Délmagyarország, 1946. augusztus (3. évfolyam, 169-193. szám)

1946-08-01 / 168. (169.) szám

CSÜTÖRTÖK, 1946 AUGUSZTUS 1. DELMAGYABOBSZAG 3 H I * £ K NAPIREND Augusztus 1, Nemzeti Szinnaz; Nyári szünet. Széchenyi Filmszínház: Fél 5, negyed i és 8 órakor: Top H*l. ütorzó Mozi: fái 5, negyed 7 és 8 óra­tor: Ceodercpfilö. Belvárosi Mo/i: 4. háromnegyed 6 és él 8 órakor: Vágyak a viharban. Somogyi-Könyvtár nyitva 9-töl este 7 fífálg. Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután 4! óráig. Vasárnap zárva. Mjzeum zárva. GYÓGYSZERTÁRAK ÉJSZAKAI SZOLGALATA: BeibélV örök. bérlő Ugray István Tisza Lajos-körut 20, Frankó Andor Dugonics-tér 1, dr. Kotsis J. Endréné Földmüves-utca 27., Zakar örök. K^Má­tbé NI., Valéria-tér 1. I. Előfizetőinkhez Értesítjük t. előfizetőinket, hogy az előfizetési dij augusztusra 8 fo­rint, 1 hétre 2 forint, a lapok ára péx anyonkint 40 fillér. —oöo— — ldojáná®jelentés. Várható időjá­Mérsékelt délnyugati, nyubatt sm, felhőátvonulások, égy-két helyen jtítentéktejen futóeső lehetséges. Kö­zepeserejü felmelegedés. Holnap: megélénkülő [nyugati, északnyugati sszéi, .többhelyen záporeső, zivatar, a hőmérséklet, főleg nyugaton ujtxu csökken. — Tájékoztató értekeztetek a keres­kedelmi és Iparkamarában az augusz­tus 1-én életbelépő rendeletekről. Au­gusztus 1-én számos olyan rendelet lépettt életbe, amelyek; a kereskedőkét es iparosokat a legközvetlenebbül ér­deklik. A kamara a szegedi kereske­dők és iparosok tájékoztatása érde­kében több értekezletet tart, amely értekezleteken a rendeleteket a ka­mara előadói ismertetni fogják. A legelső értekezlet pánieken délután 5 óTakor jesz a kereskedelmi és ipar­kantara nagytermében. — vaszy vihtomé temetése. Nagy részvét mellett temették et szerdán délután a hosszú szenvedés után örök nyugalolmra térő Vaszy Vik­torné Kováts Ilonka operaénekesnőt a BelvároSi-temotőben a város áftai adományozott diszsirhelybe. A fiatai művésznő koporsóját hatalmas tö­meg kisérte utolsó útjára, resztvettek a teme lésen müvészkoiicgái, számos közéleti kiválóság. A város képvise­letében dr. Donászy Kátmáji kuttur­tanácsnok jelent meg, aki rövid gyászbeszéddel búcsúzott a művész­világ fiatalon letűnő csillagától. A gyászmisét augusztus 2-án reggel 8 órakor tartják a szegedi fogadalmi Székesegyházban. — Előadás az alsóközponti szülő­otthon javára. Az MKP alsókoZponti szervezete vasárnap est-e jótékony­ceiu tarka műsorral egybekötő ít elő­adást tart a Katona-féle vendéglőben. A bevétel teljes összegét az alsóköz­ponti szülőotthon javára fordítják. — A stagedi Széchenyi Mozgó má­sodik diját nyert a M^FIRT orszá­gos orosz filmversenyén. A MaFIRT ez év május és junius hónapjában országos orosz filmversenyt rende­zett az orosz filmek minél szélesebb körben való meg ismertetésére. A ver­seny eredményét most hozták nyilvá­nosságra és örömmel láttuk, hogy az egyik szegedi mozi is szerepei a nyertesiek között. A verseny C. pontjának második diját ugyanis, a melynek az volt a fettétele, hogy ki ért ei a legnagyobb anyagi eredményt az eimult két hónap alatt az orosz filmekkei, a szegedi Széchenyi Mozi nyerte meg. A mozi igazgatója Sebes Tibor elvtárs művészi kivitelű okle­velet kapott íebböl az alkalomból. Va­lóban dicséret illeti nemcsak a Szé­chényi Mozit ezért a teljesítményért, de magát a MaFIRT-ot is, hogy ilyen versenyek kiírásával az ed'dig sőt egyáltalán; nem ismert orosz filmalkotásokat minél nagyobb szám­ban igyekszik bumatatni a magyar közönségnek. — Szidá'mazt i a rendőrséget Szi­lágyi Jánosné, Kormányos-utca 77. «z. aiattx lakos becsmérlő kijeicnéiseKet tett a demokratikus rendőrségre. A rendőrség politikai osztálya átadta a nép ügyész ségne k, aholi most hall­gatta ki dr. Serényi György nép­ügyész. A 'kihallgatásakor kiderült, hogy Szilágyjnc súlyos betegségben szenved. Igy letartóztatására csak orvosi engedély Után kerülhet sor. Italáru üzletemben pénzééit is jóf adtam (OŰwtéct " legfőbb italokat mérsékelt áron, előzékeny kiszolgálás mellett hozom forgalomba az igen tiszteli közönség részére. Sándor Béla sörözöésitaláru üzlete a főpostánáL A mezőgazdasági terményárak . revízióját kérték a nemzetgyűlés szerdai ülésén A miniszterelnök válasza a kunmadarasi pogrom ügyében beterjesztett interpellációra (Budapest, julius 31.) A nemzetgyű­lés szerdai ülésén napirend előtti fel­szólalásban Z. Nagy Ferenc szóvátette, hogy amig a forintban való ármegál­lapítás oknál a búza árát az 1938-as ár kétszeresére, add'ig a szállítási és uta­zási költségeket négyszenesére, a gyógy­szerárak ötszörösére, az iparcikkek árait ugyancsak négy,-ötszörösére emeli'Jék. Kérte a kormányt, vegye revízió alá a mezőgazdasági termények árának meg­állapítását. Nánásy László a tíz forint­ban miegllapitott őrlési dijat sokalja és javasolja, vegyék revízió alá a gabona­árakat és a vámőriési dijat, Vajda Im­re a Szociáldemokrata Párt részérői éle­sen vteazautiasi totta Váteáry: István, Sza­badságpárti képviselő támadásait a ma­gyar demokrácia és a Gazdasági. Főta­nács elüen. Váisáry Ilstván viszontvála­szánál: naigy felzúdulás és vihar tört ki a képviselőházban. Varga Béla a stai­bilizáció ellen használt súlyos kijelen­tései miatt mentelmi bizottság! elé utalta Vásáry Istvánt. Ezután felolvasták a miniszterelnök­nek Szeder Ferenc képviselő interpel­lációijiára adott válaszát az antiszemi­tizmus és a kunmadarasi pogrom tár ­gyában. A miniszterelnök válaszában hangsúlyozta* hogy a kunmadarasi pog­rom törvényes megtorlása remélhetőleg olyan hatást kelt, hogy az országban még szórványosan előforduló, de min­den jóérzésű embert megbotránkoztató zsidóellenes mozgalmak megszűnnek. Akik ilyen jelenségeiktől, szenvednek, vagy ilyen jelenségekről tudnak, for­duljanak nyomban panasszal az illeté­kes hatóságokhoz, amelyek a törvény által előirt szigorúsággal járnak el. A nemzetgyűlés a miniszterelnök válaszát tudomásul vette. Strasser Györgyné élesztő-elosztó készséggel áll továbbra is igentiszteít vevői rendelkezésére FORINTÉRT I ••ÜftWJ^iaWiWWWWlVMNiFlilMlWll* * I I WMUlPt inmillllipil Iliin MII ill IIP I ímHiMMi.iin. ll"™1 ' ' in. 11-1,. • -mmmm 'BTVB Dollárért? Nem/ Aranyért? Nem/ Forintért? Azt igen! Sefytneé, 1/ásznat, vzimUt, UtyalwM. áiftan HALMI JjLs^a L.-U&mt 38. Cionarádmeflyében 30-40 8-Rlstás tisztviselőt ideiglenesen visszahelyeznek (Szeged, juüuss 31.) Szerdán Sze­gedre érkezett dr. Báosmegyei La­jos elvtárs belügyminiszteri titkár B-iistával kapcsosa.os hivatali átren­dezések megszervezésébe. A belügy­miniszter Szolnok, Csongrád, Csa­nád. Békcs vármegyékre, valamint SZegeo es Hódmezővásárhely tör­vényhatósságu jogú városokra szó­lóan teljes jogkörrel ruházta fel a hivatalok zökkenőjnentesi ügyménfiT tének biztosítását. Feladata, hogy a B-!istazo döntő bizottságok meghall­gatása után a közigazgatás meneté­nek biztosítására egyes elbocsátott tisztviselők ideiglenes munkábaáhii fi­sáról intézkedjék. Különösen az adó­behajtással, a közeuatfássat és a be­szolgáltatással foglalkozó hivatalok­nál lehet szükség Hyen Ideiglenes létszámki egészité'src. „ . « Bácsmegyei elvtárs szerdán délelőtt ebben a a ügyben tárgyalást folytatott, már dr. Pálfy György főispánnal1, Dé­nes Leó elvtárs polgármesterrel!, dr. Antalffy Gyöngy, elvtárs helyettes pol­gármesterrel és a pártok vezetőivel. Végleges döntésre csütörtökön reggel kerül sor, majd a miniszter megbí­zottja továbbutazik Makórat Rácsrr.egyei elvtárs, a Délmagyaror­szág munkatársának kijelentette, hogy Szegeden a hivatali átcsoportosítások tökéletes végrehajtása következtében előreláthatóan alig van szükség ujabb kiegészítésekre. Magáiban Csongrád vármegyében is elég szép eredménnyel hajtották végre >a) B-lisfcázást, úgyhogy az egész vármegyében alig 30—40 tiszt­viselő ideiglenes visszahelyezéséről le­het szó. A MÁI/ közlése az uj díjszabással kapcsolatban (Budapest, julius 31.) A MÁV iigaz­gatósága a forintértékben megállapított díjszabásra való áttéréssel kapcsolat, bam az alábbiakat közli: 1. Az 1946 augusztus 1-én induló sze­mélyszállító vonatokon csak forintér­tékben váltott egy útra szóló menetje­gyek érvényesek. A juliusban, váltott ilyen menetjegyek juliusban megkez­dett utazás esetén érvénytartamuk le­jártáig augusztusban is érvényesek. 2i A julius 29-től kezdődő hétre vál­tott munkáshetijegyek, valamint a ju­liusban, váltott munkás menettérti je­gyeik érvénytartamuk lejártáig ráfizetés nélkül érvéhvesek. SZÍNHÁZ • MŰVÉSZET la Ernő, Matuszkal István, Kovács Emit* ifj. Szabó József, Bányász Imre, Pick­ler Tamás, Misáml György; Az Általános Munkás Dal­egylet dr. Endrödy Ferenc kitűnő ve­zetésével Zeller: Tiroli dalát és egy bécsi munkásindulót énekelt. Natgy si­kerrel szerepelt u felsővárosi SzIM sza­való kórusa is. Lengyel Aranka és Eár­kinyi Márton, a SzJM tagjai, valin: tat Nagygyörgy Maria hatásos szávaiatok­kal tűntek ki. A mindvégig nagy tap­sokkal fogadott műsorszámok között a szegedi katonazenekar szórakoztatta a közönséget. Az előadás végén a íunkás szabad­iéri játékok agilis megszervezője és reii dezőj/e, Balla Ferenc elvtárs pillantott vis&zai a munkássizinjátszó nehéz mun­kájára és elmondotta, hogy a három nap alatt 13 kultungárda 73 szereplője játszott a szegedi dolgozóknak. A Dél­mag-jarország munkatársának külön is kijelentette, hogy legközelebb, körülbe­lül két hét múlva hosszabb darabok­kal ia fellépnek, mégpedig színre hoz­zák a budapesti kulturverseny nyertes darabját; Breitniok: Lázadók cimü szín­müvét. Ezenkívül bemutatja a központi kultuirgárda Balla Fereinc elvtárs ötfei­vonásos színdarabját is „Hiénák a Don völgyében," címmel. A szegedi Munkás Kultur­szövetség befejezte szabadtéri előadássorozatát (Szeged!, július 31.) A szegted! .r.un­káskul.turszövetség kedden* este ren-1 dezte harmadik nagysikerű szabadtéri , előadását a Stefániábah. Az ismét 14—; 15 ezer főnyi néző között megjelent Hajtovics gárdaalezredes, vároe,parancs­nok cs Dénes Leó elvtárs polgármester te. A gyárak és üzemek kulturgárdá' ezalkalammal Szabados Éva munkásnő, Török Rezső és Földes Mihályi vidám egyfelvonásos .jeleneteit játszották,' va­lamint Szimjonov „Orosz emberek" ci­mü drámájának egy jelenetét elevení­tették meg. A színdarabokban nsgy si­kerrel szerepeilitek Apró Margit* Rózsa Júlia, Németh Éva* Komócsin Klára, Misán Györgyné, Kins Mária, Kraiszha­völg,y)i Anni;.!, Lengyel Aranka* Bárká­nyi Márton, Kiss Ferenc, Csűri József, Szabó Lajos, Hednrich János, Szokolöi István, Gél Albert, Jurka József, Skab. MONTEDOR KFT. BUDAPEST V., József nádor-tér 9. Telefon: 181-779, 184-778. A legjobb hazai gyárak GOLDBERGER-KAMMER stb. BÉKEBELI MINŐSÉGÉBŐL dúsan felszerelt raktárával a mai naptól kezdődően forintért vidéki vevői rendelkezésére áll. Stabil áron szállítunk vidékre minden megrendelést és ezeket már most elő­jegyezzük. Mindennemű textiláruk téli áruk, kartonok, inganyagok, fehéráruk, fejken­dők, saját készítésűek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom