Délmagyarország, 1947. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1947-02-01 / 26. szám

Szegad. 194? február 1. szamba!, IV. évf. 26. sz. Ilin II IMWIllH ara: 40 lilléf. [MAGYARORSZÁG A MAGYAR KOMMUNISTA PART PÉLMAOYARORSZAGI NAPILAPJ 1GYÉVES A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Irta: Gárdos Sándor M A EGY ESZTENDEJE annak, hogy I párt vezetői a koalíciós cgyüttmüködés a magyar nép egyhangú lelkese-1 éa az arszágépítés ellen elkövettek, -iésset kikiáltotta a köztersatságirt és ez­vel véglegeser; szakított a reakciós múlttal, a Horthy és Szálasi által kép­viselt nemzetvesztő fasiszta rendszer­rel. Ha ezen az első évfordulón vlsz­szatektatüraki a2 elmúlt esztendőre, tár­gyilagosan megállapíthatjuk, hogy a fktal demokratikus köztársaság olyafl életerőről tett tanúbizonyságot, ami joggal kelthet nagy reményeket az u j Magyarország jövőjét s rohamos fejlő­idét illetőén. Az erszágépítés térén valóban impozáns és az egész világon méltányolt eredményeket értünk eh Felépítettük i:@fontosabb hidjahdrat, vendbehóztuk a közlekedést, iparunk, széntermeléseitek egyre falfelé Ívelő irányt mutat, a dolgozó parasztság az Sffiszel bevetette a békebeli őszi vetés­terület 94 százalékát. Megteremtettük a jó pénzt és ezzel megteremtettük a KAmmumsta: Párt éltei kezdeménye­zett három éves tervének alapjelt, amelynek egyetlen nagy célja a magyar dolgozók éleísziiivon alának a békebeli fölé való fokozatos emelés™. Végül d vesztett háború után megazilárdíttótuk Tazárrk külpolitikai helyzetét. Szép eredmények ezek, de a ma­gyar dolgozói; még többet is produ­kálhattak volna, ha mindkét kezükkel építhetnék az országot. Sajnos azonban az elmúlt esrféndcben. Is egyik kezünk­kel hrtrc.riauJŰB kellktt c munkát aka­dályozó reakcióval, amely á Kisgazda­párton keresztül befurakodott a kor­mányzati tervekbe, a közhivatalokba és a gazdasági életbe és ott szabetázs­zsai és más furfangos módszerekkel igyekezett a dolgozók efet eredmé­nyeit csökkenteni. A köztársaság kiki­áltásának első évfordulójára ez az ed­dig lappangó harc odáig fajult, hogy •államvédelmi szerveink leleplezhettél; a katonailag s politikailag veszedelmesen T&gsze; vezet t összeesküvést, amely a demokrácia megdöntésére irányult éa •amely vissza akarta hozni Magyaror­szágra a Horthy-csöoSelék tű nyomó úri bitangjait. A kelevény kifakadt é3 most már a magyar dolgozók nem tűr.hetik tovább, hogy a múlt átkos kísértétei '•-iiinduntalari megzavarják a boldogabb jövő építési munkálatait. Rendet kell teremtenünk végre a saját portánkon ás ehez a végleges rendcsináláshoz szükségünk van a dolgozni, teremteni '-éS boldogulni akaió magyar nép segítő erejére. H A A MAGYAR REAKCIÓ elszem­telenedésének okait kutatjuk, meg­állapíthatjuk, hó©? a Kisgazdapárt mai vezetőségét súlyos felelősség terheli a bekövetkezett eseményekért. Hiába fi­gyelmeztettük ezeket az urakat ama, hogy az egész demokráciát veszély fe­nyegeti a soraikba benyomult reakciós elemek részéről, ők minden esetben ön­érzetesen kikérték maguknak, hogy a párt „belügyeibe" avatkozzunk. Par­lamenti számszerinti többségüket fél­tették jobban a demokráciánál. Vitáz­tunk és harcoltunk velük azért, hogy ne horthysta) ficsurakat, hanem a saját pártjük parasztjait, haladó értelmiségét ültessék a közhivatalokba és a .gazda sági élet vezető pozícióiba. De nem hallgattak a jó urak a saját paraszt­oiveik figyelmeztetésére sem, hogy ne engedjék a paraszti elemeket a párt­vezetéséből kiszorítani. A Kisgazdapárt vezetői süketen és vakon . tűr­ték, hogy a reakció elhatalmasodjék pártjukban és az összeesküvők a ka­lászos, nemzetiszínű demokratikus ta­xaxó alatt szervezkedjenek. A „hetes bizottság" akarata érvényesült a párt­ban, amely nem a reakciót, hanem a munkáspártokat és a Baloldali Blokkot tekintette legfőbb ellenségének. H .4OST AZTÁN, hoigiy az összeeskü­'"I vés leleplezése adatokkal, tények­kel bizonyította azokat a súlyos hibá­kat és tévedéseket,, amiket a Ktsgazda­nagy a fejetlenség és kapkodás a több­ségi pártban. Most már a Kisgazdapárt valóban demokratikus elemei, főleg a párt paraszttömegei tisztán látják, hogy nem szabad tovább az eddigi úton ha­lad niok és át kell szervezni az egész pártat úgy, hogy a reakciónak még hírmondója se maradjon benne. Legyen vége a kicsinyes pártintrikáknak, a po­litizáló úri huncutságnak és a kifek­Kzenvpontok érvényesülésének, szórj ál; ki soraikból a nem odavaló elemeket és adjál; át a vezetést a parasztok és valóban demokratikus értelmiségek ke­zébe. Ezekkel sohasem lesz baja, har­ca a munkáspártoknak, ezekkel meg­tudjuk egymást érteni. Látható ez ab­ból is, hogy az összeesküvés kipattaná­sakor kisgazdapárti parasztok és mun­kások együttes felháborodással köve­telték a demokrácia védelméről szóló törvény kérlelhetetlen alkalmazását az összeesküvőkre és azok cinkosaira. A kisgazdapárti parasztok már hangot adlak ama vélemény üknek, hagy párt­juknak helyre ksűl ütnie azt a csor­bát, amelyet eddigi magatartásával a demokrácián ütött és követelik a párt szövetség az az erő, amely megvédheti a demokrácia vívmányait és jövőjét a reakció mesterkedése! ellen. Még hálá­sak is lehetnénk az összeesküvésnek, ha ennek hatása alatt létrejönne a két legnagyobb dolgozó réteg,, a munkás­ság és parasztság szoros és megbontha­tatlan demokratikus szövetsége Ha « az összefogás a reakcióval való gyors és végleges leszámolással bekövetkez­nék, akkor mi sem állná útját a há­roméves terv megvalósításának és a magyar nép boldogabb jövőjét zavar­talanul, egyesült erővel építhetnék to­vább. Seperjük el a reakciós szemetet a haladás útjából! Töltsük meg demokra­vezetőitől az erélyes tisztogató munkát Ezek a parasztok most már tudva-1 ííkus, népi tartalommal az egy eseten ! tudják, hogy csakis a munkás-paraszt' dős harmadik köztársaságot! Ujabb belügyminiszteri jelentés az összeesküvők beismerő vallomásairól Mistéth bevallotta, hogy minisztériumát a hetes bizottság szempontjai (Budapest, 'január 31.) A belügy­minisztérium közli: A köztársaságel­lenes földalatti szervezkedés és a fegyveres összeesküvés vezetőké!; él. ső csoportját, a 13 vezetőt a mai.na­pon a demokratikus államrend, Rí 3 demokratikus köztársaság meg, dé­sére irányuló büniett miatt a rrép­i'tgyészségnek átadták, A nyomozás megállapította, hogy a szökésben lévő dr. sáiata Kálmán volt nemzetgyűlési képviselő a 7-es bizottság tagja, a köztársaságellenes összeesküvés egyik főszervezője és Irányítója volt. Saláta Kálmán ügyét az eljárásnak táveftétéhen való lefoly­tatása céljából áttették a népügyész­séghez, i i Az államvédelmi szervek fényt de­rítettek Mistéth Endre volt épités­és közmunkaügyi miniszter, valamint a nemzetgyűlés hozzájárulása alapjára őrizetbe vett 6 nemzetgyűlési kép­viselő: dr. Hám Tibor, Gyulai László, dr. Jaczkő Pál, dr. Vattai László, Horváth János é9 Kiss Sándor ügyé­re is, Mistáth Endre beismerte, hogy 1942 óta tagja a »Magyar Közösségc­nek és a »Magyar Közössége köz­társaságelknes szervezkedésében a | ja, Dr. Jaczkó Pál a 7-es bizottságtól szerint szervezte meg M&zafcadulás után Is állandóan részt. v??U- Beismerte, hogy az ő tudtával és hozzáj árulásaival Szertiiványi Domo­kos az ő lakásán szerkesztette és gé­pelte a mozgalom illegális sajtóter­mékét, az úgynevezett tájékoztatót. Beismere, hogy lakására több -alka­lommal összehívta megbeszélésre a Magyar Közösséginek a különböző mini szí é: hurokban működő csoportjai vxte'őitv Ezeken a tanácskozásokon Mhréth Endre szorgalmazta a »Ma­gyar Közö9ség«4 munka és szervez­kedés meggyorsítását és kiterjeszté­sét. A Mistéth Endrére vonatkozó jegyzőkönyvekből kiderül az is, hogy Mistéth Endre miniszteri kinevezését a 7-es bi otíság hoz'a javaslatba dr­Saláta Kálmán révén és Mistéth Lnd. re beismerte, hogy miniszteri kínev­zése után a 7-es bizottság szempont­jainak megfelelően szervezte ínég minisztériumát . Az őrizetbevett képviselők közül Gyulai László tápár és Jaczkó Pál ügyvéd közvetlenül a 7-es bizottság­gal ái'ottak kapcsolatban és annak utasításait hajtották végtie. Gyulai I. ás?ló ezenkívül a 7-es bizottság kül­földi hálózatának volt egyik iirányitó Tildy Zoltán elnök nyilatkozott a köztársaság* évfordnlófán SxovjeHSdvöxlet as egféves magyar köztársaságnak (Budapest, január 31;) Tildy Zoltán, köztártarági elnök megválasztása első évfordulójának! előestéjén sajtónyilat­kozatot adott a magyar demokrácia idő­szerű bel- és külpolitikai kérdéseiről, egyben megjelölte a következő évek fejlődésének útját. Rámutatott azokra az eredmények­re, amelyeket ai magyar dolgozók elér­tek országunknak a Vörös Hadsereg ál­tal történt felszabadítása óta. A°ma­gyar demokrácia eredményeinek mérle­ge után a további eredményes munka előfeltételeiről szólt. Ezt elsősorban a becsületes demokratikus erők szoros egységbefogásában jelölte meg a lesel­kedő és kísérletező reakcióval szemben. Nyilatkozata végéra a magyar köztársa teág külpolitikai vonalát húzta, meg és] népnek. kifejtette, hogy számunkra legfontosabb a hatalmas szomszédunkká!, a bennün­ket felszabadító Szovjetunióval való bensőséges jóviszony. Hangsúlyozta, íiogy az igy kifejlődő barátsággal szol­gálni akarjuk a népek közötti igaz és lartó3 békesség ügyét. A magyar köztársaság elnökéhez a köztársaság kikiáltásának első évfor­dulója alkalmából tömegesen érkeztek az üdvözlő levelek és táviratok. Pénte­ken többek között Sviridov altábor­nagytól, a Szövetséges Ellenőrző Bi­zottság helyettes elnökétől és Puskin magyarországi szovjet követtől érkezett üdvözlő Levél. Mindketten a legmele­gebb haragú jókívánságaikat fejezik ki Tildy elnöknek és az egész magyar hármas feladatkört kapott: illegális fegyveres csoport létesítése, a moz­galom embere: számára a határon való á szökés megszervezése és a szökés­ben lévők számára úgynevezett »kt­térő áilomások:< (búvóhelyek) léte­sítése- Több dunántuH községben alakított fegyveres csoportokat, ame­lyeknek élére katona vitelt, fasiszta ­érzelmű fiatalembereket állított s uz összeesküvők futárait több ízben se­gítette át a határon. Szcn'iványi Domokos, továbbá csi­cseri. Rónai István külügyminiszté­r inni minisztert titkár, valamint saját vallomásaiból is kiderült, hogy dr. Hám Tibor vezető szerepet játszott dre Saláta Kálmán mellett a >Ma­gyar Közösség«-hez tartozó, vagy a ' ^Magyar Közösség:; irányítása alatt működő nemzíegyülési képviselői csoportban. Kiss Sándor, Horváth János és Vattai László képviselők »Magyar Közössége-i tevékenységüket főkép­pen a Parasztszöveteégen belül haj­tatták végire. Horváth János már a felszabadulás előtt tagja volt a »Magyar Közösség<:-nek, Kiss Sán­dort és dr. Vattai Lászlót 1946 au­gusztus végén, illetve szeptember el­ső napjaiban avatták fel. Rajtuk ke­resztül a 7-es bizottságnak sikerült a Parasztszövetséget a »Magyar Kö­zössége köztársaságtlhnes mozgalom legális fedőszervévé áta'akitani. A megnevezett képviselők vallották, hogy tevékenységük eredményeként a Parasztszövetség központja és a Pa­rasztszövetség íl al alakított központi Parasztszcvetkezet minden egyes vé­zető állását »Magyar Közösséged ta­gokkal töltötték be, Beismerték azt is, hogy a Parasztszövetség buda­pesti központján kívül a Parasztszö­vetség vidék n létesített szervezeti­nek vezető állásaiba is mindenüvé »Magyar Közösségei tagokat igye­keztek elhelyezni. Az eddigi adatok­alapján az őrizefbevett Mistéth End­re, Gyulai László, Jaczkó Pál, Hám Tihor, Kiss Sándor, Horváth .János és Vattai László nemzetgyűlési kép­viselők elten a vizsgálat tovább fo­lvik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom