Délmagyarország, 1946. augusztus (3. évfolyam, 169-193. szám)

1946-08-01 / 168. (169.) szám

2 DELMAGYABORS2AÜ CSÜTÖRTÖK, 1946 AUGUSZTUS t. Mától kezdve tilos a cserekereskedés a szegedi piacokon is A város augusztusra 19 vagon és 20 mázsa ga bonaki utalást kapott — Szobek Aadras elvtárs közellátási államtitkár be­széde a város közellátási bizottságának ülésén — Nincs többé „leiepés" a lakások bérbeadásánál (Szeged, julius 31.) A szokásos szer­dai városházi közellátási értekezletei ismét főként a 'beszolgáltatások kérdése foglalkoztatta. Simon József közellátási tanácsnok ismente'.'ite az ezzel kapcsola­tos legújabb rendelkezéseket. Közölte, egész város területén megszünte­tik a cserekereskedelmet és igy megszűnik a. Valéria-téri csere­piac is. Mól,ól kezdve ugDiamis egyetlen érték­mérő eszköz csak az értékálló jó forint hogy az ot hodnal kisebb birtokosokat lehet A rend6rség a ;,egszigorubban nem mentesítik ugyan tejesen » .be- jár el majd a csereberélök ellen,, szolgáltatás alól, de amennyiben ssep- j A szelldai| kMátásl értekezleten, tenber végjéig terményéén kifizetik az mcgjel€nt Szobek Andráj eivtárB köz. adójukat, akkor nem kötelesek a, ga- atdmczésl- .államtitkár is. Simoh József bonabeszolgaitetast teljesíteni, hanem tanácsnok tolmácsolta a város közeilá­az.t teljesíthetik egyéb ermennym is. í1!ási Mvánságait és panaszait, valamint Bejelentette Simon tanácsnok, ,hogy»a heszolgáitatfe körüli nehézségeket, a na,-os augusztusra 49 vagon es 20 Szobete €lvtár3 ősziét:s és nagy érdek­mazsa gabonakiutalast kapott. Ez a ka- • utalás azonban téves adatokon alap­szik, amennyiben a közellátási minisz­térium 82 ezer szegedi ellátatlant vatt figyelembe, holott az ellátatlanok szá­ma Szegeden 95 ezer. Ezért sürgősen intézkednek a kiutalt gabonamennyiség felemelésére. Közölte Simon tanácsnok Bfflti hogy a közilliátási minisztérium 150 mázsa babot utalt ki Szegednek és ozék félkilós fejadagokban kerülnek ki­osztásra. Nagjíl megdöbbenést keltett a közéi­látási miniszternők Pálfy főispán ési Dénes Leó elvtárs polgármester távira­tára küldött váLaiszia, amelyben1 közli, hogy Szegedet augusztus folyamán nem áll módjában zsirkiutalásban részesí­teni, mivel a meglevő zsirmennyiség erre alapot nem nyújt. Székelt* László elvtárs az értekezlet egyhangiu helyes­lése mellett élesen áülástfogleilt a köz­elilát'ási minisztériumnak ezzel az in­tézkedésével szemben és javasolta, sür­gősen intézkedjenek annak érdtik ében, hagy a szegedi dolgozókat is Budapest­hez hasonlóan megfelelő zsirellátásban részesítsék. A közellátási minisztérium rendelete értelmében a bizottság elhatározta, hogy mától, csütörtöktől kezdve az lödésssel kisért tájékoztatást nyújtott különösen a beszolgáltatásokra s egyéb közélelmezési kérdésekre vonatkozóan. I. mertette ge értekezlet előtt a beszól­méseredmények alapján. Szobek elvtárs sok értékes gyakor­lati tar-áccsal és felyiiágositásokikal szolgáló fedszálHCásébam hangsúlyozta, hogy' senki ne igyekezzék kibújni a kö­tei:ssÓHie alól, mert csal? igy lehet hiz­tositáni az ország igíazdasági egyensú­lyát. A rendőrség szigorúan jár el a rendelet megszegői ellen (Szeged, julius 31.) A szegedi rend­őrség gazdasági rendészeti osztálya au­gusztus elseje után teljes erővel lép fel a gazdaságii stabilizáció és a forint ellenségei ellen. Vasárnap érkeztek meg az illetékes minisztériumokból az 'erre­vonatkozó rendeleteik. Ilsen rendelet az árdrágitási visszaélésekről szóló, mely­ből kitűnik, hogy a lakások bérbeadá­sánál elkövetett árdrágítás is a rend­őrség hatáskörébe tartozik. A jövőben, ha az igényelt lakás tulajdonosa „lelé­pési" dijat követel, akkor a lakást azonnal és díjmentesen az igénylő ré­szére utalják ki. A keresikedőfcnek ÍJ kirakatokban elhe­lyezett árujuk mellett az árakat is fel kell tüntetni. Az ellen a kereskedő el­va ugyanis már megállapítják az or-, £ az követ el árdrágiárt, aki köz nftZM átlagtermést és ez lenne a, be- i MÜk{íégteti ^^ hoz %ke^én forga. lomba, hanem minden árucikk), tehát iá gáltatásokkal kapcsolatos elgondolását, , _ , ás inidlií árdró2itás miatt amelyet valószínűen rövid időn belül t vxSLs ^^ret+tt. , u„t„,~,v Va ti-™ „,,i aki üzletet; a ikotelezo nyitvatartas le­ele.be is léptettnlsk. Ket-narom het muL , A --.si,™ _„„ _... tejte 'siiott zarja be. A jövőben nem­'aegallapitjai? az or- ,„„,„,„ J J átlagtermést szolgáltatás alapja. Az országot a ter­mésviszonyoknak megfelelően körzetek­re osztanák fel elgondolása szerint és egi l-egy ilyen területen is megállapít1­ják a termésátlagot. A beszolgáltatás­nál minél kisebb egy-egy gazdának a termése az átlagosnál, annál több en­gedményt kap majd a beszolgáltatásnál. Igy progresszív alapon sikerülne meg­oldani a beszolgáltatás kérdését a ter­luxuscikkek feke'.én való forgalomba­hozatala is büntetve lesz. A szegedi rendőrség gazdasági ren­dészeti osztálya internáltai Stuhl Ábra­hám szegedi és Kiss Zoltán, Kálóczi Páil), Szilágyi1 Fer:nc budapesti lakoso­kamert cigarettával és dollárral üzér­kedtek.. Hiányos konyháját felszerelem zománcedény, háztartási cikkekkel HUNGÁRIA EDÉNYHÁZ Tisza L.-körút 55. Telefon: 683. Üzennek a kendergyár dolgozói * A Szegedi Kendcrfonógyáir munká­saitól kaptuk az alább közölt levelet, ameltiet 70 dolgozó irt alá: Az utóbbi napokban sürün írnak, a lapok arról az éjszakai tüntetés­ről, amely egyes dőzsölök ellen zaj­lott le. Természetesen erről legtöb­bet ir a Kisgazdapárt szócsöve, a. Kis Újság, amely ugy állítja be a. kérdést, mintha a tüntetés békés polgárok ellen irányult volna. Mi, üzemi m,unkások is a polgár­ság békés együttműködésén dolgo zunk és őrködünk, de megvetjük és elítéljük azokat, akik a csatornákon, keresztül szerzett árukkal feketéz­nek és a befolyt zsíros haszonból fé­nyűzően élnek, fogyasztják a leg­drágább italokat nap mint nap, il­letve éjszakáról éjszakára, amig a dolgozók asztalára jó, ha a minden­napi fényár eljut. Ezzel kapcsolatosan durván és ok­talanul támadja a Kis Újság a de­mokratikus rendőrség egyik vezető­jét, Drégely Lajos ezredest, mint aki nem teljesítette volna kötelességét a nyomozás érdekében. Mi, munká­sok, nagyon jól ismerjük Drégelyt, még a régi időkből, amikor igazsá­gos baloldali állásfoglalása miatt állásától felmentették.. Az ö közsze. reletnek örvendő személyét mi, ken­dergyári dolgozók megvédjük a jobb­oldal táinadásával szemben és tilta­kozunk az ellen, hogy egyes reak­ciós körök kikezdjék működését. Mi tudjuk, hogy mire megy a já­ték és résen vagyunk. Dolgozók vágóink, akik az újjá­építésből éhezve, rongyosan, az in fláció minden nyomorát tűrve vesz­szük ki a részünket. Sokkal több jogunk lenne a. szórakozásra de nem dőzsölésre , mint azoknak a semmittevőknek, akik a demokrá ciá, a dolgozó népréteg nyakén élős­ködnek. Ismét figyelmeztetjük innét a gé­pek mellől azokat, akiket illet, hogy ne nyúljanak a demokratikus rend­őrséghez és annak vezetőjéhez. A Szegedi Keaderfonógyár dolgozni. FORINTÉRT I KÁRPITOSNÁL KÁRPITOZ TASSON Szeded, A*<adi~u. 5. A zsír ára az ország: területén s 9 forint 60 fillér Megállapították a kereskedelmi és magánalkal­mazottak fizetési fokozatait (Budapest, julius 31.) A közoliátáis­ügyii miniszter most megjelent rendele­tével; 'szabályozta az élősertés k árát. Hizlalás (továhbtartás) céljaira' eladott élősertések ára a következő: 85 kilónál suljjosabb élősertés kilónk!ni 3.20 fo­rint. A könnyebb sertések ára íokoza-j tosan emelkedik. 60—65 kiló sulyu ser-. (és 3.50, 20—25 kilós 5.30 forint. A 20 , kilónál könnyebb silány malacok árát az eladó és vevő állapi thatja meg sza­bad megegyezéssel. Ez az ára azonban összesen 106 forintnál több nim lehet,* A levágás céljára adott 12 órát kop­laltatott élősertések ára súly szerint változik. A sertéstermékek legmagasabb nagy­bani árai a következők: I. r. fiatal an­gol tökosentésből kitermelt fejlábas tő­kehús 7.05, iseadjészsár az ország, egész területén 7.60 forint, lefejtett bőrű zsirszatamnia 6.60, háj 7.20, tepertő 7.60, sertésbelsősizervelk 3.50 forint. Fogyasztási, árak az ország egész te­rületén: zsír és tepertő 9.20, zsirszalon­na 7.70, bőrnélküli zsirszalonna 8.—, háj 8.70. Sertéshús csonttal Budapesten 10, csont nélkül 13, máj és nyelv Bu­KORZÓ MOZI Telir Mától kezdve mindenki nevetni akar és nevetni fog! A francia humor tárháza sziporkázó vígjáték! FER­NANDEL ellenállhatatlan humoru főszereplésével Csodareoíilő Egy félszeg kis figura kalandjai szárazon, vizén és a levegőben ÉlSadások kezdete: Va5. Vi 7 és 8-kor. dapesten 6 forint. A kereskedelmi alkalmazottak sza­bad szalcsziervezete és a KOKSz meg­kötötték az uj kollektív szerződéseket. Eszerint az üzletvezető, nagyvállalat fontos osztályának vezetője, önálló be­vásárlója! 560—700, felelős fiókvezetők, osatáByveaetők, ha legalább 5 alkalma­zottat irányítanak, föpénztárnokok, fő­re Iktárnokok és hasönló állásúak 510— 620, öt alkalmazottnál kevesebbet irá­n.v|itó osztályvezető és pénztáros 430— 550, elKőrendő képzettségű kereskedő­segéd, önálló raktárnok 350—510, ke­reskedősegéd 6 éven felüli gyakorlat­tal,, pénztárkezelő, raktárnok 260'—435, 1'—6 éves (gyakorlattal bíró segéd, rak­tári beosztott, pénzbeszedŐ, 13 éven fe­lüli árukihordő 200—310, portási, éjjeli őr, kereskedőseigéd egyéves gyakorlat­tal, tizlati segédmunkás 175—260 • fo­rllnltj. A tanoncok fizetése az első évben 60, a második évben, 105, a harmadik évben 145 forint,. A magánalkalmazottak szabad szak­szervezete 10 kategóriába osztotta, a munkavállalóikat. A kollektív szerző­désben megállapított fizetések a követ­kezők: I. kategória 560—700 forint, II. 5-10 —620, III. 4(30—550, IV. 350—510, V 260—435, VIi. 200—310, VII. 175—260, VIIL 165—215, IX. 116—165, és a X. kategória 100—145 forint'. Az uj deviza és valuta­árfolyamok (Budapest, julius 31.) A Magyar 'Nemzeti Bank augusztus elsejével a kö­vetkező hivatalos valuta- és devizaár­folyamokat, illetve 'arany,átvételi ára­kat állapította meg; Külföldi pénznemek: 100 USA-dol­lár pénz 1162.12 forint, áru 1185.67 fo­rint; 100 svájci frank pénz 270.28, áru 275.74, 100 svéd korona pénz 323.29, áru 329.82. ^ Külföldi kifizetések.- Kopeühágai 100 svéd korona 242.23, áru 245.89, London: angól font pénz 46.90, áru 47.60, New­york 100 dollár pénz 1165.13, áru 1182.73 forint, Stockholmi: 100 svéd1 ko­rona pénz 324.10, áru 329 forint, Zü­rich: 100 svájci frank péhz 270.99, áru 275.06 forint. Egy kiló színarany 13.176 forint 97 fillér. Egy; tízkoronás arany érme 40.19 forint egy 20 koronás arany 80.38 fo­rint, egy 20 frankos francia vagy svájci verésü aranyérme (Napóleon) 76.56 foript. Egy angol fontos arany­érme 96.54 forint, egy 10 dolláros arany­érme 198.37 forint. A fel nem sorolt aranyérmék átvételi; ára aran,';(tar-taH­muk alapján 13.210 forintos szín­aranyár figyelembe vételével 2 ezrelék levonás mellett kerül megállapításra. Augusztus 4-cn alkalmi autó indul Keszthelyre. Jelentkezni 'Szent István garage. Telefon: 2—33. x Az e'ao »forüitos-báf« tánevcr­senyére benevezés a heiyszjjiTn szom­baton cjste 8 órakor az ipartestü­letben. SZÉCHENYI FILMSZIHHmZI Premier ma! Csak 4 napig! Csütörtöktől vasárnapig Fred Astaire és Ginger RogeVs hatalmas revü­filmje TOP HAT Azonkívül; Artistaparádé, Miskolcon a felháborodott tömeg agyonvert egy feketéző malmost (Miskolc, julius 31.) A miskolci Flórián-malom tulajdonosai Rajtól Sándor és Jungreisz Ernő é[feketéz­ték a malom lisztjét. Többek között megkárosítottál? a diósgyőri vasgyár dolgozóit is. A gazdasági rendőrség1 leleplezte a feketézők üzelmeit. Rej­tőt és Jungreiszet letartóztatták, maja az eljárás lefolytatása után a két maioiniuíajdonost internálták. Az internáltakat villamoson szái'i­tottak a mahocai internáló táborba* amikor a város felháborodott töme­gei felismerték és a villamoson meg­támadlak a két feketézőt, de a rend­őrségnek Sikerült kiszabadítani ők«u Rejtő oly súlyosan megsérült, hogy Kórházba száillitásu után meghalt* Ju,ngreisz sulyois sérüléseket szenve­dett. A dolgozók harcos lapja a Déltnawauiivzáq. Telefon 6—25. Előadások: kezdete; i/t 5, l/i 7 és 8­BELVÁROSI MOZI Ma és a következő napokon bemu­tatja az amerikai filmgyártás repre­zentáns újdonságát Vágyak a viharban A főszerepekbeni CLAUDETTE COLBERT és RAY MILLAND Előadások kezdete: 4, "/«6 és fél 8-kor. Elővétel délelőtt 11—12-ig. pénztárnvitás az előadás előtt felórával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom