat főleg irodák részére. Érdeklődni Czizmár asztalosnál, Püspök-u. 8. ÜRES szobát keresek 3 tagu család részére Alsó- vagy Móravárosba. Cí­met kérem Gyertyámos-utca 6., II. emelel 2. szám alatt leadni. MODERN berendezésű, különbejáratú bútorozott szobái kerese/c fürdőszoba­használattal. Cim a kiadóban. KÜLÖNBEJÁRATÚ utcai bútorozott szoba külön mosdófülkével kiadó. — MeglekLathelő 11-lőí 4-ig, Dózsa Gy.­ulca 9., II. 6. FIGYELEM! Különbejáratú modern bútorozott szaba fürdőszobahaszná­lallal azonnal kiadó. Cím a kiadóban. KERESEK 2 szobás összkomfortos la­kást a Nagykörúton belül. Ajánlato­kat »Azonnaf« jeligére a kiadóba. BELVÁROSBAN szoba bútorozva ki­adó fürdőszobahasaiálattal. Jelige • Tiszta*. KÜLÖN tTE-ÍÁRATU bútorozott szoba kiadó fürdőszobával. Érd. hétfőtől. Vadász-utca 4/a., II. 6. EÜLÖNBéZÖ helyen fekvő két egy­szoba-kooyhás lakást cserélnék 2, vagy 3 szobás összkomfortosért. Cim: Dugonics-u. 20., fsz. 9. Csak délután 5—8-ig. KÜLÖNFÉLÉK MINDEN élelmiszerét a legjobbat legolcsóbban az Ungár Élelmiszer­csarnokban (Mikszáth Kálmán-u. szerezheti be. Kenyere még jobb Iesi/ mint eddig volt. MAJOR Ákos gyorsíró- és gépiróiskü­Jtája szeptember 3-án nyitja meg uj; tanévél. BocsKai-utca 4." Beiratkozás megKezdődött. KERÉKPÁROSOK! Itt H kánikulai N versgumiragasz tó féláron kapható. Vidra-utcai kerékpárosnál. Kis üvegéi tessék hozni. PÉKMESTER társnak vágy üzletve­zetőnek elmenne. Jelige: • Iparom vau*. IPAROMHOZ, irodai gépek és fotócik­kekre szói, pénzestársat keresek, pén­zét kezeli. Jelige: »Ozvegyasszony«. 3 hold föld feliből kiadó. Iloid-ulca 4, Alsóváros. 4—5 IiohV földet feles konyhakcrlé­szetneK lakás- és vízhasználattal kere­rek. Petersonné, Rókusi feketeföldek 10., u. p. IíisKundorozsma. KÖNYVELNI rövid idő alatt megta­nulhat szakembertől. Jelige jFőköny­velő*. í LAKÁS 1 SZOBA-konyhás utcai lakásom liason­t lóért elcserélném. Cim: Tündér-u. 4a. Felelős szerkesztő: * ,L DR. FERENCZ LASZLÖ. Felelős kiadó: KONCZ LASZLU Kiadja: u HÍRLAPKIADÓ KFT. V Szerkesztőség: Jókai-utca ,4. Telefon: 493 és 103, nyomdai s®8E* keszlőség este 8 órától: 673. Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. TELEFON: 325. k hírlapkiadó ket nyomába

Next

/
Oldalképek
Tartalom