Délmagyarország, 1940. április (16. évfolyam, 73-97. szám)

1940-04-09 / 79. szám

DfCMAGYARORSZÁG KEDD. 1940. ÁPRILIS 9. —< Éltesebb embereknél, akik gyakran fel van­nak fnvódva, ugy az nlhaai pangást, mint az emésztés renyheségét a természetes »Ferenc Jó­~zsef« keserűvíz rendszerint hamar mérsékli, a rekeszizom emelkedését csökkenti és u magas vérnyomást sok esetben lényegcsen leszállítja. Kérdezze meg orvosát! — Emelték a papír árát. Budapestről jelentik: A táboru következtében jelentősen emelkedett a cel­luloze arab ami kihatással van a papirosiparra. A Papírnak ugyanis, legfőbb nyersanyaga a cellulo­íe. A kormánybiztos hétfőn rendeletet udott ki, amelynek értelmében eugedélyezto u papirárak bizonyos fölemelését Nem engedélyezte nz áreme­lést a tankönyvek és különösen uz elemi iskolák­ban használatos irkák előállításánál hasznúit pa­pírok, valamint az iskolai vázlatpupirok áránál. — Meglopták n színház görljoit Különös lopás történt vasárnap délután a Városi Színházban a Pusztai szerenád előadása közben. Az I. fölvonás után a női öltözőben a görlök észrevetlék, hogy pénztárcájuk eltűnt. A lopást nyomban jelentették «z ügyeletes delcktivnck, uki az eltűnt pénztárcá­iét az öltöző előtt a kályha mögött üresen meg­találta. A szokatlan lopásra vonatkozólag a nöi kar tagjai elmondották, hogy uz L fölvonás egyik jeleneteben mindannyian részlve'llek és senki sem tartózkodott az öltözőben. Mivel egyikük az öl­töző előtt egy 11 év körüli kisleányt látott ólál­kodni, valószínű, hogy cz a kisleány, aki egyéb­ként még 6 társával együtt a darabban statisztált, lehet a lettes. A fiatalkorú tolvaj kézrckcriló­sére a nyomozás rneginduU. — Csecsemő kelengyét csak Fóliák 'Testvérektől. — Egyhónapi fogházra Ítélték a boatolvajt. Dr. Tcmesváry Lajosné az elmúlt óv decemberé­ben a Baross-székháziban felejtette értékes róka­boáját. A szőrmét Fehér O. István, a Baross­székház házfölügyelője találta meg és 10 pengőért eladta. Tqmesváry Lajosné u rókaboa eltűnésére csak januárban jött rá, keresni kezdte, majd föl­jelentést telt fi rendőrségen. Fehér O. István ellen iz ügyészség sikkasztás mialt emelt vádat és ügyé­ben hétfőn tartott tárgyalást Molnár István dr. törvényszéki biró. A vádlott húzfölügyelő beis­merő vallomást telt; nyomorával védekezett. A törvényszék egyhónapi fogházra ítélte. — Meglopta a munkaadóját. Kollár János 16 éves fodrászsegéd lopás miatt került hétfőn Mol­nár István dr. törvényszéki biró elé. Kollár az ellene emelt ügyészségi vádirat értelmében már­rius 6-án munkaadója: Kertész Sándor üzleté­ben a pénztárból 11 pengőt lapolt cl. A vádlott be­ismerte a terhére rótt bűncselekményt. Molnár István dr. törvényszéki biró u nyomozati iratok­ból ismertette ezután, hogy n vádlott éjszaka tért vissza uz üzletbe és a pénztárból cllopolt pénzt elkártyázta. A bizonyilás lefolytatása után a törvényszék megállapította Kollár bűnösségét cs 21 napi fogházra ilélle, valamint az okozott knr megfizetésére kötelezte. Szarvas János dr. ügyészségi alelnök uz itéletbcu megnyugodott, n A ádlott fellebbezést jelentett be a táblához. — Meghalt Kávéházi Eourád s a Drótkefe eheti 4 száma már a gyászjelentését is közli. A lap tele van a hét minden cscniényéuek tréfás föltálalúsá­val, adomáival s mindennel, amin jóizüt nevetni leheti A inai keserű időkben derűt varázsol a lel­kekbe a Díótkefe minden oldala. Párisi Nagy iiruház Rt. Szeged ICsekonics és Híss-ufca sarok FJÜK FI DIYATAR,UK Divat csokor nyakkendő —.38, —.28, Férfi soknitartő —.38, —.28, Pamul férfi sokai Férfi bör patkó erszény Divat férfi zsebkendő Műselyem divat nyakkendő —.98. —.88. ­Divat férfi bőröv Divat férfi paszomány öv Mintás flor férfi sokui > Férfi cérna keztyü Z Iparművész férfi bör belső tárca Divat férfi sapka P 1.28, P Gumifixes férfi sokni P Szines rövid férfi aJsónaprág P Férfi kötött ing P Fehér férfi ing puplin elövel P Sport, vagy külön galléros ing . P Férfi klott ernyő P Divat férfi kalap P 5.68, P Férfi hálóing P Férfi bőr keztyü P —21 —.24 —.48 —.48 —.58 —.78 — 78 —.88 -.98 —.98 -.98 1.05 1.08 1.58 2.58 2.98 4 48 4Í68 4.88 5.68 5.98 SZINHÁZÉSMÜVÉSZET B szegedi faiusxinpad Máivá* MrályUnnepsége a Várovi Színházban (A Délmagjaxország munkatársától} »Az uj magyar középosztály kialakulása csakis egyféle­képpen érhető cl: a nép fölemelkedésével s azt hiszem valamennyien megegyezünk, abban, hogy a népi fölemelkedés csakis a pnraszli életforma föl­emelése, korszerű kiszélesitéso én gazdagodása utján lehetséges*. Fúja Géza vezette be ezek­kel u szavakkal nemrég a jövendő számára adott kultúrpolitikai tanulmányát. Ebben az »alupclv­ben* ina • már mindenki egyetért azokkal az Írók­kal, akik munkásságukat a magyar parasztság fölemelésének szentelik- A reformpolitikának az egész vonalon meg kell indulnia. Földreform, szövetkezeti élet és népi kultúrpolitika cgyidő­beu terebélyesedjék ki. Az átalakuláshoz, az élet­forma gyökeres és átfogó megújhodásához azon­ban megfelelő emberanyag, korszerű műveltség­gel fölruházott nép kell, mert csak cz 'tudja be­tölteni az évezredes űrt, cz tudja igazán magá­ból kitermelni u uiagyar középosztályt Tiz esz­tendeje munkálják ezt a talajt a KALOT és a KALÁSZ s nemsokára itt van már az idő, ami­kor fölmutathatják a legszebb eredményt. Az aslóvárosi KALOT é s KALASZ gazdaif­jak és leányok Mátyás király-ünnepsége a Városi bzinliuzban már azt mutatja, hogy az a kéz, amely a gyökérhez nyúlt le fölfrissíteni a magyar éle­tet, nein tévedett. A regenerálódáshoz csak ez az egyetlen ut vezet. Vasárnap délelőtt U órakor kezdődött a Má­tyás király-ünnepség, A színházat csaknem szí­nültig megtöltötte a közönség. Az előkelőségek élén megjelent G'lattfelder Gyula dr. csanádi püspök, Silley Antal tábornok, Tukats Sán­dor dr. főispán; a várost Pálfy György dr. ta­nácsnok képviselte. Az ünnepség tiszta bevétele a Szent István­diáktcmploni építési alapjára gyűlt össze. Az ünnepséget a Klauzál gimnázium zenekara vezette be, majd P. Kor kai Jenő S. J. főiskolai tanár mondott bevezető beszédet. Hangoztatta, hogy u népi kultúránkban van az erőnk. Amelyik nemzet idegen kulturát vesz át, hovatovább maga is beolvad az idegenbe, ahonnan kulhiráját vette. A most sziurekerftlő népi játékok Főthon kezdőd­lek, országos jelentőségük azonban csak most kez­dődik. Szeged, az elindulások városa s ahogyan husz év előtt innen indult el a tisztullak!) magyar nemzeti szellem, most innen induljon el a liszlul­tabb magyar nemzeti népi szellem is. A beszéd végeztével a KALOT és KALASZ tag­jai magyar táncokat mutattuk be. Betanította: B ö r c s ö k Erzsébet. Ezután négy egyfelvonásos népijáték vette kez­detét. A darabokat Muhoray Elemér irta; a rendezést Lánc László végezte, i Egyszer egy ki­rályfi .t, Mátyás király aranyszőrű bárá­nya . . .«, "Nagyolmondoi és *A szegény ember aranyai és Mátyás király* a magyar nép poétikus lelkének egy-egy gyöngyszeme. A dialógusokban mai problémák csendülnek föl s a jellemzésekben egy kis tarsadalomszatira is belevegyül. "Minden­nek a kulfeje: Mátyás király, az igazságos, aki a szegény embereknek igazságot szolgállat és kapzsi gazdagokat megbünteti. A szereplök, mint a me­sék elő valóságai, mozoglak a színpadon. Egyik­másik komoly művészi teljesítményt végzelI. Ki­emelkedett Dobó Miklós és Kó-szó Arany, de u többiek is: Ábrahám István, Hódi István, F a r k a s Juci és Ica. Ivologáu János, A b r a­h a ni Ferenc, Tombácz Juci, B i l e Ferenc, Ördög Ferenc, Szekeres József, Csonka András és Mihály, Tóth István, Nyikos Ist­ván, Kovács Júlia és Ábrahám l'llés kitü nöen megálltál: helyüket. A rendező Lánc László színészi kvalitásaival is kitűnt. Nagyon szép volt a KALOT- és KALASZ-kórusok vigballada elő­adása és a szavalókórus ^Fölszállott a páva* cí­mű Ady-vers interpretálása. A közönség sokat tapsolt és lelkesen ünnepelte az alsóvárosi gazda­ifjak és leányok népi játékát A betanítás munkáját Lánc László végezte, aki szivósan és kitartóan munkálja ezt az alig föl­tört talajt, amely — hisszük .— bőven megtermi majd gyümölcsét, , Albert Ferenc vendégszereplése o „frliiul" Wdjüirsi tgucsülct ptifrónus­ovofAsan (A Vélmagyarország munkatársától) A fel­tsőipariőkolu ,,Zrínyi" Bajtársi Egyesülete va­sárnap tartotta meg patrónusavató dísztáböro­zását a kálváriu-téri intézetben. Az o3t míiso. ránai: kiemelkedő pontja volt Albert Ferenc­nek, u világhírű magyar hegedűművésznek a játéka. Albert Fex'öno — amint ismeretes — 1939-ben a genfi nemzetközi vilúghaugvcrscny győztese lett cs mint zeneszerző is ismertté lette a nevét. A dísztáborozás műsorának ke­retében saját szerzeményű műveit játszotta, ezenkívül Hubay egyik esárdajelouetét ós Sa­rasato „Oigánydulok" című kompozícióját. A kiváló hegedűművészt Tficger Tibor dr. zon­goraművész kísérte. A dísztáborozás nagyszá­mú és előkelő közönsége elragadtatással hall­gatta a művész. játékát és bziinni nem akaró tetszésnyilvánítással jutnlmazta­Az illusztris vendégeken kívül szerepelt S műsorban Juny Módi zeneakadémiai növendék, aki két Chopin-számot játszott zongorán. AJ egyesület különben Jung Módit doniinává vá^ lasztotta és az erről szóló művészi oklevelet ezn alkalommal adta át neki. A tanárképző főis­kola „Botond" Bajtársi Egyesületének ének­kara katönadalokat adott elő, Nagy Károly pedig Erdélyi József verseiből szavalt, A patrónüsok fölavatását Jung Pótor igaz­gató, a „Zrínyi" Bajtársi Egyesület magistefe végezte. Avatóbeszédében méltatta a patróntísi hivatást, a bajtársi egysülettel való szeretet­tel! egyűttmünkálkodásra kivin föl a felava­tandó patrónüsok figyelmét, majd a dísz­karddal patrónussá avatta Eelccte Dezső, Btíés­kó Károly dr., Gerendás Mihály dr. és Térjélí László tanárokat. A dísztáborozáson fölszólalt még a Turul fővezérsége nevében Babos Mik­lós dr. cs Babiczky Ede, a szegedi kerület fő­vezére. GUMI HARISNYA wMm fájós, dagadt és vlszcres lábakra ké«zen és mérték után HÖFLE, Klauzát-tér 3. sz. Gyógybaskötők, füzük készítője. Takarékos, gondos euiber nemcsak a mánál?, él, hanem ha leheti jövedelmének egy részét örök értékű aranyba, ezüstbe, brilliánsba fek­teti. Kapható olcsón A. B. C. vagy Nemzeti Takarékossági könyvecskére, 6 havi részletre is készpénz árban TÓTH órásnál, Kárász-ü". 13. = Fiatal zenészek hangversenye. Érdekes hagversenyt- tartotlak vasárnap délután nagy­számú érdeklődő közönség előtt, amelyen a fiatal szegedi muzsikusnemzedék több fejlődő tehetsége mutatta hu tudását nagy siker mellett. Gábor Arnold sikerült prológját Aczól Ilona mondta el nagy hatással, majd egymásután vonultak föl az ifjabb és legifjabb zeuécznemzedék tagjai. A pöttömnyi Benjámin Klári uagy tetszés mel­lett mutatta be gordonkázó tehetségét, igen ha­tásosan játszolt egy-egy Rubinstcin- cs Popper­számot Pártos Éva zongorakisércte mellett, ílobicsok Edit kétségtelen készséggel Clio­pin-keringőt zongorázult, uiajd a hangverseny egyik legszebb eseménye következeit: a fialal Fe­nyő Ferenc hegedüjáléka. Fiatalkora ellenére már most is látszik kivételes tehetsége, amely igen szép jövőt ígér. Meglepő haladást konstatál­hattunk, amióta nein hallottuk, mind technikai tu­dásban, mind biztosan bontakozó lölfogásban és muzikalitásban. Kitűnő technikával, kifogástalan felkészültséggel, meleg tónussal adta elő Vecney és Sarasate egy-egy müvét Kolozs Aletta zon­gorakisérctével. Játékát lelkes tapsok kisérték, Deutsch József tcuorhangjának egy Ilubay­áriával és Tosti-dallal volt sikere, zongorán dr. Hajnal Béláné kisérte. Szép sikerrel zongorá­zott Pártos Éva, érzékeny billentéssel, átér­zéssel, majd Fenyő Ferenc, Kolozs János és Robicsek Ldit kis triója következett; Haydn I trióját gondos fölkészüléssel, kitűnő muzikalitás­sal tolmácsolta a három fialal kuinarajálékos. Mű­soron kívül szerepelt a Szegedről elkerült Strauss György, aki érett tudással, ritka pianista készség­gel zongorázott lelkes siker jegyében, végül aJ ügyesen összeállított műsort egy Mendelssohn-trió fejezte be, amelyet Fenyő Ferenc. Kolozs János és Lén árt Pál adott elő finom értelme­zéssel, stilustnrtássa! Valamennyi szereplöt a nagvszámu közönség sokáig tartó tanssal köszön­tötte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom