Délmagyarország, 1941. szeptember (17. évfolyam, 199-222. szám)

1941-09-02 / 199. szám

(fedd SIRSZCNTEMDCTZ^TMEF^^ Ara 10 fillér KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP A honvédvezérkar jelentése csapataink 2 hetes előngomulásáröl !50—300 hilométert tűrtek előre honvédelnk - súlyos veszteségek után erősen vesztették hevességükből a szovlet ellentámadásod — Sehol sem tudtak átkelni a Dnyeperen — Jelentések a harmadik háborús év első nopjáről flagucsl ezredes: Japán bosszú báboruí beid Angisa és Amerika ellen — Roosevelt ulabb báüorus be­széde — Iránban találkoztak az angol és a szovjel csapatok - összehívták a bolgár képviselőházat 'A MTI jelenti: A m. kir. honvégvezérkar főnöke közli: — Az augusztus 18-án kiadott jelentés óta csapataink 250—300 kilométert nyomultak előre. Vadászrepülőink túlerő ellen eredményesen harcoltak. A legutóbbi légi­ütközeteknél 15 szovjet gépet lőttünk le- Egy gépünk nem tért vissza. Utászaink és vasútépítő csapataink kiemelkedő munkája a gyors előnyomulás lehetőséget cs az utánpótlás zavartalanságát eredményesen elősegítette. -Veszteségeink VIII. 10.—IX. 1. közöli: H a I o 11: 11 liszt, 154 fő legénység. ' Sebesült: 37 tiszt, 370 fő legénység, Eltűnt: 2 tiszt és 21 fő legénység, A szovieflámadásoknak sehol sem sikerült egy talpalatnyi teriiletet sem visszaragadni A MTI jelenti: A dnyepermenti szovjet ellen­támadások — miután a szovjet csapatoknak isehol sem sikerült egy talpülatnyi területet sem visszaragadniok a szövetséges hadseregek­től —, a legtöbb helyen erősen vesztettek he­vességükből s szemmelláthatóan lankadóban Vannak. A szövetséges erők több ellenséges íobam­FSapalot foglyul ejtettek. A szovjet védelem az eddig nagy tömegekben bevetett gyalogság he­lyett főképp tüzérségének cs repülőinek hatá­sára veti a súlyt anélkül, hogy bárhol is ered­ményt ért pohia el. A szövetségesek mindenütt elérték a napi céljaikat s megteremtették a to­vábbi hadműveleteikhez szükséges feltételeket­Mint a MTI beavatott helyről értesül, a honvéd vasútépítő alakulatok páratlanul rövid idő alatt befejezték a szovjetcsapatok által el­pusztított vasúti hálózat több rendkívül fontos pontjának helyreállító munkáját. Az egyik felrobbbantott nagyméretű híd felépítésével igen tetemes közlekedő szakasszal hosszabbították meg a forgalmat. A magyar vasútépítő alakulatok bravúros teljesítményé­ről a szövetséges katonai szakkörök is a legtel­jesebb elismeréssel nyilatkoznak. Kel helyen is megakadáiuozfák a szov;el erők átkelését a Dnyeperen Berlin, szeptember 1. A NTI jelenti: A keleti arcvonal középső részén augusztus 31-én heves harcok za jlottak le. A bolseviki csapatok vere­séget szenvedlek cs kénytelenek voltak meg­hátrálni- Ezekben az ütközetekben 25 szovjet páncélkocsi semmisült meg, közöttük 52 ton­nások is. EzzeJ együtt augusztus 30-án ós 31-én egyetlen német hadosztály hadműveleti terü­leten összesen 81} szovjet páncélkocsit lőttek szél és semmisítettek meg. Ugyanez a német hadosztály augusztus 30-án és 31-én lelőtt még 5 szovjet repülőgépet. Nagyobb szovjet haderők augusztus 31-én megtámadták a Dnyeper alsó szakaszán a né­met hadállásokal. de véres veszteségek után visszavonultak. A németek ezer foglyok ejtet­tek, 21 gránátvetőt és sokszáz gyalogsági fegy­vert zsákmányollak. A szovjel hadak 31-én Kievtől délre sulvos vérveszteség ellenére sem tudtak átkelni a Dnyeperen. (MTI) Nemet hadijelentés Vezéri főhadiszállás, szeptember L A véderő főparancsnoksága közli: ' A német hadsereg kötelékei augusztus 26-ika óta a Dnyeperen Kievtől északra 27 szovjet moni­tort és ágyúnaszádot semmisítettek meg. Észtország megtisztítása során elfoglaltuk a nyugati parton fekvő Hapsal kikötőhelyet, Az nugusztns 28-án befejezett Tallinn körüli harcok­ban 11.433 foglyot ejtettünk és 293 ágyút, 91 pán­jctios harckocsit, kél oáucélvouatot cs buk más hadianyagot zsákmányoltunk". -A Finn-tcngcröből­ben, aknazáraink területén több mint 60 égő eí­lenscees hajót figyeltünk meg. Az Atlanti-óceánon egy tengeralattjáró makacs, ismételt támadások során négy eomséges keres­kedelmi bajól süllyesztett cl egj exösen vedett ha­jókaravánból. Erösebb barci repülőerők hétfőre virradó éj­jel az angol szigeten bombázták Hull kikötőt- A kombafatálíiink súlyos nu3Ztitásokat okoztak: Más. barci repülőgépek további kikötöberendezdseket bombáztak Anglia keleti partján, valamint repülő, tereket Lincolnsbire grófságban. Északafrikában német harci repülőgépek a vasárnap esti órákban hatásos támadásokat in­téztek Alexandria cs I'ort Said angol hajótámasz­pontok katonai berendezései ellen. Hétfőre virradó éjszaka angol repülőgépek be­hatolt? k Nyugatnémetországba. A ledobott bom­bák lakónegyedekben, többi között Kölnben, ká­rokat okoztak épületekben. Egyes ellenséges re­pülőgépek támadási kísérlete] Észak- és Észak­kcletnémetországban nem jártak sikerrel. Éjsza­kai vadászaink és légelhárító ütegeink hét brit bombázót lelőttek, (MTI) Légitámadáson Szentfitétérvárnál . Berlin, szeptember 1. Mint n Nemei TI érte­sül, a nemet légihaderő kötelékei aii usztus 31-én eredményes támadásokat hajtottak végre Szentpétervár környékén. A szovjet katonában és hadianyagban nagy veszteséget szenvedett. A repülők megsemmisítettek ezen a vidéken 18 szovjet páncélost. Ezenkívül 105 tehergépko­csit használhatatlanná tettek. Telitalálattal harcképtelenné tettek egy bolseviki légvédelmi üteget, amely zavarni igyekezett a német-légi kötelékek támadásait. (MTI) DepUlőtámodás Osclnei egű csapatszállító líaló ellen Bellin, szeptember 1. Német Harci repülő­gépek augusztus 31-én Osel szigettől keletre észrevettek és megtámadtak egy bolseviki Csa­patszállító hajót. A kb. 3000 tonnás gőzös egy bombatelitalálat írtán erősen megrongálva meg. állt a tengeren. (MTI) Ezredik tégi győzelem Berlin, szeptember 1. rA" NTI jelenti: Au­gusztus 30-án egy német vadászraj, Lulzow rajparancsnoknak, a vaskereszlhcz adományo­zott tölgyfalomb tulajdonosának vezetése alatt, ezredik szovjet ellenfelét lőtte le. (MTI) A nyngail íegiháDoru Berlin, szeptemüer 1. Hétfőre virradó éjszaka erős német harci repülőgépek fontos ellátási kikö­tőket támadtak Anglia középső részének keleti partján. Több bullámban hajtották végre a táma­dást, amely nyilván igen sikeres volt. Sok tüzet figyeltek meg heves robbanásokkal. Hétfőre virradó éjszaka angol repülőgépek Nyugat- és Délnyugatnémetországra bombákat do-btak le. A kár jelentéktelen. Több angol repülő­gépet lelőttek az éjszakai vadászok. A Keleti-tenger felől behatoló ellenséges re­pülőgépek közül néhányan meg akarták támadni Berlint, de visszafordultak, még mielőtt clcrick a birodalmi főváros külső záróövezolct. Amszterdam, szeptember 1. A londoni rádió elismeri, bogy az elmúlt éjszaka a francia partok elleni hadműveletekből 7 brit bombázó és egy brit vadászrepülőgép nem tért vissza, (MTI) Kél szovtefrepülőgép Alaszkában Ncwyo'rk, szeptember 1. A Német TI jelenti? Mint az Associated Press jelenti, az alaszkai Nomeban két szovjet repülőgép szállt le útban Washingtonba. A két gép f? utast vitt és vala­mennyien diplomáciai útlevéllel rcndelk*vt*k. (MTU. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom