Délmagyarország, 1945. január (2. évfolyam, 1-24. szám)

1945-01-06 / 4. szám

19í5. január 0. ofiLMUiVARORSZH Ü plakátok hirdetik a N>m­<fti Függetlenségi Front Sze­Í rdt Nfefnreti Hizfiltlágáfiak rnn­cieféí { a szegedi néobírósá­Kiállításáról. Szükséges és idő­xrerü inlézkedrst foganatosított $ Nemzeti Bizottság, amely Szeged társadalmi és politikai rendjének legfőhb őre és Irá­nyítója. Mint ilyen, felelős is Mindezekért. Az intézkedés je­lentősége túlnő a helyi ke­reteken. . Országos érdek, hogy megkezdődjék a nyilasok és más hazaárulók felszámolása, biztosíttassák az építő társada­lom nyugalma a suttogó álhir­terjesztők, a gonosz hitlerbéren­tek esztelen bujtogatá«a ellen. A magyar népre óriási fel­adatok várnak Az országot megkínozták, tönkretették a né­metek, megtépázták a harcok, feldúlták a belviszályok. Egy részben megsemmisített ország uj:áépitése, szenvedés, nélkülö­zés és sok munka vár ránk. Hogy ezt elvégezhessük, hogy győzzünk, szabadsághoz, újjá­éledéshez jussunk, szükségünk van a nemzet egységére, a nemzet cselekvő, harcos egy­ségére. Akik magatartásukkal meg­bontok ezt az egységet, az uj T7r*zágot építő erők között to­vábbra is viszályt kívánnak szí­tani, akik bármilyen formában folytatni kívánják a népünket és országunkat szerencsétlen­ségbe sodró politikát, barátain­kat, szövetségeseinket ellenség­nek hirdetik, akik a hadban­álló ország belső rendjét és fegyelmét veszélyeztelik, — azok a nép ellenségei A nép bírósá­ga elé kerüljenek. A népbiróság népünk élethez való jogát védi a nép belső el­lenségeivel sze nben. igazságot szolgáltat, mikor felelősségre vonja, elitéli a háborús bűnö­söket, minden szenvedés oko­zóit. Épít, mert nyugalmat biztosit és biztonságot nyu t, megtisztítja a tarsadalrnat a fe­lelőtlen, az egyéni érdekeikért mindent feláldozó söpredéktől. A népbiróság a nép Ítéletét szövegezi meg. A nép ma ezek­kel az elienségekk szemben nem ismer, nem ismerhet kö­nyörületet. —oOo— Rövidesen helyreáll a városközi lorgu omatávbeszélö szolgálatban A szegedi közönség nagyohb­része elölt ismeretlen a magyar E osta jelenlegi inunkáia és rnü­ódési területe, A „levélhordó" jóiismert alakja nem zörget dél­előltcnkint a megszokott idei­ben a konyhaajtón. Ez még­sem jelenti azt, hogy a magyar posta, amely Európa egyik leg­kitűnőbb szervezete, tétlenül áll­na és nem venne részt a fel­szabadított országrész építő munkájában. A háború miatt jelenleg csak Igen kevés viszonylatban áll lenn a postaforgalom. A köz­lekedő vonalakon kivül a posta felhasznál a a katonai vonato­kat, az orosz leherszerelvéuye­ket, hogy eljuttassa a küldemé­nyeket. Sok helyen pedig, ahol még ez sem ált rendelkezésre, ott a posta ősi formája divik újra: a postakocsi. Csupán a Í iostakürt hiányzik, de nincs s szükség erre, útjában, mun­kájában tgy i$ mindenki segíti. A posla hivatalos személyzetén kivül rnég alkalmi küldöncöket ts felhasznál, akik messzebb eső vidékekre utazva elvállalják S már elkészjtrtt postakülde­mények továbbítását. Falvak­ban, távolabbi helységekben, xhoí még pos aúgynökség sincs, olt a plébános, a tanitó, vagy bárki fambeli szives örömmel végzi a levélátadás manapság ünnepélyes feladatát. Ilyenfor­mán Maramarosszigelről is ér­keznek levele* s aránylag nem is hosszú idő alatt. A szegedi postát nagy nehéz­ségek eié állította, hogy az igaz­gatósig tel jes számban eltávozott a városból. Csupán egy fogalmazási tisztviselő maradt és a be­osztott forgalmisták közút is is csak tgy-kettő. Az eredeti létszámnak alig 18 százaléka végzi továbbra is kö­telességét. de ennek legnagyobb része is az altisztekből került ki. Nagy akadályt jelent a szak­képzett előadó hiánya, tekintve, hogy a felelősségteljes munka egy-két emberre háruL A dip­lomás mérnökök is mind el­mentek s csak egy-két ügyes műszaki tisztviselő maradt. A magyar posta hősies munkát végez, de lépésről-lépésre ered­ményt mutat fel. Szeged I. szá­mú hivatala igy a felszabadult területek nagyrészével fenntart­ja az összeköttetést. Természe­tesen a csomag- és pénzforga­lom egyelőre szünetei Máig Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, Félegyháza felé, teg­naptól Kecskemétre is megy a oonat, illetve hivatalosan a posta FcleqyházárólCsongrád és Szen­tes felé kocsijárat van. Sző­req, Makó, Hódmezővásárhely irányában, illetve innen Orosházára, Békéscsabára ko­csin jár a posta. Nagyjelentőségű eseménye a postának a városközi távbeszélő forgalom bekapcsolása. Alig le­küzdhető akadálytűk tornyosul­tak a müszakivezeó&ség elé, ennek ellenére már a iózeli napokban távbeszélő, illeiT* táviró ut án érintkezésbe léphe­tünk Dorozsmával, Kiskunfél­egyháza, Kecskemét, Szentes. Makó, Hódmezővásárhely váro­sokkal és kilátás van összeköt­tetésre Orosháza ős Békéscsaba felé is. A postabélyegek felülbélyeg­zésével kapcsolatban a szegedi posta országos jelentőségű javastalot : tett a kereskedelmi miniszter­inek A történelmi idők emléké­' nek ilyen megörökítésére, vala­! mint á bélyeggyűjtők érdekei nek kielégítésére is azt javasolta, hogy a postabélyege kot lásák el: „Demokratikus magyar kor­mány lüli" felülnyomással és csekély felárral hozzák forga­lomba. A magyar postás hősies raan­.»)« mswMMmMiwmuHHhst. káíának diadalaként napról­napra ujabb eredményeket mu­tat fel a magyar posta. 0 L. y Látogatás a megrongálódott szegedi Városi Muzeumban Elárvult a szegzdi Városi Muzeum * Tiszaparlon járó legaláDb is ez tibetié, amikor a kö örmelékkel el •orlaszolt kapura néz. A kutturána­u az öreg hajléka testével védet <i 8 gránitot a mögötte ü!ó takó tázak előtt. Ablakai kitöredezve ledeszkáiva, szinte búsong ez a ugy, Siürkefa'u, öreg muzeum. A főbejáratot még eJtortaeawljB a* •tgyifc kUbtt oszlop törm«fcate; az dsó ki&kapun juthatunk az intéze. velsejébe, Tömörkény István, Móra 'erenc egykori birodalmába. Mindjárt a folyosó elején, az elsí­-zonáktvau életre bukkanunk. A tor tyokba felrakott könyv tialmazoka •mberek válogatják. Serény munk.« folyik. A létra tetején a teg»etaő wlcokat rendezgeti valaki (háttá th) s irányítja a munkát. Az intézet uj vezetője, Majtény Béla igazgató dolgozik fent Maj myi, Pános Endre könyvtárnok oda iió sospteégével igyekszik rendbe -lozai Süíjttd klasszikus stilü Kul iirspaiotáját. Társaságukban végigjárjuk a ter­neket Sok az üres, fddult, meg roagákiélött szoba. — KtHönösen a Tisza felöli olda izenvsdett kárt — mondja Majténn igazgató, mert a németek nem tö­ődve a kultúrába ér ésekkel, a itáz­etón hetyeriéh el egyik tüzérség ne^rigyeíőjükeL De sok kárt okozo-s t néhány méterre lévő közúti híd felrobbantása is, amit a németet­Aózetes bejelentés nélkül hajtotta* 'égre. A beígért bárom szirénajelzé^ dmaradt s igy a becsukott ablakok íagy része kitört. Az üvegkupoláé nég minüg beesik az eső. Egye őre csak bedesxkái tatjuk, mer tincs megfelelő vastagságú üveg \z összes abrakok kijavításához kb 100 négyzetméter üvegre lesz szük­ség. Végigjárjuk a néprajzi és termé izetrapH g.üjteményt. Itt aránylag ngyon kevés a kár, mert a fötd ;zinti ablakokat annak idején be­falazták. Csupán egy helyen omlot e a vakolat s ott néhány kitömött nadarat a törmelék közül kellett ki­szedni — szárnyaszegetten. Az emeteteo a régészeti terem pusztult eL A régészeti anyag, valamint * szépművészeti osztály k'p- és szo­ooraaynga biztonságba van helyezve dogy a kiürítési parancsnak elege evő volt igaz*a«ó, Csa'lány Dezső ni ért nem elégedett meg • szegen égohalmi pincékkel, vagy tanyai •ptWeiekkel, miért kellett minden írtékesebb tárgyat, képet, arany eleteket Badspestre magával vinni cat nincs egészen tisztázva. Anuy üzonyos, hogy a zsidó lakásokbó .ssBVsffidett értékes képanyagot is> eta^ával vitte, azzal az indokolással, jogv megm-eati a zsidók részére. (? Elhagyjuk az üres termeket s z násodikemeleti folyosón át be'épün1 iz olvasóterembe, a 142 ezer könyvei uámtáló Somogyi-könyvtárba. A kötyvikbaa szerencsére ninc elentős kár — mondja Mijtény gazgató — mert a harcok lezajlás u án asKHMtl áthordtuk őket a mec 'Oigáh teremből biztosabb helyre \ tuiahnas könyvtárból mintegy 40 :zer kötetet szállítottak annak idején a tanyai iskolákba. Ez maga 12 vag?oa rakományt jelent. Ö.ömraet nondhatom azonban, hogy már na­jyobb részéi visszahoztuk. Egyel-»re nég az óvóhelyen van ez az anyag s, 3—4 méter magas máglya, ba akva. Ezután következik csak az gazi munka: a könyvek szétvá o­fa'-ása, rendezése és a leltározás. Migha nyílnál meg a könyvtár 9 övö év tavasza elönt Jekaleg csak­« égetően szftkaégM éíütetkárok •endbvttozősáról lehet szó, hogy a ovásb* pusztulástol megmentsük a tagy értékű gyűjteményeket, lót eseti mUoAorn az orost városparancsnok izi^orá utasítását, hogy a városnak •zt a legrégibb tudományos intézetéi niaden körülmények között mentsem nee. végezetül M"jtéayi Béla felé for­Julank. — Miért vállalta az intését nz&'réséi ilyen súlyos időkben? — Kótdeasécuói I — kkIL Még bé em vonult varasnak ba az orosz viderö, máris jekmtkaitein szmgá­attéte re a polgármester úrnál, aki övvdíjsen rámtszta a gasdádantó uaradl könyvtár és maienfn vete­ésót. És van is ebben valami g'xtd­rtselésszerü. íriszen közludomAsú, togy az egész Intézet Somogyi Károly ^ztera-jni: kanonoknak köszönheti •étrejflítét. A nagy árvíz után ó voH íz, aki nosszú életén át össaegvüj­bít pompás könyvtárát — 40 ezer Otet — Stwg«d városának adomá­jyozía. Illik, hogy a szörnyű vőág­igésben egy katolikus pap mentve neg a nagy kuiturlnncset a puvztu­(NVWA Eihwyíuk a Városi Muzeum újra rpttő munkától visszhangzó falait t -tztink benne, hagy az ország teljes felszabadítása után visszatér fész­cébe a régészed és szépoaflvészeti isztály pótolhatatlan értékű a-fitte­oé^ve ( örvös J Párthirek Al B|siet!fiH FSi(«tlri Ki<{ja;4a. ndrt f. <-éo délelőtt II óra- kezdettől tagértekezletet tart. Pontos megjelenési kér a vezetőség. Magyar Kommunista Pán natv­áyQlés«. Á Magyar Kommunista Pár szegedi szervezete január 1-éti tartottz meg nagy érdeklődés mellett la-jgyfdé­sét. A |>árt eddigi tni'ikódésél Gomt» kőtő Péter titkár ismertette. Kijelen­tette, hogy a pírt mint eddig, ugv a jövőben is támogatni fogja a Nemzed Függetlenségi Frontot A párt határo­zatot hozott, amelyben sürgeti a varoK­tisztviselők magatartásának egy párt­közi bizottság áltat való felülvizsgálá­sát. á lolsrtelepl Szociáldemokrata b Párl szervezete (Uzsoki-u. 7.) mindaao vasárnao iL u. 3—.Vig pénztárórát és. héttón folyó hó 8-án délután 4 órai kezdettel pártértekecletel tart. A belvárosi Szociáldemokrata Párt szervezete (Csekonics-u. 7.) folyó hé -én, vasárnap délután 3 órai kezdettel ülést tart. A in 4rv városi Szociáldemokrata Párt szervezete (Délibáb-u. 7.) íolyó lié 7-én vasárnap délután I urai kei lettel taggyűlést tart. Kérjük az elvtársalt pontos megjelenését. FcU3vir»d Gazdakír Kisgazdapárté tago uta vasára ip délelőtt 10 órakor a Gazdakör helyiségében tttrüsszeli-kóraí 5.) parigyúlést és évi elszámolást tarl Csőszök jelrutkezzeuek. A gazdatarsa. kat és a parttagokai ai elnökség tisz lelettol elvárja. Vesava hé.jegel. Ué.ygkeressi-dés, a Fogadalmi ti-mplouiaial szembea.. Iskola u. 29. siáiix.

Next

/
Oldalképek
Tartalom