Délmagyarország, 1943. május (19. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-09 / 104. szám

Ma délelátt leplezik le a volt 3-as huszárok emlékmiivét Nagy Vilmos honvédelmi miniszter a szoborleleplezésen — Az ünnepség programja (A Bélmagyarország munkatdrsd­tól) Ma ismét zászlódiszt ölt a vá ros. A szegedi 3-as huszárok hősi emlékművét ma délelőtt avatják fel (nagyszabású és lélekemelő ünnep­ség során s ezen az ünnepségen részt vesz Magyarország kormány­zójának képviseletében vitéz Nagy Vilmos honvédelmi miniszter is. A szobrot a Tisza Lajos-kőrútnak nz ítélőtábla előtti térségen állítot­ták fel s az életnagyságú, lovon ülő buszárt ábrázoló szobor már napok óla ott áll a kis parktükörben elhe­lyezett talapzaton, hatalmas kék le­pellel letakarva. A térségen tribü­nöket s a Kormányzó nr képviselője és kísérete részére diszemelvényt építettek, a környező házakat ünne­pélyesen feldíszítették, hogy a le­leplezési ünnepség keretei méltók legyenek a bős 3-as buszárok világ­háborús harei cselekedeteihez és fé­nyes emlékükhöz. Vitéz Nagy Vilmos honvédelmi miniszter délelőtt fél 11 órakor ér­kezik Szegedre különvonaton. A város katonai és polgári hatósága s a 3-as huszárok emlékbizottsága ünnepélyesen fogadja a Kormányzó ur személyét képviselő honvédelmi minisztert. Az ünnepség színhelyén a honvédelmi miniszter ellép a dísz­század előtt s fogadja az ezred ré­széről nemes veösellői Virányi Fe­ifene altábornagy és két bajőrs üdvözlését, akik a helyére ki6érit. Amint a honvédelmi miniszteri el­foglalja helyét egy régi ezredtrom­bitás ,,Vigyázz!"-t és ezredhivót fuj­majd nemes nagysárosi Lenz Albin nyugalmazott altábornagy enge­délyt kér a Kormányzó képviselő­től az ünnepség megkezdésére. Az engedély megadása után lehull a le­pel a szoborról, a trombitások ,.Imo" jelet fújnak s a kivonult csa­patok tisztelegnek. Az ..Ima" el­hangzása után következnek az ünne­pi beszédek. Az ezred részéről ne­mes Liptay György nyugalmazott ezredes, a népfölkelő huszárosztály trószéről Lázár Dezső gazdasági fő­! tanácsos, népfölkelő huszárszáza­jdos, a legénység részéről Balog i Dezső őrmester mond ünnepi beszé­det A beszédek elhangzása után dr. Tóth Béla helyettes polgármes­ter a város hatósága nevében át­veszi az emlékmüvet, majd a zene­kar eljátsza a Szózatot végül pedig sor kerül az emlékmű megkoszorú­zására, Magyarország kormányzója nevében Nagy Vilmos honvédelmi miniszter, a honvédség nevében vi­téz Gyimessy Frigyes altábornagy vármegyék, községek küldöttségei, utódok, rokonok és bajtársi csopor­tok koszorúzzák meg az emlék mii­vet A koszorúzás után a honvédelmi miniszter közelről is megtekinti az emlékművet, Lenz Albin altábor­nagy bemutatja a miniszternek szobrot készítő művészeket, az 5ntő­és faragómestereket s a létesítésnél segédkező bajtársakat. Majd aláírja a miniszter az ünnepélyről készülő emlékkönyv két muzeumi példánya lapjait, miközben a csapatok, le­venték és az ezredbeliek a diszme­uethez sorakoznak. Felsorakozás után a díszmenet ellép a miniszter előtt. Az ünnepély végét a »Befeje­zés" kürtjel jelzi. A leleplezési ünnepség befejezése ueán 2 órai kezdettel egy tálas köz­ebéd lesz a Tisza-szállóban a hon­védelmi miniszter részvételével. Csemege-bor helyett kérjen SOLYMOSY NEKTÁRT! Zamatos, édes, tüzes bor. Minden jobb vendéglőben és csemegeüzleiben kapható. A minőségért felet a Sotymosy Minőségi Borpincészet Szeged, Béke-u. 2 Rendőrkézre került Ráthonyi Ernő, az utóbbi évek legnagyobbstilü ,,uri"-betörője, aki Szegeden negyven betörést hevetett el (A Délmagyarország munkatársá­tól) Az eimutí napokban érdekes hiva­talos átirat érkezett a szegedi rend­őrség bünügyi oszlalyara a csendőr­ség központi nyomozó parancsnoksá­gától. A hivatalos közlés arról érte­sítette a szegedi rendőrséget, hogy Marosvásárhelyen elfogtak egy Ráfho­nyi Ernő nevtt embert, aki ellen szá­mos város rendőrsége, köztiik a sze­gedi is nyomozólevelet adott ki. Az érdekelt rendőrhatóságoktól most je­lentést kértek arróL, hogy miféle olyan bűncselekmények terhelik az időköz­ben a besztercei ügyészségre átszállí­tott, többszörösen rovottmnlfu ember lelkiismeretét, amelyekért még nem vonta eddig felelősségre • büntető igazságszolgáltatás. Az Írógépek szerelmese Az értesités vétele után Szegeden is előkeresték Ráthonyi Ernő aktáit és ekkor kiderült, hogy itt is hosszú évekre visszamenőleg egész sereg va­gyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt folyt ellene eljárás, amelyet azonban egy esetben sem lehetett le­zárni, mert Ráthonyi még idejében ne­szét vette annak, hogy rájöttek a vi­selt dolgaira és egy szép napon meg­lépett Szegedről. A szegcdi rendőrsé­gen hosszú bünlajstromot álli'otlak össze Ráthonyi itteni szerepléséről és ezek összegezése után kiderült, hogy esupán Szegeden ée környékén több, mint negyven betöréses lopást és besurranó tolvajlást követett el. Az első nyomok még az 1930-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor saját nevén, mint gazdasági ellenőr élt Szegeden és a betörések egész so­iát követte el. Igy betört a szegedi gazdasági felügyelőségre, majd a püs­pöki palotába, ezenkiviil több közhi­" "" j'.'V j, " ~L„ | vatalt is "meglátogatott. többnyire a szeged, hadtest parancsnoka, a o- '^^ ^ «9 mi„de«h«n­vaseág neveben vitéz Vattay Antal ^ jr6gípebet A ny()mozás vezérőrnagy, lovassági felügyelő, Szeged város közönsége nevében dr. Tukats Sándor főispán, majd a jMEGNYÍLT A ZENTAI Miskei fürdő 'Zenta város határában lévő Mis­kei-fürdő különösen a csont, ízű­let, bőr, rhenma, isehlás, női ba­joknál, valamint gyomorsavtutten­gésben szenvedők gyógyitására igen kiváló. — Ivókúra, masszázs, pakolás. — Jöveielcf mindenki 3 nappal előbb jelentse b». Nlf KEI ANTII FÜB DÖTULA JDONOS. ZENTA során megállapították, hogy valósággal mániákusa voK ai irógéplopásnak. A szegedi negyven betörés közül hi­vatalos megállapítás szerint tizenöt helyről Írógépet vitt el, de másféle mechanizmusok iránt is érdeklődött, igy számológépeket, gramofont, rádiót, fényképezőgépet, távcsövet is lopott, sőt nem vete|te meg az értékpapírok­kal megtömött aktatáskákat és a ban­kópénzt sem, különösen, ha kötegekben bukkant rá valami roosszulzáródó szekiényben, vagy asztalfiókban. A rendőrségen most előkeresel' ré­gi íratok kőzött nyoma van annak is, hogy. ő volt a tettese a makói vár­megyehazán 1934-ben és a gö­döllői járásbíróságon 19H5 feb­ruárjában elkövetett betörés­nek is. Mindkét hivatalban összeszedte a köny­nyü ks táskairógépekei. A Makón lo­pott Írógépeket Szegeden zálogosítot­ta el, a Szegeden lopottakat Makóra vitte ál, másrészéf pedig a kiskunfél­egyházi zálogházban "helyezte cl*. A gödöllői Írógépeket viszont a buda­pesti, Kinizsi-utcai központi zálogház­ban lelte nyugalomba. Az uri betörő A szegedi rendőrséggel egyidejűleg a többi érdekelt kapitányságok is megküldték jelentéseiket a Ráthonyi ellen náluk folyó bűnügyekről és ezek­ből az adatokból olyan hatalmas bün­lajstrom kerekedett ki, amely nyilván­valóvá teszi, hogy Ráthonyi Ernő személyében na utóbbi idők egyik legnagyobb­stilü betörője került az igaz­ságszolgáltatás kezére. A Székelyföldön "lebukott, notórius bűnöző előkelő magyar nemesi család­ból származott. Az ellene kiadott or száigos körözés adatai szerint 1896 ban született Kolozson és úgyszólván egész rokonsága földbirtokos volt, ezért is ment gazdasági pályára. Gimnáziu­mi érettségit fett, majd elvégezte a kolozsvári gazdasági akadémiát és mint okleveles gazdász indult neki az életnek. Több helyen volt gazdasági gyakornok, majd gazdatiszt lett, de nyughatatlan természete miatt egyik állásában sem tudott huzamosabban megmaradni. Fiatalon rossz társaságokba keve redeft, szenvedélye lett a bor, a kár­tya és szívesen fordult meg könnyű hölgyek társaságában. Igy azulán csakhamar letért a tisztesség útjáról és különféle zavaros ügvekbe kevere­dett, amik miatt az ország egyik leg­gazdagabb földesuránál vállalt gazda tiszti állásál is ott kellett hagynia. Ál­lás nélkül maradva sem volt hajlandó lemondani költséges passzióiról, a pezsgős, cigányos éjszakák mámorá­ról és hogy ezt megszerezhesse, hoz­zánvnlt a más pénzéhez. Ezzel megin­dult a züllés ntján és nemsokára bör­tönbe kerül*. Rünfetését kitöltve, már meg sem GBLM'AGY A BORSZAG VASÁRNAP, 1943 május 0. Tavasszal van az fd«)« a aiokátei Utztfet kúrának. A Darmol haahajtM milliók használják azért, mart hatása kitűnő Használata után az amber mintha ujjá születet. S; X33323S kísérelte, hogy elhelyezkedjék azon • pályán, amelyre képesítést szerzett, felcsapott betörőnek. Nappal elegáns világfi volt, éjszaka pedig álkulccsal, vagy feszitővas segitségéel sorra lá­togatta azokat a hivatalokat, ahol nappal, monoklival a sze­mén, kamáslisan, glaszékesz­tyiis kézzel, hanyagul előkelő testtartással különféle hivata­los érdeklődések ürügyén mar alapos terepszemlét tartott és előre kiszemelte a zsákmányát. A soknevü világfi Szegeden még sokan fognak emlé­kezni magas, karcsú alakjára, amint kissé hajlott háttal, himbáló járással végigsétált a korzón. Markáns arréle, sárgás szemeinek szúrós tekintete so­káig emlékezetébe vésődött annak, aki egyszer beszélt vele. Előszeretettel járt kényelmes szabású sporfrubák-. ban, legutóbb is — jó néhány évvel ezelőtt — ilyet csináltatott az egyik szegedi szabócégnél, az árával azután adó9 maradt, A városból való eltűné­sekor is ezt a szürke, kockás sportöl­tönyt viselte, térdnadrággal, az akkor kiadott nyomozólevélben is ez szere­pel', gyapjú sportharisnyával és kiló­gó nyelvű barrfa félcipő,vei. öltönye fö­lött zöldszinü rövid vadászkabátot hor­dott vadászkalapot zergeszakállaJ és gomblyukában az évszaknak megfeleld de mindig feltűnően élénkszinü virágot. Lassan, vontatottan beszélt, előkelő hanghordozással, de behízelgő modo­rában minden simasága ellenére iv volt valami ellenszenves. Tökéletesen beszélt magyarul, németül, románul és horvátul és ugyancsak a nyomozó­levél örökíti meg egész sor álnevét is, amelyek közül a Leó Gézát, Kis» Jenőt és Szentmártoni Gézát használta a leggyakrabban. Első bűnbeesése után családja min­dent megkísérelt, hogy visszatérítse ' tisztesség útjára, de hasztalanul. Országoshirü nagybátyja. Rá- \ thonyi Ákos, a nagyszerű m»- ' gyár bonviván, nem egyszer je- * lentős összegekkel segítette kj ' és családja többször is kifizet- ' te adósságait, Ráthonyi Ernőn azonban már nem lehetett segíteni; veszni indult és az alkoholmámor mellett rabja lett s bűnözés szenvedélyének. A ma már kopaszodó, negyvenhatéves ember mozgalmas élete során összejárta az ország minden nagyobb városát, min­denütt betörésből és lopásból tartott* fönn magát. Egynéhányszor rajtavesz­tett, jótiéhányszor börtönben is meg­fordult, azután megint elölről kezdte Az írógép lett a veszte,.. Legutóbb az egri törvényszék itél­fe el jogerősen négyévi szigorított di,­logházra, amelyet egész sor lopáséri összbüntelésbént kapott. Alig kerüli azonban feltételes szabadságra, visz­szaiért az álkulcs és feszitővas bűnös mesterségéhez Szegeden, Gödöllőn Makón kivül Egerben és Miskolcon kö­vetett el betöréseket, majd amikor felszabadult a Felvidék", Tisza- szállá üvegtermében ma délután 5 órai tea, tánc, este 8 órától tánc!

Next

/
Oldalképek
Tartalom