Délmagyarország, 1940. augusztus (16. évfolyam, 173-197. szám)

1940-08-01 / 173. szám

2 DÉLMAGYARORSZÁG CSÜTÖRTÖK. 1940 AUGUSZTUS L ir.t5 Mx oíasx tiégievő A? ola?z ember mindig szenvedélyesen sze­rette a nagy távolságokat, kutatta az isme­retlen tájakat és vakmerően kezdett veszedel­mes vállalkozásokba. ÉJpnk szeljem.? sohasem hagyta nyugton, mindig valami újat, 3 régi. tiél nagyobbat, tökéletesebbet keresett. Nem meglepő tehát, hogy a legnagyobb felfedezők, mint pl. Kolurabus Kristóf, olaszok voltak, mint ahogy nem csodálkozhatunk azön sem, hogy olaszok voltak az elsők, akik a repülés­sel tudományosan foglalkoztak. Leonardo da Vinci (1452—1519), az emberi­ség egyik legnagyobb lángelméje, aki fel tud­ta magát szabadítani elődeinek gyermeteg képzelgéseitől, a repülésnek oly tudományos tételeit állította fel. amelyek ma is alapul szolgálnak. Az olasz Giovqnni Alfouso Borelli (1608— lft'9) volt az első, aki a repülésről tudomá­nyos munkát adott ki, melyben sokszor eltép Leonardo da Vinci megállapításaitól. Az olasz nép különös érdeklődését a repü­lés iránt a legjobban bizonyítja az a tény, hogy már, a XIX. század első éveiben egye­sületek keletkeztek egész Itáliában azzal a Céllal, hogy támögassák a repülés ügyét Szin­te természetes tehát, hogy a repülés első vér­tanúi is olaszok voltak és hogy ők voltak az elsők, akik a repülést a hadviselés szolgálatá­ba állították, mint ahogy a libiai hábörúban láttuk. likkor mondotta az olasz Doulict tábornok, akit ma a hadirepülés megteremtőjének tar­tanak, de akit akkor ínég kórtársai kinevet­tek. hegy a repülés át fogja alakítani az egész hadviselést. Követelte tehát ennek az új fegr­vernemuek minél tökéletesebb kiépítését és széleskörű alkalmazását. A világháború előtti gyenge ola^z kor­mányok azonban elhanyagolták ezt a kérdést és Csak néhány olasz hazafi egyéni kezdemé­nyezésének köszönhető, hogy az olasz avia­tika máp a háborúban is szinte legendás hír­névre telt szert- Elég csak Gábrielé D'Annun­ziefa. az egyik legnagyobb modern költőre gondolnunk, aki egyúttal a világháború egyik legvakmerőbb pilótája volt. Az olasz repülés azonban Fsak a fasizmus hatalomra jutása után indult fejlődésnek, de ekkor oly hatalmas ütemben, hogv rövid idő alatt az első helyre küzdötte fel magát az egész világon. Az ú.j életre kelt olasz ipar egymásután dolgozta ki a legtökéletesebb tipusokat cs az iskolákban a legkiválóbb pilóták nyertek ki­képzést. Nem csoda, ba az olqsz repülés ered­ményei néhány év múlva már bámulatba ej­teti ék az egész világot. Italq Uajbo kétszeres éceánrepiilése először tizeukét, majd huszon­öt. géppel, oly teljesítmény, amit még ma sem múltak felül. Ha hozzátesszük, hogy az olasz repülés röviden megszerezte az összes repülé­si világrekordok több mint. ötven százalékát, körülbelül fogalmat alkothatunk magunknak az olasz aviatika magas fejlettsegéről. Majd újabb' erőpróbák jöttek: az abcsszip­findjárat, a spanyol polgárháború, melyok ma már a h'ndireniilés legfényesebb lapjai közé tartoznak. A most folyó háború ismét alkalmqf »'d Xnajd 3z olasz repülőgépek, bogy bebizonyítsák hősi szellemüket, bátorságokat és felülmúlha­tatlan ügyességüket. Angol UHahozos Bnhoreslben Syorsirá és GépWskolébaii Honvéd-tér 4) beiratkozás fogalmazást, irodai és fteszédirári uyorslrási. — tízujjas ritmikus vak­Írásos gépirésl é« belvesirási tanfolyamokra. Mérnkeit tandij. <zakfzerü kiképzés, országosan legjobb viz*cieredménv. Állásközvetítés. 71 Berlia, julius 31. A német távirati iroda je­lenti: Az angol kormány bukaresti követe utján ^ tiltakozott a román kormánynál angol dunai ha­jók lcf"glalása és az olajkutak angol mérnökei­nek kiutasítása miatt, továbbá amiatt, mert az angol tőkével dolgozó olajvállalat vezetésére ro­mán kormánybiztost küldtek ki. Amint berlini politikai körökben ezzel kapcso­latban kijelentették, Londonban nyilván elfelej­tik, hogy Románig nyugodtan fordíthatná meg a tételt. Bukarest ugyanis felhívhatná London fi­gyelmét arrq, bpgy angol részről »a román kor­mány előzetes megbeszélése nélkül a román kő­ólajvidékcn és a Dunán messzeágazó rombolást készítettek elő és azokat részben csak az utolsó pillanatban akadályozták meg a románok beavat­kozásukkal­38 ezren mentek át Romániáitól BesszaráSiiába Bukarest, julius 31. Kiszivángott hirek szerint a román minisztertanácson heveg jelenetek ját­szódtak le. A belügyminisztérium azonnali hatállyal et^' bocsátotta valamennyi zsidó tisztviselőjét. A ki* ürített terület vasúti anyagának átadásáról három! hét óta fqlyt gzovjetorosz—román tárgyalássk befejeződtek s a román bizottság hazatért. ,»z egyezményt Odesszában fogják parafálni. A ro* mán bizottság már el is utazott Odesszába, Tömegesen menekül a lakosság Romániából Besszarábiába. Most adták ki az első jelcnlést azoknak a számáré^ akik elhagyták Romániát* bogy az oroszok állal megszállt területre kőhöz* zenek. A jelentés szerint a határt Besszarábia? felé összesen 38.142 szrmcly lépte át. Mielőtt nyaralni megy, ^f&etteswimeiien! Ha! szegény kisiparos szülő és 21 gyerek házhelyet kér a polgármestertél... Háíom várostanyai gsaládfő — össze­sen 21 gyermekük van — hónapokkal ez­előtt megkezdte a kilincselést a szegcdi városházán azért, hogy ennek a 21 gyer­meknek Btthont biztosítson, hogy egy kis családi ház építésére megfelelő házhelyet kapjanak. Személyesen, küldöttségek élén jelentek meg a polgármester előtt és arra kértek, hogy benn a Várostanya belsejé­ben adjon nekik a város házhelyet, högy ők minden fönnakadás nélkül folytathas­sák munkájukat; mindnyájan kisiparosok­Azután a kérvények sorozatával fordultak a várös hatóságához. Legutóbbi kérvé­nyükben föltárják helyzetüket. Elmond­ják' ebben a kérvényben, hogy kérésüket a mérnöki hivatal soha nem javasolta, mert „nem akar precedenst teremteni arra,hogy például a városi iparosok a Széchenyi-tér parcellázását kérhessék..." A mérnökség a falu mögött lévő telkek valmelyikét aján­lotta nekik megvételre, ez azonban csak azt eredményezné, hogy a központba jelen­legi helyükre —, ahol már alig férnek el nagy Családjukkal — új családlalan ipa­rosok költöznének és tönkretennék az ő évtizedes munkával megalapozott egzisz­tenciájukat. Az a kérésük tehát, hogy ezt az ügyet terjessze a polgármester pártoló­lag a legközelebbi kisgyűlés elé. Ameny­nyib'en ez nem volna lehetséges, úgy egyi­kük részére köztérhasználatot kérnek, hogy egy jószáglegelőnek kiadott területen egy kis üzlethelyiséget építhessenek. Ezt kérik a yárostanyai nagycsaládé kisiparosok. Nem sók a kérés, csak a papír rengeteg, amit már ennek a kérésnek el­érése érdekében fölhasználtak. De döntés még nincs ebben az ügyben. És ki tudja, mikor lesz. milyen lesz. Mert a kérésekkel úgy állunk, miut a nótában a kurjantás­sal:" vagy alusznak, vagy nem hallják, vagy talán nem is akarják:,. RP RESZLETRE3 Kés« hálószobák olcsón rendű kombinált és egjszerű bútorokat kapható^. Készítek eUő­j müaszíalos, Kos* suth L. s.-ut 5 sz. 30 napra betiltottak egy nyilas hetilapot Budapest, julius 81. A belügyminiszter a Bu­dapesten M a t o 1 c s y Mátyás felelős szerkesztő, sében és kiadásában megjelenő .Magyarság Uljaz cimü időszaki lap további megjelenésit az ország védett érdekeit veszélyeztető közlemények miatt 30 napi időtartamra, azaz bpzáróan augusztus 30-ig betiltotta. Ma este a Bar oss-éff eremben flekhenslilt és lángos Péntek este HALÁSZLÉ és TUFOSCSUSZX A lÁsza ui&áítcUa : 30& A rendőrség szegedi révkapitánysága közli: A Tisza vízállása julius 31-én reggel 7 órakor: 303, hőmérséklete 21 fok Celsius. A levegő hőmérsék­lete: 15 fok Celsius. Strassburg mu fillérért mindennap cserélhet könyvet a Délmagyarország Kölcsönkönyvtárában

Next

/
Oldalképek
Tartalom