Délmagyarország, 1945. április (2. évfolyam, 73-96. szám)

1945-04-22 / 90. szám

1945 &prfB» 22. D£LMAGYARORSZAQ 3 NAPJAINK Hitler, a csalhatatlan próféta Hitler Adolf, Führer, a hajótörött nácibirodalom utolsó roncsaiba gör­csösen kapaszkodó parancsnoka pén­teken 'ünnepelte* 56. születésnapját, a jelek szerint előreláthatóan az Utolsót. Nem lesz érdektelen, ha eb­ből az alkalomból felidézzük az utolsó napjait élő nácibirodalom bukás előtt álló vezérének egykori kijelentéseit. Közvetlen a háboru kitörése előtt Hitler kihallgatáson fogadta Hender­gont, a brit birodalom berlini nagy­követét, akinek — mint Henderson emlékirataiban olvashatjuk — hosz­szasan és indulatosan fejtegette, mi­ért kell neki most megindítani a háborút. »Ha már a végzet egyszer Ugy akarja, hogy kikerülhetetlenül háboru legyen, akkor már Inkább vezetem végig ezt a háborút 50 éves koromban, erőm teljében, mint 56 éves koromban'. A Führer ekkor még meg volt győződve, hogy a há­borút, amelyet 6 valóban gyors ril­Jámháborunak tervezett, talán egy éven belül diadalmasan be Is tudja fejezni. Az annyit ócsárolt demokrá­ciák szabadságért lelkesedő példátlan ellenállása és elszántsága azonban meghiúsította a nád Imperializmus Zsarnoki terveit. A villámháboruból — amint az előrelátható volt minden tisztánlátó előtt — hosszasan elhú­zódó 'anyagháború* lett és Hitler ma 56 éves korában ts kénytelen ,tovább viselni a háborút. A Führer­nek, aki nem átallotta, hogy annak­idején saját csalhatatlanságával dicse­kedjék, léhát ez a jóslata ís megbu­kott, mint ahogy megbutott minden nagyhangon előre bejelentett terve és prófétai kijelentése is. Vájjon mit szól a német nép és a nácirajongók, ha emlékükbe idézik Hitlernek azt la kijelentését, hogy »a nőmet nép Mzlos lehet a győzelemben, mert Jó­előre minden egves lehetőséget be­kalkuláltam terveimbe*. Vagy milyen hatást váltana ki ma az a hitleri Jóslat, amellyel a vezér megígérte, hogy olyan Luftwafferól gondosko­dott, amely a német városokat bizto­san megvédi minden légitámadás el­len, ugyanakkor az angliai városokat pe*Bg ezzel a légierővel egyszerűen ki lógja radírozni. Vagy az a pök­hendi frázis, amikor 1041 végén Oroszországról szólva kijelentette, bogy »ez az ellenfél már ugy meg van Unt, hogy soha többé nem tudja összeszedni magát*. Es amikor az invázióról szólva 1942 nyarán ki­nyilatkoztatta, hogy ritoHfog lehel min­den angol, ha valamely partraszállási kísérletnél kilenc éra hosszat Is a kontinensen maradhat!* Es meg mer­né-e ma kérdezni Hitler a népet, mint három év előtt a berlini hatal­mas Sportpalolában ujjongó százez­reket, Jiogy »akarjátok-e tehát a to­tális háborút? Akkor jól begyakorolt szavalókörusok viharzó iivö'téssel vág­ták ré az ellenállhatatlan »igent«, de vájjon megismételnék-e ezt ma is, amikor kívánságuk teljesült és való­ban megismerkedtek a totális háboru mindent elpusztító borzalmaival — német földön? És vájjon meg mer­né-e Ismételni dr Göbbels a nagy történelmi kérdést, mint ennek az emlékezetes, a sportpalotát gyűlésnek végén tette: »Akartok-e hízni tehát a Führerben?* Ma már bizonyára más volna a német nép őszinte válasza e kérdésre azzal a Hitlerrel szemben, aki népét a történelem legszörnyűbb Moszkvában Tito marsallt be­mutatták Churchill asszonynak. A beszélgetés kiterjedt Jugo­szláviának nyújtandó Vöröske­reszt segitségre is. katasztrófájába taszította és aki ezek után még pár hónap előtt is nem átallotta kijelenteni, hogy »ha gyönge volna ez a nép és nem Inrina helyt­állni a megpróbáltatásokban, akkor nem tudnék egyetlen könnyet sem ejteni a posztaláoér*, mert akkor aa a nép a sorsát megérdemelte*. Es az a nép valóban megérdemelte betel­jesedő sorsát, amelyik olyan vezért követett vak nyájként, mint Hitler Adolf. (d> UJ népbiróság! rendeletet és keményebb Ítéleteket követel a magyar nép Ma iMátr általánosan kialakult vélomlény, hogy a népbirósági ren­delet nejra alkalmas a közélet meg­tisztítására. A háborús bűnösök­nek1 egész sora bújhat M a felelcs­ségrevonás alól a törvény engedé­keny fogalmazása és rend'elkez § i tnliatt Megtmtenekülhet példán 1 az a tisztviselő is, aki Endre László­nak gaemélyi parancsait szolgai mtódon végrehajtotta, írtért a ren­delet csak álékor bünteti a fhs szta közhivatalnokot, ha a számlára elő­irt ténykedést a parancson túlme­nően hajtolta végre. Megdöbbentő­en alacsonyak azok a büntetési té­telek is, nnielyek szerint az a irii­niszter, aki a nép érdekeit súlyo­san érintő 'jogszabály* kezdemé­nyezője volt, legfeljebb ötévi fegy­házat kaphat Kétévi börtönnel snjtnaW csak a következetesen népellenes fasisztaba rát hivatalnok. Egyévi börtönre Ítél­hető csak az, aki »a háborús hírverés szolgálatában jelentős szel'emi mun­kát végzett.* Ezek szerint Rajnlss, AHtotay és társai tömeggyilkosságokra uszító cikkeikért legfeljebb egy évre volnának Ítélhetők. Uj népbirósági rendeletre van szük­ség, amely mindenki számára érthe­tően Intézkedik, az eddi-fnél jóval szélesebb meghatározását'at'ja a há­borns, népclfenes és demokráelacfle­nes bűnöknek és amely az eddqflnél sokkal súlyosabb büntetéseket szab az elítélendőkre. Baj van azonban a rendelet végre­hajtása körül is. A szegedi Népbiró­ság működésével szemben is sok a panasz. Megállapíthatjuk, hogy a sze­gedi Népbiróság tanácsai még ebben a gyenge népbirósági rendeletben fel­lelhető lehetőségeket sem használták ki. Nemcsak arról van szó, hogy a pereket nem politizálják eléggé, ha­nem elsősorban az ítéletek érthe­tetlen aránytalanságáról. Mi az oka annak, hogy Sajtos Mária cselédlányt gazdasszonyának feljelentéséért és le­internáltatásáért nyolcévi kemény fegyházra Ítélték, de a fasiszta szelle­met kisugárzó, németbarát, munkásai­nak tizeit leinternáltató gyárigazgatót felmentik? Mi az oka annak, hogy a Népbiróság ügyészsége nem emeli a hazaárulás vádját a vádlott beis­merése dacára olyanok ellen, akik ctsz&ktcb Szegedről és magukkal vit­ték a nagyüzemek pénzét, flzlefl könyvelt, értékes nyersanyagai!, igáit, autóit, hogy mindezekkei a háhoru továbbfolytatását s/o'gá'Jík, munkát­tauságra és éhségre ítéljék a nagy­üzem ittmarad! munkásait és meg­károsítsák a német rabság alól fel­szabadult közösséget a termelés áldá­saitól. A Népbiróság politikai bíróság, politikailag kell értékelnie minden elébe kerülő vádlott bűnét. Talán ott a hiba, hogy a politikai értéke­lés rossz, vagy hiányos. Nem poli­tikai bűnös, nincs része Magyarország katasztrófájában a Hadfy-lipusoknaic, akik katona- és zsidószabaditás ürü­gyével pajtási viszonyt vállallak Ges­tapo-legényekkel és korrupt, szolgai magatartásukkal kiszolgáltak minden­kit, állítólag nem meggyőződésből, hanem pénzért? Szabad-e a társada­lom egy Ilyen visszataszító figuráját a politikai bíróságnak felmenteni? Arra kell gondolnunk, hogy a Nép­biróság tagjai elszakadlak az élettől. Nem tudják például, hogy mi van Sándorfalván. Nem ismerik, hogy a sándorfalvi fiatal demokráciának mi­lyen mindennapos, kemény küzdel­met kell megvivnia a még mindig élő, sőt támadó nyilas bandiiizmus­sal szemben. Ha ismernék a valósá­gos életet és — talán ez a lényeg —, nem felejtenék el. hogv a néplcfrósá­gok a magyar demokrácia harcos j szervei, melyeknek jó munkája Tel­i mérhetetlenül fontos kelléke a győze­j lemnek, nem Ítélnék 240 pengő pénz­| büntetésre a sándorfalvi nyilaspárt ' pénztárnokát. Szegedi kultur tervek A felszabadulás e'sö. nehéz nap­jaiban, aimíik'or a többi városok­ban szomorú teimletősek, romok el­takarítása, kenyér felkutatása folyt, Szegetten zsúfolásig meglelt a Vá­rosi Szinház nézőtere, játszottak a irtózik, előadásokat tartott aiz Egye­tem és reggelenként vid'öm nebu­lók indultak islkolába. Beszélgetést folytattunk P'Afy György dr. h. polgármesterrel- Sze­gőd kulturális vezetőjével, aki lel­kes előadásban ismertette a kul­turális ügyosztály nag; s-al-ásu ter­vezetét, most forrongó elgondolá­sát » (szabad művészetek el(UmlozdfL­tására. Aa óvódétól kezdve a tudomány­egyetemi?! november 3-án mtegündultak a sze­gedit iskolák — mtondja Pálfy György dr. — s működésüket za­vartalanul folytatják. A zeneiskolát szintén sikerült életrehivni és pil­lanatnyilag száz (mínnkásgyedmbM tanítását Vállaltaim! el ingyen. A tandíj kérdésében is módos'táso­kat eszközölleml Ngmlasák a tanuló előmenetelét vetteim figyelembe, de a szülők helyzetéi is. így kívántaim módot nyújtani arra, hogy a sze­gény.sorsú szülök gyermeke', ak'k önhibájukon kívül, a háboru m" g próbál tatásai miiatt ncttn érlielt k el a megfelelő elöm,eneíert. to­vább tanulhassanak. Az e'k 's e be­iratkozott tanulókat is hozzásegí­tettem az elmulasztott tananya© pótlásához s ezek rars' külön ok­tatásban részesülnek. Az ösztön­díjak az idén anyagi és tandíjsegé­lyekre szorítkoztak, de jövőre tel­jes egéiszében visszaállítom a ta­nulmányi jutalhiak oszlását Kér­teim a kid I uszkortmtvnytói a ze­neiskola konzervatóriumi rangrta. emelését és az ezzel járó állami segítséget. Foglalkozom1 olyan gon­dolattal is, hogy az Egyetem mező­gazdasági fakullá'flTil bővüljön; fel­tétlenül Szegedre kívánom' vissza­hozatni a Kolozsvárra át kettőzte­tett Csonkaegyetem jogikarát, a mélynek van itt létjogosultsága. A wsirhóri élet gyökeres változása várható a jövő sziniévadbian. Ez­zel kapcsolatosan kértük a Városi Szinház Nemzeti Szinházziá való emelését. A művészi program tel­jességét Lehoiay Árpád és Baranyüj János dki ftwirtélye biztosítaná, akik már javában dolgoznék ae uj alapokra fektetett szinház kiépü­lésén. Egyébként imtemdatura alá kerül a szinház, melynek vezetését én vállaltaim el. Igy különös sury helyeződnék arra, hogy a diarabok megválasztása ne a khrszalsiker, hanem a művészi oclok érdekébe* történjék, A szabadtéri Játékok Szeged nem1 helyi kérdései közé sorozhatok — m indulta dr. Pálfy György —, de azt meretn állítani, európai viszonylatban is elismer­tek voltak. Nyugodtam mondha­tom, olyan nivón ro o 1 :k, bogy felvehették volna a versenva salz­burgi, vagy mtilánói előadásokkal. Elhatározásom szerint n m arh'uk magán kéz be a sza bad l '-ri j' t k k rendezését, hárem a srínbáz kele­tén belül valóstttjuk mire. A? elő­adások micgkezd'sére ré ve Loho­tay Árpáddal tárgyaltom' és arra a megállapításra jutottunk, hngy amiig legalább ugyanazt a rnV't nemi tudjuk biztosítani mlint ed­dig, szüneteltetjük a Játékokat. El­lenben a szinház rendezhet mo'd szabadtéri hangvertsrnvt. vagy e'ő­n|dbat kisebb operákat. Ezek a kérdések azonban szor sin ö-s e­függnek a városi zenekar felállttá­savai, amelyet e pnMlanaé'bnri az anyagiak hiánya mr'ntt numi látok megvalósításra érettnek. Nevel-óhatásu, müvórti előatfásot irtotta kmii délutánok tervével la hosszabb ideje foglalkozom' — foly­tatta nyilatkoztát a polgármestcr­helyettes. Fel téti enfil fontosnak tartom, hogy a művészi formák figyelembe'artásával vakban neve­lőhatásu előadásokon s órakrzz'W éta tanuljon a szegedi közörs'g. A! Szabad Akadémia keretén belül kerüllek volna megrendezésre ezek az előadások, ez azonban nem va­lósulhatott Trteg s mtijd külön s-erV feladatkörébe utalom ezt a kér­dést. A szolnoki művésztelep Szegedire hozatala is szándékomban van. Az ottan! telep a háboru viszontagságai kö­vetkeztében teljesen elpusztult, ugy hogy itt Újszegeden megfelelő he­lvét nyújthatna a város, hogy ál­lami segítséggel újra felépüljön ez a nagyszerű mnllra visszatekint­hető festőiskola. Ezzel kapcsolatosan jegyzem meg — fejezte be érdekes "b"s~á­molóját Pálfy György dr. —, hogy a kulturális ügyosztály programjá­ban szerepel újságírói és képző­művészeti ösztöndijak kiad sa is, mellyel a szabad Magyarország Szeged világától jövő müvrrze'k lesznek jutalmazva. ö. L, ü néRisfefi lámwmyg! kész tettek a lotityok tetovált mm (London- április 21) A brit par­lamenti küldöttség elutazóit Ang­liából, hogy szemlét la rigón a né­mietorsziági koncén Iráoiós táborok­ban, Az egyik tudósító jelentése szerint a meggyilkolt foglyok teto­vált bőrét is mieg fogják vizsgálni Több szerencsétlent ugyanis azért öltekbmeg a néimietek, mert tetszeti nektikfa tetoválás. Az egyik esetbeD például lámrpaernyőt készítetlek a tetovált bőrből. A brit küldöttség azonnali lépé­seket tett a koncentrációs táborok élelemmel és gyógyszerről va'ó el­látására. Naponta száz ember halt meg általában a táborokban. Most gyors ütemben esik a baláJozáÉL anányszáinx.

Next

/
Oldalképek
Tartalom