Délmagyarország, 1943. február (19. évfolyam, 26-48. szám)

1943-02-28 / 48. szám

«*ELM AGY AROITSZAG ' VASARNAP. február 88. | Héthóoapi börtönre ítélte a KnriaSalló Jánost a felső­ház ellen írott cikke miatt Budapest, február 27. Dr. Salió Jánoe budapesti ügyvéd, akinek neve annakidején a Nemzeti Front eimö szélsőjobboldali politikai nla­kuiással és a körülötte támadt vi­harral kapcsolatban sürün szere­pelt a nyilvánosság előt, nemrégen sajtó utján elkövetett lázit ás bün­tette miatt került a vádlottak pat­jára. Dr. Sallé „A Magyarság Utja" cimü nyilas hetilaphnn éles táma­dást Intézett a felsőház intézménye ellen. Ebben a cikkben, amelynek „A felsőház levizsgázott" volt a Ci­mo, a zsidótörvénnyel kapcsolatban követelte „a felsőház akadályozó és fékező szerepének" megszüntetését és „szaktestületté" való átalakítá­sát. sőt szükség esetén egyenesen a felsőház megszüntetését kívánta. A bndaposti büntetőtörvényszék ötöstanácsa annakidején felmentet­te dr. Sáliét a vád alól azzal az in­dokolással, hogy ellenzéki politikai meggyőződéséből folyóan bírálatot gyakorolt Csupán és így nem köve­lett el bűncselekményt Semmisségi Panaszok folytán az ügy a táhlá­hot, most periig végül a Kúria elé került ahol dr. Töreky Géza titkos tanácsos elnöklete mellett szomba­ton tárgyalták az ügyet. Dr. Kovács Péter koronaügyész­helyettes szigorú ítéletet kért, mert a vádlott cikkében a felsőházat gyűlöletes színben igyekezett fel­tüntetni a tömegek előtt, a tör­vényszék tehát tévedett, amikor a vádlottat felmentette. A Kúria ma­gáévá tette a koron;iügyész állás­pontját és dr. Sallé Jánost 7 hó­napi börtönbüntetéssel sújtotta. Nagyböjti előadások a Katolikus Nővédő Egye­sületben A Szegedi Katolikus Növédö Egye­sület nagyböjti előadássorozata évti­zedek óta hagyományain alapuló sza­bályként eaévben is Hamvazószerda napján kezdődik, hogy az Actio Ca­tholica ezidci célkitűzésének szellemé­ben az előadások során a legkiválóbb egyházi szónokok előadásában foglal­kozzék a 'Családvédelem — nemzetvé­delem* tárgyvórben a katolikus és nemzeti szempontokból egyaránt elba­tározó fontosságú kérdéssel. Az egye­sület katoliku.- irányzatú működésének (%yik alapvető motívuma tagjainak lelki világát és eszmei felfogását az egyetemes katolicizmus értelmében alakítani és annak ujabb megállapítá­sait nálunk érvényre juttatni. A nagy­böjti előadások célja a katolikus női társadalmat a világi apostoikodásra revelni, az Actio Catholica munkájá­ba való bekapcsolódás által. Az előadások sorát dr. Marcell Mi­hály egyetemi ny r tanár, a budapesti közponli papnevelő rektora nyitja meg, aki 'Korunk eszmeáramlatai és a ke­resztény házasság* címmel tartja meg előadását. A kővetkező előadások az az alábbi sorrendben lesznek: március 17-én: A keresztény házasság egy fér­fin és egy nő életközössége. Előadó dr. Kosztereszltz József pápai kamarás, a pesti Szent Imre-kollégium Igazgatója, március 24-én: A vegyesházasság. Előadó dr Pakots Károly kanonok, szatmári püspöki helynök, március 31-én »Amit Isten egybekötött, ember •rét ne válassza* Előadó: Vedres Bé­ta klskunféteervházi anitolébánós, én­rflis7-én: Előkészület a keresztény h8- P. Wimmer Anselm szervita atya tart tanyát játszotta fi Fricaay Ferenc zasságra. Előadó: Knebel Miklós pé-l április 12, 13 és 14-én. karnagy temperamentumos vezénylete pai kamarás, krisztinavárosi plébá-' Az előadásokra a katolikus női mellett A magyar nótákat Bo'ldi­r.os. A nagyböjti előadásokat három- társadalmat szivesen várja az elnök- zsár Kálmán es zenekara kisérte. napos lelkigyakorlat zárja be, amelyet ség és minél nagyobb érdeklődést kér A kivánsághangversenyt azok. akii nem kaptak jegvot a szinházba, a rá­dió mellett élvezhették végig. fl Vezér-ügyben hefeiezedött a vizsgálat Másfélezer károsult kap idézést a fötárgyalásra (A Délmagyarország munkatársá­tól) Vezér Ernő volt városi irods­ígazgató Jsmeretes rézgálie-tealási ügyében dr. Rónay Dezső vizsgáló­bíró befejezte a vizsgálatot Szom­baton az utolsó tanúvallomások is elhangzottak és délben lezárták a bünügy jegyzőkönyveit. Az irato­kat még a szombati nap folyamán áttették a kir. ügyészségre, ahol dr. Mecsér József kir. ügyész kapta azo­kat. Dr. Mecsér ügyész az iratok áttanulmányozása után hozzálát majd a vádirat megszerkesztéséhez. Ez a munka előreláthatólag egy­két hetet vesz igénybe, ugy, hogy a főtárgyalá8t alighanem csak áp­rilis hó kö<zepetáján lehet maj meg­tartani. A fötárgyalásra a bünügy összes károsultjai idézést kapnak, tanú kénti kihallgatásuk, tekintve, hogy számuk meghaladja a másfélezret, legalább nyolc-tíz napot fog igény­be venni. Évtizedek óta nem volt Szegeden a Vezér-ügyhöz hasonlóan bő anyagot adó ós egy hétnél is hosszabb időn át húzódó bírói tár­gyalás. Hatalmas sikere volt a honvéd kivánsághangversenynek Szombaton délelőtt a hadikórházban szórakoztatták a se besült katonákat a {óvárosi művészgárda tagjai A rádió művészei a hadi* kárházban A kivánsághangverseuv művé­szeinek egy része szómba V-n dél­ben a színházban tartott mikrofon­próba ntán elátogatott az iparos­tanonciskolában levő honvédkór­házba, hogy rádióközvetités*el egy­bekötött helyszíni hangversenyt adjon a kórházban ápolt selieesiilt katonáknak. A kórhíizba érkező művészeket dr. Tornyay őrnagy orvos, a kórház parancsnoka fo­gadta s ő kalauzolta fel őket «z egyik nagy kórterembe, ihol a hangversenyt rendezték. A kórteremben ekkor már ocgy számmal gyűltek össze a sebe-.ült katonák. A fekvőbetegek ágyaik­ban. a lábadozók az agyak között foglaltak helyet s izgatottan váT* ták a hangverseny művészeinek ér­kezését. akiket nagy éljenzéí«el és lelkesedéssel fogadtak. A rádió mikrofonjánál Budinszky Sándor konferálta he néhány közvetlen szóval a hangversenyt, majd TJlry Anna lépett a mikrofon elé és ha talmas sikerrel elénekelt a honvé­í* ii.ii ..i, t, „a, .. .. . *. , ., 1 dek által kívánt néhány magyar (A itelmagyarország munkatársától) viv « ki a közönség lelkes tetszését zsúfolásig meg­maid Simor Erzsi Danko-notakat .... . ' , , , ..... énekelt kellemes hangján. Megjale- «»lto sebesült katonák határtalan nése erősen hozzájárult abhoz. hogy a lelkesedéssel fogadtak a rádióból közönség sokat és szivesen iapsolt iól ismert népszerű művésznő ének számai után. Orbán Sándor szintén ' számait, majd percről percre nő't magyar dalokkal szerepelt a kivan- az njjongó lelkesedés, amikor egy­sághangverseny műsorán, majd a kö- m.-lButAn léptek a mikrofon elé Si­zonség őszinte szívvel gyönyórködhe- mor Erwi Legényéi József Orbán ^GVuToéx8bffibs DÍ- rr t na«-keringőjóben. UJ és rendkívül ha- Tibor, akik énekszámokkal es tre­tásos kadenciái forró sikerrel talál- fás jelenetekkel szórakoztatták * koztak. Frlcsay Ferenc karnagy honvédeket. A sebesüllek lelkesé­vezényletével a filharmonikus zene-j dése Karádv Katalin szereplésekor kar kisérte. Perényi László igen hágott tetőpontjára. A magyar kedvesen és közvetlenül adta elő 'r®* j filmek páratlan népszeriisé-rii mü fás magánszámát »Partnernőt kerc­Onnepi díszbe öltözött szombaton dél után a szegedi Városi Szinház néző­tere. Nemzetiszínű lobogókkal és a ba­ráti hatalmak zászlóival, valamint a Vöröskereszt jelvényével, örökzöld növényekkel és virágokkal pompásan feldiszitett színházterem várta a XIV. Országos Honvéd K ivánsághangver­seny művészgárdáját. Pontosan 5 óra­kor kezdődött meg a hetek óta oly rendkívüli érdeklődéssel várt hang­verseny, amelyet a szegedi kórházak vezetősége, a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Rádió rendezett sebesült hon­védeink javára. A szinház nézőtere zsúfolásig megtelt közönséggel, a föld­szint középrészén ott láttuk sebesült honvédeinket, valamint a főispáni pá­holy Is sebesült katonákkal telt meg. Az emeleti proscenium-páholyban be­rendezkedtek a rádió szakemberei, akik a közvetítést vezették, öt óra után néhány perccel szólaltak meg< a kivánsághangversenyt bevezető fanfá­rok, majd a Himnusz eléneklése után Szegedi-Szabó István lépett a mikrofon elé és elszavalta Kiss Menyhért 'Ta­lizmán* cimü költeményét A kivánséghangverseny első részét i .. .. . m. ... i vésznöje leghiresebh -lágereinek sek* elmen,majd Hegy, Péter és Ma- £££ q yalnhoi Oroszországban gyári Tibor vidám jelenete szóra­koztatta sebesült honvédeinket és a jó hangulatban levő közönséget. K e i­kezdetü dalt énekelte el a megnyil­vánult közóhajnak eleset téve. A. a szegedi színtársulat legjobb erőinek zsef —, aki egyébként sokszor hallott, ügyesen csokorba kötött Lehár-dalbok- de mindig hatásos és kedves tréfái­rétéja töltötte ki. Az »Évá«-ból, a »Mo- val a konferanszié szerepet töltötte be soly országáí-ból, a 'Luxemburg gróf já«-ból kiragadott részleteket Ihász Aladár igazgató látta el szellemes összekötő szöveggel. Mindhárom örök­szép muzsikáju Lchár-operettben kőny­nyedén és tisztán szárnyalt a szegcdi társulat énekes primadonnájának: Radnóthy Évának kulturált hang­! a és méltó társa volt a legszebb Le­lár-melódiák megszólaltatásában a népszerű bonviván: Madarász László. A táncos-duetteket H a r c z o s Irén, Márkus Lajos. Károlyi Vilmos és Solymossy Imre, az összekötő szövegeket Bodnár Micl, Parragb Éva, Nagy Anna. Mikey Lili és Szabó István adták elő őszinte siker mellett. A zenekart a kitűnő T. Törők Emil karnagy nagy lendülettel vezényelte. A második részt a budapesti élgár­da müvésztagjainak szentelték, akik­nek — s közöttük elsősorban Karády Katalinnak szólt a közönség lázas ér­deklődése A Szegedről pár évvel ez­előtt ettávozptt és azóta a Nemzeti ly Anna két divatos katonadalt éne- mikrofont körülálló sebesültek tto­kéit szép sikerrel, Sárdy János pe-,kapcsolódtak az előadásba és vö­dig két kedvenc filmdalát adta elő a i^di katonakórust alkotva együtt hölgyközönség őszinte tetszése mei- ínekeltók a roiivéznővcl a refrént: — Valahol Oroszországban... A szemek fénylettek, a lelkeket megszállta az emlékezi- érzése és a sziv mélyéről, őszinte és átélt ér­zésekkel buggyant, elő a sok katons­lélokből: — Valahol Oroszországban... A kitűnően sikerült frnppátw lett. Izgatott várakozás hullámzott vé­gig a közönségen, araikor a függöny összecsapódott és Legenyei Jó­— bejelentette, hogy két sanzon kö­vetkezik: Malcsinier: 'Tudom, bogy vársz* és Hegedős Tamás: 'Hamvadó j cigarettavég* cimü igen népszerű da-: helyszíni kir/.vetités a résztvevő ei­la. Be sem kellett jelentenie, hogy ki'lányzenekar csárdásával ért véget* énekli, a közönség ajkán már ott volt. A Bebesült katonák harsány han­a név: Ka rády Ka t a I i n. A mü-^ pjryfm án<,koUok a zenekarral, vésznó földig érő, hamvas zöld posz­tó estélyi kabátban, hamvasbarna ha­jában vörös szegfüvei lépett a szin padra a közönség üdvözlő tapsai kí­séretében. Érzéssel és színes, utánoz a mikrofon magával ragadta é* vitte a messzispgbe a szép pillanat hangjait, amikor Karády Katalin miisoron kivüli számaként odaha­hatatlan lágy hangján előadott san- j jolt a mikrofonhoz és magához ra­zonjai eltaláltak a közönség szivéhez, j^adva a vezetést, orgonabugá^a amely számai után lelkesen és meleg' énekével együtt dalolt egészen » lapsokkal ünnepelte öt Kirobbanó sikere volt még Kiss Manyi aranyos humorral előadott 'Csicskás* számának és Lázár Ma­ria két müdaiáuak. U t r y Anna ci­gányzenekari kísérettel elénekelt ma­dalai után a Rákóczi-induló közvetítés befejezéséig a honvé­dekkel. A kórházból távozó művészeket a sebestilt katonák határtalan lelke­sedése kisérte. gyar dalai Után a KakOCZl-inuulO wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^m hangjaival ért véget a kivánságl atig I Amatör laboratóriumom részére ke versenv. amelvnek sikerében osztozott resek t^en önállóan dolgozó verseny, amelynek sikerében osztozolI még a MAV 'Hazánk* dalkör —. kar-| mestere Kenést Lajos — és a ki-| fényképész segéd nőket. Szinház színpadán annyi szép sikert | tünö filharmonikus zenekar amelv Fizetés havi P HtO-tól P 200-ig. aratott kedves, behízelgő modorú Strauss János »l'Érefe<e polká -j-V ^ MHIALGv fotó li/.lei. Szeged, Mészáros A*i narasxt-száraaivalISuppé: >Könnyű lovussáa. cunu kárász uu-ii W

Next

/
Oldalképek
Tartalom