Délmagyarország, 1946. augusztus (3. évfolyam, 169-193. szám)

1946-08-18 / 183. szám

7 delmagyaxgfthzxft VASÁRNAP, 1646 AUGUSZTUS 18. Ne Vá,védjl a1!oífnthelyezze el pénzét kamatozó betétbe a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank^S Szent István napján felavatják az uj Szabadság-hídat (Budapest, augusztuP 17.) Budapest népe feszült izgalommal várja a Sza­badság-hid megnyitásának ünnepé­lyét. A hidépttési munkálatok már annyira •előrehaladtak, hogy Szent Ist­ván napján megtartják a hidavatást. Tildy Zoltán a Százat hangjai m.ei­tett ünnepélyesen átvágja a nemzeti­színű szalagot, a htdépités történetét megörökítő emléktábláról lehull a ie­pei és a felrobbantott Feren.cz József­hid. anfely Szabadság-hid néven épült ujjá. ismét átveszi szerepét Budapest étekében. Ma van a Délmagyarország első szerkesztőségi panasznapja • (Szegied, augusztus 18.) A Délma­gyaroszág szerkesztősége és olvasótá­bora között a mai nappal szorosabb és közvetlenebb kapcsolatot teremtünk. Lapunk olvasói megismerkednek a szerkesztőség tagjaival és személyesen közlik észrevételeiket, kívánságaikat. Olvasóinknak alkalma lesz meggyő­ződni, mennyi gond és szakértelem szükséges a jó lap megteremtéséhez. Szerkesztőségünket azonban .nemcsak az indította a panasznap megtartáséra mely ezután rendszeresen minden vasárnap délelőtt 10 és 12 óra között lesz — hanem a segíteni akarás? Sok sérelem és panasz főLegi azért adódik, inert a nagyközönség tájékozatlan, ezen kívánunk segíteni és minden kérdés­ben készségesen állunk a nagyközön­ség rendelkezésére. Szeretettel várjuk olvasóinkat ma első izben 10 és 12 óra között. Bakó László szegedi lelkész • besz»dé a református Szabad Tanács nagygyűlésén Javaslatot tett a reverzália cusrufírc ((Budapest, augusztus 16 ) Az Or­szágos Református Szabad Tanács csütörtökön és péntekén tovább foly­ta ita ü éseit, amelyeken az egyházat érintő legfontosabb kérdéseket vitat­ták m«g és a tanács áltat kiküldött bizottságok jeienétseít és javaslatait­tárgyalták. A csütörtök délelőtti ülésen Be­reczky Albert emöKí megnyitója után Bakó László szegedi félkész hangsúlyozta, hogy bizalmatlanság és gyanú előzte meg a Szabaa Tanács alakulását. Foglalkozott azzai a sajtó­értekezletei, amelyet a szabad >gy­házak tanácsa Budapesten tartott s ameiyen hangoztatták a szabad egy­házak képviselői, hogy vaIőságo3 nemzeti kataB/trófának tartanák, ha a jeien helyzetben az állam egysze­rűen megszakítaná az egyházakkai Való kapcsolatát es megszűnnének az államsegélyek, mert ezzei az emberek nagy tömegei a legsötótebb erőkuCK fennének kiszolgáltatva. Mivei ma­gukban az egyházakban és különö­sen a református egyházban rendkí­vül sokatteéró, nagy lelki nfeguj jutás jcfei mutatkoznak, bizaiommat ke.i megvárni azt az időt, amikor a meg­elevenedett református egyház magfi mond te az ilyen segítségről. A pénteki ütasen foglalkozott a ta­nács a reverzais kérdésevet. Az illé­sen hangoztatták ei ken törölni az úgynevezett rCverzálls törvényt, a m®y a gyermek vallására nézve a szü őket úgynevezett megegyezésre kényszeríti s ©zzei okoz lelki konflik­tust, az egyházakat pedig egymás­sal szembén. ellenséges magatartásra kényszeríti. Ilyenirányú javaslatot terjeszt a tanács az egyetemes zsi­nat e.é A Javaslatot elfogadták. 4 NOT helybenhagyta Hómon életfogytiglani fegyházbüntetését ((Budapest, augusztus 17.) A nép­biróság Hóman Bálint. volt kultusz­minisztert háborús és népelienes bűn­tettben mondotta ki bűnösnek és ez­ért életfogytig tartó" fegyházra és vagyonelkobzásra ítélte. Az elsőfokú itéiet most került végső fokon elbírá­lásra i NOT elé. A NOT az elsőfokú itéietét indokainál fogva helyben­hagyta. E határozat hozatalánál a NOT figyelemmel von arra a raim­kásságra, amit Hóman, különösen szekfü Gvufa társaságában kifej­tett és ezért nem szabott ki veié szemben súlyosabb büntetést. Buzakötuénnyel fizetik a jóvátételre igénybevett termékek és állatok árát 4 A kormány 1948 decemberéig: köteles a« összes kötvényeket beváltani (Budapest, augusztus 17.) A Ma­gyar Közlöny julius 12-i száma kö­zölte a kormány rendeletét, amery ar­ról intézkedik, hogy a fegyverszü­neti egyezményből folyó kötelezett­ségek teljesítésének céljaira az 1046 év végéig igénybevett mezőgazdasági termékek és állatok átvételi árát bu­zaértékbrti kéli megállapítani és az igy mega lapított, buzaértékeket évi 4 százaékkal kamatozó buza névér­tékű államadóssági kötvényekkel kei kifizetni. Akiktől jóvátételi célokra mezőgazdasági terményeket, vagy ál­latokat vettek igénybe, ellenértékként buzakötvényt kapnak. a tartozás után a kincstár évi 4 százalékos ka­matot fizet és kötelezettséget vállai arra, hogy a tartozás fejében kiadott úgynevezett buzakötvényeket 1948 de­cember 31. napján visszaváltja. A visszaváltásánál a búzának akkori töz.-déi ára lesz az irányadó. A Köt­vények kibocsátásáról intézkedő kor­mányrendelet már megjelent és azok a legrövidebb időn belül kiosztásra kerümek. röl csak annyit uvánun .c még hozzá­íüzni, hogy Szegeden anrm sportegye­'lllct működik, hogy azoknak vezetői és szurkolói egymagukban is hozzá tud­nák segiiteni a rendezőséget a verseny­zők elhelyezéséhez és ellátásához is Már többször hangot adtunk annak a véleményünknek, hogv .neg kell úidi­'«ni Szegeden a sportok újjáépítését és hangoztattuk az egészséges tömegsport szükségességét is. A vidéki Sportnapok megrendezése egyik kiinduló pontja le­hetne az újjáépítésnek. Minden egyes sportágunk sportolóinak teljesítményét össze tudnánk hasonlítani a legjobbak teljesítményével. Tanulhatnának ver­senyzőink és ritka csemegéhez jutnának a sportkedvelők. Nem beszélve arról, hogy a bizalom, mely szerint Szegedre .esett az illetékesek választása, amikor a Vidéki Sportnapok megrendezéséről szó volt, kötelez. Itt az alkalom: — fogjon össze a szegiedi sporttársadalom és az összefogás révén biztosítsák az au­gusztusi sportnapok teljes sikerét. A sportnapokra versenyzőket el­szállásolásra és élelmezésre telefonon Ls lehet igényelni a következő telefon­számokon : Kertes Mihály 586, Berko­vics Jenő 263, délután ? óráig. Délvi­déki Labdarugók Alszövetsége déle ött 619, délután 594. A rendezőség ezu'on is felkéri az érdeklődőket, hogy támo­gassál? közérdekű munkájukban egy­egy versenyző elhelyezését cn és élel­mezésében. Fogjon össze Szeged társadalma a szegedi sportnapok sikeres megrendezése érdekében Kik jönnek Szegedre a legjobb magyar sportolók közül á sportnapokra (Szeged,, augusztus 17.) Jelentettük, hogy a Budapesten megrendezésre ke­rülő II. Országos Sportnapok fol; tatá­saként Szegeden- rendezi meg a Nemzeti Sport Bizottság & Vidéki Sportnapokat. A szegedi sportnapokra augusztus 24 és 25-én kerül sor. A rendező bizottság ebből az alkalomból az alábbi felhívás­sal fordul Szeged sporttársadalmához: Felhívás Szeged sporttársadalmához. A Nemzeti Sport Bizottság, 1946 au­gusztus 24-én és 25-én, szombaton és vasárnap országos vidéki sportnapokat rendez Szegeden. A sportnapokon az ország sportolóinak élvonalbeli ver­senyzői vesznek részt. Az összes részt­vevők száma mintegy 120 fő. Ilyen ha­talmas megmozdulás még nem vqljjíí£­geden. A hatalmas sporteseményekkel kapcsolatban a szegedi sportegyesülete-, ket óriási feladatok elé állítja a ver-1 6enyzők és 'kísérők elhelyezése és élel­mezése. A versenyzők elhelyezésével és élel­mezésével kapcsolatban kérő szóval for­dulunk Szeged megértő sportközönségé­hez, hogy legalább egy versenyző elhe­lyezését és élelmezését vállalják azok, akiknek erre módjuk van a versenyek tartamára. A vendéglátók az összes ver­senyekre szabadjegyet kapnak. Ilyen irányú bejelentéseket Kertes Mihály (Deutsch villamosságö. szaküzlet, Ká­KORZO MOZI Te,e,on 624. Az „öten voltak..." »®«rtvérfi mje azujamerikaifilmmüsorunk Az o'döjg konvhéjo Mindenki el van ragadtatva! Ma es még szerdáig bezárólag szerepel » KORZÓBAN Előadások kezdete: Vü5. V4 7és 8-kor. Pénztárnyitá* az előadáe kezdete előtt lélőrával. Elővétel délelőtt It-12-lg. Dctyéüáít, iítatvz&itácalc és Uáztactási üzletek legolcsóbb beszerzési forrása. Márkás áruk gyári áron kaphatók KRAUSZ és NEUMAN Budapest, VII., Dohány-utca 75. Kérjen árjegyzéket. rász-utca 7). Berkovics Jenő (Tábor-u. 5. szám alatti kenderáru kereskedönel) délelőtt 8—2-ig és a Délmagyarországi Labdarugók Alszövetségénél (Szent Ig­nácz-utca 6, telefon 594a délutáni órák­ban lehet eszközölni. A sportnapok legkiemelkedőbb ver­senyzői a következők lesznek; Asbóth, Szigeti, Körmöczi teniszezői?, Riheczky, Bódis, Szilvási, Fecske birkózók, Va­das, Híres, Rátonyi, Gyergyói, Németh, Pataki, Szabó Miklós, Németvári, Tor­dai, Gyuricza atléták, Szatmári, Ga­lambos, Vámos Adél, Nóvák Ilonka, Kádas, Valent úszók, az MTK vmlab­dacsapata, Pelvássy, Karaki, Horváth, Nótás, Tóbiás? Sásdy, Ladányi? Zsellér kerékpárosok, Ezenkívül a legjobb ma­gyar ökölvívók, Budapest tekeválogatott csapata, a magyar válogatottal egyen­értékű Budapest válogatott labdarugó csapata és a MATEOSz (volt Budai MSE) labdarugót. A Rendezőség A felhívás tömören összefoglalja a Vidéki Sportnapok jelentőségét és a sportközvélemény támogatását kéri a sikeres rendezés érdekéoea. Részünk­Bővül tk dogozók konyhája (Szeged, augusztus 17.) Jelentettük, hogy Tombácz imri nemzetgyűlési képviselő és az MfcP kezdeményezé­sére a város életrehivta a dolgozók konyháját. ízletes és kielégítő ineny­nyiségü élelmiszert kapnajs. Szeged dolgozói ®7.en a konyhán a lehető leg­alacsonyabb ;aapi áron Alkalmunk volt beszélgetést foly­tatni Mison Nándiorrai, a szakszer­vezetek alelnökével, aki maga 13 meg­tekintette a dolgozók konyháját, ürö­mének és megelégedésének adott ki­fejezést a látottak és halottai? felett [Nem volt dolgozó, aki elégedetlen kedett volna az ebéd minősége és mennyisége felett. Az egyedüli, amit sajnáltak, hogy ez a konyha már régebbén nem indult meg. A dolgo­zók hálatelt szivvei gondolnak az MKP, Tombácz és Dénes elvtársakra akik szívügyükké tették a szakszer-' vezetckbe szervezett dolgozóknak el­látását. Mison Nándor elmondotta még, hogy a kereskedelmi alkalma­zottak ügyében is eljárt és sikerült ötven kereskedelmi alkalmazott ré­szére biztosítani a konyhán fiz étke­zést. Ezúton is fejhivjuk a kereske­delmi alkalmazottak figyelmét, akik a dolgozók konyháján akarnak ét­kezni, keressék fej Miton elvtársat aki az igényjogosultaknak l?i is utai étkezési jegyei. Az ország ujjáépülé­sében a szegedi dolgozók konyhája egy ujabb biztató jelenség, a nemzet élni akarásának és alkotni tudásának egy ujabb bizonyítéka. SZÉCHENYI FILMSZiNHuZ Premier hétfőn I Csak 3 napig I Hétfőtől szerdáig az igaz szeretet himnusza I Rajongás Főszereplök : Maráé Presle és Feraand Gavev Azonkívül: Remek ktsfirö mBior. Előadások kezdete: l/« 5, V4 7 és 8. BELVÁROSI MOZl1"!1!^ Hétfőtől csülörtökig! Amerikai Metró film Primadonna kerestetik zenés, táncos vígjáték a főszerenben Lona Tnrner és Anna Ratherford és Shaw nagy jazz-zentkara. Zene és tánc i-edvelöknek ragyog > jazz-film Előadások :4, háromnegyed fi es fél 8-kot Hírlapkiadó Kft. tmammmmeaegmmmmgmmmmaaonnhaimubm Nyomdavállalat Készit könyv- és mindenféle kereskedelmi nyomtatványokat Ízléses kivitelben. Rendelések felvétele a „Délmagyarország" kiadóhivatalában. Kárász-utca 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom