Délmagyarország, 1941. április (17. évfolyam, 74-97. szám)

1941-04-10 / 82. szám

kilá­ver MÉ? | Két légitámadást kíséreltek meg szerdán Budapest ellen a jugoszláv repülök Budapest, április 9. Szerdán 11 óra 35 perc­kor, valamint 12 óra 50 perckor Budapesten légiriadó volt. Mindkét esetben jugoszláv bom­bázó repülőgépek igyekeztek Budapest fölé jutni. A magyar légierők néhány felszállt egy­sége, valamint a légvédelmi tüzérség közbelé­pése mindkét esetben megakadályozta, hogy a a repülőgépek Budapest és Budapest környéke légiterére behatoljanak. A jugoszláv repülőgé­pek igen nagy magasságban déli irányban tá­voztak el anélkül, hogy bombáik ledobását megkísérelhették volüa. Három légiriadó Pécsett Pées, április 9. Szerdán déli 12 óra 38 peEB­Eoí légiriadót rendeltek el Pécsett, amely 7 percig tartott. Ezt követőleg 12 óra 52 percttől 13 óra 5 percig és 15 óra 4 perctől 15 óra 27 per­pig két újabb légiriadót jeleztek. A város fe­lett jugoszláv gép nem jelent meg. Légiriadó Kolozsvárott Kolozsvár, április 9. Kolozsváron tegnap háromszor volt légiriadó. Az első délelőtt fél U-kQr kezdődött és 20 perqjg tartott. A másö­dik este 10 óra 20 perctől 10 óra 45 perneig, a Harmadik 10 óra 50-től 11 óra 45 percig tartott. A légiriadó alatt a lakosság a legnagyobb fe­gyelmezettséggel viselkedett- Mint később meg­állapították, Nagyvárad légi terében idegen gé­pek jelentek meg. Magyar vadászgépek száll­ták fel és az idegen repülőgépék nem jutottak el Kolozsvár fölé. Hitler és Mussolini támogatásukról biztosították Bárdossy minisztere noköt Budapest, április 9. Bárdossy László mi­niszterelnök és külügyminiszter kormányalakítása alkalmából üdvözlő táviratot intézett Hitler Vezér és kancellárhoz, valamint Mussolini mi­niszterelnökhöz. Hitler vezér és kancellár megbízásából Rib­bentrop birodalmi külügyminiszter a következő választáviratot intézte Bárdossy László minisz­terelnökhöz: >Szem előtt tartva ma a német és magyar nép Borsközösségét, a birodaImi kormány mindig a legnyomatékosabb támogatásban fogja részesíteni Nagy méltóságodnak a két ország közötti ha­gyományos és a hármas egyezményben lefektetett kapcsolatok további fejlesztésére irányuló törek­véseit. Fogadja Nagyméltóságod legkitűnőbb nagy­rabecsülésem kifejezését.* Mussolini miniszterelnök a kővetkező válasz­táviratot küldte: »öröinniel ragadom meg az alkalmat, hogy új­ból kifejezésre juttassam azt az őszinte és régi barátságot, amelyet Itália érez a magyar nemzet 'ránt és ama legforróbb óhajtásomnak adjak ki­fejezést. hogy Excellenciád feladatát a legtelje­sebb siker koronázza, örvendeni fogok, ha mun­kájához személyes baráti érzéseimmel és szívből iövö rokonszenvemmel hozzájárulhatok.* Bárdossy László miniszterelnök és külügymi­niszter kormányralépése alkalmából Tuka minisz­terelnöktől és külügyminisztertől is üdvözlő táviratot* kapott. Belvárosi Mozi Április 10 én csütörtökön Metró film! Nich Carler nem ttuú (Nifk a mesterdetektiv). Vidám bünflgyi tör­téimL A főszerepekben: Walter Pidgeon és Hita Johnson. Ezt megelőzően STAN és PAN A MUZSAK KEDVENCE ^legjobb burleszk^ 5, 7, 9 Korzóban A SZENVEDÉLYES SZERELEM ÉS MOSOLYGÓ DERŰ MODERN FILM JA TÉKÁNAK MA Szilágyi Szabó Eszter BEMÜTATÓ ELÖADASAI Jávor Pál ^faszary Piri, Sittkey Irén • Juhtf Mély Gerő, Makláry « remek alakításával MA... TEGNAP... HOLNAP... Előadások kezdete csütörtökön: 7 és 9-kor. Nagypénteken szünetl Nagyszopibaton csak 2 előadást tartunk: 7 és 9 órakor. Jegyek elővételben válthatók! Telefon: 21-85. í Kiterieszfették o honvéd bOntctöhtrdskodás hatáskörei Budapest, április 9. A Budapesti Közlöny legközelebbi száma közli a m. kir. miniszté­riumnak az igazságügyminiszter rendeletével kihirdetett rendeletét, amely április 12. napjá­val kezdődően a polgári büntető bíráskodás alá tartozó egyéneket a honvéd büntető bírás­kodás alá helyezi: tiltott csapatgyüjtés, kato­nai bűntett, vagy vétség elkövetésére yaló rá­bírás, vagy más részesség, hűtlenség büntette ée vétségének egyes esetei, a hűtlenség feljelen­tésének vagy megakadályozásának elmulasz­tása, a fegyveres erő elleni bűntett, a hadifo­goly megszökéséhez nyújtott segély és a fen­tebb felsorolt Cselekmények útján elkövetett szigorúbban büntetendő bűncselekmények miatt. áprilisban megtartják a városi ügyészválasztás!, vagy májusra halasz!|ák a közgyűlési? (A Délmagyarország munkatársától) X vá­ros közönsége élénk érdeklődéssel várja a tör­vényhatósági bizottság áprilisi közgyűlését, amelynek fontos ügyekben kell határoznia. Nagy érdeklődés előzi meg a tisztiügyészi állás betöltését, amire ezen a közgyűlésen kerül sör, továbbá több üresedésben levő kisebb állás be­töltését, amelyet bír szerint szintén kitűznek ennek a közgyűlésnek a tárgysorozatára. A tisztiügyészi állásra meghirdetett pályá­zat, amint ismeretes, már három hónappal ez­előtt lejárt, az állásra heten adták be pályáza­tukat, a januári közgyűlés tárgysorozatára azonban nem kerülhetett be az ügyészvá'asztás, mert a város takarékossági szempontokat ta£­totf szem előtt "Akkor elEatározíák, Eogy dr. Hévizi András, dr. Széli Béla, dr. Németh y Sándor, dr. Telbisz István, dr. Hajnal István, vitéz dr. Gombos József és dr. Gyurky Gyula pályázata felett a következő közgyűlés dönt, Vannak olyan hírek is ezzel kapcsolatban, bogy az ügyészválasztás áprilisban sem törté­nik meg, mert a közgyűlést májusra halaszt­ják, pedig a tisztiügyészség tisztviselőkará­nak alaposan megfogyatkozott létszáma sürge­tően azt kívánná, bogy a választást minél előbb tartsák meg. Az egyéb állások betöltése ugyanezen oknál fogva ugyancsak a közgyű­lés minél előbbi megtartását kívánja Szerdán eltemették a szegedi léglkarebai lelőtt szerb pilótákat (A Délmagyar ország munkatársától) Szer­dán délelőtt 10 órakor a közkórház halottashá­zából kísérték utolsó útjára azokat a jugoszláv pilótákat, akik a hétfőn Szegedet ért légitáma­dás alkalmával életüket vesztették. Amint is­meretes, a hétfői jugoszláv légitámadás alkal­mával vadászrepülőink és légelhárító tüzérsé­günk a támadó jugoszláv repülőgépek közül hatot lelőttek. Az egyik jugoszláv repülőgép Újszegeden, a kendergyár mögötti területen zu­hant le. A repülőgép pilótái .Jovisity Wladimir I. osztályú százados. Jovavits R- Milkó had: nagy és Toskovits R. Markő őrmester ször­nyethaltok. A jugoszláv katonák Holttesteit a közkórház halottasházában ravatalozták fel, ahonnan szerdán délelőtt temették el a belvárosi teme­tőben lévő katonai sírkertbe. A gyászszertar­táson képviseltette magát a magyar katonai parancsnokság­Tekintettel arra, hogy az agnoszkálás alkal­mával nem sikerült megállapítani, bogy a le­lőtt repülőgép pilótái melyik egyháznak voltak tagjai, a gyászszertartást a római katolikus egyház szertartása mellett a görögkeleti szerb egyház mellett is elvégezték. A katolikus egy­ház részéről Csepelig Ándör katonai lelkész, « görögkeleti szerb egyház részéről GrunQsity Milán plébános végezte a gyászszertartást. A három egymás mellett felravatalozott ko­porsót a gyászkocsira tették, majd a hősi ha­lottak sírkertjébe vitték, ahol örök nyugalom­ra helyezték az elesettek holttesteit SZÉCHENYI MOZI Csütörtökön utoljára! 5, 7, • Még egy napra meghosszabbítottuk a Musso-; lini-dij nyertes francia világfilmet HULLÓ CSILLAGOK Jouvet, Victor Francén, Michel Simon Húsvét: 80LLIVES Széchenyi Mozi Siessen Jegyet elővételben biztositanl! Szombattól

Next

/
Oldalképek
Tartalom