Délmagyarország, 1945. február (2. évfolyam, 25-47. szám)

1945-02-15 / 36. szám

>ÉLMAGYAR ORSZÁG iyi5 február 1? Megnyílt müstoppoló Tisza Lajos-körut 13 sz. Isz. 1. Naponta 9— l-ig. Szakadt, molyrágott, kiégett ruhák és öltönyök láthatatlan beszövése. Szabók részere szivarzsebek, gomb­lyukak gyors és lelkiismere­tes beszövése. JTvatalos közlemények A Szegedi Igazoló Bizottságtól. Hirdetmény. A közalkalmazottak igazolásáról szóló 15/1915. M E. sz. rendelet 11. §-a értelmében közhírré tesszük, hogy tár­gyalni fogjuk a kővetkező közalkal­mazottak igazolási ügyét 5988/1915 ig. biz. sz. I. sz. Igazoló Bizottság tárgyalási ideje 1915. február 26. délután.3 óra. Helye: Városháza I. cm 5. I. Mihalecz Irén kórházi ápolónő, 2. Kocsárdi Sándor szakalkalmazott, 3. özv Juhász Sándorné ápolónő, 4. Jenő­vári Károly egyházi irodavezető, 5. Ko­vács István igazgató, 6. Varga József inozigépész, 7. í)eulsch Sándorné mo­zipénztaros, 8. özv. Ráci Mihályné ta­karítónő, 9. özv. Edenhoffcr Ferencné takarítónő, 10. Beukő Istvánné takarí­tónő, 11. Feketü Istvánná, 12 özv. Fackel­mann Jánosné, 13. Domonkos Sándorné, 14. Oláh Ferencné, 15. Nacsa Maria, 16. Kormos Lajosné, 17. Papdi Antalné, 18. I atka Anna, 19. Ujván Julianna, 20. 1 ólli Mártonué jegyszedők. Alulírott elnök bejelentéseket (pa­naszokat) személyesen átvesz február tO-án délután 1 -5 óra közölt. Dr. Ilouászy Kálmán, 1 sz. bizottság elnöke. 62fl3/t943. Ig. biz. sz. II. sz. igazoló bizottság lárgvalási Ideje 1945. feoruár hó 25.. d. e. Ó óra, helye: Városháza, I. em. 19 sz. I. Fi'deki Mária, 2. Farkas Anna, 3. Faragó Ilona, 4. Faragó Marcit szerző­déses alkalmazottak, 5. Gróf GyőzŐ Já­nos közellátási hiv. vez., 6. Gyémánt Klára szerződéses alk. 7. Gáspár Fri­gyés közeli, oszt vez. 8,.Grcsz Arpád­né szerződéses a'k., 9. lleiszig Margit szerződéses alk., 10. ltollóssv Gyögv nyomozó, 11. llertclendy Jeni) közellá­tási körz. vez., 12 Hornok La jos szolga, 13. Kiss Etelka szerződéses aik., 14. Ke­menes Mátyás közellátási körzet vezető, 15: Kovács Hajnalka szerződéses alk., 16. Kenller Krisztina szerződéses alk., 17. Kristóf János közeli körzetvezető, 18. Kovács Erzsébet közeli tisztviselő, 19. özv. Könnvü Sándorné szerződéses alk-, 20 Láger" Rudolf közellátási iklató, kiadó. Alulírott elnök bejelentéseket (pana­izokat) szemétvesen átvesz 1915. február hö 17-én délelőtt 10-12 óra között. Dr Kfivér Réla, II. sz bizottság elnöke. 2998/1945. ig. biz. sz. II. sz. igazoló bizottság lárgyalási ideje 1915 február 28.d. e. 8 óra, helye: Városháza I. em. 19 sz. teremben. 1. Korom Sándor. 2. Nagy SándSr, 3. Dékány György. 4. Ilorbolá János, 5. Gémes János esküdtek, 6. Süvcgli Juli­anna szerződéses alk., 7. Kocsis II. Já­nos szerződéses alk., 8. I'ósa Szilvesz­ter, 9. Varga József, 10. Ormos József altisztek, 11. Csornák Elemér karnagy, 12. l'ehérváry Sándor tanár, 13. ifj. Czi­rok Balázs kis. szolga, 14. Czulor Imre altiszt, 15. Csikós József pénzbeszedö, in. Csikós Józsefné szerződéses alk., 17. Eraticzen Jenő dijnok, 18 Halász Etel­ka tanítónő, 19. dr. Szélt Béla aljegyző, 20. özv. Jungné Ágoston Róza kezelő. Alulirott elnök bejelentéseket (pana­szokat) személyesen átvesz február 23­ftn délután 4 -3 óra között. Dr. Kévér Réla II. sz. bizottság elnöke. •305/1945. ig. biz. sz. (V. sz. Igazoló Bizottság lárgvalási Ideja 1945. február 24-én délelőtt 8 óra. Htljti Városháza 1. em. 19. 1. Hargitai Andor számv. tisztviselő, 2. Csamangó Mihály; havidíjas, 4. Zsem­bery János min. számliszt, 4. Halasi Sándor fogházőr, 5. Csikós István fog­házőrmester, 6. Mészáros Sándor fog­házőr, 7. Janik Gáspár, 8. Kecskeméti Mihály ny. fogházőrók, 9. Törők István c. fogházőrmester, 10. Veréb István v. fogházőrmcster, 11. Szilágyi Erzsébet, 12. Kovács Lajos, 13. Szörényi Ferenc gazdanyilvántartók, 14. Kulcsár Szilárd városi állatorvos. 15. Papp Józzef, 16. Süli András, 17. Pataki József, 18. Széli Aron utőrök, 19. Masa György körtől­tésőr, 20. özv. Juhász Antalné szülésznő, 21. Gácsér Dávidné szülésznő, 22. dr. Merényi L. Vince plébános, 23. Tolnay Marina szoc. testvér, 21. Bánhidi László káplán, 25. Inczédy László plébános, 26. Szöllösy Ernőné adókezelő, 27. id. Konrád Béla erdőőr, 28. Turi György erdövédő vezető, 29. Juhász Antal erdő­kerülő, 30. Nacsa András erdőszolga, 31. Kovács Julianna ápolónő, 32. Sze­mesy Károly napszámos, 33. Vass Vin­ce kertészeti gyak. 34 Palotás József napszámos, 35. Schrahol Rezső erdő­mérnök, 36. Kincses György erdészeti üzemi tiszt, 37. Magyar György erdőőr. 38. Fenyvesi Jenő főerdöőr, 39. Konrád Béla, 40. (Kalmár Dezső, 41. Muskó Jenő erdőőr, 42. Hevesi Kálmán szén­hordó, 43. Juhász Vince gépápoló, 4t. Farkas Imre gépápoló, 45. Kakuszi Jó­zsef üzemi asztalos, 46 Szatmári Lajos, 17. Koza József teremőrök, 48. Róth Já­nos éjjeliőr, 49. Szabó József napszá­mos, 50. Vecsernyés Antal, 51. Molnár István napszámos. Alulirott elnök személyesen átvesz bejelentéseket (panaszokat) február hó 20-án 3-4 óra közölt. Szalay László, R •-'•'•aasff,- IV. sz. bizottság elnöke. 6290-1045. ig. biz. sz. Az V. számú bizottság tárgyalási ideja 1945. február hó 24-én délelőtt 8 óra. Helye: Városháza I. em. 19. sz. 1. Lengyel József börtönőr, 2. v. Filep ödőu börtőnőrmester, 3. Bajor Gizella szerződéses alk. 4. Ball a József 5. Adányi József dijnok, 6. Zombory Jánosné dijnok, 7. dr. Vastagh Ferenc irodatiszt, 8. Undi Gizella kis. munka­erő, 9. Kovács Mária városi tisztviselő, 10. Hegyi Pál tűzoltó, 11. Horváth Já­nos, 12." Kocsis Ferenc, 13. Janóval Já­nos, 14. Iinre József, 15. Halász Jenő Vilmos, 16. Barna Ferenc tűzoltók, 17. dr. Bednár Károly tűzoltófelügyelő, 18. Szűcs Sándor tűzoltó, 19. Horváth Ist­ván lüzollófőparancsnok, 20. Kopasz István tűzoltóparancsnok. Alulírott elnök bejelentéseket (pana­szokat) személyesen átvesz minden hét­fő, szerda, d. e. 10—12 óra között Andorba Sándor V. sz. bizottság elnöki. Fclhivom a város lakosságát, hogy mindazok, akik a fent felsorolt közal­kalmazottak oly magatartásáról, vagy cselekményéről birnak tudomással, amely a magyar nép érdekeit sértette, vagy sérti, ezt és a vonatkozó bizonyí­tékokat, tanukat hozzám, mint a bi­zottság elnökéhez szóban vagy Írásban a tárgyalás előtt a szegedi Igazoló Bi­zottság hivatalos hclviségében (Város­háza, főispáni hiv.)" délelőtt 9-1 óra között jelentsék be. írásbeli bejelentést a bizottság csuk akkor vesz figyelembe, ha a bejelentő nevét és lakcímét a be­jelentésen feltünteti. A fentf tárgyalásokon panaszának szóbeli előadása végett bárki megje­lenhet. Apróhirdetések Postán beküldült hirdetéseket nein áll módunkban közölni. Csak a kiadóhivatalba behozott hirdetéseket közölhetjük. adás-vétel Bélyeggyűjtemény!, tömegbélyeget veszek magas áron." Bélyegkereskedés, Iskola-utca, Fogadalmi templommal szemben. Keresek bérbe vagv felesbe gyü­mölcsöst lakással, istálló, stb. gazda­sági épületekkel. Bővebbet Mézemé in­gatlanirodában. (Kultúrpalotánál.) Veszek nyers fonalat, gyapjút, pamu­tot. kenderf'onalat. Piskolt'hy fonalnarv kereskedő. Kelemen-u 2. Használt vagy uj horgany bádogle mezt magas áron veszek. Szabó ötvös, Csikhecvi Géza üzemvezető, Szeged, Szentháromság-u. 70. Tiszta gyapjú férfiruha, alig hasz­nált, magas alakra eladó. Feketesas-u. 13. női szabóüzlet. Zongora eladó. Máfyás-tér 4, ajtó 1, Zelenka Ferenc. Házhely eladó, 200 n -öl, Szentmi­hálytelek közelében, a Juliász József kőzelöben. Megtud. Szentmihályteleken id. Molnár János, 808. sz, vagy Tápé, Uzsoki-u. 6. Ürea kőlnisüvegeket magas áron ve­szünk. Szűcs drogéria, Széchenvl-lér 8, délelőtt 10-1-ig. Üveg- és porcellánedénv, párna, an­gin eladó. Kistisza-u. 4. UJ barna ruha eladó. Ábrahám, Szt. Lásztó-u. 7, II. a. Eladó zöld konyhakredenc. Zárda­utca 16 b. Fenyőfadeszkil veszek. Ért. Erdő­utca 10. alá. Eladó egy ló után való könnyű stráfkocsl, két ágy, egy szekrény, fűt­hető fürdőkád. Párisi-körut 41. Különfélék Finom ruhanemüek müstoppolója a a Budapesti KézmüszöYŐ. Eredeti gyári beszövések. Kézírásból tökéletes jellemrajzot ad, valamint utmutatást és gyakorlati taná csot lelki problémákban,' pályaválasz­táshoz. Analízishez 10—12 sor kézírás, aláírás és a kor megadása szükséges. Kéziratokat „Grafológus" jeligére a kiadóhivatal vesz ál. Analizis ugyanott zárt borítékban. Jutalomban részesül (élelmicikk, ami be nem szerezhető), aki a Lech­ner-térnél elveszelt zöld sálamat a Friss Újság öntődéjébe visszahozza. NŐI ujjas bekecs, 17—18 éves fiúnak télikabát elcserélhető lisztért vagy másért. Somogyi-telep IV. u. 131. Felkérjük mindazokat, akik a Sze­gedről elhurcolt zsidóktól bármiféle értesítést kaptak, szíveskedjenek nyil­vántartás végett a szegedi zs. hitk." if­júsági csoportjának irodájában (Ko­rona-u. 10. fsz.) bejelenteni. Hírek érkeztek a szegedi gettóból elvitt családok egy részéről. Felvilágo­sítás és névsor a szegedi hitk. ifj. cso­portjánál. (Korona-u. 10.) Házakhoz mennék fehérneműt szak­szerűen javítani idősobb nő tüzelő­anyagdijazáért. Cim: Bécsl-körut 2. sz, házfelügyelőnél. Egy Jókarbanlevő fehér sportkocsit tüzelőért elcserélném. Fodor-u. 11. Dr. Yasné február 15-től kezdve kőlcsőnköayvlárát személyesen vezeti. Nyitva 9—l-ig. Párisi tanár vállal francia nyelvta­nítást, valódi párisi metódussal 10 pen­gőért óránkint. M. Boda Cserzy Miliály­utca 5. VadoaafuJ hócsizmát és cukrot cse­rélek tüzelőért. Kossuth Lajos-sugárut 19, kalapszalon. Egyedülálló leányt, vagy asszonyt családtagként magamhoz vennék, ki háztartásomban segitkezne. Jövőjét biz­tosítom. Szeged, Femina hölgyfodrász. Bombakárosult lakhatatlan magán­házat házbérfejében kijavítok. Hunyadi tér 23. sz. 3. Finom setyemharlsnyát, kombiné­anyagot adok cukorért, Szücs-u. ,10. Támcnó. Felkérem azon urat, aki Debrecen­ből Fraukfurtnétől hozott üzenetet, ke­resse fel Vigh Rezsőt Báró Jósika-u. 27. sz. Ugyanott jelentkezzenek akik Reichard "Ármintól, vagy feleségétől Moskovits Rózsitól megőrzés céljából vettek át, vagy a temetői gettóból tulaj­donukat képező ingóságokat jogtalanul elvittek. Reichard Jenő. Nagy jutalmat adok annak, aki az órám visszahozza. Elveszett a Vásár­helyi-sugáruttól a felsővárosi cipő­gyárig, hétfőn este Vásárhelyi-sugárut 59 sz. alá kérem Ieadui. Keresek 3 m. férfiszövetet pénzért, vagy cserébe. Katona-u. 57 sz. I. 3. Kél személy részére elsőrendű ebéd kosztot adnék. Bécsi-krt. 31. földszint 1. sz. Keayérjegyeme! és pénzt adok bár­milyen tűzifáért. D. Nagy Erzsi, Szín­ház. örükbclogadok 5 hónapostól 3 éves korig árva kisleányt Damjanics-u. 30. Kossuth I.ajes-sngárulitn levő özv. Leidecker Károlvaé úri fodrász üzlet* vezetését .átvettem. Szives pártfogás! kér Mitror József fodrászmester. Méjegyszer kérem mindazokat akik Tomhácz Kossuth Lajos-sugáruti ven­déglőjéből, lakásából és pincéjéből bár­mit is elvittek, azokat haladéktalanul vigyék vissza mert különben ellenük (miután tudom kik voltak) a legsziga rubb eljárást megindittatom Foglalkozás Borbélysegédet felveszek Stetzlerná Aponyi-u. 23. Bukott diákokat sikerrel instruál Szilléri-sugárut 18. I. em. 2. Sütósegédet felveszek, Balogh Cs«­ka-u. 17. Bejárónő felvételik egész napra ét kezdében. Kossuth Lajos-sugárut 71 Forgácsné. Megbízható, tiszta bejárónőt lcer* sünk. Szent Mihály-u. C. Felnőtteket magánúton sikerrel eló készít, Szilléri-sugárut 18. I em. 2. Lakás Kiadó főbérlcti lakását, lakrészét, bútorozott szobáját legyen szives jelent­se be jól fizető bérlőim részére. Lakás­ügynökség, KőIcsei-utca 10. 1—2 szobás főbérlcti lakásokat ke­resek megfelelő megbízóim részére. Szí­veskedjék bejelenteni díjazást nem fi­zet Lakásügynökség,. Kölcsev-u. 10. Bútorozott szobákat keresünk zsidó menekültek részére. Címeket kérjük a a zsidó hitközség iíiásági csoportjának irodájában leadni: Korona-u fsz bab Keresek 2 bútorozott szobát kony­hahasználattal, azonnalra. Magas árat fizetek. Ért. Zákány-u. üb Egy- vagy kétszobás komfortos la­kást keres fiatal házaspár. Dugonics­tér 11. Bútorcsarnok. Kél üresen álló szoba azonnalra i* kiadó és egy zománebödöu, 351., eladót Gólya-u. 13. Üzenetek Horváth Jenő Sárvári Adj életjelt' Solstein Gábor Szeged, Tisza L.-kőrul 37., II. II. ' Qrtr-t r- i r n Tóth .Mihályné üzeni Göncre leányá­nak, Szacsuri Miháiynénak: aJjanak életjelt. Orosházáról Bayer-fiukaak üzenik szülei: jól vannak. "Értesitést várnak. Várostanyáról Bodő-testvérck üze­nik Pestre Bodó Józsefnek és Illésnek! jól vagyunk, jöjjenek haza. Bovó László rep. szkv., aki Tcmo­rinből Sárvárra ment, okt. 1-óu ért oda. Adjon életjelt magáról. Aggódó szülal és menyasszonya Szeged, Gern-u. 13. Jóboru Magda jelentkezzék Kellnai Jánosnál, Szeged, Szappanos-u. 8. sa Kertész György. Ki lud róla? Klein Jenőt (tábori szám H 113.) é« Lászlót,^akik Pesterzsébeten, Toinpa-u, 5. sz. alatt laktak, keresi Imre Szeged, Tisza Lajos-körut 37. II. 14. Holstein Györgyöt Budapestről ke­resi családja. Szeged, Tisza Lajos-kör-, ut 37. II. 14. Gábor Endre és Schanzer Gyórge volt bori munkaszogálatosok keresik hozzátartozóikat. Rövidesen induluak Pestre. Szeged, Tőlgyes-u. 20. Korpiety (masszőr, birkózó) honvé­det aki látta, kérem tudassa cimét. Kor­pássy Józsefné külső Csongrádi-sugárul 187/b. Oláh Vilmos tizedes, láb. sz. D 694. Értesítést vár felesége, Oláh Viimosal Cegléd, Selyem-u. 5. Dr. Krausz Sándor, csapatteste 101/41., legutolsó ismert tartózkodási helye, november végén Csobád-Szala* szerd volt. Értesitést: Krausz György Szentes, Széchenyt-ut 8. Veisz István, csapatteste 101/31*, Legutolsó lartókodási helye október elején Abony volt. Értesítendő felesége Veisz Istvánné Szentes, Klauzál-u. 17, Bordy Dezsó Kétogyházáról kerezl fiait: Zoltánt és Istvánt. Azonnal jöj­jenek haza. Felelős szerkesztő: Magyar László. Felelős kiadó: Konci Láuló. Kiadja: Hírlapkiadó KII. Szerkesztőség Jókat-uira 4. Kiadóhivatal: Ktrtn-alea l-l

Next

/
Oldalképek
Tartalom