Délmagyarország, 1940. február (16. évfolyam, 25-48. szám)

1940-02-01 / 25. szám

D?rMXGYAROKC7XO 5 r DEHES ISTVfll könyvkereskedése! Kigvé-ulca 2. Te'elon 17-91 í Mm¥ árl«fzállitáf 30-80 százalék engedménnyel A magyar cs külföldi irodalom remekei AMIG A KÉSZLET TART! A legújabb tavaszi szezondivatlapok nagy választékban!! Interpelláció finulal és Mosói bofránii a Ház szerdal ülésén Csütörtök, 1340. febraár I Ebben az esztendőben a város rendezi a Szabadtéri Játékokat? (A Délmagyarörszág munkatársától) 11a a kormánynak sikerül megmaradni a semleges­ség útján, akkor az idei szezón a Szabadtéri Játcholi szempontjából kedvozőnek ígérkezik annál az egyszerű oknál fogva, mert a külföldi utazás igen körülményes, tehát Csak a belföldi forgalmat kell tízeged feló megszervezni. Bi­zonyára erre gondol Pálfy József dr. polgár­mester is, amikor a decemberi közgyűlés uta­sítása ellenére máig sem keresett érintkezést a multévi játékokat rendező kft-vel, hanem min­den előkészületet mogtesz, hogy a város ismét házikezclcsbo vegye a játékokat. Erre mutat a polgármesternek az a rendelkezése is, hogy a város tulajdonát képező irodai fölszcrelési tárgyakat* levelezést és mindazt, amit a kft.­irk a mult évre kölcsön adott, elvitette anél­kül, hogy kérdést intézett volna a kft-hez az 1040. évi Szabadtéri Játékokkal kapcsolatban. igaza van a polgármesternek, ha fölösleges­nek tartja még azt is, hogy kérdést intézzen a kft.-hez, hiszcu ha a deficit csak csökkentette a vállalkozási kedvet, az az ellenséges maga­tartás, amelyet a város hatósága a szorződés aláírása óla a kft.-vcl szemben tanúsít és az a körülmény, hogy a város szerződéses köte lezettségének még máig 6cm telt eleget, ért lictőleg elriasztott minden közreműködésre való hajlandóságot. Kerületi nénzfátrá szervezték át a hőttinező­vásárbelyi OTf-Hirendeltséget (A Délmagyarország munkatársától) Jelen­lett© a Délmagyarörszág, hogy i'onüzos Miklós dr. belügyi államtitkár közbelépésére a hód­mezővásárhelyi OTI-kirendeltséget önálló ke­rületi pénztárrá szervezik át. Hódmezővásár­hely eddig a szegedi kerület hatáskörébe tar­tozott, ez az állapot most megszűnik, február 1-től kezdve a hódmezővásárhelyi pénztár ön­álló hatáskörrel intézi ügyeit. A hódmezővá­sárhelyi OTI-pénztár fölállításáról szóló ren­delet a Budapesti, Közlöny szerdai számában jelent meg. A rendelet kimondja, hogy a kerü­leti pénztár székhelye Hódmezővásárhely, te­rületei Hódmezővásárhely törvényhatóságéi város területe és Orosháza nagyközség. A rcn­jelcl február 1-én lép életbe. Hódmezővásárhelyen az érdekeltek körében nagy megelégedettséggel fogadták az OTI-ke­ríileti pénztár fölállításának bírót. Párisi Nagy Máz Rf. Szenei! fCsekonics ésKiss-utca sarok LELTÁRI VÁSÁRINKBÓL NÉHÁNY OLCSÓSÁG! Dereglye metsző. —.1-1 Fényesítő kefo -.14 Ruhakefe —.14 Hajkefe —.14 Köröinkefe -.14 Borotva tükör —AE Fénatölcscr —13 Reszelő —1& Cukorszórá —JS Füszerdoboa • -.1b Stoppolófa —18 Burgonya hámozó —18 Tcaszürö —.18 Konyhakés; —20 Fogkrém —.26 Sótartó tabu; —24 Fakanál 4 dsli —-24 ^baszúvító 2 ágú -.24 Budapest, január 31. A képviselőház Tas ná­di-Nagy András elnöklésével szerdán folytatta a legkisebb gazdasági munkabérekről szóló tör­vényjavaslat általános vitáját Nagy Ferenc kifogásolta, hogy a munkabér­megállapitó bizottságok elnöke csak főiskolát végzett ember lehet. A javaslatot elfogadta. P a p p József azt mondotta, hogy törvényben kellett volna a legkisebb munkabéreket megálla­pítani. Nem fogadta el a javaslatot M e i x n e r Emil a munkaadókra háruló szo­ciális terhekről beszélt Szabó Gyula előadta, hogy a falusi mezőgaz­dasági munkásság, aineiy nem talál munkát a"fa­lun és megfelelő megélhetést, miként húzódik a nagy városok felé. Az elnök itt u vitát félbeszakította. A Iláz a javaslat tárgyalását csütörtökön folytatja. Ezután áttértek az interpellációkra. Krancz Rajmund az iskolánkivüli népműve­lési tanfolyam előadásain történt politizálásról interpellálta a kultuszminisztert. Hóman Bálint válaszolt a felszólalásra. A választ tudomásul vették. F o r s t e r György az egyházi adózás és a párbérfizetési kötelezettség körüli igazságtalan­ságok megszüntetését kérte Hóman Bálint kul­tuszminiszter válaszában bejelentette, az adat­gyűjtést elrendelte és érintkezésbe lép az illetékes miniszterekkel, hogy megfelelő megoldást hozzá­ütik ebben a kérdésben. A választ tudomásul vet­ték. G ü r 11 e r Dénes a pénzügyminiszterhez inté­zett interpellációt a visszacsatolt területeken épült adómentes házak téves megadóztatása miatt. M e s k á Zoltán a megszervezett politikai orvta­madások tárgyúban interpellált. Matojcsy Mátyás a mezőgazdasági lakos­ság öregségi biztosítása terén tapasztalható sé­relmeket tette szóvá. Szerinte a most tárgyalás alatt lövő törvényjavaslat sem hoz kielégitő meg­oldást. A csehszlovák államban kedvezőbb hely­zetben voltak a mezőgazdasági biztosítottak Teleki Mihály gróf földművelésügyi minisz­ter hangoztatta válaszában, hogy Csehszlovákia monkásbiztositásainál a törzsjáradek tényleg 151) pengő volt a magyarországi évi 60 pengővel szem­ben. A csehek azonban a kérdést sokkal könnyeb­ben rendezhették olvanformán, hogy más államok fizették helyettük, nekünk viszont a magunk ere­jére kell támaszkodnunk. Paczolay György a Magyar Élet Pártja székházának megvásárlását tette szóvá. Köz 1­Horvátb József az épi'őlakarékok körül tőr­tént visszaélések lárgvában interpellált. Rado­c s a y László igazságügvminiszter válaszában hangoztatta, hogy foglalkozik a kérdéssel és tár­gyalás alatt áll egy törvénytervezet, amely való­színűleg hamarosan a Ház elé kerül. Váczy József az álMértékesités nehézségei­ről interpellált. Hangoztatta, hogy ma az állatéi* tékesités több vonatkozásban csak ráfizetés. Te'eki Mihály gróf földművelésügyi minisz­ter hangoztatta, hogy a helyzetet igyekszik orvo­solni. A külkereskedelmi szerződések lehetővé te­szik, hogy most 10.000 darab sovány marhát kül­földre szállíthassunk. Ezenkívül 5 millió pengő bi­téit is bocsát a gazdák rendelkezésére bt/Ialas céljaira. A scrtésértckcsilés terén is haladás ta­pasztalható, most hetenként mintegy 10.000 darab hasított sertést szállíthatunk külföldre. A zsir árát a. közeljövőben cinelni kívánja, Kz neiu lesz reud­Kivüli drágulás, hiszen ilyenkor más evekben is drágább szokott lenni a zsír. A juh- és birkahus­fogyaszlást már bevezette a kulouaság számára js. A választ tudomásul vettek. Gruber Lajos azt állította interpellációjá­ban, bogy az államrendőrség budapesti politikai osztályán bántalmazzák a letartóztatott tű ila*<>­kat Vitéz Kereszté s-F ischer Ferenc bel­ügyminiszter válaszában hangoztatta, bogy a köz­érdek cs a tapintat nem engedte volna meg ügynek a Ház elé történő hozatalát, amikor ez uz ügy még a biróság előtt fekszik, ftt voltaképpen arról van szó, hogy közéleti embereket az uíciu súlyosan bántalmaztak, velük szemben terrorcse­lekményekét követtek el. A rendőrség csak köte­lességét végzi, araikor a tettesek cs a felbujtók után nyomoz. Az uz állítás, hogy a rendőrségen bántalmazzák a beidézetteket, nem felel meg a valóságnak. Gruber Lajos második interpellációjában a Nyilaskeresztes l'árt ellen indított hazug sajtéhé­borút tette szóvá. Az interpellációt kiadták a mi­niszterelnöknek. Kcck Antal a nemzet külpolitikai érdekeit veszélyeztelő sajtópropaganda tárgyában inter­pellált. Vajua Gábor az erdélyi székelység tart­hatatlan helyzetet tette szóvá interpellációjában. Bukarestben már 200.000, Galacbau 50.000 székely él, mert földjükből kifosztották és súlyos adöter­hekkcl nyomorgatják őket. Kérdezte a külügymi­niszter, hogy milyen megnyugtató intézkedéseket tesz a kormány a kérdés megoldására, mert azt mielőbb közmegelégedésre rendczDi kell. Vaj na Gábor interpellációját a Uáz minden oldalún helyesléssel cs tapssal fogadtak s besze­dő végén a képviselők nagy része helyéről liiláll­va tapsolt neki. Az interpellációt kiadták a küW ügyminiszternek. B u d i n s z k i László, W i r t b Károly, Pap p József, Vaj na Gábor kisebb jelentőségű, ügyek­ben interpelláltak. P á 1 f f y Józseí gróf a kormányhoz intézett interpellációjában a 11 heti katonai szolgálatot teljesítő honvédek polgári életben élvezett fizeté­sének rendezését sürgette. J a n d 1 Lajos a választásra jogosultak név­jegyzékének kiigazításával kapcsolatos visszaélé­sekről interpellált. Eitner Akos a herceg Esterhűzy-hitbiz©­mánv erdőigazgatásában tapasztalható antiszociá­lis állapotokról interpellált. Az interpellációt ki­adták a belügyminiszternek és cz/cl nz ülés 5 órakor véget ért, Jovö csiiförNihig einapoStah a tlü/öt Budapest, január 31. Á képviselőház csütörtöki ülése után rövidebb szünetre -megy. Február 2-ika ünnep, továbbá húshagyó kodd és hamvazószerda miatt a következő ülés csak a jftvö csiitörlülíi« le.r.

Next

/
Oldalképek
Tartalom