Délmagyarország, 1942. augusztus (18. évfolyam, 173-196. szám)

1942-08-01 / 173. szám

Uj repülőterek a nyugafeurópai parti övezet erődítményei mögött Berlin, júlitfs 31. A Német TI je­lenti: Iletékes helyről közlik. Biarritztól az Atlanti-óceán és a Csatorna partjának hosszában az Északi-tengerien át egészen Kirkene­sig húzódó enrópaí parti erőd­ovezet mögött 100 és 100 újonnan épített német repülőtér van. A be­tonnal fedett kifutóból kedvező le­hetőségei lesznek a német légierő­nek arra, hogy minden időben fel­szállbasson vagy haza térhessen- A számos repülőgépcsarnokot látha­tatlanná tették az ellenség számára. Rengeteg biztonsági berendezés vé­di ezeket a repülőtereket az ellen­ség elől. A repülőterek erős számú harci és vadászrepülők támaszpont­jai. A nyugaton folyó tevékenység ellenére azonban a német légi fegy­vernem hatalmas mivolta lehetővé teszi, hogy a továbbra is változat­lan erővel támogathassák a német hadsereg gyors előrenyomulását a keleti arcvonalon. (MTI) Áz angol kormány nem hajlandó nyilatkozni London, július 31. Az alsóház Csü­törtöki ülésén néhány képviselő rá­mutatott arra, hogy a kormánynak a parlamentet zárt ülésre kell ösz­szehívnia, hogy beszámoljon a hely­zetről és válaszoljon a képviselők különböző kérdéseire. Cripps vála­szában kijelentette, hogy a kor­mánynak nirtgs szándékában nyilat­kozni a helyzettől s nem kíván zárt ülést rendezni. Annál is inkább, mert a brit kormánynak különböző oldalról amúgy ls szemére hányják, hogy túlságosan sok zárt ülést rep­de*. Egy kommunista képviselő felszó­lította Crippset, nyilatkozzék, van­nak-e a kormánynak egyáltalán va­lamilyen szándékai? Nyári szünetre ment a Ház Budapest, julius 31. A képviselő­ház pénteki ülését Tasnádi Nagy András elnök délben nyitotta meg. A Ház vita nélkül elfogadta Mezey Lajosnak azt az indítványát, hogy a mezőgazdaság fejlesztésérő) szóló milliárdos törvényjavaslat sürgős le­tárgyalása érdekében a képviselőház a szükséghez képest, naponta két ülést tartson. A jelentés napirendre tűzésére a Ház kimondta a sürgősséget, majd az elnök napirendi javaslatára elha­tározták, hogy délután 1 órakor tart­ják a legközelebbi ülést, napirendjén az együttes bizottsági jelentés tár­gyalásával. Az első alaki ülés mindössze 5 percig tartott. A képviselőház második alaki ülé­sét 1 óra ntán nyitotta meg Tasnádi Nagy András elnök. Fricke Valér előadó ismertette a felsőház által a mezőgazdaságfejlesztő törvényjavas­laton végrehajtott módositásokat és az erről szóló együttes bizottsági je­lentést, majd a módosításokat a kép­viselőház hozzászólás nélkül elfogad­ta Erről értesítik a felsőházat. Tasnádi Nagy András elnök ezután napirendi javaslatot tett: indítványoz­ta, hogy a képviselőház bizonytalan időre napolja el üléseit. Az elnök na­pirendi javaslatát a Ház magáévá let. te. A képviselők végül lelkesen meg­FERENCJÓZSEF Erre Cripps a következőkben vá­laszolt: — Biztosíthatom a képviselő Urat, hogy szándékaink vannak. Cripps végül rámutatott arra, hogy a fennálló komoly helyzetben a kor­mány nem tehet semmiféle nyilat kozatot, mert az esetleg sok ember életébe kerülne. (Bnd. Tud.) • Álhír a németek keresi támadásáré! Berlin, julius 31. Illetékes német helyről közlik: Berlini politikai kö­rökben a képzelet szüleményének ne­vezik azokat a külföldön elterjedt hi reket, hogy a keresi földszoroson tar­tózkodó némt csapatok támadásba mentek át tapsolták és megéljenezték Tasnádi Nagy András elnököt, aki kellemes nyári pihenést kívánt a Ház tagjainak. Végei éri a délvidéki polgári iskolai tanárok továbbképző tanfolyama (A Délmagyarország munkatársá­tól) A visszacsatolt területek pol­gári iskolai tanárai részére Szege­den a polgári iskolai tanárképző főiskolán .tanfolyamot rendeztek, amely pénteken ért véget ünnepé­lyes keretek között. A tanfolyam záróünnepségén Damjanovich La­jos miniszteri osztályfőnök szemé­lyében megjelent a kultuszminisz­térium képviselője iá. Az ünnepé­lyes tanfolyam bezárása után a visszacsatolt részek polgári iskolai tanárai megkoszorúzták a főiskola hősi halottjainak emléktábláját. KESERŰVÍZ m Havibucsun való kirakodás Szeged sz. kir. város I. fokú köz­igazgatási hatósága, mint piacreudé­szeti hatóság értesiti az érdekelteket, hogy a helybeli kirakodó kereskedők részére az árusító helyeket a Szent­háromság-utcában 1912. évi augusztus hó 4-én reggel 10 órakor, a helybeli mutatványosok részére 13 órakor, a vidéki kirakodó kereskedők részérc másnap (5-én) reggel 8 órakor, a vi­déki mutatványosok részére 9 órakor jelöli ki Az árusító helyek kijelölése a ki­rakodó kereskedők részére szabálysze­rű iparjogositváuy, a mutatványosok részére a m. kir. államrendőrség sze­gedi kapitánysága által a fenti napok­ra engedélyezett működési engedély felmutatása mellett történik. Szabáiqoztóh a jármüveit elengedett icgnagqobb sebességű raegöiiapuoíták th baromit- fis iagylai tárakat a ien^ifiizfis tllos Budapest, julius 31. A kormány rendeletet adott ki, melynek érteimé­ben a gépjármű üzembentartója köte­les a motorteljesítményt szabályozó szerkezetnek mozgását olymódon kor­látozni, hogy sik uton a megenge­dett legnagyobb terheléssel a személy­gépkocsi és motorkerékpár órankint (50, autóbusz 40, tehergépkocsi, illetve különleges gépjármű pedig 30 kilomé­ternél nagyobb sebességgel ne halad­hasson. A rendetet, amely felsorolja a kivételeket is. augusztus 21-én lép ha­tályba. A közellátási miniszter rendelete megállapította a fagylalt árát au­gusztus 1-től kezdve. Eszerint a cukrá­szok, eszpresszók, fagylaltozók és járó fagylaltárusok részéről kiszol­gáltatott fagylalt legmagasabb fo gyasztói ára a következő: 28 köbcentiméteres adag tölcsér ben 14 fillér, 40 köbcentiméteres adag ko­sárban és tölcsérben 20 fillér, 56 köb­centiméteres adag kosárban 25 fillér. Ülő vendégek részére csészében vagy pohárban deciliterenkint S0 fil­lér. A rendelet intézkedik azokról a lehetőségekről is, amelyeknek esete8 a fagylaltárusok ennek az árnak >e" emelését kérhetik. A fagyalt ára az üzletbelylséí}>e* láthatóan kifüggesztendő. < . A Budapesti Közlöny szombati mában jelent meg a közellátási niszter rendelete, amely újra megá"a pitja az élő és vágott baromfinak ' baromfitermékeknek legmagasabb Ifi íuelői, nagykereskedői és fogja62 árát. A belügyminiszter a közrend ^ kozottabb megóvása céljából a ho®' védelmi miniszterrel egyetértve j rendelte, hogy közlés továbbító?8 alkalmas bárminő fényjelzést kéta, fényszóró, máglyarakás bármilyen módon adni vagy fél^ ni tilos. Ez a rendelkezés nem natkozik a fegyveres erő tagjai tal a fennálló szabályok érteim®^ használt fényjelzésekre, a hátó«8f részéről elrendelt fényjelzések W nálatára- valamint a posta, a vfi és a hajózás köirébcn használt 01 jelzésekre. Ora-Élcszer SSf Fordulion bizalommal ••HmuauBi eladására! mmaamummmmmmmmmmenmmmmi^^* Tóth Máv. árás-ékszerészher, KárÓSZ-ufca íj; Eladás előleg nélkül 6 havi részletre. „Nemzeti Takarékosság* könyvecskét? legfinomabb svájci órák nagy raktára. — Számtalan elismerö-ievé'1 Polgármesteri jelentés Szeged elmúlt negyedévi mezőgazdasági helyzetéről (A Délmagyarország munkatársától) A polgármesternek a szerdai közgyű­lésen előterjesztett jelentése részlete­sen foglalkozik az elmúlt negyedévi időszak mezőgazdasági helyzetével. A hosszantartó tél és a kései kitavaszo­dás következtében a mezőgazdasági munkálatok csak májusban kezdődtek Szegeden. A május- és juniushavi idő­járás azonban általában kedvező volt, ugy a mezőgazdasági munkák elvégzé­sére, mint a termények fejlődésére. Az árpa .elvetésére a legtöbb helyütt má jusban már nem került sor, a többi véleményeket azonban gazdáink igye­keztek a földbe juttatni s megállapít­ható, hogy minden darabka toldat megműveltek, amint csak a belvizek lefolyása és a viszonyok megengedték. A juniusi időjárás különösen kedvező volt a kalászosok szemképződésére, ami a rendkívüli ritka őszi vetések gyenge terméseredményét legalább mi nősésre nézve némileg megjavította. A tengeri, burgonya és a többi ka­pásnövények fejlődésére a május-, ju­niushavi időjárás ugyancsak kedvező volt, a julius havában beállott nagy szárazság azonban ezen növények megfelelő további fejlődését általában megakasztotta, úgyhogy a korai bur­gonyaféiékböl már csak igen gyenge terméseredményre van kilátás. A rozs aratását- junius 23-án, mig a buza aratását julius 6-án kezdették meg gazdáink. Ugy a kukorica, mint a burgonya terméshozamának nagyobbméi vü foko­zása fontos honvédelmi és közellátási erdekeket szolgál. Ezért az illetéke­hatóságok külön hirdetményben tel­hivták a gazdaközönséget arra, hogv a kukorica háromszori kapálását, va­lamint a burgonya kétszeri töltöget'? sét okvetlenül végezzék el. Ebben az Időszakban folytatták a szarvasmarhák törzskönyvezését s én­nek során 188 tehenet törzskönyvezek s abbftl csupán 20 nyert a harmadik­nál rosszabb osztályzatot. Vetőgápek beszerzésére öt gazdakör kapott ^ lamssegélyt. Ezidőszerint folyarn«' van vemhes üsző beszerzésének könnyítésére irányuló segélyezési , járás s egy-egy üsző beszerzéséi8, kormányhatóság 300 pengő áH8' géiyt nyújt. (H Szeged köszönő tM& Hóman Bálint vo!t kultuszminisztert (A Délmagyarország munka1 ^ tói) Megírtuk, hogy a szerda®^ után tartott törvényhatósági gyűlés elhatározta: az ülésből , íratilag fejezi ki köszönetét B. Bálint volt kultuszminisztert® ­szegedi egyetem továbbfej és a jogi kar visszaállítása e f ben megtett intézkedéseiért. gyűlés! határozatnak me?f® , vitéz dr. Szabó Géza péntek, előtt a következő táviratot Hóman Bálintnak: "Szabad királyi Szeged vári^ vényhatósági bizottsága gvűlésén napirend előtt tárt?"\ szegedi Horthy Miklóe-tdd® egyetem Nagy méltóságod ® ^ gauatositott továbbfejlesztés' ^ Ebből az alkalomból a tűri tósági bizottság a város zönsége és hatósága nevébe® ^ köszönetét fejezi ki a szegf1 tem teljes kialakítását és tését, valamint a szünetelő ^ kultás felállítását célzó + kiadott rendelkezéséért ® 4. ' dúsát kéri Nagyméltóságú. í' érdekű munkálkodására ••JV a várossal szemben eddigi ^ helyett.* tékelyj a i gondot! ** két •tivbői *y°mát, miteti ma ­mass meo rázató mar kondér mok ms, ] tótó r. Miát ki >dkc >d?r 62 tót, h, A 1 kisel Vá 1 mcl,

Next

/
Oldalképek
Tartalom