Délmagyarország, 1941. szeptember (17. évfolyam, 199-222. szám)

1941-09-02 / 199. szám

Télen is érvényben marad a nyári időszámítás Mint a MTI illetékes helyről értesül, a nyári időszámítást az ősz bekövetkeztével sem fogják megváltoztatni. E kérdéssel a közelmúltban foglalkozott a miniszterta­nács és megállapította, hogv a jelenlegi rendkívüli viszonvok az időszámításnak egy drávai való eltolását a téli hónapokra is indokolttá teszik, igy tehát a mostani óraszámitás az ország egész területén a tel folyamán is változatlanul fennmarad (MTI) Kclsinhi p fi cáfolta őz állítólagos ftéhcíárgualás píréi Helsinki, szeptember 1. A Német TI jelenti: A Finn Távirati Iroda a következd jelentést bocsá­totta ki: — A finn távirati irodái felhatalmazták annak kijelentésére, hogv »r!je«#n valótlanok azok a né­hány külföldi lapban és rádióadásban terjeszteti híresztelések, amelyek szerint Finnország véde­kező háborújának ki ném elégítő eredményei miatt állítólag tárgyalásokat kezdeményezett Helsinki­ben és Stockholmban abból a célból, hogy idegen államfőt Finnország és a Szovjetunió között bé­ketárgyalásokra birjon rá. (MTÍ) Papén flihmMl NéiretórsiáffPa repül mel Inönü török államfőnél, majd Sza­ra cl z s o g 1 u török külügyminiszterrel tanács­kozott. Ankara, szeptember 1. Illetékes helyen kö­zölték. hogy kedden jelentéstételre Németor­szágba rrpiil Papén ankarai német nagykövei. Papén legutóbb kihallgatáson jelent meg l z ­Szerdára (jsszCivták a Polgár szoPranle rendkívüli ülései Szófia, szepfemher 1. Filov miniszterelnök | hívta össze és ezen fontos politikai beszédet * szobranje rendkívüli ülését szeptember 2-re | fog mondani. (MTI) A brit és orosz csapatok megszálltak az iráni olalviüékef és a vasutvonalat Stockholm, szeptember 1 Az iráni kormánynak átadott brit-szovjet békefeltélclek között svéd je­lentés szerint az is benne van. hogy három fontos övezetet a brit és a szovjetcsapatok szállnak meg. Az első övezet a délnyugatiráni kőolajvidék, a má­sodik a transziránt vasut utolsó része a Káspi-tó mellett, a harmadik a Tcbrisz-csomóponi. a Kau­kázus felé vezető vasútvonal mentén. Az egyik legfontosabb feltétel — Reuter-jelentés szerint — w Iránon át a Szovjetunióba irányuló hadianyag ón hasonló szállítmányok átengedése. A brit és sznvjctcsapatok folytatták Irán meg­szállását. Teheráni jelentés szerint a brit ó« a szovjetcsapatnk Kasvinhan. Teherántól 100 mér­földnyire északnyugatra találkoztak. A perzsa olajvidéken a jövőben csak »jelképes« iráni kato­nai erő marad. A perzsa'csapatok nem az olajfor­rásoknál, hanem azoktól némi távolságra, Ker­mansa városában állomásoznak majd. Ankara, szeptember 1. Péntek óta szovjet csa­patok ellenőrzik az Iránból Törökországba vezető utvonalakat s mindennemű közlekedést megtiltot­tak. Az utolsó Teheránból érkezett hir szerint Irán fővárosában minden órában várják a szov­jet csapatok bevonulását. A lakosság az E/lburs­begységbe menekül. A Tebriszbe bevonuló szov­jet csapatok megszálltak minden konzulátust. (MTI) Roosevelt Peszéde Amerlha Peavafhozásáról Zürich, szeptember 1. Washingtonból jelen­ük, hogy Roosevelt elnök a Roosevelt Homes . Club alkalmából hétfőn beszédet, mondott, amelynek söcán kijelentette, hogy a világhá­ború veszedelme ma még nagyobb, mint a há­ború kitörésének idején volt. Annak a remé­nyének adolt. kifejezést, hogy az Egyesült-Ál­lamok távolmaradhat a háborútól, hangoztat­ta azonban. hogy a háborúról és békéről való döntés nem csupán art Egye sült-Államok ke­zében van. Végül azt a kijelentést tette, Kogy a diktá­torok magatartása aa Egyesült-'Államokat előbb, vagy utóbb a háborúba vaTÖ belépésre kény szeritheti. (MTI) Hydepark, szeptember 1. Roosevelt elnök hétfőn a mnnka ünnepe alkalmából tartott be­szédében kijelentette: „Mindent el fogunk kö­vetni, ami erőnktől telik, hogy Hitlert és náel erőit megverjük. Az amerikai államoknak — folytatta Roosevelt — teljes mértékben váUal­niok kell azt a szerepet, hogy legyőzzék a vad erőszaknak azokat az erőit, amelyeket Hitler most szabadjára engedett. (MTP „A PáPorn elüuíPdlás^rt londoni cs Washingtoni ferhell a feseiosség" Róma. szeptember 1 Az olasz sa,itó a há­ború kitörésének második évfordulójával fog­lalkozva, ismét felidézi a háborús felelősség kérdését és rámutat arra, hogy okozója Anglia volt a Lengyelországnak és más államoknak adott kezesség révén. Emlékeztetnek a lapok a Duce végső békekísérletére, majd kifejezésre juttatják a tengelyhatalmak megmásíthatatlan szándékát, hogy ezt a hábőrút a végső győze­lem kivívásáig folytalják. Gayda a „Giornale d'Italiá"-ban a „Harma­dik .évben" eímű vezércikkében hangsúlyozza, hogy a tengelyhatalmak győzelmének eredmé­nye az igazi demokraiikus Európa, letz, amely­ben minden nemzet megtalálja a maga politi­kai helyét, amelyben meglesz a méltányos arány a nemzetek nagysága és anyagi lehető­sége között­A Lavorö Fas iszta Hangoztatja, hogy a há­ború eltolódásáért és kiterjedéséért kizárólag Londont és Washingtont terheli a felelősség. Az angolszász plutokraták Sámson módjára azt akarják, hogy veliik együtt pusztuljon az egész világ, gsakhogy ne kelljen elismerni veresé­güket. (MTI) Olasz hivatalos jelentés Róma, szeptember 1. Az olasz főhadiszállás je­lentése: A tobruki arcvonalon az ellenség meg akarta közelíteni hadállásainkat, de osztagaink nyomban meghiúsították kísérletét s veszteséget okoztak neki. Olasz repülők bombázták Tobrnk katonai tá­borait, valamint kikötői és védelmi berendezéseit; a bombák nyomán sok helyen tüz támadt. Német vadászrepülők lelőttek egy Blenheim-gépeL Ellenséges repülők bombát dobtak Rhodnss szigetének néhány helységére. Néhányan megsebe sültek, csekély anyagi kár esett. Gondár környékén több szakaszon osztagaink folytatták tevékenységüket; kudarcba fullasztották az ellenség vállalkozásait, megleptek és szétug­rasztottak több ellenséges csapatot s állatokat és hadianyagot zsákmányoltak. (MTI) Uiabh 01 halálos ítélet Parisban Páris, szeptember 1. Ujabb öt halálos ítéle­tet hozott a párisi különbiróság. A halálos íté­leteket többnyire kémkedés miatt hozta mes a bíróság. Japán ma az elei és Palái válaszuiláii álf Tokió, szeptember 1. Magucsi ezredes, a fcsi­szári főhadiszállás sajtóosztályának főnöke a japáni nagy földrengés 18. évfordulója alkal­mából mondott beszédében kijelentette, hogy Japán immár kénytelen széttörni az úgyneve­zett ABCD-szövetség bekerítő gyűrűjét, amely támogatja a fsungkingi kormányt Japán el­leni b arfában. — A gyakrtrlalban ez annyit jelent — foly­tatta —. hogy Japán hosszú háborúi kezd An­glia és Amerika ellen. A bekerülő arcvonal életveszélyes fenyegetése a japán birodalom­nak és Japán biztonságának. Értelmetlen dolog lenne karbateU bérrel tétlenül bevárni a ha­lált. Japánnak goha nem szabad ezt megtenni® és ezért ma ae élet és halál válaszútján átt. Magucsi ezredes hangsúlyozta, hogy Japán számára életkérdés a nagy közös ázeiai élettér megteremtése. (MTI) llo lengeniagij led a lapdn holta helueiles veztrhari íonohc Tokió, szeptember 1. 11 o tengernagyot ki nevezték a haditengerészet helyette* vezérkari főnökévé. Tekintettel arra, hogy Ito szinte ki­zárólag tényleges szolgálatot teljesített a hadi­tengerészetben. illetékes haditengerészeti kö­rökben nagy jetentőséget tulajdonítanak kine­vezésének. (MTI) P A N N 0 N 1 A Budapest, VII., Rákóczi at 5. sz Elsőrangú családi szálló a Táros kőz pontjában Egyágyas szobák S.-töl it- P-ig Kétágyas szobák 9.-től lő.- P-ig. KOI őn bOTOSOtTO. s z Á L L ö

Next

/
Oldalképek
Tartalom