Délmagyarország, 1940. április (16. évfolyam, 73-97. szám)

1940-04-09 / 79. szám

RoDiOtómadds a Kossuth Latos sogdrai Cs a Vadász-utca sarhdn í'4 Dóim agyat orsóig Munkaiét silói) Szo­katta n rablótámadás játszódott hétfőn baj­Tatban a Vadász-űtCa és a Kossuth L;ijos-su­gárút sarkán. Bárom ismeretlen férfi az utca­sarkon hátulról megtámadta a hazafelé igyek jfrfl kószó Fereuö clpószuiestert. A támadók a néptelen hajüall órákban a földre teperték Kó­szót, majd a túlerővel tehetetlen bipészmes­ter zsebéből az egyik támadó kivette a 65 pen­gőt tartalmazó pénztárcát. A jólsikcriilt uton­áJlók a- jólsikerült rablás után elmenekültek. Kószó Ferenc a rablótámadás titán nyom­ban a rendőrségro sietett, ahol följolcDtést tett, .Elmondotta, hogy vasárnap a Parúdi-vcn­déglőbeu italozott. Éjféltájban két előtte is­meretten férfi és egy katona szegődött hozzá, akiknek a társaságában az egyik kávéházba Tnedk Hajnali. 3 órakor a katona indítványára ellávóttak a kávéházból, ahonnan ő egyedül akart hazatnonnh Ismeretlen barátai azonban azzal, hogy erősen ittas, karonfogták és így valamennyien egyiitt indultak el a Kossuth Lajös-sugáruton. Amikor a Vadász-utca sar­kára értek, barátai kissé hátramaradtak, majd hirtelen belökték a sötét és néptelen utea­fcözbo és hátulról megtámadták. Az, elfogyasz­tott alkohol hatása alatt a túlerővel szemben védekezni nem tudott és ezért támadói nyoin­ben földreteperték és zsebéből kivették 65 pen­gőt tartalmazó pénztárcáját. Az esés következ­tében fejét a kövezot szélébe vágta, néhány pillanatba elvesztette eszméletét Ezt az időt használták ki a támadói arra, hogy elmene­küljenek. A támadókról személy leírást adni Kószó Ferenc nem tudott. A rendőrség a hajnali támadók kézrekerí­téséfo megindította a nyömozást HÍREK — l'clőfi-cinJékiínncp Fehéregyházán. Ko­lozsvárról jelentik: A Petőfi-Emlékbizottság, amely július 8-án Petőfi-eiuléküimepct rendez Fehéregyházán, elhatározta, hogy az emlék­művet cs környékét rendbehozat fa. Az idei emlékünnep szónokául Nyíró Józsefet, a ki­váló erdélyi irót kérték föl. — A Légoltalmi Liga női alcsoportjának kür­Kctvezétői. A Légoltalmi Liga vasárnap tarlóit közgyűlésen kijelölték a női alcsoport vezetőségét, amely a következő: elnök: vitéz Sillcy AntalnC, ügyvezető: dr. Csikós-Nagy Józsefué, főtitkár: Kiss Károly: belvárosi körzetvezelők: vitéz dr. Shvoy Kálmánná, Muntyán Istvánné, Ilerleelndy Ig­.t'ácné, begavári Baek Beroátoé, dr. tízües Eudrc­né, dr, Szepessy Aladárué, Bóra Arpádné, ihász Gvuláuó, dr. Lebóczky Károlyné, Bakó Lúszlóné, jr. Gclei Józsefué, Székely Józscfné, dr. Wanie Ttezsöué, Kispál Lúszlóné; felsővárosi körzetveze­ték: dr. I'álfv Józscínó, vitéz dr. Mcskó Zollánué, özvegy Nágel Mauónó, Tóth Mihályné, Karg György né, lfj. Danner JAnosné, özv. Jaezkó En­dréné; rókusi körzőt vezetők: dr. KonczvaM En­i óné, báró Malcomoa Kainillónó, Busz Gusztáváé, Szciitkutby Viktorné, dr. Kouczvald Tiborné, Pon­grácz Alberlné; inóravárosi körzetvezetők: dr. Tóth Tiborné, dr. Hunyadi-Vas Gcrgelyné, dr. Vinklcr Elomérué, Baczony Palné, Kosa Gáspár­né, I.anda Ferencné; alsóvárosi körzetvezelők: Pintér Fcrcucné, Bánáti Jánosáé, dr. Kogutowicz Károlyné, dr. Széchenyi Istvánné, Kiss Károlyné, Forgács Uttóné., Maycr Mária, Török Sándorné; "jszegedi körzet vezetők: dr. Buóez Béláné, Ktacs­kó Gyözőné, Barcsay Károlyné, Junker Imrénéf eotriogyilciopi körzetvezelők: Mészáros Lajosné, l áng Qyuláné, Kiss Gyuláné, Lőzy Ilona, llévay Erzsébet; klebclsberglclepi körzetvezetők: Lap­ping Rózsi; kccskéstélepi körzetvezető: Várhelyi Józsefué; József főhercegtclopl körzetvezető: Bá­rányi Lúszlóné; aignertelepi körzetvezető; Szőke Margit. — Gazdanap V.írostanjón. A Szegcdi Gazda­sági Egyesület a gazdák közötti összetartás és az egyesületi élet kiniélyitésére elhatározta gazda­napok rendezését n tanyaközpontokban. Vasárnap a Királykáim! Népkör meghívására Várostanyán, o kör helyiségében tartották meg az első gazdana­pot. Az összegyűlt nagyszámú gazdaközönség élén Szécsi György köri elnök üdvözölte a Szegedi Gazdasági Egyesület kiküldötteit. Hunyadi-Vas Gergely dr. gazdasági egyesületi elnök ismertette a Gazdasági Egyesületnek a gazdatársadalom ér­dkében kifejtett munkásságát. Molnár Tivadar tej­szövetkezeti igazgató a tejszövetkezetek szüksé­gességéről, azok közhasznú munkásságáról tarte'íl előadást. Rámutatott azokra az előnyökre, amelye­ket. a tejszövetkezet utján a gazdák élvezhetnek Keöpe Dezső gyümölcstermelést intéző az időszerű gyüinölcsfagondozásról tartott előadást. Altnási Ferenc a baromfitenyésztők szakosztályának elnö­ke a baromfitenyésztésről beszélt. A gazdák az előadásokat mindvégig nagv figyelemmel és ér­deklődéssel kisérték. Az előadások fölött élénk .vita indult meg. * -. |» órakor. Időjóslat* Éjjeli fa­lClO A Moteorologiai Intézet jelenti 22 gyolr, napközben mérsékelj északkeleti szél, több helyen, különösen az ország keleti felében cső és havazás. A hőmérséklet alig változik. — Halálozás. Orv. Tóth Józsefné, néhai Tóth József felsőkereskedelmi iskolai Igazgató özve­gye április 8-án hajnalban rövid szenvedés után ciliunyt. Temetése április 9-én, kedden délután 5 órakor lesz a belvárosi temető halottasházából a katolikus egyház szertartása szerint. — ÍR POLITIKAI FOGLYOK SZTRÁJKJA. Dublinből jelentik: Az »ir köztársasági hadsereg* liat börtönben levő tagja 43 napja folytat éhség­sztrájkot, mert a hatóságok nem hajlandók politi­kai foglyokként kezelni őket. Mind a hatan igen legyöngült állapotban fekszenek a katonai kórház­ban. Kedden el is készítettek végrendeletüket. — Választmányi ülés a Szegcdi Tankerületi Körben. A Szegedi Tankerületi Körbe tömörült polgári iskolai tanárok vasárnap választmányi gyűlést tartottak, amelyen sokan jelentek meg a tagok közüL Báthy Zoltán felügyelő-igazgató, elnök, megnyitójában megemlékezett a kormányzó 20 óves országlásáról, majd a mai idők nehéz vi­szonyaival foglalkozva, vázolta a polgári iskolai tanárság helyzetét Koczkás Sándor igazgató titkári jelentése következett, amely beszámolt a kör egészévi munkájáról, a halottakról, a tagok kitüntetéseiről, irodalmi és egycbirútiyu tevékeny­ségéről és egyben foglalkozott az uj rendtartással, a lCvcnteképzéssel és a készülő tantervvel. Ezután ugyancsak Koczkás Sándor igazgató tartott mód­szeres előadást amelyben kimutatta, hogy az ok­tató-nevelői munka tantárgyaid,int részletezve mi­ként szolgálbalja a tanulóifjúságnak a ma auy­nyira kivánatos és fontos keresztény világnézetű, erős nemzeti öntudatra és szociális gondolkozásra való nevelését. Ezután elhatározta a választ­mány, liogy a legközelebbi közgyűlését Szegeden tartja május lo-án, pünkösdhétfőn. Az ügyrend módosilása után családvédelmi indítvánnyal fog­lalkozott a gyűlés, amelynek végeztével a fehér asztalnál is még sokáig maradtak együtt á tagok. —• A vMagyar Szárnyak® áprilisi száma. A •Horthy Miklós* Nemzeti Repülőalap támogatásá­val szerkesztett repülésügyi folyóiral: a sMagvar Szárnyak® áprilisi száina most jelent meg. \ lap veíctőhelyen közli vitéz nagybányai Horthy István és E flel s h e i m-0y u 1 a i llv grófnő el­jegyzéséről szóló beszámolót. Az áprilisi szám tartalmából kiemelkedik vitéz Grosschmid István dr. repülőalezredes »Tengercszrepülök« elírni cik­ke. Bisits Tibor repülőőrnagy a napjainkban folyó légibáborákról ir, míg Jukubos lfezsö röpülő Éí­P.adnagy a szovjetorosz repülőkről és vitéz Rá­kosi Gvörgy az amerikai repülőkről értekezik. Ezenkívül rengeteg elbeszélés, riport és 60 eredeti rülvc'lel tarkítja még az uj számot. A folyóirat műszaki, gópismertclési és ifjú repülői rovatni ér­demelnek még figyelmet Az uj szám közli .láaosv István: »TilKos parancs* cimü rcpülőregéuyéf is Nagyszerűek a lap eredeti képei a magyar légi­erő téli munkájáról. A z-Magvar Szárnyak* min­denütt kapható; ára 60 fillér. Mutatványszámot a kiadóhivatal (Budapest. VIII ..üllöFut 12.; ingven küld. DECMAÓ/AftOftSÍAG KÍ3DD, 1940 ÁPKILI3 9. 5 — Angol miniszter magyarnyelvű beszéde a londoni rádióban. Leslie Burgi n angol hadi­anyagellátási miniszter, aki évekkel ezciőt't a budapesti angol követség tanácsosa voit cs megtanult magyarul, vasárnap esle ma­gyar nyelven beszédet mondott a londohi rá­dióban: »A nyugati államokbuu a magyar tör­ténelemről, a büszke magyar nép sok jótnloj­donságúróJ ucin tudtak eleget a matt­ban, — Az elmúlt évekbeli ezen a téren sok történt. Az angol közvélemény megtanulta méltányolni azt az értéket, ame­lyet a magyarság képvisel és megbecsülté Ma­gyarország ezeréves alkotmányát, amelynek alapjait még az őshazában rakták le a ma­gyarok és amely oly sok hasonlatosságot mu­tat az angollal. A magyarság problémáinak megismerése Magyarország helyzetének minél mélyebb megértését eredményezte Angliában. — Az angol-magyar kapcsolatokból kiindulva most néhány szót szeretnék szólni az clvá­laszthatatlan szövetségesekként egybeforrt brit és francia birodalomnak hatálmáról. Váj­jon hogyan érzékeltessem hallgatóimmal az em­beranyagnak gazdasági erőforrásoknak azl a fölényét, amelyet Anglia és Franciaország szövetsY-ge jelent? Mogközeliti-c s népeknek bármely más csoportosulása azt a hatalmat, amelyet Nagybritannia a tengeren, Franciaor­szág a szárazföldön és mindkettő együtt * levegőben képvisel? Szinte fölmérhetetlen Ausztrália, Ujzéland, Délafrika, Tndii, U|­fandland, a francia és az angol gyármatok természeti kincseinek és termékeinek rendel­kezésünkre' álló gazdagsága. Vájjon a tenge­rc.ktől elzárt államok népéi, mint a magyarok is, számol vetnek-e azzal, bogv a nvugati ha­talmak uralkodnak a tengerek fölött? Megér­tik-e annak Jelentőségét, högy akár rövid, akár hosszú legyen a bábom, a nyersanya­gok állandóan mértéktelen tömegben érkeznek a francia és angol partokhoz, F,s mindez sz, erő és hatalom netn önös célokat szolgál, ha­nem egv uj Európa fölépítését tekinti fölada­tának. Elvben az igyekezetünkben a ;0rT és Igaz. sng alapján összefogunk minden lószátltíéku nemzettel.* — Emlékünnepéig Dankó Pista sírjánál. Az Országos Dankó l'ista Társaság vasárnap, Daikó halálának évfordulóján a nótaszerzőnek a belvá­rosi temetőben levő sírjánál visszaemlékező ün­nepséget rendezett. A Csengődön élő 80 éves öz­vegy megbízásából Szabó Gyula ny. MAV.-fel­iigyclő jelent meg sz ünnepségen. Szeged város és a Dankó Pista Társaság együttes koszorúját Né­medy Gyula dr. elnök telte a sirra. A megjelentek ezután imádkoztak, végül Barna Gábor elmondot­ta Dorosmay János soproni költőnek »Dankó Pista* cimü költeményét. BEKÜLDÖTT HÍREK A megyéspüspök: tílatlfelder Gyula dr. név* ünnepe alkalmából a Teológia Főiskola április 13-án. szombaton 17 órakor rendezi nyilvános jellegű ünnepségét az intézet dísztermében. A' megjelenés csakis meghívottak számára a a meghívó fölmutatásával lehetséges. A római zaráudokvonatra (április 20 —26; ellá­tással együtt 118 pengő) jelcnlkezni ínég lehet út­levéllel április 15 ig. Ctin: Dollin Irén Szeged, Szent István tér 11a. A Ferenc József-(mjoinány egy etem Barátai Egyesületének természettudományi szakosztálya április 10-én, szerdán 17 órakor szakülést tart az általános-' cs szervetlen vegytani intézet tanter­mében (Dóm-tér). A 252-ík szűkülés tárgya: Győr­ffv István: Schcrffel Aladár. Hollós László és A. Zahlbruckncr emlékezete. — GvCrffy István: Ujabb botanikai irodalmi bemutatás. — Nagy István: Kecskeméti phytoplanklon quantitatiW vizsgálata (vetítéssel). — üléseinek: Oherm y e r Ernő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom