Délmagyarország, 1947. március (4. évfolyam, 50-73. szám)

1947-03-01 / 50. szám

D £L 3PA C í A R O R SZAG Szombat. máféius 1. Többezer szegedi hadigondozott követeti: Íz összeesküvők vagyonát ás a nyugatos katonatisztük nyugdiját fordítsák a hadigondozottak segélyezésére Az MKP és a Nőszövetség nagygyűlése a városházán a hadi gondozott ah ügyének rendezésére A nagygyűlés határozatát felterjesztik a kormányhoz TE9 KIVONATOK "(Szeged, február 28.) Fejkendős, kopottruhás, folloskabátu asszonyok, megtört arcú férfiak serage gyüleke­zett " pénteken délnfári a városháza közgyűlési, termében. Hadigondozot­tak, ' Iiaoisegélyesek és hadirokkan­tak .. A Magyar Kommunista Párt és a Magyar Nők Demokratikus Szö­vetsége hívta össze őket, hogy meg­beszéljék sérelmeiket és annyi 'hiába­való; sakeióc után segítsenek helyze­tükön.'Rövidesen zsúfolásig megtöltöt­ték a (termet, némelyik anya még kis­kísgyerekét is magával hozta, mert nincs otthon kire nagyniók. Kriinen­kerg József elvtárs. hadigondozott megnyitó szavai után Drégely Jé­zsefné a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége nevében "szólt - és össze­fogásra szólította "fel a hadigondozott asszonyokat 'a békés, boldogabb jö­vőért . * A Kisgazdapárt eddig tagtoborzásra használta fe! a hadisegélyeseket Nagy tapssal fogadott beszéde után — rndil'sanaK kemény harcot abbmv az irányban, hogy országosan és az összes inuh'scgélyösekre kiterjedően hozzanak intézkedési. Ezt a harcol nemcsaK. figyelemmel kiséri a Mn­gyar Kbmnüi'nisla -Párt, hanem a leg­messzebbmenőén támogatja is minden hálsógonclolal ndjfktif. Rendelkezésre bBcsáljuk ennék érdekében sajlónkat, képviseli őinkel és mindent erőnktőí telhetően, amit főiünk kérnek. A továbbiakban, a felcsattanó lap­sok, helyeslések siinle elnyomták Komócsin elvtárs beszédét: — Harcot kell WiFtani az öss/rrs­küvők Sagvenának elkobzása érde­kében és ú baiHsegél.vesekre való for­(Utasáért. Harcol keli indítani a nyu­gatos fasiszta Esztek nyiigdijáiwk „ _ megvonásáért a íiáborns vagyonok Koinireslii Zoltán elvtárs a Magyar flIVHS srórakózóhelvét megadó? telvtárs, hogy a hadisegéiyescknek csupán hárommillió 700 ezer forintot irányoztak elő a költségvetésben, ugyanakkor a kisgazdapárt' 'Reggel cirifíi napilap szerkeszlője tavaly Ta­kajoii egvailff ii forintot felemésztő szüreté mulaisáJB rendezett. Fiiból azonban még csak rnorzfh sem jiflotl a szegéin embereknek. Rendkívüli segély! a háfooru áldozatainak! Kommunista Párt nevében szólalt feí. Zúgó éljenzés és taps közben jelen­tette kii — Magyarországon és" így Szeged városában is a hadisegélyes asszo­nyok problémája nem lehet pártpo­litikai ügy. Aki a hadisegélyes asz­•szonyok nyomorúságából pártpolitikai pecsenyéi akar. sütni, nem hűséges saját fajtájához, saját nemzetéhez. Legfontosabb nemzeti ügyünk, hogy segítsünk ezeken a bajokon és meg­tudjuk ezeket a kérdéséket. Tisztában kelj- azonban ' tennünk azzal.; hogy ennek megoldása csupán Szegcdejj nem lehetséges, mert csakis a kor­mányzat határozott -intézkedése alap­ján van erre mód. , » Végigpillantott Komócsin elvtárs ez­után azon, hogy ml;történt eddig eb­ben az ügyben. Megállapította, hogy a Kisgazdapárt foglalkozott ugyan a hadigondozottak ügyével, de csak ad­táig, amíg az érdekeltek kiváltották párttagsági könyvüket és hefizeltéjj1' a tagdijakat, — Ha a Kisgazdapárt — mondotta —, amely szeret arra hivatkozni, hogy többségi" párt, hogy a miniszteri tár­cák felével rendelkezik és a "fontos gazdasági "pozíciókban is többségben van, ezt a többségét felhasználta 'vojjia, akkor lenne is ennek eredmé­nye a nad?goncfozol 1 ák megsegítésé­ben. igénybe vette-e azonban a Kis­gazdapárt ezt a jelentős helyzetét? Erre a kérdésre mpndják meg önök a feleletet. — Nem! Nem is lörődtek velünk! — kiabálták mindenünnen a felhá­borodott asszonyok. Az MKP nem igér, hanem cselekszik Ezután rámutatott Komócsin elvtárs -arra, hogy a Magyar Kommunista Párt nem "ígérgetett, de'ámit tüdőit, megtelt az .érdekükben. Ha minden párt legalább annyit téti "volna, akkor Ina nem lenne hadisegélyes probléma ebben az országbán. A Koininuiiísla Párt tízezer levelezőlapot jutlaloll el Oroszerszág'lisra hadifoglyukhoz. Ezek legnagyool) felére, meg is érkezett a válasz. Kétezer hazahozatali kér­vényt lovábbilőll. Ezer kulatóJapot töltöttek ki az MKP liadifogolyirodá­jában. Eddig Szeged környékére és Szegedre ezekből 400 érkezett vissza sikeres eredménnyel. A kommunista törvényhatósági bizottsági tagok ja­vaslatára állították fel a. város házi­ipari üzemét, amely elsősorban a hadigondozott asszonyok helyzetén ki­van sfegiterii. •A megjelentek egyöntetű felhábo­rodása közepette tarta fel Komócsin tatásáért, végttl, hogy most a téli hö­napok 'elmultával rendkívül* segélv­heii részesüljenek a hadfgondozotlak. V Büszkék vagyunk azokra a nőkre — fejezte be nagyhatású beszédét Komócsin Zoltán élvtárs —. akiket ennyi kegyetlen szenvedés sem tört Fe és felemelt fejjel járnak két- világ­háború és a fíoilhy-fasizmus szenve­dései után. Hisszük, hogy ezek n szen­vedések nem voltak hiábavalók. Hosszantartó nagy. taps után Ha­«rt«í Istvánná szófifn megjelelitek­ncz. 1" - A * —. Mi ímmkásasszonyok - mon­dotta lötibek 'közöli — meg akarunk állni a magunk lábán és magunk akarjuk a saját sorsunkat .intézni. Nincsen szükségünk gyárigazgatók'rá, tábornok urakra, akik a mai "nyomo­rúságba juttatták az országot. A nagygyűlés határozata Ezután határozati javaslatot olva­sott fel. Ebben a nagygyűlés mély ielhűltorodásának és liltaköiásáiiakatt kifejezést a fas'szla összeesküvőkkel Szemben. Követelik ícgsz'íariibb meg­büntetésüket, vagyonú?: í$»lnisál és a liadlsegéíyesefc célja ra valií íorrti­tását. Követelik, hogy a nyugatos ka­tonatisztek hynígdijat is fordítsák n hadi segélyesek támogatására. Ezenkí­vül rendkívüli gyorssegély kiutalást követelnék, a háborús vqpvonok szi­gorú megdézsmáld sál, a magas jöve­delmű bankvezérek, igazgatók sufyos megadóztatását, az összeesküvők vé­dőinek á törvényhozásból való eltá­volítását,. hogy* ez utóbbi által na­gyobb megbecsülést szerezzünk á külföldi Hatalmak előtt és iíymódon is elősegítsük a hadifoglyok.hazatéré séí. A megjelentek egyhangú lelkese­déssel fogadták él á határozati' ja­vaslatot, sőt még kiegészítették a fel­szólalások alapján azzal, liögy kö­vetelik a gyárakban kötelezően afkal­matoli hadisegélyesek százalékszámá­nak felemelését, valamiül a liililj "par­eugedélíye! rendeiketők külön meg­adázl'Jrtását. Több felszólalás és a kérdések ?0*zleKvs niegj>eszéjése után mjegálla­poítták abban, hogv a határozati", ja György főispánhoz, akinek k-ötelessege eljárni ügyükben az illetékes kor­imán vi én érzőknél, de ugyanakkor I küldik a" kormányzatnak is. F i g y e l c m szombalon Írógép vétel, eladás, javi­tás legelőnyösebben Irodagép, Vállalat Széchenyi-tér 7 Telefon 6—41. A vidék legnagyobb irodagép import vállalata. • Figyelem! A V:jm Hundiví csütörtökön, szombaton és lAlS IlUn^ariaPail vasárnap este a táncoló kö­zönség közül legszebben láncoló, „SWING"-PÁR HUNGÁRIA FLIPPET KAP. Zsűri a Nemzeti Szinház tagjáibót áll. t( Kitört a „lojásháboru Dombegyházán a'tutmagas ipari árak rttiatt A gazdálkodók és árusok egymás lejéhez vagdalták a 30 filléres tojásokat — A felbőszüli lőmeg megverte és kirabolta a textilárusokai i (Szeged, február 28.) „Dombegy­házán csütörtökön hetipiac volt ahol a kofák a tojás darabját 30 fillérért vásárolták. A gazdálkodók elégedetlenek voltak .a kjná't ár­ral és a községházán) eljártak,< 11ogy a .közigazgatás tegye számukra le­hetővé a magasabb árakat. A köz, s'égházán azonban tudomására hoz­ták a gazdálkodóknak, hogy a to­jás szabadforgalmi áru és a ható­ság a kérdésben nem letret a gaz­dálkodók segítségére. ^ A tojást vásárló korok és gazdál­kodók közt a hangulati mindjobban elmérgesedett. A tojás ára körül folytatott vita során a. gazdálkodók felszólították a piaci" textilárusokat hogy miután a to jás'ára olyan ala­csony, adják ők is olcsóbban áru­jukat. A kereskedők- számlákkal igazolták az árak jogosultságát A másik oldalon a kofákí'és a gazdál­kodók közi egészen elmérgesedett a helyzet a tojás miatt. Hamaro­san megindult a tojáscsatte, az elégedetten gazdák á kereskedők­höz váglak a tojásokat. Cermésze­tesen a kereskedők sem hagyták annyiban a dolgot és^ a gazdálko­dókat vlsszadobállák Tojásokkal. A piaci textilkereskedők látták a Ve­szedelmes hangulatot. Rögtön te­herautóra kezdték csomagolni az árujukat, hogy a -községet, elhagy­ják.' A felbőszült tömeg azonban nekiesett' a kereskedőknek, meg­verték öket és az autóról elrabol­ták az árut. A kercskcflők Bktto­nyára és Makóra telefonáltak1 segit­ségért. A segítség- hamarosan meg is érkezett és értesülésünk szerint a. garázda tolvajok már kézre is kerültek és a keueskedfík vissza"­kaplák árujukat. Az agrárolló ilyen e'itelendő ki­lengésekre ragadtatja a nem .ön­tudatos embereket. Az Ar- és rm £2 ü cifromessenciák reklám á^ron SZEREDAI-nál Gserzv M.-u. 3. — KáYász-u. i0 Anyaghivalal és a többi illetékes szenek* nem tudják az iparcikkek árát csökkenteni, elkeseredett gaz­dáikodóixik pedig. Dombegyházán' megindították a tojásháborut a tulmagas ipari árak ellen. A kor­mányzat részére figyelmeztető a dombegyliázi kilengés, hogy a'ga*­vázda emberek szigorú és gyors biinlclés.ével egyidejűleg" az agrár­ollót is kötelessége a helyzethez mérten megszükiténi. R^gi minőségű (illatos) Toilette SZBPPBN kapható: 0 U Q B S illatszertár SZÉCHÉNYI TER (Ti«za szálló mellett. Meglialf a víliamoson egy öreg gazdasági cseléd (Szeged, február 28,) Péntekén a déli órákban a gedói villamos* Széchenyi-téri végállomásán nagy tumultusra lett figyelmes.alrendőr­őrszem. A bélyszinré sietve meg­állapította, hogy a villamoson Tóth Antal hódmezővásárhelyi lakos a villamoson hirtelen meghalt. Tóth Antalt testvére (mindketten gazda­sági cselédek) kísérte átt Vásárhely­ről,(hogy itt valamelyik (gyógyinté­zetben régi betegségét kezeltesse. S^-'Hf^ Iffalog butultak e? Sze­nég szombaton cljuHatják dr. Pálfy es alaposan kitaradva erkez­lelc meg „n Gedóhoz. A fáradtság niiatt itt már villamosrafültelé* hol az uján az öreg gazdasági cseléd valósziuüleg sziyszélhüdés követ­keztében meghalt. A tetemet a bonctani intézetbe, szállították. fl iiépjfflsfi f|rca költségyeféséf tárgyalta e nemzeigvifiés CRudápest, február 23. A nemzet­gyűlés péntekf . ülésén bctcrjcszitet­lék az' áijaiamázlávUís vitelére adott" felhaialúüteás további meghosszabbi­tásárói szóló- javaslatról a bizottsági' jelentést. A törvényjavaslat értolmé­ben íi felhatalmazást a költségvetés; életbelépéséig, fegkésőbb március 31­ig hosszabbítják meg. A nemzetgyű­lés a javaslatot vita "nélkül elfogadta. Ezután a népjóléti tárca költségve­tés® k vitája következett. Oh Lászlói (,MK1' előadó rámutatott arra, hogy' a népjóléti minisztérium megalapí­tása már Debrecenben szükséges volt, ifiért a TelszSoaditás után nem volt' város vagy falu, animy intézményes •segítségre ne szorult volna. Az clő­ttdó a továíibinkban részletesen is­mertétte a tárca kőllségvclését. , A pártok .szónokai elfogadták a köllsőgvojésl) majd Maíiiár Erik nép­jóléti fei!ií|ztcr szóltál fel. Kifejtette, hogy a szociálpolil ikabíii a felszaba­dulás nagy változást hozott. A fel­szabadulás után közvetlenül "nem Volt' möu hatékony és átfogó szociális program, megvalósítására, ennek csak alapjait lehetett lefektetni. A stabi­lizáció óla.nyílt meg" csak a lehető­ség. hogy tervszerűséget vígyenek a! • szociálpolitikába. A nemzetgyűlés ezután a tárca költ­ségvetését általánosságban elfogadta. t A nemzetgyűlés legközelebbi" ülését " kedden délelőtt tartja. ' . i Kerékpárod, ^gféopnokúrádi6,c oagy választékban részlet is. Alkatrészek, gratnofonlemezek. Javitások jótállással. Déry Ede R.-T. Klsmtca 3 szám Igazolványkép 10 perc alatt. Fotókópia (okiuánv­inísoliís) Dlaposltlv (inoziliirdetők ré3zére) féify­képerőgépvétet & Q ^ Ó-FOTÓ Mikszátk Kálmín utea 11. - Telefon: 8...Ó5 Príma cukorka, csokoládé - » kicsinyben és nagyban, legolcsóbban, bő választékhan KOVÁCS IMRE culíorkanagykere^kedőnet Tisza Lajos körút 48. :—. Telefon 2—45

Next

/
Oldalképek
Tartalom