Délmagyarország, 1942. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-27 / 21. szám

200 amerikai túszt vettek őrizetbe a megszállt Franciaországban ZürlcH, Januáf 26. A .Neues Zür­eher Zeitung" vichyi értesülése sze­rint a megszállt francia területen az amerikai kolónia 200 tagját va­sárnap a német hatóságok össze­gyűjtötték, a compiégnei erődbe vit­ték és ott külön barakkokban he­lyezték el. Ezek az amerikaiak túsz­ként szerepelnek, biztosítékul árra, hogy az Egyesült-Államokban lévő német állampolgárokat jó bánás­módban részesítsék. (Bud. Tud.) A Wilhelmstrasse az anaolok törökországi Idegháborujáról Berlin, január 26. Német illetékes részről közlik: — A Wilhelmstrassen megálla­pítják, hogy a brit hírszolgálat ré­széről most cáfolt jelentéseket, ame­lyek szerint a brit hatóságok uta­sítottak a Törökországban tartózko­dó angol állampolgárokat az ország elhagyására, nem a tengelyhatal­mak terjesztették, mint ezt most an­gol részről állítják, hanem ameri­kai és angol hírszolgálati irodák kürtölték széjjel. A török sajtó át­vette az úgynevezett brit Cáfolatot. Mértékadó német helyen már ere­detileg megfelelően fogadták ezeket híreszteléseket. Könnyen felismer­hető volt, hogy csak az angol rész­ről Törökországban is viselt ideg­háború tartozékai ezek. (MTI) A vasárnapi hóvihar megbénította a kisvasút-, auté busz- és villamosközlekedést Az U-háboru Berlin, január 26. A" Német TI je­lenti; Az északamerikai tengerésze­ti körök közlése szerint egy német büvárnaszád január 24-én hajnal­ban az amerikai partok előtt elsüly­Iyesztette az északamerikai szogá­latban álló „Varanger" 2300 tonnás tartályhajót. Az eddig elsüllyesztett három tartályhajóval együtt, ame­lyeket német bnvárnaszádok első hadműveletei alkalmával süllyesz­tettek el az északamerikai és kana­dai partok előtt, néhány nap óta a negyedik ellenséges tartályhajót pusztították el. Az elsüllyedt hajó legénysége csónakokba szállt és megérkezett az egyik amerikai ki­kötőbe. (MTI) (A Délmagyarország munkatár­sától) A több mint egy hétig tartó szibériai hideget vasárnapra szinte minden átmenet nélkül, váratlanul enyhe idő váltotta fel. Hajnalban megindult a hóesés és ezzel egyide­jűleg megenyhült a lég, úgy, hogy amíg szombaton este 10—11 óra táj­ban még 20 fok körül állt a lég súly­mérő, higanyoszlopa, éjjel 2 órára már csak li—1 fok volt a hideg, va­sárnap reggelre pedig —7 fokig emelkedett a hőmérséklet. Huszon­négyóra leforgása alatt tehát körül­belül 20 fok különbség mutatkozott a hőmérsékletben. Ugyanekkor azonban, amikor az idő ilyen feltűnő módon megeny­| hűlt, hatalmas erejű szél támadt s vi­harosan vágta, kavarta a nagy pely­hekben hulló havat. A hóvihar va­sárnap egész napon át tartott, esak a késő esti órákban csendesedett, majd elmúlt teljesen. A száguldó szél az útöákon, de különösen kívül a városon, a szabad térségeken, az országúton hatalmas torlaszokat fújt a frissen esett hóból és forgal­mi akadályokat képezett. Churchill és Crípps \ A villamosközlekedés Angliában ismét előtérbe került a normánykiegészités kérdése és ni a már egyre inkább szó van a kombiná­cióról, bogy Churchill a legutóbb megnyilvánult nyugtalanság enyhíté­sére arra kényszerül, nogy bevegye a kormányba Cripps most hazatért moszkvai nagykövetet. London, január 26. Az angol sajtó már huzamosabb idő óta folytalja had­járatát, hogy a miniszterelnököt ala­pos kormányalakításra bírja. Ez a kérdés az alsóházban is szóba került. Politikai megfigyelők arra számíta­nak, valamennyi párt tudtára adja a miniszterelnöknek, hogy a kormány feltétlenül vérfelfrissltésre szorul. Hir szerint a konzervatívok széles kö­rei is sürgetik a kormányalakítást és hangsúlyozzák, legfőbb ideje, bogy azokat a minisztereket, akik feladatuk teljesítése közben kudarcot vallottak, teljesitőképesebb személyiségekkel vál­tassanak fel. Churchill azonban egye­lőre nem mutat szándékot arra, hogy eleget tegyen ezeknek a követelések­nek és állítólag ragaszkodik a bizalmi kérdés felvetéséhez. A parlamenti vij tóban valószínűleg felszólal Sir Staf­ford Cripps is, akinek Moszkvából való visszatérése óta ez lesz az első parlamenti megnyilatkozása és éppen ezért különleges jelentőséget tulajdo­nítanak annak. Londonban arról is beszélnek, hogy Crippset valószínűleg rövidesen indiai államtitkárrá npve­zik ki, vagy pedig fontos állást bíz­nak rá. Mindenesetre egyike azoknak a poltikusoknak, akiknek nngv jövőt jósolnak, noba viszonya 'a munkás­párthoz nem ismeretlen. Bartlct alsó­házi képviselő a >News Chronicle<­ban ugy ir Crippsről. mint ama há­tseivarosi Mozi Kedden utoljára! ft, 7, i' feonelfe Mer Donald es Etfűij Nelson pompás filmje: ROSE MARIÉ a szépségek filmje BRILLIANS, smaragd ékszerek, arany, ezüst árukért, IsmCt Itfcii magas árakat fizetek. Ajánlok alkami vételből származó brillláns­fiyürüt és függőt FISCHER ékszerész Szeged. Klauzá' tér 3. a város több pontján megakadt a hótorlaszok miatt. A belvárosi te­mető felé közlekedő járat teljesen leállt, mert néhol félméteres hó­burkák akadályozták a közlekedé­sét. A fővonal egyrészén is szüne­telt a forgalom, mert ba el is taka­rították a havat a sínekről, félóra múlva újabb akadályok tornyosul­tak. Megszűnt a forgalom a felsőti­szaparti vonalon is, ahol 70—80 cen­timéteres akadályok gátolták a vil­lamos útját. Olyan nagy volt itt a hófúvás, hogy még a hóek© is el­akadt a kupacokban. A villamos­vasút igazgatósága nyomban intéz­1 kedett a síneknek a hótól való meg­szabadítása érdekében. Hétfőn haj­i nalban már nagyszámú mnnkáscsa­j pat dolgozott a hó eltakarításán, | úgy, hogy a fővonalon zavartalanná telték a közlekedést. Hétfőn dél­előtt 100 munkást állított be az igaz­gatóság a hó eltakarítására és rövi" rom férfi egyikéről, akik Churchill utódaként tekintetbe jönnének, ha Churchill a politikai élettől visszavo­nul. (Bud. Tud.) Stockholm, január 20. A Stefani­iioda jelenti: A londoni lapok hétfőn éles bírála­tokkal illették Churchill miniszterei-' nököt. A »Daily Herald« megállapítja, bogy Churchill már nem népszerű. A »News Chronicle* uj kormány alakítását és gyökeres reformokat kö­vetel. (MTI) Korzóban desen a temetői járat is megindult, először csak a vámházig, azután* tovább. Az autóbuszok közlekedése szintén lehetetlenné vált. Vasárnap délutánra minden vonalon leállt a forgalom, mert az országutakon néhol méteres hóaka­dályok kerültek a kocsik útjába. Vi­téz Irányi László, a városi autó­buszüzem igazgatója késő este meg­vizsgálta a közlekedési vonalakat és kiadta utasításait az útak sza­baddátételére.- Két hóekét állított munkába a köztisztasági hivajai és ennek eredményeként hétfőn dél előtt már sikerült üzembebeivrzni a kiskundorozsmai járatot, délre meg indult a sándorfalvi járat is, kedd reggelre pedig a Kübekházára köz­lekedő kocsi előtt teszik szabaddá az útat. Kedden takarítják el az új­szegedi járat útjába tornyosuló aka­dályokat is, szerdán padig Árpá'3­központra megy ki a hóeke, hajnal­ban munkába kezd, úgy, bogy re­mélni lehet, reggel már errefelé ts megindulhat az autóbuszköziekedós. A tanyai kisvasút szerelvényei vasárnap délben szin­tén leálltak. Néhol 3 méteres hóhe­gyek képződtek a síneken és akadá­lyozták a közlekedést A kisvasút igazgatósága hétfőn reggel üzembe­állítottá a hóekéket, délutánra si­került is az akadályokat eltüntetni és este már megindult a forgalom. Ugy volt, hogy esetleg már a déli vonatot is sikerül elindítani, de Pusztamérgesnél még • akkor ís olyan nagy hó volt a síneken, hogy lempndtak a járat megindításáról. A városban a gyalogközlekedés is akadályokba ütközött vasárnap folyamán. A szél a járdákra néhol félméteres hóaka­dályokat fújt, az átjárókat, útke­reszteződéseket teljesen betemette. A köztisztasági hivatal hétfőn 300 munkást állított munkába, ezek egész nap dolgöztak a hóakadályok eltüntetésén. A vasul küzde'me a hóval JÖN: WILLY DIRGED óriás film]*, a Becsület lovasa A vasárnapi hóvihar igen sulvos terheket rótt a vasútra, ehhez jáiult még a napokon át tartó szibériai fagy­hattam. amely miatt csak a legnagyobb erőfeszítéssel lehetett fenntartani a forgalmat A vonatok rendre késéssel közlekedtek, a, relcotdkésést a beérke­zett hirek szerint a vasárnap hajnali budapesti személyvonat érte el, ez a vonat, amelv teljesén zsúfolva indult 'el Budapestről, a hófúvások, fagyok és a vonalon jelentkezett forgalmi ne­hézségek miatt a menetrendszerint' hajnali 3 óra 35 perc he­lyett reggel 7 órakor érke© ?ett Szegedre, majd négy­órás késéssel. Ez volt eddig a rekordkésés a szege­di vonalakon, de ez is csak egyszer fordult elő. Egyébként a szegedi üz­letvezetőség területén nagyobb akadá­lyok nem jelentkeztek, egy vonat sem i akadt el a hóförgetegben. sikerűit Megfelelő biztosítással valamennvi í ' özlekedését biztositnni. valamennyi ! 'zerelvénv — termész tesen késéssé! } - beérkezett Szegedre Hétfőn már ( iénvegesen enyhültek a nehézségek a t hófúvás megszűntével és az erős fagy i alábbbagvás-ával. Jelentettük vasárnap, hogy a MAY igazgatóságának rendelkezcse szerint ideiglenesen csak egy személyvonat­pár közlekedik a fővonalakon. Szeged és Budapest között az ujabb korlátozás miatt hétfő éjjel óta csak az éj­szakai személyvonat közle­kedik, tehát a Szegedről éjjel 11 óra 20 perc­kor induló és Budapestről Szegedet hajnali 3 óra 35 perckor érkező. Aján­latos, ha a közönség csak a legszük­Sitctienyi rio*i Ma 5, 7, 9 órakori Két órai szüntelen kacagás 9 AGGLEGÉNY szellemesen pikáns francia vigjá ték SACHA GÜITRY és ELVIRE PÖPESCü főszereplésével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom