Délmagyarország, 1942. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-24 / 19. szám

A város hatósága tanulmányozza a villanytelep válaszát a 22 százalékos egységáremelés ügyében A lövő héten ujabb ülésre hívják össze a szakbizottságokat dei.m auy a bor szag <0 Szombat 1»Í3. Január tt (A Délmagyaf ország munkatár­sitól) Mintegy két hete beszámolt arról a Délmagyarország, hogy a gázgyár 23 százalékkal felemelte a villanyegységárakat s emiatt a vá­ros vezetősége ad hoB bizottságot hívott össze, hogy letárgyalja az emeléssel kapcsolatos tennivalókat. A gázgyár és a város között fenn­álló szerződés ugyanis nem engedi azt meg, hogy a gázgyár önhatal­múlag intézkedjék az egységáreme­lés tekintetében. Éppen ezért az ösz­szehívott bizottság jogalapnélküli­nek minősítette a gázgyár eljárását s olyanértelmű határozatot hozott, Hogy egyelőre — )nz intézkedések foganatosításáig — a visszaperlés jogának fenntartásával Bsüpán tn­domásulveszi, de el Hem ismeri az egységárak felemelését. Áz ügyben tartott ülés több mint két hete történt. Azóta látszólag nem merült fel Ujabb momentum az ügyben. A közönséget azonban érthetően érdekli mindaz, ami eb­ben az ügyben történik, vagy nem történik és így érthető, ha érdeklő­dő levelek nagyszámban érkeznek szerkesztőségünkbe a villanyáreme­lés, illetőleg az ellene tett városi intézkedések ügyében. Tekintettel azonban az ügy fon­tosságára és közérdekére, megkér­deztük dr. Tóth Béla helyettes pol­gármestert: mi történt a gázgyári ügyben a lefolyt bizottsági ülés óta. Dr. Tóth Béla helyettes polgármes­ter a következőket mondotta: — Mint már először hangoztat­tam, most is Csak azt tudom hang­HIDEG-RFKORD SZEGEDEN: MÍNUSZ 24.2 FOK Csak tartós borulás esetén lehet enyhülésre számítani (A Délmagyarország munkatár­sától) Kétségtelen, hogy a háború mellett a hosszantartó rendkívüli hideg idő ma az emberek fő beszéd­témája. Úgyszólván minden egyéb eltörpül a hideg-probléma mellett. Ha két ismerős összetalálkozik, egész természetes. Hogy elsősorban a szokatlanul erős és múlni nem akaró hideget vitatják meg. A leg­többen arra kíváncsiak, mikor lesz már vége. Sajnos, erre vonatkozólag sem ml hivatalos értesülést nem lehet sze­rezni, mert a meteorológiai hírszol­gálat Európaszerte szünetel és a magyar időjárást vizsgáló állomá­sok sem adnak ki jelentéseket. 1 Természetesen azért azok a tudomá­nyos intézeteket, amelyeknek fel­adatuk az időjárás változásainak megfigyelése, pontosan jegyzik eze­ket a változásokat és felhasználják tudományos kutatásaik eredmé­nyeinek összesítésénéL Ilyen megfi­gyelés eredményeképpen feljegyez­ték Szegeden, hogy a rendkívüli hi­deg idő már 15 napja tart Január 8-ika volt az utolsó nap, amikor fagypont felett volt a hő­mérséklet, azóta mindig fagypont alatt áll a hőmérő higanyoszlopa és állandóan süllyed. A napi átlagos hőmérséklet minusz 10—12 fok volt ezalatt a 15 nap alatt, de ha néhány napig még tart a rendkívüli zord idő, a napi átlag könnyen 14—15 fokra száll alá. A* elmúlt 15 nap alatt Csütörtökön reggel 8—10 óra közölt észlelték a. legerősebb hideget Szegeden, ez volt eddig a legalacsonyabb hőmérsék­.letü mínusz 24.2 fok. 'Pénteken délben Is egész rendkí­vüli hőmérsékletet, mértek, hivata­los megállapítás szerint ekkox 18 fokot mutatott a higanyoszlop fagypont alatt. Ez déli hfemérséklet­nek egészen szokatlan. A reggeli órákban minusz 21—22 fokot mértek. A hosszantartó nagy hideget — mint szakkörökben mondják — a Szovjctoroszországból nyugatra áramló súlyozni, igen fontosnak tartom, hogy a közönség állandóan és legki­mer ítőbben tájékozódjék erről a kér­désről. Az ügyben az utóbbi idő­ben az történt, bogy a gázgyár a mi átiratunkra adandó válasz át­nyújtására haladékot kért. Ezt a haladékot megadtam és ez most telt le. A gázgyár vezetőségének válasza meg is érkezett. Most a vá­laszt tanulmányozzuk és aunak részletes áttanulmányozása ntán Is­mét összehívóm a jogügyi és á mű­szaki együttes bizottságot ülésre, amelyen most már letárgyaljuk a szükséges intézkedések sorrendjét. Az 'értekezlet lefolyásáról s az ott hozott határozatokról tájékoztatni fogom a város közönségét. A bizottság összehívására a jövő bet folyamán kerül sor. kontinentális hidcghullám okozza, A nagy hóesés hatására ha­talmas jégtömeg halmozódik fel és ez hűti le a levegőt, A nyugatra áramló jeges légtömeg a magyar Nagyalföld medencéjében, mint út­jába eső legalacsonyabb helyen száll le és ülepszik meg. Az alföldi tek­nőben megülepedett hideg levegő feloldódására.' és felmelegedésére csak tartós borulás esetén lehetne számítani, a hiányzó jelentések miatt azonban ennek bekövetkezé­sét jelenleg nem lehet megjósolni. Munkás-ke rfvá ros és bérházépítkezések az OTI 1942-es épitési programjában Szeged és Hódmezővásárhely ismét kimaradt az épitési programból (A Délmagyar ország munkatár­sától) Az Országos Társadalombiz­tosító Intézet, mint Magyarország legnagyobb munkásbiztosítási és szociális intézménye, évenként mé­reteiben hatalmasabb invesztáció­biztosított munkásoknak plesó, hi­giénikus bérházakat, kertesházakat, sőt úgynevezett muukásvillákat épí­tenek, a viszonyokhoz mérten olcsó bérért, mint tőkekamatozású vállal­kozást, másrészt pedig rendelőinté­kat szokott eszközölni, hogy ezekkel zcteket, kórházakat. az építkezésekkel munkásegészség­dgyi intézményeket. kórházakat, údiilőket építsen, másrészt, hogy fölös tökéit megfelelően elhelyezze. Az OTI 1942-re is hatalmas ipitke zési programot dolgozott ki. Vitéz baráti Huszár Aladár felsőházi tag, a Társadalombiztosító elnöke nyilatkozott az idei építkezési pro­gramról. Az OTI idei építőtevé­kenysége kétirányú szociális épít­kezések, amelyekkel az intézetnél Korzóban Ma, Budapesttel egyidőben! a magyar honvédek diadal­mas előretörése DÉL felé é? n bolsevista veszedelem eliOi A lcgnagyobbarátiyű "építkezé­seket Budapesten hajtják végre, de nagy építkezéseket tartalmaz az 1912-es terv vidékre is. A főváros­ban továbbfejlesztik a Horthy­kertvárost, családi kertesházakat építenek a Magdolna-városban, a Tisza Kálmán-téren felépítik a köz­popti rendelőintézetet, ide telepítik át a Fiumei-útról az összes rendelő­ket, úgy, hogy a fiumeiúti „felhő­karcoló" csupán az adminisztráció ügyeit szolgálja. Sok más épitke­Aki látta, elragadtatással nyilat­kozik a legszellemesebb magyar vígjátékról! Eh gjszeha EPdfiüeo Pazar kiállítás, finom pikantéria! 8ZELECZKY. LÁZÁR, MEZEY PÁGER, NAGY Ha még nem látta, okvetlen nézze meg! " Ma 5, 7, 9 s*fcüei?ffl Pioíi zést hajtanak még végre ezenkívr a fővárosban. Vidéken továbbfejlesztik a pécs­megyeri kertváros építkezéseit, itt összesen 50 mitnkásvillát szándékoz­nak felépíteni. Tervbevették Győ­rött és Veszprémben a pécsmegye: kertvároshoz hasonlóan munkás­kertváros építését. Kecskeméten Debrecenben és Kaposvárott, vala mint Újpesten intézeti székházat é• rendelőintézetet építenek. A gazdag programban nekünk szegedieknek az a legfeltűnőbb hogy az idei hatalmas épitkezé­programból Szeged ismét kimaradt Évek óta sürgetjük már és velün1 együtt Szeged biztosított társadal ma, hogy az OTI Szegeden is eszkö zöljön beruházásokat. Milliónál ím gyobb összeget tesznek ki azok a d jak, ameyeket a szegedi munkás"1 és munkaadók biztosítási díj fejé ben befizetnek, a beruházások áldá saiból Szeged társadalma mégsev részesül. Szegeden közismerten nav lakáshiány van, égetően nagy sziik ség yolna tehát a bérházak szaporí tására. Szeged, az ország második városa, már Csak a biztosította' nagy számára való tekintettel 1 megérdemelné, hogy felvegyék a intézet bérházépitési programjába Igy valami visszatérülne abból a hatalmas összegből, amit a szegedi OTI-t.agok befizetnek, azönkívül 'ez jó tőkebefektetés lenne az Intézet­nek' is. Még nagyobb szükség volne azonban kertes családi munkáshd­zak építésére Szegeden, győri és veszprémi mintára. A lakáshiány nálunk közismerten a szegényebb néposztály körében, a sokgyermekes ipari munkásság körében súlyos probléma. Ezen még sokáig nem tng tudni segíteni a Nép- és Csa­ládvédelmi Alap házépítési akciója sem. Feltétlenül szükség volna reá, hogy az OTt Szegeden is megkezdje a kertváros építkezéseit a munkás­ság lakáshiányának enyhítésére. Az illetékeseknek kellene nyomatékos hangsúllyal rámutatni erre és oda­hatni, hogy ha az idén ki is marad; ismét Szeged ebből a programból, jövőre feltétlenül sort kerítsenek . szegedi munkásház és bérházépítke­zésekre, Hódmezővásárhely Szegedhez ha­sonlóan ugyancsak kimaradt ak­idéi OTI építkezésekből. Vásárhely­nek már évek óta ígérik a székház és korszerű rendelőintézet felépí­tését, ezt sem látjuk az idei pro gramban. Azonkívül Vásárhely tó méltán számít rá, hogy bérháza építsen a városban az OTI. Bnvárosi Mozi szombat, vasárnap, hélíó A legnagyobb sikerül film fel­újítása: ' METRÓ jeaieíie m cdousld isi Eflsy mm csodálatosan szép filmje: j r0$e marié Az »Orgonavirágzás« testvér filmje. Soha nem felejthető élmény! < Híradó 5. 7, e1

Next

/
Oldalképek
Tartalom