Délmagyarország, 1947. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1947-02-01 / 26. szám

DÉLMAGYABORSZÁG SZOMBAT, 1947 FEBRUÁR 1, Szeged város köz gyűlése sürgette összeesküvőkkel való kérlelhetetlen az A Magyar Kon>nm»Ssta Párt vezérsréncfca fcüvefeHe, lávolifsék cl Szeged közéletéből az Ösezeesfciivck szellemi cinkoséit, akik ellentétet szítanak munkás és paraszt kőzött g A páftok izénoliai magukévá lelték Dénes Leó poIgáiiB esteri jelenlétéi (Szeged, január 31.) A város tör­vényhatósági bizottsága pénteken dél­előtt (rendes közgyűlést tartott dr. Pálfy György főispán elnöklésével. Napirend előtt dr. Antalffy Gyöngy elvtárs he­lyettes polgármester üdvözölte az egy­éves magyar köztársaságot. Megemlé­kezett a köztársasági eszme első már­tírjairól, Martdnovicsékxól, akiknek a magyar nép most szintén elégtételt szolgáltatott a köztársaság ikikiái'.ásá­vsA, a társadalmi igazságok és a szabad­ság eszméinele magvetőivel szemben. Kifejtette Antalffy helyettes polgár, mester, hogy a magyar nép a köztársa­sági eszmények törvénybe iktatásával got a kívülről és belülről jövő támadá­sokkal szemben. Külön ölömmel üdvö zölte a szegedi ifjúság 48-as bizottságá­nak megalakítását, amely egyik fő biz­tositéka annak, hogy a harmadik ma­gyar köztársaság nem kerül a két előb­bi sorsára, mert a magyar nép, élén a magyar ifjúsággal megvédi és "végleges államformának tartja meg. Olejnyik József elvtárs a Szociálde­mokrata Párt, Báthorl Lajos a Nemzeti Parasztpárt, Kertész Béla- pedig a Pol­gári Demokrata Párt nevében csatlako­zott a köztársaság üdvözléséhez. - Dénes Leó elvtárs polgármester ja­vaslatára a közgyűlés egyperces néma a Bálott (gondoláitok és elképzelések felállással áldozott a dorogi bthvyasze­végzetes uralmának is véget akart vet­ni Sürgette a most leleplezett összees­küvőkkel való kérlelhetetlen leszámo­lást és javasolta, hogy a törvényható­sági közgyűlés táviratot intézzen a kormányhoz. A jelenlevők egyhan­gú lelkesedéssel fogadták el a távirat szövegét, amely elitéli a köztársaságel­lenes összeesküvést és a város törhetet­len demokrácia iránti hűségéről bizto­sítja a magyar liöztársaságot. A köztársaság üdvözléséhez a Füg­getlen Kisgazdapárt) nevében Madarász János csatlakozott. A Magyar Kommu­nista Párt nevében Tombácz Imre elv­társ nemzetgyűlési képviselő hangsú­lyozta, hogy megvédjük a köztársasá­rencSétlenség hősi •halott munkásai em­lékének. A napirend -előtti felszólalások so­rán Császár Balázs (NPP) a tiszántúli parasztság érdekében a Temesvári-kör­űt megjavítását kérte. Nagy Sándor (NPP) a baktói kiskertele fő-ként ujgaz­da- és szegény munkáscsaládjai érdeké­ben két kutkdfolyó létesítését, valamint az utak rendbebozását és legalább a ' fővonaion villany bevezetését kérte. A két felszólalásira Dénes Leó elvtárs polgármester válaszolt, majd felolvasta a múlt évről szóló részletes polgár­mesteri jelentést a város intézményei­nek működéséről és az elért eredmé­nyekről!. A szegedi koalícióból is el kell fávoHtaei a reakciói A polgármesteri jelentéshez az MKP részéről Komócsin Zoltán elvtárs szólt "áoazá. Hangsúlyozta, hogy a most le­leplezett fasiszta összeesküvés tanulsá­g£aH szegedi viszonylatban is le kell vonni — Az ö sszee-s küv üknek és a velük r kacérkodó uraknak káros befolyása — mondotta — érvényesül a. helyi ikoali­«ló, a városvezetés, a szegedi pórtközi együttműködés szempontjából is. A rendőri szálak ugyan nem vezetnek Szegedre, de a politikai szálak ide is el­vezetnek. A „Magyar Közösség" nyílt vagy titkos hivel Szegeden is ellentétet szítanak, a parasztságot a munkásság ellen uszítják és anarchiát, zűrzavart igyekeznek teremteni. — Szükség van arra — folytatta —, hegy a munkások és a kisgazdapárti -s>arasztok barátsága közötti akadályo­kat eltüntessük a politikai életből Sze­gefen is és el kell tüntetni azokat is, *kík a két nagy dolgozó réteg között i ellentétet szítanak, ahelyett, hogy köze- { lebb hoznák őket egymáshoz. Mindez csín Zoltán elvtárs arra, hogy az el­múlt év folyaináni számtalanszor hang­zottak el a tárgyilagosságot nélkülöző támadások a város vezetői ellen. — Minden túlzás nélkül mondhat­juk — állapította meg —, hogy ebben a támadó hangban és abban a tevékeny­ségben, amely a Magyar Közösség ré­széről megnyilvánult, egész komoly ha­sonlóságot lehet felfedezni. Ez ugyan­azt célozza Idcíibera, amit nagyban az összeesküvés. Felszólalása végén meleg hangon üdvözölte a város vezetőségértek a pol­gármesteri jelentésben elhangzott ter­veit és ehhez a Magyar Kommunista Párt teljes támogatását ígérte meg. Ki­jelentette azonban, hogy ennek csak 'ugy lehet sikere, ha a helyi koalícióból éppen ugy, mint a nemzetgyűlésből el­távolítják a nép ellenségeit, a horthysta katonatiszteket és azokat a" reakciós elemeket, akik zavarra, anarchiára spe­kulálnak. A pártok egyh&ngutag csatlakoztak a polgármestert jeieatéshez A Nemzeti Parasztpárt nevében Bá­thori Lajos fogadta el a polgármester jelentését és különösen örömmel üdvö­zölte annak a szegényps t aszteágot érin­tő részeit. Olejnyik József elvtárs a Szociálde­mokrata Párt nevében csatlakozott a polgármesteri jelentéshez és különösen az egészséges munkéslakásck építésé­nek szükségességét hangsúlyozta. A Független Kisgazdapárt képvise­letében Madarász János jelentette be csatlakozásukat a jelentéshez és az új­jáépítés szellemében való összefogásra SBÓütot'a fel a közgyűlés tagjait,. Berényi Árpád (MKP) a polgármes­teri jelentésnek ahhoz a részéhez szólt hozzá, amely a Szegeden létesítendő duzzasztóművel foglalkozik Hangsú­lyozta, hogy ennek megépítése nagy­mértékben segítené elő a mezőgazda­ság továbbfejlesztését!. -Javasolta, irjah fel a város a kormányzatnak, hogy ezt a duzzasstómüvet a hároméves gazdasá­gi terv keretében építsék meg. Gönczi Pál a Polgári Demokrata Párt nevében őszinte elismerését fejez­tei a város vezetősége által végzett káért éa elfogadta a polgármesteri Bobkávéval •i készült édes *I L J p ü K egyedárusítása, — TejesKaveaak. kávékrémnek egyaránt alkalmas, Planta> Sámson, hársiateák es ieaki vonaiolt kizárólag vt, •zonteladóknak legolcsóbban S2EREB A!-oái, Cserzy M.-utca 3, és Kárász-u, lü. Elfogadták Olejnyik József indítvány áj. is a beszolgáltatásokra, vonatkozó ujabb rendeletek végrehajtása ügyében, va­lamim dr. Görgényi Gyuláné indítvá­nyát a mentőszolgálat ellátása éa & tiszti partfürdőraek a dolgozók üdülő és. egészségvédelmi tömegfürdővé való ki­építése ügyében, továbbá Jenei Sándor­nak a Marx-téri lakianyában köz- és magánhivatalok elhelyezését javasló .in­dítványát. A Szociáld: mokiráta Párt in­dítványát, amelyben 100 egészséges niurakáslakás építésé:, javasolják, Ka­tona András melegen üdvözölte a. Ma­gyar Kommunista Párt- nevében. A pénteki közgyűlés a kora délutáni órákban ért véget. A Kommualsfa Párt fontos javaslatai Farkas István (MKP) a városi al­tisztek érdekében szólalt fel és köve­telte, hogy legalább a kilencedik fize­tési osztályig léphessenek elő. Bedő Kálmán (MKP) a város faellá­lásának biztosítását, a kenyérellátás igazságossága és a burgonya vetőmag idején való beszerzése érdekében for­dult a város vezetőségéhez). Javasolta, hogy már most össze kell írni a tava­szi vetőmagszükségletet, nehogy előfor­duljon, ami tavaly, hogy az utolsó perc­ben kaptak: meg a gazdák, sokan pe­leoo naznaK ötcet egymáshoz. Mindezs.—b ~ ——­(taökséges a pártérdekeken tul Szeged I e^átolán nem Jutottak hozzá. . _ Érintette a novenv- és állatvédelmi ak­kűaünségének sziempontjábóL, hogy a demokratikus pártok még eredménye­ebben tudjanak dolgozni a város la­laoBBágánafk 'társadalmi, gazdasági és sfeüeml féBrnelése érdekében. Rámutatott a továbbiakban Komó­BELVÁROSI MOZI Telefon 6—25 Szombaton és vasárnap utőljára. Csortos, Somfay pompás magyar vígjátéka PARBAJ SEMMIÉRT és TOM MIX-el a FEKETE BANDITA Hétfőtől 6zerdáig. I francia filmgyártás kimagasló filmja: HARRY BAUR ai a főszerepben A halál árnyékában (Moszkvai áfcsabáb) A főszerepekben: Havry