Délmagyarország, 1941. április (17. évfolyam, 74-97. szám)

1941-04-10 / 82. szám

F ff^WO ÍM! téMiiságl Üum és ilkőr«yép, Kuc^a Mihály cég felkéri az i. t közönséget, s^S I » hogy a iiBsveil ennepefcre rnsn, iIKftr és e«itéi> ftéláru siSi*«seaieté8 torlódások ei­kerülése végett, Kossuth Latos sugárut 2.1. már most szerezze be. Elszállításról lehetőleg mindenki maera gondoskod'ék, Telefon: 29-33. áftUÜSe / A lauta&, ufo idfyáiás visszaveti a fetfódés&eH a tnez&fyazdasáqi CA DélmagyaVörszág munkatársától) Mos­tanában hozzászoktunk az időjárás legképtele­nebb változásaihoz, az idei áprilisi időjárás azonban félülmúl minden eddigi tapasztalatot. Csak a legöregebb emberek emlékeznek ilyen hűvös, szeles áprilisra, arra meg különösen ke­vés a példa, hogy április közepetáján — hava­zás forduljon élő. Már a márciusi időjárás sem volt normális­nak mondható a mnlt hónap derekén bekövet­kezett esős, hideg napok rossz hatással voltak a mezőgazdaságra. A vadvízzel borított földe­ken nem tudott megindulni a párolgás és a hó­nap közepetáján bekövetkezett erős fagy majd­nem katasztrófális kárökat okozott a gyümöl­csösökben, ahol éppen akkor kezdődött a rügy­fakadás. A kedden minden átmenet nélkül megvál­tozott idő, amely egyik napról a másikra 23 fo­kos hőmérsékletkülönbséget mutatott — szer­dán tovább tartott, sőt fokozód ntt. Az éjszaka folyamán rövid időre fagypont körüli hőmér­sékletei észleltek, reggel pedig, de később is az egész nap folyamán 3—4 fok között váltako­zott a hőmérséklet. Délután a Csípős metsző hi­dcgű szélhez káváseső járult. Négy óra tájban sűrű, apró pelyhekben esni kezdett a hő s ki­tartóan esett órákon át Természetesen nem maradt meg jeges halmazállapotában, hanem nyomban elolvadt. Amint Szatymazról jelentik, ott már kedden délután hnllott havaseső- A szatymazi gyü­mölcsösök tulajdonosai nem nagy örömmel fo­gadták a hirtelen hidegre fordult Időt, mert káros hatással -van a .gyümölcsfák virágzá­sára. Érdeklődtünk a mezőgazdasági felügyelő­ségnél, högy a mesőgazdasgra általában milyen hatással van a szokatlanul hideg „tavaszi" idő. Vitéz Horváth János mezőgazdasági felügyelő szerint a hűvös április következtében eddig károk még nem fordultak elő, mindenesetre a hideg idő károsan befolyásolja a mezőgazdasá­gi helyzetet, mert a vetések, amelyeknek nap­fényre volna szükségük, högy fejlődhessenek, nem fejlődhetnek a kívánt mértékben. A virág­zó gyümölcsösöket is visszaveti a fejlődésben a szeszélyes tavasz, amelynek időjárására egyetlen kifejező jellemzés illik: igazi bolondos áprilisi időjárás . . . soshcüut -fal JKifutá Htea 4. sz. Dívány és puha párna kivédte a bombatámadást Eltűnnek Szeged utcairól a hétfői repülőtámadás nyomai X (3 Délmagyar ország munkatársától) Az egész ország sajtóját, foglalkoztatja az a táma­dás, amelyet jugoszláv repülőgépek követtek el magyar városok ellen. A Szegedre hullott bombák, mint jelentettük, szerencsére nem okoztak jelentős kárt 'és emberéletben sem kö­vetkezett be veszteség. X szegedi utca, amely­nek képén látható sebeket ejtettek a bombák, két nappal a támadás után már Csak egyes nyomait mntatja a méltatlan ráföréstiek. A" Boldogasszöny-sugárnton, ahol a villa­mossín és a járda között vágott mély tölcsért a bomba, mintegy háfom méter átmérőjű gö­dör van még, amelynek alján munkások dol­goznak; javítják a becsapódás által megrongált eillamösvezetéket, amely itt a föld alatt húzS­dik. Á vezeték kijavításával estére kelve elké­szültek a mnukások, űgy, hogy ebben 9 Táros­részben, ahol eddig szünetelt az áramszolgál­tatás, ma már ismét kigyulladnak a villanyok A gyalogjárdát még aznap megszabadították a törmelékektől, a közlekedés tehát zavartalan. X GaTamb'-utüa sarkán megrongálódott vil­lamosvezetőké! a közúti vasút munkásai még hétfőn rendbehozták, úgy. hogy a villamosköz­lekedés zavartalanul folyik a nagyállomás felé. A két bomhabeCsnpódás helyén most történik a romok, törmelékek eltakarításé. A szomszédos ház tetéfcefél aKol a cserepeké!- törte össze és ]E %Ü9i vót* á 4 Wi&Hes és Peivinsxky 476 divatszülőknél, KáUay Albert (Híd) utca 1. Szőrmék megóvását vállaljuk. dobálta le a légnyomás, éppen új Cserepekkel látják el. X kornyéken főbb helyen betört ab­laküvegek pótlása folyile. Az üvegesipar min­denesetre talál most munkát ezen a vidéken. A vasúti töltés oldalában kidőlt drótkerítés és egy vízzel telt árok mutatja a támadás he­lyét. A víz elzárására nyomban a robbanás után megtörtént az intézkedés, úgy, hogy na­gyobb zavar a vízszolgáltatásban nem fordult elő. Az állomás épületének tetőzetén harmadnap­ra még a nyomát is eltüntették a honiba be­csapódásának, néhány új cserép mutatja Csak a javítás helyét. Lovas állomásfőnök lakásába hullott bombáról különben mint Csodáról be­szélnek. Szinte Csodával határos ugyanis, hogy a bomba nem. robbant fel. A csodát azzal ma­gyarázzák, hogy a bomba a fal mellett lévő díványra esett, ahonnan a rugósat átdobta a szembeni falnál lévő másik rugózott díványra. A bomba itt egy puha diványpárndra esett és azon mozdulatlanul elpihent. A ragalmas dí­vány és a puha párna minimálisra csökken­tette a bomba zuhanásának ere.iét, a gyújtószeg nem ütődött be és nem robbantotta fel a bom­bábaö levő anyagot. Ezt az esetet mint ritka­ságot jegyzik, fel a robbanóbombák és a légi­támadások történetében. A Liliom-ntcai robbanás nyomának eltaka­rítása nagyobb munkát igényel, így az még nem történhetett meg, Jtf azonban az utcáról nem mutatja semmi sem, hogy légitámadás lörtént. A jelek szerint a szegedi utcáról néhány nap mtdvtt eltűnik maid a bombatámadások minden nyoma. «>;Mrf$3fdit este í ára 40 pcrcftor kezd£üiH az elsötétítés Budapestről jelenti a MTI: 'A magánvilági­tás (lakóházak) és járómüvek elsötétitését áp­rilis 10-én 7 óra 40 perckor kell végrehajtani. firimet szerez gyermekeinek egy Ízléses, szép húsvéti locsolófigurával. Pazar választék, olcsó árak. Tekintse meg kirakatain­kát. VÉNUSZ DROGÉRIA, Mikszáth Kálmán­utca 5 szám. 176 R gyiífő egkázban találták meg a szentesi betörés tettesét I szegedi törvényszék félévi börtönre Ítélte (A Délmagyarország munkatársától) A buda­pesti büntetőtörvényszék gyűjtőfogházából állí­tották szerdán a szegedi törvényszéken dr. Mol­nár István tőrvényszéki biró elé Fehér István 23 éves budapesti munkást. Fehér ellen az ügyész­ség lopás miatt adott ki vádiratot. A rovottmultu munkás az elmúlt év őszén Szentesén járt munkát keresni. Sikerült elhelyezkednie Gut Pintén Ferenc gazdálkodónál, aki kocsisnak alkalmazta: A gazdálkodó szeptember 15-én eltávozott tanyá­jából, Fehér István ezt az alkalmat használta fel arra, hogy betörjön á felügyelet nélkül hagyott lakásba. Álkülcsot készített, amelynek segítségé­vel behatolt a szobákba, készpénzt, ékszereket, rnhanemüebet zsákmányolt. A betörés után elme­nekült Szentesről. Fehér ellen a rendőrség körözőlevelet adott ki, amelynek alapján megállapitótták, hogy a szökés­ben levő munkás a budapesti gyűjtőfogház fog­lya, ahol a Budapesten elkövetett kisebb bűncse­lekményekért néhányhónapos fogházbüntetését tölti. A gyűjtőfogházból előállitott betörő az ügyében szerdán megtartott főtárgyaláson beis­merő vallomást tett. Elmondotta, hogy a betörés után Budapestre szökött, a lopott holmit a Teleki­téren értékesítette. Pénze hamarosan elfogyott s ezért határozta el magát ujabb lopásra, a lopáson azonban rajtavesztett, rövidesen elfogták. A törvényszék a bizonyítás lefolytatása után meffállaoftotta bünössésrét és bathénsol börtön­büntetésre ítélte Az ítélet ellen a vádlott felleb­bezést jelentett be, mert mint mondotta, a buda­pesti törvénvszék által kiszabott fogházbüntetését rövidesen kitölti és szabadulása után szeretne ka­tonának bevonulni. r^rlft tt női KalapntdonságoJf ni ed erk ezfe K KNITTEL KARASZ UTCA S SZAM Alakításokat modellek után vállalunk. Nemzeti Takarékossági és Unió-tag. 429 Párisi Nagy áruház Rt. o2foea tCsekonics és Kiss-uica sarok* HÚSVÉTRA Tojásfesték, 1 levél Vatta nyul Ostya tojás alumínium díszítéssel Tölthető litografált bádog tojás Ülő nyul alumínium díszítéssel Sárga zsamiia csirke Szerencsi féltojás Tölthető piros massé tojás Tojás színező cellofán, 1 levél Húsvéti képes levelezőlap 10 drb Ostya tojás alumínium és szalag díszítéssel Tölthető hakalit tojás szines Álló nyul, vagy bárány alumínium­diszitéssel Tojás mogyorós csokoládéból Ülő nyuj, vagy bárány alumínium­díszítéssel Ostya kosár cukorral töltve, alumínium- ^ díszítéssel P ' KMni különféle illalban 1 deka -.24, —18,—14 —08 -10 -.24, —12 —12 • —12 —24, —10 - 14 —24 -.38, —58 —58 -78 -08 ÁÁ

Next

/
Oldalképek
Tartalom