Délmagyarország, 1941. szeptember (17. évfolyam, 199-222. szám)

1941-09-02 / 199. szám

Szegeden nem fordult elő gyermekparalizises megbetegedés Biztatóan javul a szegedi klinikára szállított bácskai gyermekek állapota ("A Délmagyarórszág munkatársától) A leg­utolsó hetekben különböző hírek terjedtek el a Délvidékről és más városokból, községekből jelentett gyermekparalizises megbetegedésekkel kapcsolatban. Egyes délvidéki városokból több ilyen beteget szállítottak a szegedi gyermek­klinikára, így Szabadkáról nyolcat, valamint több esetet jelentettek Zentárói és más bácskai községekből. Szerencsére Szegeden eddig egyet­len heine medines fertőzést sem konstatáltak és minden jel azt mutatja, hogy Szegeden nem ismétlődik meg a néhány év előtti emlékezetes gyérmekparalizis járvány. A helyzetről vitéz dr. Tóth Béla tiszti főorvos hétfőn a követke­zőket mondotta a Délmagyarórszág munkatárs sának'í — Szeged területén egyáltalán nem konsta­tálták eddig gyermekparalizises megbetege­dést. Több" beteget egyes bácskai községből be­szállítottak a szegedi gyermekklinikára, ahol a betegek állapota örvendetesen javul, kláris olyan biztató folyamat állapítható meg, hogy remény van arra, högy a bácskai községekből Szegedre szállított beteg gyermekek teljesen gyógyultan hagyják majd cl a klinikát. A tiszti főorvos közölte még, hogy az egész­ségügyi hatóságok minden intézkedést megtet­tek, nehogy Szegeden 'fertőzés lépjen fel. Je­lenleg semmi Jel nem mutatja, hogy a beteg­ség szegedi fellépésétől tartani kellene, a kö­telező óvatosság érdekében azonban a tiszti főorvosi hivatal felhívja a város közönségének figyelmét, hogy amennyiben gyanús megbete­gedést észlelne, azonnal tegyen jelentést a. fő­orvosi hivatalban. A legmulatságosabb katonai vígjáték. Slmor, CSOFfOS, BHÍCSl, PeltlCS, VaSZarl, SII). A legújabb Ufa Híradó Mától szerdáig 5, 7, 9. s» Belvárosban DELMAGYARORSZAG KEDD. 1941. szeptember 2. • 3 Szombat óta 70 milliméter eső zudult Szegedre A negyvennyefeórás viharos eső pusztításai a 'gyümöl­csösökben és tJisomogyitelepén — Viz alá kerültek a mélyebben fekvő városrészek (A Délmagyarőfszág munkatársától) Rövid néhány meleg, napsütéses nyári nap után szom­baton este váratlanul beállott az őszi esős időjárás. Szombat óta hatalmas csőmennyiség zúdult a városra, amely szombaton a kora esti órákban erős széllel, villámlásokkal, olykor vi­harral kezdődött- A kellemetlen vihar.ös, esős' idő vasárnap és hétfőn még tovább fokozódott. A kétnapos lezúduló eső jelentős károkat okozott a gazdaságokban, különösen a gyü­mölcsösökben érezhetők a károk az esőzés miatt- A szatymazi gazdák jelentése szerint a 48 órás eső és a viharos szél jelentékeny pusz­iit ásókat okozott a gyümölcsösökben. Számos helyen a viharos szél összetörte a gyümölcsfá­kat és a földreszórta azoknak termését- A szel­lőkben egyelőre még nem volt észrevehető, hogy az esőzés nagyobb károkat okozott volna, de ba. további szélviharokkal és esőzéssel kel­lene számolni, úgy itt is nagyobb károk kelet­kezhetnek. A Horthy Miklós-egyetem földrajzi intéze­tének megállapítása szerint KORZÓBAN Ma utoljára HAVASI VADNADIH Szerdán az őszi szezou uj nagy in agyar filmje] díszbemutatója: GVURKOUICS FI Jqgyr lö vételezés- megkezdődött szombat este óta 70 milliméter, va­sárnap este óta pedig 55.2 milliméter eső zudult Szegedre. Összedűlő házak Ujsomogyitelepen Aha{almas esőmennyiség következtében a vá­ros számos melyebben fekvő részei ismét víz alá kerültek, így az esővíz teljesen elborította a Lechner-tcret, a Szent István-teret, Móravá­rosrészt, Újszegedet és a telepek egyrészét. Természetesen számos pineelakásba ie behatolt az esővíz. A szombat óta tárté szakadatlan esőzés is­mét súlyos helyezetet idézett elő UjsomoSyi­tclcpen, ahol a XLVIIT. és a LTI. nteákat leple el az esőár. Az újabb veszélyről hétfőn délután értesítet­ték a tűzoltóságot, amely nyomban kivonult Ujsomogyitolepre és aa összcdölóssel fenyegető 1051, 1001, 1255. számú házakat, valamint a XXXVIL utcában az 1055. számú házat alátá­masztotta és a bútorokat a házakból kimen­tette. A házösszeomiás'ok megakadályozására a tűzoltóság egész éjjel Ujsomogyifolepen ma­radt. lesni! szcrciscséiEcnseg POMÁNTÓBAN Bukarest, szeptember 1. Ramni£ül-Sajál mellett a pályaudvaron egy mozdony belesza­ladt egy munkásokkal teli teljes sebességgel a kegyről lefelé robogó szerelvénybe. Hárman szörnyethaltak, négyén'pedig'súlyosan megse­besüllek. Uj tisztviselői beosztások a városházán (A Délmagyar ország munkatársától) Dr. Pálfy József polgármester hé;főn intézkedett az új tisztviselői beosztásokról. A beosztások szükségessége — mint ismeretes — többek kö­zött azért merült fel, mert dr. Temesvárij Lászlót, az I. fokú közigazgatási hatóság veze­tőjét a közelmúltban Zentára nevezték ki vá* rosi tanácsnokká. A polgármester intézkedése szerint dr. Szabó Béla eddigi községi bíró ke-, rül. Dr. Biavsy Béla tb. tanácsnok feladata st népjóléti hivatal vezetése lesz, mivel ennek a hivatalnak a vezetése rendkívül fontos munka­kört jelent a mai nehéz időkben, különösen és a széleskörű, felelősségteljes feladat egy teljes vezetőtisztviselő munkáját igényli. A polgármestert változásokat eszközöl a köz­ségi bírói teendők ellátásánál is s mivel a kül­területen a közigazgatási. vezetők ellátják ai külterületi ügyek jórészét, a községi bíróié munkaköre legalább némileg Csökkent, ezcrtí dr. Széli Bélát bízta meg a községi és a ki" hágási bíráskodással is. Árdrágításért letartóztatlak egy szatócsot, izgatásért egy napszámos­asszonyt « * « ** (A Délmagyarország munkatársától) Tümüö tuózus jelenet játszódott le három nappal ez* előtt Gyomán. A csendőrségre nemrégiben fel" jelentést tettek, hogy Sckwarcz Ferenc gyomai szatócs árdrágítást követett el. A csendőri nyo* mozás szerint a szatócs 3 pengő 70 filléréi maximális ár helyett 4 pengő 80 fillérért mérte ki a szalonnát, a 6 filléres gyufát pedig 1'3 szálas zacskókba osztotta széjjel és az ilye/v módon zaeskózott gyufát 2 fillérért árusította, A csendőrök Schwarczot őrizetbe vették ée szombaton akarták bekísérni a szegedi ügyész" ség fogházába. A Csendőrlak tanyából az állót4 másra haladó csendőröket váratlan körülmény zavarta meg. Útközben számos nézője akadt al menetnek, amikor is a szatócs ezeket mon­dotta; — Látjátok, Hogyan kísérik be az árfatlaü embert . .. A tömegből Földest Mihályné napszámos* asszony Sclmarcz védelmére kelt és súlyos ki" fejezéseket használt a csendőrökkel szemben. Földgsínót a csendőrök ugyancsak örizetbi vették és a csendőrség intézménye elleni izga­tás miatt Schvrrczcal együtt hétfőn a szegedi ügyészség fogházába szállították. i Széchenyi Mozi A közönség óhajának engedve, közkívánatra ma 5, 7, fi órakor bcmutaljuk Charles Boyer és Jean Arthur főszereplésével * Éjszaka kezdődött forró szerelmi történetet. magyar hí r a d (>.

Next

/
Oldalképek
Tartalom