Délmagyarország, 1942. augusztus (18. évfolyam, 173-196. szám)

1942-08-01 / 173. szám

adták át a konnányxának a székelység ajándékát SxékeSykapu . kenderes! kurlan Kenderek, julius 31. Bensőséges ün­nepség folyt le csütörtökön délután Kenderesen, a Kormányzó ur birto­kán. Az >Erdővidék* székelységnek küldöttsége megható szeretetmegnyit tanulással adta át Magyarország kor toányzójának azt a díszesen faragott székely kaput, amit még a román meg­szállás utolsó napjai alatt faragtak a Székelyföldön és amely alatt honvéd­13. „ amely ségünk Marosvásárhelyre, a Székely­tóid szivébe bevonult. Erdély hatal­mas tölgyei szogláltatták a faanya­got ahhoz a kapuhoz, amelyet most a Kormány«ó ur engedélyével a kende­zi kúrián állítottak fel. A csodála­tosan szép székely kaput a kúria gyü­mölcsösének bejárójánál állították fel. Az egész kapu a hagyományos regi székely kapuk művészi mintája, teteje farr—-** e»!s §0tt cserépzsindelyei alatt a kapu gesz hosszában galamfcb"* A a ezt a feliratot vésték': 'Hazádnak rendületlenül légy hive m«gyar. Erdővidék—Székelytüld, szeptember 12. Kenderes, Naay ^yar Alföld, 1942. julius 80. Allitot­k hálás emlékezetül országvissz*­szeretett Kormányzó Urunknak pmy hódolattal a szentistváni hiroda­jOmhoZ való firők és hűséges ragasz­kelr fc3' ,fS°sibb maS7arja't a ezé­Csütörtökön délután Kenderes köz apraja-nagyja szabad bejárást jtopoft a kastélyba, hogy részt vebes­a sz£p ünnepségen. A kormánv­T0' Pár délután fi órakor teán látta jelégül a .vitéz Biró István felső­iÍHJ lag vezetésével megjelent székely p toötlséget, amelvnek tagjai voltak: IiwL Pere« szentivánlaborfalvi ma­^'"'ajdonos, Dániel Aron, az Or­9 gos Ma'gvar Sajtókamara ügyésze, Magyar Nemzetnolitikai Társaság >'"eke, Marké József református v.kész és Haász Sándor iparmü­hi a"*aDar- A tea után a főméltóságu a küldöttség tagjainak, valamint té^z Haáz Dezső szárnysegéd kisére­megjelent az ünnepségen, ahol d ;aI« népe lelkes ünnepléssel és hó­°'attal fogadta őket , yttéz Biró István felsőházi tag a ^Helység nevében megköszönte a fő­meltóságu párnak, hogy engedélyt ad­a székely kapu felállítására. Ei­mOndotta, hogy ezt a kaput a meg­za|lás utolsó napján, de inkább utol­t Két éjszakáján a kormányzó iránti mvbőj fakadt hála és a hűséges, ha­•remányos székely elszántság ácsolta, •szitette, és állította diadalkapuként. ho,ua vár(ák az alkalmat, hogy ide­józhassák a Magyar Alföld szivébe, g.tooen magyar szent zarándokhelyére *o„0s hüségük jeleként és tanubi-l i. "yságául a és a Naffv" Magául a Székelyföld és a Nagv Alföld elválaszthatatlan, örök őségének. Minden székely ember szivében s "^rcsen van most _ mondotta a e2r"°k —, együtt ünnepel a sokszáz­taté 3 le,kes székely nép. Lelkünk biz­aiak.r5niénvsége uj Csaba királyfi hö5Ilaí vetiti a haza útjára. A Novara Vgj,' holdog büszkeségünkre hősi, ki­* székely nemzetség legendás sar­hér gtat' fe,énk uj honfoglalásra fe imá.Jar'pájáo. Hétszázezer székely hegyeinkben, hogy vitéz ots/- Horthy Miklóst, Magyar­mind3 főméltóságu Kormányzó Urát. *z I? székelyek hatalmas ispánját totón sokáig éltesse! "top: rendkivül hatásos beszéd után a "ésíii ntek Percekig tartó, lelkese­aki UnnePelték a Kormányzó Urat, ket üdvözlő szavakra a következő­^szolta: ^ Halásan köszönöm az elhang­ol* kedve» szavakat s éppen olyan •fcnft köszöuöm ezt a gyönYV" Udekot. amit idehoztak. Terme­szetesen az első perctől kezdve úgy tekintettem, hogy ez a székelység­nek a ragaszkodását akarja kifejez­ni. Ezt a ragaszkodást szeretettel viszonzom és ígérem, hogy a szé­kelyeknek az érdekeit, miként ed­dig, ezután is mindig a szívemen fogom viselni minden tekintetben s egy percre sem fogok róla meg­feledkezni. - Ezt a szép kaput itt szülőfölde­men, otthonomban állítottek föl s szeretettel fogom gondozni, ameddig élek. Utánam pedig utódaim, örökö­seim ugyanolyan szeretettel őrzik majd meg, tekintettel fajunk legré­gibb vitéz törzsére, amely a világ­háborúban is mindig bebizonyította nagy érdekét harerakészségét és bátorságát s amellyel örökre elvá­laszthatatlanul eggyek vagyunk. Lelkes éljenzés és taps fogadta a Kormányzó szavait akit a falu népe újra meg újra tetett. Ezután a kormányzó a kapu készítőihez ment és mindegyikkel kedvesen elbeszélgetett. Külön is megköszönte nekik a szép kaput s köszönetének látható jeléül tetéseket nyújtott át Sütő Béla A francia ülmmüvészet különleges remeke: A forró dalok és fonó szenvedélyek művészi szépségű filmje. A tiszta szerelem harca az érzéki c-ábitással. A francia fi m csúcspontja, Főszereplők: A buja szépségű Viviane Románcé, Tino Rossi a világhiiü tenorista és Michel Simon. A filmet csak felnőttek tekinthetik me?. És a legfiisebb Ufa hiradó! Ma premier és a következő napokon 5, 7, 9 órakor. Belvárosi Mozi. Magyar Ezüst Érdemkeresztet, Nagy Fábián, Fereng Lajos és Jakab László a Magyar Ezüst Érdemér­met ifj. Nagy Fábián pedig a Ma gyár Bronz Érdemrendet kapta. A Kormányzó Ur a székely kül­döttség tagjainak pedig aláírásával ellátott fényképét ajándékozta. A főméi tóságú pár végül hosszabb hódolattal él-1 ideig szívélyesen elbeszélgetett a fa­lu vezetőivel s a falu népével és kö­zelebbről is együtt tekintették meg a székelyek szép ajándékát A fő­méltóságú párt távozásakor újból kitün- í örömujjongó JLelkesedéssel ünnepel­a , tók. Szeged vízvédelmi rendszere jelentős megjavításra szorul Polgármesteri jelentés az árvízvédelmi helyzetről (A Délmagyarország munkatársá­tól) Az elmúlt évnegyedről szóló polgármesteri jelentés részletesen foglalkozik Szeged árvízvédelmi kérdésével, illetve a belvizek elleni védekezés jelenlegi helyzetével- Köz­li a jelentés, hogy a Tisza árhullá­ma Szegednél május közepén túl nem ért el jelentősebb magasságot és gyorsabban vonult le, amint azt mellékfolyók akkori vízállásából előrelátni lehetett Következéskép­pen a martonos—paphalmi csator­na elzárására nem került sor s a tiszai zsilipeket pedig gyors egy másutánban felnyithatták. Igy elő­állott a belvíz gyorsabb elvezetésé­nek lehetősége, ami végül is az el­múlt időszakban a vízvédelmi hely­zet végleges enyhüléséhez vezetet Az algyői zsilipet június 8-án, a lúdvárit 12-én, a tápéit 18-án nyi­tották fel. A Szeged-körüli ártér te­rületből a Gyála-rct május 20-án, a Bodom június 20-án, a szeged— sándorfalvi út környéke, valamint a külső Baktó területe pedig jú­nius utolsó napjaiban szabadult meg régkép a víztől. Az idei vizveszély tapasztalatai bél azt a következtetést lehet r vonni, hogy vízvédelmi rendsze­rünk. — beleértve az újonnan léte­sített müveket, nevezetesen az al­győi 3 köbméter másodpercenkinti teljesítő képességű szivattyútelepet és a martonosi—paphalmi csatornát is — teljesítőképesség tekintetében messze alatta marad a követelmé­nyeknek. Az ideihez hasonló bajok megismétlődésének elkerülése vé­gett múlhatatlanul szükséges, vagy az algyői szivattyútelepet megfele­KORZOSAhO Ma s_7 és 9-kor PAGER film legnagyobb magyar filmje Ur. Kovács Is!várd tőképpen kibővíteni, vagy pedig i fensíki víznek másmilyen elvezető si lehetőséget biztosítani. A vízügyi hatóság a kérdés gon­dos tanulmányozása során azt ta lá'lta, hogy a szegedkörnyékét ve­szélyeztető magas parti víznek je­lentős részét egy övcsatornával fel lehetne fogni és a Kőröséren ke resztül Adorjánnál a Tiszába szi­vattyúzás úélkül levezetni. Ily öv­csatornának kettős haszna volna. A csatorna nemcsak a belvízveszélyt hárítják el Szegedről, hanem ezen­kívül a víz szabad elvezetésével te­temes energia megtakarítását is le­hetővé tenné, ami viszont nemzet­gazdasági szempontból jelentene nagy előnyt, A vízrendezés kérdése a veszély elmultával nem jutott holtpontra, az illetékes társulatok a ösatorna­felvételi és tervezési munkáját kor­mányhatósági rendeletre folyamat­ba tették. A munka keretében az idén több csatorna és számos fon­tos műtárgy fog megépülni, s ezen munkák kivitelére fedezet is áll rendelkezésre. A .városi mérnöki hivatal a Bel­vízi védekezésben az e forralt idő­szakban folytatólagosan részt vett. A védekezési munkákat a belvizek levezetése után megszüntették. Az újszegedi Holt-Marosmed^r magas vízállásának leszállítása érdekében az úttölésekbe négy helyen áteresz­tőket építettek be. A város belterületén folyamat­ban volt a szennyvízszivattyúzás a Tisza magas vízállása alatt is A városkörüli csapadékvízszava ttyúk ebben az időszakban az esős időjá* rás következtében állandóan üzem­ben voltak. Különösen az újszegedi Nagymarostőben a Holt-Marosme­derből az elmúlt hónapban állqndó­an szivattyúzták a vizet. A Tisza apadása következtében mindkét szennyvízszivattyútelep aa utóbbi időben leállt s a felsőtelepen a kifolyó'csatorna átépítésére 03 előkészületek megtörténtek. A vá* roskörüli szivattyútelepeken a her­nyósi és az újszegedi szivattyútele­pek kivételével az üzemet legutóbb leállították, a sintérjházi és Aigner­telepi szivattyúkat teljesen lesze­relték. A nagymarostői szivattyú cjjel-nappal működött, mert a kb. é.s fél kilométer hosszú Holt-Ma­rosmederben több útáteresz kiépí­sével rengeteg viz tódult a szivaty­tyúhoz. Benzin- és olaj hiány miatt ez utóbbi szivattyú rövidebb ideig állni kényszerült. A 79 éves Ford érdekes nyilatkozata háborúról és békéről Dearnborn, július 3L Henry Ford 9. születésnapján nyilatkozatot tett, amelynek során többek között kije­lentette, hogy a mostani háb.orút világbéke és világ prosperitás fogja követni. Ford, aki a háborút min­dig ellenezte, kijelentette, hogy a háborút tulajdonképen senki sem nyerheti meg még az sem, aki a háborút megnyeri. Valamiképpen valamit mindig elveszik Hangoztat­ta, hogy a hadianyaggyártás meg­akadályozza az emberiséget abban, hogy oly célért dolgozzék, amely mindenki számára biztosítja a bol­dogulást. (Bud. Tud.) I — 1 • 1 ni yiwiran Nem mesterséges anyagból. hanem zamatos alma levéből -készült a Lpomana" 1 szénsavas üdítő ital­| Mmdenitt kapható!

Next

/
Oldalképek
Tartalom