Délmagyarország, 1946. augusztus (3. évfolyam, 169-193. szám)

1946-08-18 / 183. szám

VASÁRNAP, 1946 AUGUSZTUS 18. OELflAQTABOKBZSQ 3 A Szovjetunió jóvoltából Megindul a polgári légiforgalom Magyarország városai között Ünnepélyesen átadták a Szovjetkormány által küldött repülőgépek első csoportját (Budapest, augusztus 17.) Az ország újjáépítésében sürün egymásután be­következett ereduié is igen je­lentős ujabb állomásához érkeztünk fii. A magyar polgári légiforgaiou lebonyolítására alakult Magyar— Szovjet Légiforgalmi RT-nak s-vom­baton regger a budaörsi repüLőtér'-n üaitepé.ye> külsőségek között adták, at Tildy Zoltán köztársasági elnök es a kormány tagjai, vatámint Svindov attábomagy, a szövetséges ellenőrző bizottéág emökének helyettese jelen­létében a szovjet kormány által a magyar polgári repülés céljaira kül­dőt. repülőgépek első csoportját, 5 hatalmas utasszállító gépet és egy kisebb futárgépet. Szobo jev kereskedelmi attasé rövid beszéd kíséretében adta át 'a rcpiiTó gépeket. G«rő Ernő elvtárs közlekedésügyi miniszter a repülőgépekeit átvéve, nagy örömét fejezte ki a felett, hogy végre Magyarországon is megindul­hat a légiforgalom. A magyar nép­nek hőn óhajtott vágya — mondotta —, hogy megint Jegyen légiforgal­miink, amely gyorsan kapcsolja össze az ország szivét a különböző vidéki gócpontokkal és amely összekapcsolja majd országunkat a szomszédos ós távolabbi országokkai és népekkel is. A magyar légiforga;om a népek kö­zötti közlekedés békés célját Szolgálja ós szo-'gálja mindenekelőtt a kőzete­dért es szorosabb barátságot a ma­gyar nép és a Szovjetunió között. Szolgálja azt a barátságot, amelyre a magyar népnek olyan nagy szüksége van és amelynek hasznát eddig lép­ten-nyomon tapasztalta. Ezek a ge­peic magyar felségjelei, magyar lo­bogó aiatt közlekednek majd és ezzei is bizonyitani lógják, hogy a Szovjet­unió elismeri és tiszteletben tartja Magyarország nemzeti függetlenségét­Ezután a köztársasági elnök a megje.entékkel együtt megtekintette a hatalmas ezüstszínű gépeket. Az L I. 2. tipusu orosz gyártmányú gé­pekbői eddi,g 5 érkezet; meg Magyar­országra, továbbá 6 ugyan Ilyen tí­pusú gép érkezését várják és azonkí­vül 20 egymotoros gép is érkezik Oroszországból. A nagy utasszáiütő gépeket 2 darab 1.100 lóerős motor hajtja, 21 utas és négy főnyi sze­mélyzet részére van bennük igen ké­nyelmes hety. A gép átlagos repülési sebessége óránként 270 km. Remélik, hogy a legrövidebb időn beiüt megindulhat a menetrendszerű utasforgalom, ame(yct az év minden szakában működésben tartanak. o felelőtlen könnyelműség vagy szándékos szabotázs? A Dohányjövedék központja miatt még nem kapták meg eheti fizetésüket a Szegedi Kendergyár munkásai Követeljük a Pénzügyminiszter Ur sürgős közbelépését (Szeged, augusztus 17.) Az egész városban köztudomásu az ai jelenség, melyet oszágosan észlelünk augusztus elseje óta. A forint bevezetésével a legelső naptól kezdve meglehetős nagyfokú pénzhiány- tapasztalható. Ez természetesen elsősorban az ipari mun­kásokat és a havifizetéses alkalmazot­takat érinti. Nagyon kevés kivétellel eddig még a legtöbb helyen az elm-ult hetekre csupán előleget folyósítottak, teljes fizetést még nem igen kaptak sehol. Miután tul vagyunk az első na­pok kezdeti nehézségein, itt az ideje, hogy felvessük a kérdést, kik felelős­iek azért, hogy a gyári munkások nem tudják megkapni illetményeiket. Az igazgató urak a felelősséget szeretik rátolni a kormányzati tényezőkre, de amikor egy kicsit megpiszkáljuk egyik másik vállalatot, kitűnik, hogy. egyrészt a stabilizáció is közrejátszik, vagy leg­alább is a nagyfokú hanyagság, nem­törődömség. Most arról értesültünk, hogy ezen a héten Szeged .egyik leg­nagyobb üzemében, a Szegedi Kender­fonógyárban még előleget sem adtak a munkásoknak és tisztviselőknek a pénz­hiány miatt. Érdeklődésünkre a legna­gyobb meglepetésünkre hallottuk a kö­vetkezőket: a Szegedi Kendergyár 8 vagon dohány-fűző zsineget szállított le surgos a Dohánygyárnak, amiért 1 millió fo­rintot lí-í u-ene, hogy kapjanak. Eddig azonban csaik lzu.uüO forintot kaptak, itt tehát etsősorban- nem az igazgató­ságon, mégkevesöbé az üzemi bizott­ságon muük a fizetések folyósítása. A Üuhányjövedék Budapesten székelő központi irodájában üldögélő urak ha­nyagságán (vagy szabotálás?) múlott, hogy a szegedi kendergyár nem tua munkabért fizetni. 800 munkásról és ezek hozzátartozóinak sorsáról van szó, amikor felemeljük szavunkat érdekük­ben s követeljük a Gazdasági Főtanács sürgős -közbelépéséi. Hogyan várjuk-tl a magánvállalatokból a gyors és be­csületes intézkedést, -ha egy állami vállalat, mint a Dohány-jövedék köz­ponti irodája, igy elhúzza fizetési kö­telezettségnek teljesítését. Nem tudjuk, .milyen szándékkal tolják -ki állandóan a Dohányjövedék központi irodájában artoz-ásaik kifizetését.. Ennek a kivizs­gálása a Pénzügyminiszter ur-ra tarto­zik, minket azonban- elsősorban az ér­dekel, hogy a kendergyári munkások m-og-kapj-áik: az őket megillető fizetésü­ket, -annál is inkább, mert az elmúlt hetekben a kevés-ke előlegekből még nem igen tudtiák élvezni a stabilizáció örömeit. Jegyeztesse elő iskolakönyveit könyvesboltban Kárász-utca 5. sz. könyv-, papir- és írószer legelőnyösebb beszerzési forrása A kongresszusi verseny e heti állása 1. Belváros I. 2. Ósomogyitelep 3. Belváros II. (Szeged, augusztus 17) A MKP köz-lnek olyan sikerei lesznek a felvüágo­ponti pártvezetőségének a kongresszu­si versenyre való felhívását megértet­ték nemes a-k falusi, de városi és üze­mi szervezeteink ia. Ez alkalommal a szegedi MKP kerületek versenyével kívánunk foglalkozni és az eddig elért eredményeket vázolni. Annak , tudatában, hogy demokrá­ciánk megteremtése elsősorban nevelés kérdése, a szsgedi MKP kerületi szer­vezetei: a kongresszusi verseny során mindent elkövetnek, hogy- a nemzettest valamennyi tagj át demokratává nevelje. Hősi harcot és becsületes felvilágosító munkát végeznek. Hisszük, hogy kevés MKP szervezet lesz az országban, mety­si'í-ó munka során, mint Szegednek. Két héttel ezelőtt a kerületi szerve­zetek versenyében, a Belváros 11. szer­vezete messzei előlhaladt. A nemes ver­sengés azonban megmutatta, hogy -sen­ki sem- pihenhet a -babéréin, dolgozni kell mindenkinek, aki nem akar lema­radni. Valam-ennyi -szervezet- minden munkakészségét -bele adja, hogy a ver­senyt, megnyerje. Berár Demeter a MKP szegedi pártbizottságának tagja kérdésünkre, hogy a kongresszusi ver­seny e heti -állása mit mutat-, a követ­kező felvüágosi-tást adta.. — Kerületi versenyükben a Bel-vá Fos I. és n. mintha külön is verseny­ben állna egymás-sal. Két hét óta nagy változás történt, ma a Belváros I. ha­lad az élen és melléje feltört az Űsomo­gyi telep, mig a Belváros II. harmadik­nak maradt le az élről. Azonban a ver­senynek ez az állása még nagyon messze van a végleges eredménytől. Jelentették nekem, milyen munkaelő­készüietek folynak és nem lesz meg lepő, ha a jövő héten egészen uj nevek kerülnek az élre. Mostani első helye­zettjeinknek -sokat kell dolgozniuk, hogy előkelő helyezésüket tartani tud­ják. Belváros I. legutóbb két kitűnően sikerült falusi agi-tációt végzett, amiből a szervezet kulturgárdája is kivette je­entősen a részt. Ezenkívül jól sikerult­mépgyülést is tartottak, melyet plaka­okon harangoztak be, egy ropgyütést is tartottak, meiy igen értékes eredrne­nyeket hozott. Belváros- I. megszervez­te a 25 tagu forintvédő bizottságát, mely állandóan munkában van és meg kell állapitanunk, hogy tökéletesen dolgoznak. A fel-sorolt munka, melyet z a szervezetünk végzett, mind a de mokrá-cia kiépítését célozza és remeg­jük, hogy a gyümölcsét hamarosan lát­ni fogjuk. Az Osomogyi-telep — folytatta n;i­iatkozatát Berár elvtárs, tökéletessé .ette az utcabizalmi szervezetét, h-ázi­agitációt is végeztek az ósomogyiule­piek Algyőn, ahol kulturnapot is tar­tottak szép sikerrel. Kilenc jólsikerült röpgyülés és a jól miíködö forintvédő bizottság áll az ósomogyitelepie-k mér­legén. Belváros II. hét röpgyülést tartott -és három kitűnő javaslatot dolgozott ki a pártmunka ja vitásának érde-ke­ben. Jelentésüket azonban elkésve küldték be­Örömmel hallgattuk Berár elvtárs nyilatkozatát, hogy a magyar dolgozók élszervezete, a MKP, Szegeden mnyen lendületes és lelkeket épitő munkát ve­z. Ebben a munkában elvtársaink „em ismernek megállást és az utolsó pillanatig küzdenek az elsőbbségért. A kongresszusi verseny lezárása nem je­lenti azonban azt, hogy a- felvilágosító és nevelő munka meg i-s szűnik. A verseny csak -arra volt jó, hogy- megl­induljon és megszerveződjön a munka. Megállást a MKP szervezetek mindad­dig nem ismernek, mig a demokrácia tökéletesen testet nem ölt és életre nem -kel a dolgozók Magyarországa. GRATULÁLUNK! A következő ü-ditő hirecskét olvas­tuk a Szegedi Kis Újságban; Ottrubay ... Melinda és herceg Eszterházy Pál házassága. Gttrubay Melinda táncművészbe, áz Opera® ház primaballeriinája házasságot kö­tött Eszterházy Pállal, az Eszter­házy-majorátus birtokosával. Az esküvő a mult hét elején volt a Magna Hungaricum Dominum Damjanieh-utcai templomában! ahol a- jegyespár, ősi egyházi szo­kás szerint Missa pro sponso e sponso -keretében közös áldozás után kötötte -meg házasságát. Esz­terházy Pál nemcsak a- nagykiter­jedésű Eszterházy-dominium bir­tokosa volt, hanem számos gyár és iparvállalat alapitója is. Ausz­triában ma is 80.000 hold kiterje­désű birtoka van. Elmúlt -századok hangulata- leng körül bennünket, olvasva az ősi szer­tartásokat, melyekkel a majoratus bir­tokosa nászát ülte. Szerettük volna munkatársunkat kiküldeni a- lélekeme­lő ünnepségre, hogy részletesebben számolt volna be az eseményekről. A nemes ur -bizonyára a cimert-erem'ben issza lovagtársaival ónkupákból a fű­szeres bort. Az ágyasházban remegve várja- az ifjú hitves asszonyi sorsának beteljesülését, aminek talán nem lesz akadálya, mert reméljük, a herceg már néhány hete nem -gyakorolja a jus prí­máé noctiis-t. Oh, -boldog Ausztria, amely ma is magáénak mondhatja a kegyelmes her­ceg:!, ha 80.000 hold föld árán is. Arra -kérjük a kegyes urat, ha Ausztria latifundiumára utazik, a pal­lós-jog alapján halálra itélt és még ki -nem végzett jobbágyainak- kegyel­mezzen meg — elvégre, demokrácia van. Arra is -kérjük, ha útra kel, ifjú hitvesére ne tegyen -erényövet — hi­szen 40 fok meleg van. Mint a tenger vizcseppjeiben ben­ne van a végtelen óceán minden tulaj­donsága, ugv benne van e néhány so­ros hírben a Kis Újság minden álma, vágya, reménysége, ideálja. Mindez olyan fen-k-ölt és hangulatos, hogy a jö­vőben, mi Is- Ilyen formában közöljük majd a- hozzánk beérkező házassági hi­reket: ; . jjjjjj DOLGOZÓ PÉTER ÉS ROBOTA MÁRIA HÁZASSÁGA. Robota Má­ria a Kendergyár gombolyitó osztá­lyának munkásnője házasságot kö­tötti Dolgozó Péterrel, a Cserepes­sori szükséglakások egyik főbérlőjé­vel. Az esküvő a mult héten volt a Városházán, a magyar állami anya­könyvvezető előtt. Utána a fiatal pár közösen fogyasztott el egy zónapör­költet a közeli vendéglőben. Dolgozó Péter nemcsak a Cserepes-sori szük­séges főbérlöje, hanem egy uj ing boldog tulajdonosa is, melyet mult­heti forintfizetéséből vásárolt. A Csongrádi öregtakarékban még ma is 80.000 adópengőre terjedő vagyona van. R^töitőtoiiátr;s. KELLER Irdgépválialat Kelemen-utca 8. as. (Royalnál) gacaeeaeakakak Eke Borona hagytniUály tyáspá4 textiláru­nagykereskedése Kölesei-utca k. sz' Szegedi és vidéki vevőinek nagy­választé u raktárával rendelke­zésére áll. Utánvéttel is szállit! Telefon : 732. :-: Postatakarék­pénztári csekkszámla: 27.803. Gyermek Játékszín Vezetők: Selleíné Franki Lili Sugár Mihály Ér ésitjük a gyermek tagokat, hogy pró­btra hétfőn 10 órakor jelenikezzenek a Zeneiskolában Gazdák figyelmébe! Morzsoló Szőlözuzó Tengely Lánc Drótszeg Daráló Permetező Kocsiráf Patkószeg Huzal újra olcsón kapható! vasáruház Szeged, Hid-u. 3. «ieson Kapnai Varga Dezső

Next

/
Oldalképek
Tartalom