Délmagyarország, 1940. április (16. évfolyam, 73-97. szám)

1940-04-02 / 73. szám

£ KEDD, 1910 A f K1 L1 S 2. helyzetbe hozza g? országot rrcrBanyag­»* űkségleténrk bfs/pfr.ésrbeo. Mindkét részről tneg „ hajlandóság a méltdnyüs megol­dásra. cáioijáK a nemet katonák rész­véteiét a tinnek elleni karcokban RMsinki, április 1. '.V német távirati iroda hivatalosan jelenti hétfőn, hogy egyik arivo­nalszakaszon sem állapflottált meg, hogy né­met tisslek reszt véllek volna a Finnország élten "Karéba Vetett szovjetorosz tzapafóK zetésében. Az elmúlt napikban szárnyra kelt bír nyomán, amely szerint finn Bsopatolc né­meteket ejleltek volna foglyul, hivatalon he­lyen kijelentik, hogy a finnek által foglyul ejteti katonák közöli egyetlenegy némrt nincs, U| vitpurít építenek a finnek Helsinki, április L AB új Viipuri váJtosI ETarjil félszigeten építik fül ú.ira a Virnlabti kikötő mellett. Finnországban április folyamán ViipTlri. napokat rendeznek, bogy így teremt­sék elő as új város fölépítéséhez szükséges anyagi eszközöket. Negqicnnél több szervezet vett részt a katolikus nők seregszemléién oiattfeiftcr oijiiia dr. megijespOspök a katolikus nö hivatásáról (A Délmagyarország munkatársától) Nagy­szabású külsőségek között rendezte meg a Ka­tolikus Akeió női bizottsága a katolikus női napot Szögeden. Tmpnxána seregszemlére gyűl­tek össze Szeged katolikus nőcgyesülctei, hogy a Krisztus országáért való munkálkodás egy­öntetűséget, ii katolikus női társadalom törhe­tetlen egységet bizonyítsák. A katolikus női nap programja vasárnap reggel 8 órakor szentmisével kezdődött, a mó­ravárosi templomban. A szentmisét Glattfelder Gyula dr. megyéspüspök pontifikálta s Ugyan­fsak a megyésfőpásztor mondott szentbeszédet is, amelyben az evangélium szavalt idézve, Krisztusért apostolkodásra szólította föl a ka­kntollkns nőtúrsadalom hatalmas számban megjelent tagjait. A szentmise alatt többszáz katolikus nő járult szcntáldozúshoz. Az isten­tisztelet utáu közös reggeli volt a móravárosi népházban. Glattfelder Gyula dr. nirgycspiis­pök a reggelin is megjelent mszau ints a városházán A katolikus nőtársadalVm demöoslrációjá­nak kiemelkedő eseménye a diszgyülés volt. amely 17 órai kezdettel a városháza közgyűlési termében folyt le. A termet, sőt n Karzatot is zsúfolásig megtöltötték a katolikus nőegyesii­lelek, szerzetesrendek és az ifjúság tagjai. A várost hatósúgok képviseletében ott voltak Tu­kats Sándor dr. főispán, Pálfy József dr. pol­gármester, ott láttuk Sillcy Antal hadtestfö­parancsnokot, Pintér Ferenc dr. tábornokot, Széchenyi István dr- kormánybiztost. Kisparti János dr. tankerületi főigazgatót, fiaskó Sán­dor pápa! prelátust, P, 'Ábrahám Ambrus dr. főiskolai igazgatót, Várady Imro dr. bölcsc­szetkar? dékánt, a Ferenez József-tudomány­egyetem képviseletében, Muntyán Tstván dr. cs Koner.wald F.ndre dr. ny. táblai elnököket, Jh'eket Vendel é. npalol, Tóth Imro dr. cs Vinklcr Elemér dr. korínáuyfőtanácsosokat, Kiss István püspöki tanácsost, Kari János dr. kegyosrcndl főgimnáziumi igazgatót és még másokat Szeged egyházi, városi, társaduinai életének vezetői közül. Néhány pcrecol 17 óra Titán érkezett meg ninttfeldí'r Gyula dr. megyéspüspök, a dísz­gyűlés elnöke, aki az emelvényen föglalt he­l\ et, dr. Csikós-Nagy Józsefné, a Délkor Ü le ti Katolikus Nőszövetség elnöknője ós Hatása Pál dr. püspöki tanácsos, nemkülönben a ka­tolikus egyesületi élet vezető hölgycinek tár­sasúgálmn. Glattfelder Gyula dr. megyéspüs­pök nyitotta meg a diszgj ülést és bevezető szavaiban arra utalt., hogy nz Actio Calholica Krisztus szavaival szólítja együttes munkára a nöeg> esi)lelek tagjait.; ..Kimenvén nz egész *ólógra. tanítsatok minden népeket!" Nemcsak » apóst cd oknak szólt er. a krisztusi küldetés, parirírj luindeu hivő léiekuek, — muüdt'tta a főpásztor . - . Rávilágított ozíitán megnyitójában Glalt­[felder Gyqlu dr. azokra a. föladatokra "me­lyek" h katolikus nőkre várónk az evangélium terjesztésének szolgálatában. Az Ur Jézus "z evangélium szolgálatára a nőket is kisreraclte, sőt legkilartóbb, legáldásosabb segítőtársai az egyháznak éppen a kalollkús asszonyok- fA karitatív tevékenységre a nő sokkal alkalma­sabb, mint a férfi és nagy, szent hivatást telje­sít a katolikus tiő a társadalmi osztályok kö­zötti ellentétek elsimításával és áthidalásával. IAZ Actio Cathölica azért hívta össze nagygyű­lésre a katolikus nőegyesületeket, hogy beszá­moljanak eddigi működésükről és további pro­gramjukat megvitassák. A megyéspüspök a diszgyülés elnöki székében melegen üdvözölte n megjelent negyvennel több DŐÍ szervezet, ala­kulat képviselőit, akik a Katolikus Akeió szol­gálatában a társadalmi egység cs haladás ügyét szolgálják. A diszgyülés első előadója Halász Fái 'dr. püspöki tanáesTfs, móravárosi plébános volt ..Világiak Krisztus Országáért" Píruu előadásá­ban az Actio Calholiéb igazi lényegére vilá­gított rá. LcgprugnAnsabban a. számszerű ada­tok mutatják, hogy milyen hatalmas munka vár a világi apostolkodna barcUsaíruí orszá­gos viszonylatban a katolikus egyház hívei közül Csak 27 százalék folytat gyakorlati ka­tolikus hitéletet. Ittnneje a leverő statisztikai adatnak okait többféleképpen magyarázzák. Elsősorban azzal, hogy a. mllllhan elkövetett mulasztások okozzák a. hitélet hanyatlását, mások viszont a. korszellemre hivatkoznak, amely nora kedvez a spirituális vonatkozású dolgoknak. Az előadó szerint ezek azonban in­kább folyományok, az igazi ok az emberi* ter­mészet gyarlóságában rejlik, Hangsúlyozta, hogy a lelki passzivitás gyógyítható betegség s ezt a gyógyító munkát kell elvégezniük a világiaknak a Katolikus Akció szolgálatában, saját példaadásukkal és cselekvő keresztényi életmódjukkal. 42 katolikus ||b£<fii«>«t||c( 5483 löPPaI ts 71.483 pcn$0 Költségvetéssel Ur. Csikós-Nagy Józsefoó olvasta fül ezután a szegedi katolikus nőegycsülelok évi munká­jának beszámolóját. A körültekintő pontosság­gal összeállított, érdekes beszámolóból eriékes adatokat ismeri meg a hallgatóság. Megtudtuk, liogy a szegedi .katolikus nőegyesülelck mi­lyen hatalmas erkölcsi és gjakorlali erőfor­rást képviselnek, ti katolikus nőegylet működik Szegeden nagyobbrészt centralizáltan, 5183 tag­gal cs összesett 71.183 pengő költségvetéssel. Csikós-Nagy Józsefné három kategóriába so­rolta a nőegyesületeket: a hltbuzgalml egye­sületek, a női kongregációk s végül a szöeiális is karitatív egyesületek Csoportjába. Készlete­sebben tort ki a legrégibb szegedi uóegyesü­let, a Katolikus Nővédö Egyesület munkás­ságára o a fölsorakoztatott .beszédes számada­tokhoz fűzött szavaiban hangsúlyozta, hogy a Krisafos országáért indított hadjáratban nagy 8£§r#pe vau s női f«stő?gíí4AaftI. Glattfeldrf, Gyula dr. meleg k? szönta meg dr. Csikós-Nagy Józsefné, besrá­molóját és külön elismerését fejezte fct azért, a lelkes cs buzgó müut.iért, eroriyet « Nüvédő Egyesület ügyvezető elnöknője minden katoli­kus megmozdulás éJcu s így a nőj a«p megmar deresének teendői körül is kifejtett. Sáfrány Györgyi tanárnő előadása Kévéik®­nett ezután „A kenyérkereső nő Kri szkom ür­szágáérl: címmel. Csaba Margit őr. budapesti oryjjsnő előadása Jlgyanis az előadó-nő édeo­anyjának súlyos megbetegedése miatt elma­radt. Sáfrány Györgyi az evangélium „Békes­ség nektek!" szavait a mTinka pihenésének Köb tői Vangképcvel szimbolizálta és néhány ha­tásos lelki pillanatképpel bemutatta a dplgo-. ró nő mindennapját ós pihenésre szánt varóítt napját Rávilágított aWa, Hogy a dolgeaő n5 két síkon teljesítheti eszményi Kivatását ame.b lett, hogy munkakörét a gyárban, hivatalban, üzletben stb". ellátja. Az egyik a testi, a másik" a, lelki anyaság hivatása. 'Nz anyásáig a HŐ életének cclja és igazi értelme s lelki téres is érvényesíteni íell az anyai szellemet, Hiszen olyan sok magányöslelkfi, elhagyott ember él, akinek szüksége van a simogató, vigasztaló, vezető anyai Vézje. rrdehes IndtlvditrjoK 'K nagy tetszéssel fogadott oléadás ntán dr. Csikós-Nagy Józsefné fölolvasta * disz­gyülés indítványait. Az első indítvány árpád­házi lloldog Mafgit eranttéavatásáva! kapcsom latos: az Actio Cutliolica női bizottsága az ösz­szea nőegyesületeket fölszólítja, hogy imád­kozzanak a szontélelű magyar királyleány szonttéavatásácrt, ezenkívül minél szelese,bh körben terjesszék és honosítsák meg Ikddog Margit kultuszát. Glattfeldeí Gyula dy. me­gyéspüspök szólt Hozzá nz indítvány tios és bo­jclcutetlo, bogy nz újsomogyitclcpi óvóda én otthon mellett Szent Margit-kápolna 'építésére mozgalmat kezdeményeztek, amely sgép doku­mentuma lesz a szentélotü királyleány kultu­szának. A tüvábbí indítván yoí során ár. üHuők Má rí a kongregációja a mdzik műsorával és reklámanyagával kapcsolatosan az Actio Ca­fholieán keresztül Dda akar hatni, hogy a fal­ragaszok no tartalmazzanak olyan reklám­anyagot. amely az ifjúságot megbotránkoz­tat.in. Ezenkívül aa ifjúságnak na engedélyez­zék a müzlit műsorának válogatás nélküli megtekintését, rsilpdn a hét. bizonyos napjain, rendezzenek hull ur filmekből és híradókból álló előadásokat számukra. A Szeut Korogna Szövet­ség indítványozta, Hogy az Acljo Cutbolica házassági tanácsadót állítson fel, a Növcdö Egyesület pedig, hogy nz egyetemi tan áss a tanuló ifjúság azon tagjait részesítse előny­ben az. ösztöndíjak odaítélésénél, akik a szabad lakás ellenőrizhetetlen kényelme helyett az in­ternátus]" fegyelmet választják. A Katolikus Háziasszonyok Szövetsége a mlínkásasszouyok főzőtanfolyama cs a házassági törvény meg­szigorítása tárgyában tett javaslatokat, vógiil a Katolikus Dolgozónők Szövetsége a fodrász­üzletek vasárnapi tdttnkaszünclónek bevezető? sét sürgette. Az indítványok elhangzás* után a megyéspüspök a díszgyűlést néhány szóval bezárta. A délszláv földművelésügyi miniszter magyarországi látogatása Belgrád, április I. A trianoni békekötés óla * uiagyur fővárosunk először lesz alkalma délszláv, miniszter hivatalos látogatását fogadni. C o b -• r 11 o v 1 c s Urunkó délszláv földművelésügyi miniszter szakmai niiuőscgéheu szerdán érkezik Budapestre :» IcnjészáHriiyás.'ir megtekintésére. Látogatásának fontosságát ktemrii az utazás iránt mindkét állam t./akkörrl cs közvéleméoj n részéről megnyilváutlló u;,gy c'fi' kJiídcs. Cubrilovics nemcsak az állatállományt, ha­nem a magnemí-sitcst ts tanulmányozni fogja Ma­gyarországon, sőt "ásároj is a délszláv állani Számára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom