Délmagyarország, 1943. március (19. évfolyam, 49-72. szám)

1943-03-02 / 49. szám

B 1> R I, M A G V A B O B S 7. A 0 ) KEDD, 1M8. március 8. Libazsírt drágított, 300 pengőre Ítélték. Vermes Vilmos 03 éves szege­di szatócs a mult év december 10-én uzletében 12 deka libazsírt adott el a megállapított 8 pengő 80 fillér belyett 38 pengő kilónkinti árban Hétfőn ár­drágítás miatt dr. Újvári István tör­vényszéki uzsorabiró elé került. A torvényszék bűnösségét megállapítva, HOO pengő pénzbüntetésre itélte jogerő­sen. — Sánta József 39 éves szegedi földműves a mult év november 14-én és 20-án a birkahús kilóját a megálla­pított maximális 1.80 pengő helyett 280 pengőért adta. Hétfőn került a törvényszékre, ahol dr. Újvári István uzsorabiró bűnösségét megállapítva, jogerősen 1 hónapi fogházra ítélte. át agyarkanizsa megyei város polgár­mesterétől. Szám: 3226-1943. Hirdetmény Mngyarkanizsn megyei városban az országos állal- és kirakodóvásár 1943. évi március hó 4-én, csütörtökön fog megtartani, melyre vészmentes hely­ről, szabályszerű járlatlevéllel min­den fajit jószág felhajtható. A vájárra csak olyan járlntlevéllel ellátott állat hajtható fel, mely tulajdonjog átruhá­zási nyilatkozattal nincsen ellátva. Lo­vasfogatok is szabályosan ellátott jár­latlevéllel bocsáttatnak be a vásártérre. A kirakodó vásár a Szent István­utcában. mig az állatvásár a zsidó te­metőnél lévő vásártéren. A helybeli és vidéki kereskedők, iparosok kötelesek ipar-igazolványai­kat felmutatni. Magyarkanizsa, 1943 február hó 23. Polgármester. (szeged sz. kir. város adóhivatalától. 12075—1943. v. a. sz. Tárgy: Az 1943. évi ebadó kive­tést lajstrom közszemlé­re tétele és az ebadó be­fizetése Hirdetmény Az 1943. évi ebadó kivetési lajstrom elkészült. Az ebtartási szabályrendelet 13. g-a értelmében a városi adóhiva­talnál 1943. évi március bó 1-től be­zárólag március hó 15-ig terjedő 15 napi közszemlére teszem ki azzal a megjegyzéssel, hogy a lajstromot az érdekeltek ezen idő alatt megtekinthetik és a kirovás el­len ugyanezen idő alatt fellebbezéssel élhetlek. A fellebbezések felett a köz­igazgatási bizottság adóügyi bizottság határoz, amelynek határozata ellen a közigazgatási bírósághoz benyújtan­dó panasznak van helye. A fellebbe­zésnek (panasznak) halasztó hatálya nincs. A kivetett adót egy összegben, a kózhirrététel napjától számított 30 napon belül, kell befizetni. Az ezen idő letelte után be nem fizetett adót ko/adók módjára be kell hajtani. Szeged. 1943 február hó 27-én. Dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok, a vársoi adóhivatal vezetője. rr­SZÍNHÁZ lariujfe (Moliére vígjátékának felújítása az Lj Magyar Színház tagjainak felléptével) Színházunk tekintélyes fővárosi testvénntezetének, az Uj Magyar Szín­háznak együttese a Z s u z s ó cimü hab­könnyű vígjáték után hétfőn klasszi­kus müvei vendégszerepelt a szegedi színpadon, Moliére Tartuffe cimü vígjátékát tűzve műsorára. Moliére szatirizáló tehetsége, amellyel srora tollhegyre szúrta az emberi gyöngesé­'geket és jellembeli hibákat, talán eb­ben a darabjában érvényesül leg­jobban. Tartuffejében az emberi kép­mutatást, az álszenteskedést, korának ezt a jellemző társadalmi betegségét leplezte le és figurázta ki kegyetlen gúnnyal az iró és bogy milyen talál­Ican, misem bizonyítja jobban, mint az, hogy a XIV. Lajos-korabeli hipo­krita tarsadalom efibőszült ellene és betiltatta a mű előadásait. Később át­dolgozva, az eredeti három felvonás belyett ötfelvonásosra bővítve, újra bemutattak a l'artuffeöt és ekkor mar egyöntetűen kedvező fogadtatásra talált. Hogy mennyire nem egyetlen társa­; dalmi osztály, vagy aonak egyedei el­ten irányult u darab szatírája és bogy mepnyiro általános emberi tulajdon­ságokat gúnyolt ki javító célzattal, mi se bizonyitja jobban, minthogy a Tar­tuffe mondanivalói még ma is idősze­rűek és elevenebben élnek, hatnak, mint valaha. Napjaink emberi társa­dalmának is megvannak a Tartuffejei, • eppen ezért az uj Magyar Színház jol I választott, amikor Mohérenek ezt az örökké aktuális vígjátékát felújította. Korunk színműíróinak hiányzik a bá­torsága, hogy olyan merészen szólja­nak az emberi gonoszságról, uiint Mo­liére tette és sajnos, a tehetségük is hiányzik, hogy ezeket a gonoszságo­kat, művészi formában, javító célzat­tal megrójják. Moliére bátorsága és tehetsége évszázadok távolságán át is örökérvényű irói bitvallásként, a szín­műírás örökké modern, egyben klasszi­kus dokumentumként bat. Az Uj Magyar Színház együttesé­nek előadása igyekezett Moliére ak­tualitásanak nangsuiyt adni, az igye­kezet azonban útin mindig, vagy csak részben sikerült. A mü tolmácsolásá­ban — sajnos — alapvető hibák érvénye­süllek, igy például az előadás nem kap­ta meg azt a pergő tempót, amelyet a cselekmény megkövetet. Az apró döc­cenők nyilván kiküszöbölhetők lettek volna, ha az együttes minden tagja budapesti művészből áll és ezek ál­landóan együtt próbálták volna a da­rabot. Néhány szerepet azonban a hely­beli társulat tagjai játszottak, ilyen­formán az előkészítő összmunká­bau nem vehettek részt és nem illesz­kedhettek bele az előadás stílusába. Igy például kiütközött az előadás ke­retéből Miskey József bohózati ábrá­zolásba hajló alakítása, amit a szt­inész nem kívánatos modoros beszéd­Kőrös PA1 és felesége Wimmer Hódy, Ilonka és férje Sugár Sán. dor, özv. Krausz Jenőné ezűl. Klein Esztike megrendülve szomorú szívvel tudatják, hogy édesanyjuk özv. Krausz Simonná líd). Krausz Itermln nincs többé. Jóságos, bölcs emlékét, mig élünk, megőrizzük. Temetése 1943 március bó 2-án délelőtt háromnegyed 11 órakor. Velünk gyászolják még; Egyetlen testvére: özv. Pető Ernőné Sógornője: özv. Körös Mihályná Unok&i: Sugár István és neje Fncbs Évi Sugár Miklós Pál Dédunokája: Sugár No mi kit Szerető rokonai és hűséges gondozója! Kurtb Magda Külön villamoskocsik Dugonics-térről egynegyed 11 órakor indulnak del még alá is húzott. Moliére vígjáté­kai elbírják a bohózati stílust, példa erre a Madách Színház nagysikerű Képzelt beteg-előadása. Talán a Tar­tuffe az egyetlen kivétel, meri a víg­játéki hang mellett sok benne a ko­moly, sőt félelmetes elem. Ezért is ne­vezte Gyuiay Pál Moliere-nek ezt a müvét >fensőbb vígjáték«-nak. Ami a komoly és félelemetes ele­met illeti, ennek érzékeltetése a cím­szerepet alakító szinész vállára nehe­zedik. Érzésünk szerint Harsányi Re­zső Tartuffe-alakitása ezen a ponton kissé elmosódott, különben az elvete­mült álszenteskedő figuráját sok ta­láló vonással formálta meg a kitűnő művész. Juhász János Cléanteje nem­sok kívánni valót hagyott bátra, saj­nos, nem mondhatjuk ugyanezt két lel­kes, láthatólag törekvő fiatal szí­nészről, Txmár Péterről és Dékány Lászlóról, akik még nem eléggé éret­tek ilyen feladatok megoldására. A női szereplőgárda tagjairól sok­kal inkább fenntartás nélküli dicsé­rettel szólhatuuK. különösen ami Völ­csey Rózsit illeti. Néhány modern darab­beli kiváló alakítása után most arról győzött meg, bogy klasszikus műben is kiváló emberábrázoló és a verses szöveg tisztán, értelmesen hangzik aj­káról. Árpád Margit nemcsak dekora­tív megjelenésével, hanem eleven, ki­lejcző jatékával is meg tudta jeleníte­ni a rokokó szépasszouyát. Szövegkiej­tése is hiba nélküli, ami pedig szintén nem mondhato ei a versmondással sok­szor hadilábon álló együttes némely tagjáról. Hidvéghy Valéria bájos, tö­rékeny, szepegő Marianneja az előadas kellemcsen ható színfoltja volt, a te­hetséges Bán Ibolya pedig Donna sze­repében temperamentumával és sziné­. szi képességeivel sokszor segitette át 'az előadás: a nehezen lendülő része­! ken. Zilaby Pál végrehajtója, Besse rendőrtisztje és Kiskút János Plipol szolgája egészítették ki a szereplő­gárdát. Az előadást dr. Siklóssy Pál ren­dezte az elmondott kifogások melleu sok erénnyel. Beszámolónk teljességé­hez tartozik annak megemlítése, bogy a darabot Ivánfy Jenő fordításában játszották. A Nemzeti Színház néhai nagy tragikus színészének fordítása véleményünk szerint, nem a legjobb magyar nyelvű átültetése a Tartuífe­i nek, bár művészi munka és zavartalan élvezetet nyújt I A nem egészen telt ház közönsége szivesen fogadta a felújítást és sokat tapsolt a szereplőknek. Szász Ferenc. fi-oOo— . = Szerkesztői üzenet a szinház ci­mére. A Délmagyarország színházi kritikáit nem a lap szerkesztősége, ha­nem egyes munkatársai irják teljesen szabadon, minden befolyástól mentes, saját egyéni felfogásuknak, Ízlésüknek adva kifejezést. Az a körülmény, hogy egyik munkatársunk a szinház igazga­tóságának figyelmébe ajánlotta Mihá­lyi Istvánt nem hozható összefüggésbe egy másik munkatárs kritikai cikké­vel. Mihályi ajánlásával nem Mihályi­1 nak akart munkatársunk szívességet tenni, hanem az igazgatóságnak, he­lyesebben a közönségnek Ez nem je­lentette volDa, hogy Mihályi minden díszlete jo lett volna, amint az sem valószínű, hogy Molnár Sándor min­den diszlete jó, mint például a Zsuzsóé sem az. Ha az igazgatóság minden kri­tikai megjegyzésre ennyire érzékenyen reagál, ám kritikai számok ismerteté­sével adjon ki közleményt >a közönség tájékoztatásé ra*, dc >a célzatos rossz­indulat*, mindenki ugy érzi, felesle­ges. = Vitéz BAiiky Róbert szervezi az uj Tábori Színházat. Budapestről je­lentik: Emlékezetes, hogy vitéz Tol­nay Andor, a Tábori Színház első igaz­gatójának halálával feloszlott a társu­lat, amely a hadszíntérén szórakoztat­ta honvédéinket. .Most vitéz Bánky lv> bért kapott ujabb megbízás a tábo i színtársulat megszeret «ére Hir irint a «zt»vizés alatt°ailö tohort szín­háznak' primadonnája Fedik Sári lesz, aki az egyik budapesti lapnak már nyilatkozott is arról, bogy a frontra megy. A szegedi szintársulat tagjai közül is jelentkeztek vitéz Bánky Ró­bertnél a tábori színházhoz, valószí­nűleg Ruttkai Mária és Miskey József mennek el a fronttársulattat —o(Jo— A színházi iroda közleményei Ma, kedden este a tegnap bemuta­tott >Tartuffe< cimü ötfelvonásos víg­játék kerül színre, az Uj Magyar Szin­ház együttesének felléptével. A ma esti előadás A- és klasszikus bérletben kerül színre. "A tisztviselöbérlők a ma esti előadásra bérletkártyáik felmuta­tása mellett rendes napi áron válthat­ják meg helyeiket. Felemelt helyárak. Műsorváltozás a városi színházban. A szinház igazgatósága a szerdára ki­tűzött >Szivárványhid« cimü darab be­mutatóját — amelyet Koncz Antal sze­gedi újságíró irt —, egy béttel elha­lasztotta. Az elhalasztásra az adott okot, hogy vitéz Bánky Róbert lett a frontszinbáz igazgatója és ennek követ­keztében a frontszinház tagjai között több, a darabban szereplő szinész ts van. A szükséges szereposztások már megtörténtek és az uj szereplőkkel ma délelőtt megkezdődnek a próbák. Igy a heti műsor a következőképpen alakul: DET1 MOHOK: Kedden este: TartuHe (Felemelt helyárak). Szerdán este: Tartuffe. Csütörtökön este: Ártatlan vagyok­Pénteken este:tÜond Asvayité. Szombaton este: Feleségül vesz a férjem (Eredeti bemutató). Vasárnap délutón: Feleségül vesz a férjem. Vasárnap este: Feleségül vesz • férjem. Hétfőn este: Ártatlan vasvok (Mun­káselőadás). Ugyancsak megváltozott a szombat délutánra hirdetett Pirandcllo-darab dátuma is, amennyiben a Mi az igaz­ság? cimü előadás szombathoz egy hét­re, tehát március 13-án délután lesz if­júsági előadás keretében. TŐZSDE Budapesti ertektoz»uezárlnt. Csen­des nyitás után vontatott üzletmenet mellett nagyon mérsékel forgalom fej­lődött ki a budapesti értéktőzsde hét­fői napján. A részvénypiac irányzata nagyjabo! tartott volt, egyes értékcso­portoknál egyenetlen, erősödő kínálat volt. A kötvénypiacon az értékelés nem változott, az irányzat mindvégig tartott maradt. Magyar Alt. Hitelbank , Magyar Bank 95.5, Nemzeti t Bank 415.—, Pesti Magyar Ker. Bank J 239.5, Hazai Bank 168.75, Magyar Ken­; der 70.5, Szegedi kenderfonógyár és i Szikra —.—. * I Zürichi devizazárlat. Páris 4.40, | Lonodon 17.34, Newyork 431.—, Brüsz­{szel 69.25, Milánó 22.66.25, Amszterdam 229.37 fél, Berlin 172.55, Szófia 5.37, Bukarest 2.37 fél, Madrid 39.75. A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45— 11.75, líra 17.40—17.90, svájci frank 76.60—80.60, svéd kor. 71.70—82.70. Csikágoi torménytözsdezárlat. Buza A budapesti gabonatőzsdén életbe­léptek a márciusi árak. Az elsőrendű cikkek között a kukorica árát 60 fil­lérrel felemelték, a víztartalmát pedig 1.5 százalékkal leszállították. A forga­lom csendes volt szilárd. Máj. 146.5, jul. 146 hétnyolcad, szept. 147 hétnyolcad. Tengeri tartott Máj. 100. jul. 100 háromnyolcad, szept. 100 hétnvolcad. Rozs szilárd. Máj. 86 hétnyolcad, jul. 89.25. szept. 91 egy­nvolcad MBBSimuarorszaoieieionla i

Next

/
Oldalképek
Tartalom