Battr, AsasabaH* éa P. Richárd W.lm •lőadáaok kezdete: fél 4, negyed 6 és 7 órakor. Érintette a növény- és állatvédelmi ak­ciók fontosságát is és kifejtette, hogy minél előbb szükség van a szérumgyá­rak államosítására, mert igy olcsóbban juthatnak hozzá ezekhez az anyagok­hoz a gazdák. Hawalecz Istvánná (MKP) a polgár­mesteri jelentésnek a tüdővész terjedé­séről szóló részéhez kapcsolódott hozzá. Általános egészségügyi kérdésekkél1 fog­lalkozott s egészséges, világos munkás­lakások létesítését sürgette. Ezenkívül Indítványozta, hogy az iskolákban a szegénysorsu, beteges gyermekek ré­szére necsak ebédet adjanak, hanem uzsonnáztatási akciót is indítsanak meg. Erre a célra kérjenek nagyobb mennyi, eégü tejport a népjóléti minisztérium­tól. Felszólalása végén bejelentette az MNDSz akcióját a dorogi hősi halott bányászok hozzátartozó ina]; felsegélye­zésére és támogatást kért a gyűjtőak­ció számára. Virágh István (FKP) a Valéria-tér rendezését kérte, majd Simon József (MKP) az állami közszolgálatban levők alacsony fizetése és a legutóbbi, szinte semmit sem érő fizetésrendezés miatt szólalt fel. Papp József (SzDP) a tüze­lőkérdés, az adózás, és a zsirbeez»!®ál­tatás terén tapasztalható visszásságok­ra mutatott rá és tett javaslatot ezekre vonatkozóan. Gombkötő Péter (MKP) a közvágóhídon időről-időre csökkenő Vágásokat tette azóvá és javasolta, ír­jon fel a város, hogy a szegedi' taözvá­góhid nagyobb mennyiségű vágóállatot kapjon. Javasolta a gazdasági vasút szárnyvonalának 10 kilométerrel való meghosszabbítását Kelebla felé. Bari Dezső (MKP) a városi kertészet problé­máit vetette fel, valamint követelte, hagy a külvárosokban is minél előbb vezessék be a villanyvilágítást. A küs gyűlés elfogadta a kisgyűlés valamennyi előterjesztését Az egye3 felszólalásokra Dénaa Leó elvtárs polgármester válaszolt külön­külön, majd sor került a közgyűlés na­pirendjének megvitatására. A társtőr­vényhatóságok ég egyéb köriratok is­mertetése után a közgyűlés a kisgyűlés valamennyi előterjesztését- elfogadta. Tőfvén^hatősés! beszámold kisgyüiések Február 3-án este ő órakor a M&r-­íaj vendéglőben. i | Fomogyitelep: Február 4-én este 6 órakor III. utca (MaDISz székház). Február 6-án este 6 órakor VI. ut­cai iskola. Február 7-én este 6 órakor XIV. utca, ; ; , • , Február 3-ím este 6 árakor Vecser­nyés Vince-vendéslfi, Hattyas-sor Előadó Bobó Miklós. Február G-án este G órakor Katona-. Mihály-vesndéglő, Pásztor-utca 75, Előadó Gombkötő Péter. Február 10, este 6, Csendes Ferencoé. vendéglő, Indóház-tér. Előadó; Gomb­kötő Péter. Február 11-én este ü, Daróczi Lajos­vendégáő, Szabadság-tér 2, Előadó Lakú Antöl. Modem i-áéíéh javitáír. és beszerzése Steanári Andorrái, Kos:uth Lajos-sugérut ÍQ­Részletre kapható: Gyári uj rá­diók — írógép-, rádió-, kerékpár javítását jótál­lás mellett vállalom. Kerékpárgumik, alkatrészek raktára. KELEMEN MÁRTON Kelemen-utca 11. Irógépkarbantartási váilolat Az MKP Belváros I. szervezete szombaton, este 8 órai kezdette! básu farsangi n a g y s z a {ifanVzkáíol rendez Berzsenyi-u. 2 sz. alatti székházában 6 tagu jazz Vacsora, hideg, meleg büffé Tánc re Mindenkit szívesen lát a rendezőség. ÜZLETI KÖNYVEK, papíráruk, IrocLafelsrerelásek), festőata-­rek, rajzsaerek, Ozalid fénymásoló kap­ható a ..CENTRUM"-ban, Pontos ki-, szoígálás. vétel, eladás, javítás íegelSnyöDebíK-n Szenes! Irodagép Vállalat Szkiianjl-téí 7, T~leíyn 6—41. A t'M teéaagjobb feodagés tajtört válbiJ..\ SZÉCHENYI FILMSZÍNHÁZ szeged TELEFON: 4r0. Szombat, vasárnap utoljára! A legcsodsiatosafcb színes film Bagdadi tolvaj Ezenkívül Bufepesíkl egyidőben a leg­újabb MAFiRT krónika és Fra cia híradó. Hétfőtől! Február 3-5-ig. Csak 3 napig 1 Hétfőtől szeidaig: A legszebb magyar film FEKETE HAJNAL Főszereplők; Lnkécs Margit, Nagy Irtván ás Gall Bea Azonkívül Budapesttel ei Orosz Hiradú éa AU időben a iegulabb IRT krópika, Előadásainkat féi 4, fél 6 és U 8 órakor kezdjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom