Délmagyarország, 1940. április (16. évfolyam, 73-97. szám)

1940-04-02 / 73. szám

Sok a viz és kevés a tűzoltó a szegedi árvizfronton A sorozatos házösszeomSás oka: a szegénység Baktó sorsa bizonytalan (A Delmagjarország munkatársától) A sze­gcdi árvizfronton hétfőre a. megfeszített mim­ka eredmény©! rp|>©.)i a javulás némi jelei mu­tatkoztak. A tűzoltók vasárnap egész éjjel dolgoztak Somogyi-telepen, ahol egyébként. Pálfy József dr. polgármester intézkedésére ujabb szivattyút állítottak föl. A viz további a is veszélyezteti a somogyi telepi házakat, a mentési munkálatok folytán azonban sikerüli elkerülni ujabb hárösszeomlást, ligyetleu mel­léképület dóit össze csupán s ez is — épp­úgy, mint a legtöbb hasonló épület — a hibás építkezés követke/teben. A házak legnagyobb része ugyanis vályogalapra van építve s ez az építkezési anyag nem tud ugy ellenállni a viz hatásának, mint az égetett léglaíunda­mentnm Az árvizkérdesnek ilyenérteimü vizs­galatánál tűnik ki az. hogy az.elemi csapáson kivül a szegénység az oka a sorozatos szeren­csétlenségeknek, amelyeknek százszámra es­nek a házak áldozatul. Az a szegénysorai nép­réteg, amely valami kis pénzt összegyűjtőn, bogy házat, otthont ópitsen magának: "kép le­"en arra, hogy a drágább építkezési anyagot vegye meg s megfelelő támogatás hiányában be kell érnie az olcsó vályoggal. Ennek követ­kezménye azután, liogy a hatóságok segítsége veszedelem esetén későnek bizonyul. Régi pro­gram pedig a szegény sorsú népréteg otthon­hoz juttatása cs az építkező kisemberek intéz­ményes megsegítése és fölkarolása. A mos­tani árvizveszedelem megmutatta, hogy a sze­rencsétlenségek és csapások sokkal kisebb­méretüek akkor, ha a tervek nent csak tervek maradnak; ha a segítés nem kenyszeri tő kö­rülmények hatására, hanem preventív intéz­kedésként lát napvilágot s hogy ha a viz előtt nem aklahegyek emelkednek, hanem gátak és csatornák megfelelő rendszere épül ki. A tűzoltóság megfeszített munkája más ár­vízi fanulságot is fölszinre vetett. Amint már annyiszor: most is kitűnt, hogy a tűzoltók létszáma Szegeden elenyészően kevés. A il­legi tüzollólétszónimal a város* tűzvédelmét is csak ugy lelict ellátni, hogy a tűzoltóktól szin­te emberfölötti munkát követelnek. Pihenésük nincs, állandó szolgálatban kell állniuk s bár a tűzoltók a legnagyobb lelkiismeretességgel és kötelességtudással vállal ják a többletmun­kái is; lehetetlen azt kívánni, hogy ennek u hatalmas városnak tűzvédelmi posztján össze­sen 12 tűzoltó álljon. — Szegednek sok tekintetben első helyen kell állnia — mondotta Kogutowicz Ká­roly dr. egy alkalommal a Holary Clubban el­mondott beszédében s éppen ennek az elvnek igazsága kötelezi a város hatóságát arra, hogy az illetékeseket meggyőzze a jelenlegi helyzet tarthatatlanságáról. A mai helyzetben ugyanis a tűzvédelem ellátásához még az árvízzel kap­csolatos munkák nagy részének elvégzése is a tűzoltóságra hárul . . Klebelsberg-telepen súlyosbodott a helyzet. A Holt-Tisza ág és a Maty-ér ugyanis erős mértékben megduzzadt s ennek következtében nemcsak a talajvíz szivárgása lett nagyobb­rnérelü, hanem számolni kell azzal a lehelő­séggel is, hogy a Holt-Tisza és a Maty-ér vize benyomul a telepre. A munkálatokat* sürgősen megindították, bogy a veszedelem elkerülhető legyen. Baktó sorsa egyelőre még bizonytalan. A termőföldek, a bevetett gabonatáblák vé­delmében valószínűleg Baktóba kell vezetni majd a vizet, úgyhogy líaktó tárolómedence lesz. Erre azonban esak abban az esetben lesz szükség, ha a talajviz további áradása a mos­taninál veszedelmesebb méreteket öltene. Hét­főn baktói küldöttség jelent meg a polgármes­ternél és arra kérte, hogy a víznek Rak tóba való vezetéséről idejekorán adjon crlesilcst a baktói lakosságnak, liogy á jószágálloinány és a tanyai házak értékei megmenthetők legvő­nek. Á polgármester megnyugtatta a küldött­séget, kifejtette a küldöttség tagjai előtt, hogy a v iz levezetéséről egyelőre nincs szó. ha azon­ban ez elkerülhetetlenné válik, akkor idejében értcsili a baktóiakat. A polgármester intézke­désére egyébként nj szivattyút szerzett be a város és munkába állította a veszélyeztetett helyeken. Kihallgatta a Juhász János dr* tanársegédet, a nagyszabású biztosítási csalás egyik főszereplőiét Ujabb fordulat várható a példátlan ügyben (A Délmagyarország munkatársától) Negy­vennyolc órája, hogy kipattant az. utolsó évek legnagyobbézabású bizoBÍtáei csalási bűnügye. Amint a Délmagyarország megírta, szomba­ton delelő lt az ügyészség utasítására érdekes letartóztatást eszközölt Szegeden a rendőrség detektívtestületóvel karöltve a csauádalberti csendőrség. Szarvas János dr. ügyészségi alel­nök leturtúztatási parancsára a csendőrök el­fogták cs kihallgatása után az ügyészség fog­házába kísértek Juhász János dr. orvost, a TOI. NEVETNIIÜ KlTÜNoKN MULATNI!!! zsuk a I! 13 L V \ lt O 8 I B A N lehet; a PÉNZ BESZÉL legújabb filmvígjátékon Csorios, Dayka, Máíy, Szörényi stb. tna is, holnap i­5, 7, 9 \ TAVASZ NAGY SZENZACIOJA"! Oz a csodák csodája! I A legszebb film a Hófehérke óta! tíxn! JÖN! gyógyszertani intézet tanársegédet. Juhász Jáuös dr. letartóztatásával szombaton azután megtörtént a/, egész Csanád megv o területe ro szetávazó biztosítási csalási b üuszö ve tkezés ártalmatlanná tétele. Az ügy középpont­jában Dimitrijin András esanádalberti volt biztosítási tigyuük éaNahóezky Endre dr. ma­kói ügj véd áll- A bűnszövetkezet tagjai úgy követték et a biztosítási csalásokat, bogy na­gyobb összegekre balesetbiztosítást kötöttek különböző biztosító intézetek Dél, azután Juhász János dr. közreműködésivel öncsonkítást v égez­tek. majd balesetet reudeztek. A baleset után fölvették a biztosítási díjat, u péuzep pedig megosztozkodtak. Borza Árpád vizsgálóbíró szombaton hall­gatta ki a büuügy szereplőit: Dimitrijin An­drást, A'ahöczhy Endre dr.-t. Nagy Sándort. Igaz Jánost, Kardos Istvánt, hétfőn pedig Jn Nein tudott betelni a közönség a Hófehérke és a hét törpe bűbájos szépségeivel. Ezért még mára utoljára prolongáltuk! KORZÓBAN délmagyarország KEDD, 15M0 ÁPRILIS 1 • 3 SZOMBUTi húzásra még vehet osztály­sorsjegyet tw PETŐ ERNŐ jöáruútónái Szeged, Széchenyi-tér 2a, hász Jánost dr.-t. A kihallgatások eredmé­nyeképpen hétfőn szabadlábra helyeztek Kar­dos ístváu makói sofőrt, aki a biztosítási csa­lásokba úgy keveredett bele, bogy ő volt az, akinek közreműködésével Dimitrijin a IW.'NH) pengős utolsó biztosítási autóbalesetet meg­rendezte. Kardosnak ezért a szerepéért és a tönkrement autójáért 2000 pengőt ígért Di­mitrijin András. Kardos István hétfőn dél­előtt tuár el is hagyta a törvényszék épületét. Hétfőu délelőtt mcgbilincseltkezű, görnyedi­hátú foglyot vezetett á vizsgálóbíró elö a fog­házőr: Juhász János dr.-t, a biztosítási csalási bűnügy egyetlen szegcdi szereplőjét. A több, mint 180 uoutiméter magas, mindig elegáns tanársegédet egészen megtörte a vizsgálati fog­ság- Arca egészen beesett, a remekbeszabott, világos sportruhája gyűrötten simult területé­hez. Amikor a fogházőr az ügyészségi fogház III. emeletéről a I f. emeleten levő vizsgáló­bírói szobába kísérte a bosszú II. emeleti fo­lyosón. Juhász Jónás dr. szemét földresiitve, lélekteleniil ment a fogházőr mellett, A gyógy­szertani intézet tanársegéde szegény makói szülők gyermeke; édesapja nyugdíjas csendőr tiszthelyettes, aki fiát saját nélkülözése mel­lett taníttatta és íratta be az egyetem orvosi fakultására. A megtévedt orvos a legjobb ta­nulók egyike volt. Minden szigorlatát kitün­tetéssel lelte le és „summa eTíiu IHUIIO" szerez­te meg az "orvosi diplomát. Tanárai éppen vas­szorgalma és kiváló tehetsége miatt tanulmá­nyai elvégzése utáu nyomban maguk mellé vették és másfél esztendővel ezelőtt kapta meg tanársegédi kinevezését a gyógyszertani intézethez. Tehetségével a fiatal orvos itt is kitűnt és kinevezése után nem -sokkal később Jancsii Miklós dr. egyetemi tanár, a gyógy­szertani intézet igazgatója maga mellé vette. Amikor szombaton a esanádalberti Csendőrök u gyógyszertani intézetben megjelentek, ahol egyébként Juhász dr-nak lakása is vau, per­cek alatt elterjedt a szokatlan, föltűnő látoga­tás híre. Bizonyosat senki sem tudott, mert a csendőrök hivatalos ténykedésükről esak .!ap­usé Miklós dr. egyetemi tanárt értesítették. Amikor azután vasárnap elterjedt a hír®, hogy Juhász Jáuos dr. a nagyszabású biztosítási SZÉCHÉNYI MOZI Kedden J, 7. 9 BETTE DAVIS felejthetetlen alakítása arról az anyáról, aki sohasem mehet férjhez. JMI ^^ fT^Ü Üt HtH J^; INÍ ^^ Asszonyok filmje Várlak: HU ELJÖN I HOLNAP ]r<-n„ Punne, ( barié- l-tojcr

Next

/
Oldalképek
Tartalom