Délmagyarország, 1941. március (17. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-01 / 50. szám

Olasz (clcnfés flogüdiMio híüriíeserol htámbul, február 38. Aa angolok tébbketi elŐkéetítés után — as Afrikából érlíezö leg­újabb hadi jelentések szerint"—, megkezdték Op­fenzívdjukat a Cheren—Asmar a—Massaaa-vo­nal étlen. Bengháritól mintegy 200 kilométerre délre angol páncélos osztagok érintkezésbe lép­tek az olaszokkal. A szomáli-földi harcokról az olasz főhadi­szállás pénteki hivatalos közleménye azt köz­li, hogy tovább folyik az elkeseredett karc. Az olasz Csapatok MogadisCio kiürítése Után szí­vósan tartják állásaikat a várostól északra. . Római hivatalos jelentés cáfolja azokat a külföldi híreket, amelyek szerint az afrikai .olfCsz- erők parancsnokát: Graziani táborna­gyot Rómába hívták és fölmentették állásától. Cincár-Markovics jugoszláv külügyminiszter látogatása Székesfehérvárott Budapest, február 38. A jugoszláv—magyar barátsági szerződés ratifikációs okmányainak ünnepélyes kicserélésével s az azt követő nyi­íakozattételekkel véget ért Cincár-Markovies jugoszláv külügyminiszter programjának hi­vatalos része. Á hivatalos aktusok befejező­dése után Cincár-Markovics magánemberként még két napig marad Magyarországén. Pénte­ken reggel Hóman Bálint kultuszminiszter meghívására •. Székesfehérvárott fett látogatást, ahol tüntető szeretettel és lel­kesedéssel fogadták. Székesfehérvár, február 28. Cincár-Marico­vföe jugoszláv külügyminiszter pénteken Hó­ntant Bálint vallás- és közoktatásügyi minisz­teri meghívására Székesfehérvárra látogatott, el. X jugoszláv külügyminiszter először a hő­sök emlékmüvénél tisztelgett, majd megtekin­tette a várost. Ebéd után a jugoszláv külügyminiszter és a többi vendégek ellátogatott a szerbtemplom­ba, ahol az egybegyűlt hívek élén a görögke­leti pap üdvözölte. 'A jugoszláv külügyminiszter látogatás ti filkalmával a várost fellobogózták és a- város­háza erkélyén a magyar nemzetiszínű zászló és a város zászlaja mellett a jugoszláv nemzeti­zászló lengett. Cincár-MarkOvics jugoszláv külügyminisz­ter és felesége, valamint kíséretének tagjai délután gépkocfeln visszatértek a fővárosba. Budapest, február 28. Cluoár-Markosies ju­goszláv külügyminiszter és felesége pénteken délután látogatást tett gróf Csáky István öz­vegyénél, az elhunyt külügyminiszter apjának és húgának' budafoki-uti lakásán. A látogatás egy órahosszat tartott. A jugoszláv külügymi­niszter és felesége, valamint kíséretük tagjai pénteken este az Operaházban résztvettek a Fidélió előadásán. Cinöár-Markovicjs külügy­miniszter lés felesége a miniszterelnöki páholy­ban foglalt helyet es velük volt Bándossy László külügyminiszter és feleségé, továbbá Bakách-Beesemyei Györgyné. A jugoszláv ven­dégek' nagy élvezettel hallgatták a Fidélió elő­adását. Szombaton Vadászaton vesznek részt a jugo­szláv vendégek s előreláthatólag az esti órák­Ifcfcvi börtönre és lefokozásra ítélte a honvedtörvénuszék Kovára Emilt, mert toűolt <t Doíidnu-uírai haiüranatos merényletről Budapest, február 28. A m. kir. legfelsőbb hon­védtörvényszék 1941 február 27-én hozott Ítéleté­ben Kovarcz Emil nyugállományú őrnagy, or­szággyűlési képviselőt bűnösnek mondotta ki *z 1921:3 te. h §-ának 2. bekezdésébe ütköző és a 2. 1 bekezdésének első tétele szerint minősülő, *•' állami és társadalmi rend erőszakos fclforgatá-. sára irányuló bűntettben és ezért őt kétévi bör­tönre mint főbüntetésre és ötévi hivatalvesztésre és politikai jogainak gyakorlásának ugyanilyen iartamu felfüggesztésére. valamint lefokozásra mint mellékbüntetésre Ítélte, Kovarcz Emil a büntettet azáltal követte el, hogy mint a nemzeti, saocialista magyar párt (Hun­garista mozgalom) elnevezésű politikai párt szer­vezkedésének és mozgalmának tevékeny résztve­vője, e mozgalommal összefüggően Budapest 1989 február 28-án a dohányutcai zsinagógából távozó emberek ellen Kenyeres Jenő és társai által vég­hezvitt és SŰ egyén sérülését okozó kézigránát­merénylet elkövetéséről előzetesen tudott. (MTI) fj 1 Ft ff hmiFHJI keserűvíz már erről az oldalról nem fenyeget nagy ve­szély. A helyzet ennek következtében a maga­sabb fekvésű északi részekon például Bálás tya és Őszeszék vidékén annyira megjavult, hogy vannak területek, amelyek már teljesen kiszáradtak, pedig ezek a földek tavaly ősz óta állandóan víz alatt állották. Ha az idő tovább­ra is így tart. ezen a vidéken egy hét múlva megindulhat a mezőgazdasági munka. Ellentétben az 'északi helyzettel délen öé" tozatlanul súlyos a helyzet. Itt nemcsak a föl­dek, hanem az útak is viz alatt állanak. A d®' rozsmn-forráskút! törvényhatósági utat két Helyen át kellett vágni, Hogy az ár el ne sa az út jelentős részét. Emiatt aztán a köz­lekedés bénult meg ezen a vidéken. Á mérnök' hivatal úgy segít a helyzeten, hogy hidat épít' tet az átszakított útszakaszok felett. Csütörtökön Bauer Sándor miniszteri föú ÍOB vezetésével városi bizottság járta he ad árvízsújtotta helyeket, megállapította, hol vau legnagyobb és legsürgősebb segítségre szük­ség. Ott. ahol annak szüksége mutatkozott élel­miszereket, rahanemüeket és építőanyagot utaltak ki . . A Tiszát 726 cm. A Tisza áradása pénteken, amint előrelátha­tó volt, tovább folytatódott. A víz magasság** Szegednél elérte a 726 centimétert, ami azt j®* lenti, hogy az ár közeledik a tetőséihez. Ha sW áradás ilyen iramban folyik tovább, a tető­zés sokkal hamarább' bekövetkezik, mint szá­mították. esetleg 2—3 r^apon belül. Ennek az­ért van jelentősége, mert számítanak rá, bogi így hamarahh levonni az ár Ós meglehet nyit­ni az algyői zstlinekef, amelyeken át a felgyú' temteM vndvi».U<..» teve/otbetik n Tiszába. Hölgyeknek di; KV.Se VILMA kalapszalonból Feketesas utca 16. szám. sf Alakítás modellek után l e «1 o b b a n Felsőtanya északi részén javult az árvizl helyzet H« tovább tart a száraz idő, Ralactyan és Oszeszéken egy hét outira kérdik a mezőgazdasági munkát - Elhalasztották a Gyerl-fertő elárasz­tását Rómában meghalt a spanyol exhiraltj Róma, február 28. XIII. Alfonz spanyol eí' király meghalt. Már hosszabb idő óta bete­geskedett. Betegágyánál állandóan konzíliu­mot tartottak az orvosok. Á zaklatott életű,.0 Habsburg-ház spanyol ágából származó voE spanyol király ereje nem tudott megmérkőző1 a betegséggel s mint ahogy egy Rómából ér­kező jelentés mondja, péntek hajnalban halt. Madrid, február 28. XITl. Alfonz király Ha­lála alkalmával Franöo tábornok-államfő, má>" clus 1-éro nemzeti gyásznapot rendel el. (MTI) (A Délmagyar ország munkatársától) Az ár vízvédelmi kormánybiztos főhadiszállásán, a folyammérnöki hivatal Tisza Lajos-körúti hi­vatalt helységében aa eddigi borúlátó hangu­latot pénteken bizakodás váltotta fel. Mint je­lentettük, az elmúlt napokban olyan súlyos volt az árvizl helyzet* hogy a Fehértó, a Maty­ér és a Holt-Tisza áradásától komolyan féltet­ték a környező falvakat és a Klebelsberg-tele­pet és arra gondoltak, hogy azokat a vadvize­ket, amelyeket a Fehértó és a Matyér már nem tud befogadni, az algyői, úgynevezett Gyevi* festőbe vezetik le. Már mégis kezdték eaón « tclánri területe* tanra kskónmk" kné­iepitését és minden előkészületet megtettek a Fehértó megnyitására, • munkát azonban hir­telen félbeszakították, mert csütörtökön hirte­len megállt a vadvíz növekedése és pénteken sem fokozódott tovább az áradás. A kedveső fordulatot az utóbbi napok alatt kialakult na­pos-szeles időjárás idézte elő. Abban remény­kednek, hogy ha az idő továbbra is így tatft, nem is lesz szükség újabb tárolóhelyek igény­betételére• A jelenlegi száraz, szeles időben az elpárolgás és a felszívódás eltünteti azt a többletet, amelyet a földekről még mindig öm­lő •víz előidéz. Többszöri erélyes közbelépésre «r pestmegye? vizek útját i« elzárták s-mesí Bélyegeit legjobban nálam értékesítheti. Bélyngkeresked** Fogadalmi templommal szemben Telefon 39—03 sói BRILLIANS Tiszta hibátlan egy karátos Brilliánsért P 2000—2400 is fizetek. Magas árban veszek arany ékszereket* ezüst evőeszközöket, Schaf»hau»«"* Omeja márkás zseb- és karórákat f FISCHER LASZLO óra-, ékszerüzlete Szegedi* Klauzál ter 3U &

Next

/
Oldalképek
Tartalom