Délmagyarország, 1940. február (16. évfolyam, 25-48. szám)

1940-02-01 / 25. szám

R DPrM'*nYVRnBS74G Csütörtök. 1940. február L Ráfi Kálmán volt nyilas Képviselő a lidz folyosátán fetllea inzultálta Széchenyi gráfot Budapest, Január 31. A képviselőház folyosó* Jáo szerda délelőtt tettleges affér játszódon le. Ráta Kálmán, a Nyilaskeresztes Pártból kilépett képviselő öklével arculsujtotta Széchenyi Lajos gróf nyiláspérü képviselőt. Az "affér előzménye az volt, hogy Széchenyi Lajos gróf, amikor dél­után belépett a parlamentbe, nem üdvözölte Ratz Kálmánt. Rátz Kálmán a folyosó egyik pamlagán ült több párthivével, akikkel egy általa megalaki­'andó uj nyilaskeresztes párt szervezéséről • ta­nácskozott Amikor Széchenyi Lajos grOf elba­lidt előtte, mindenkivel kezet fogott, de Ráta Kálmánnal neuu Rátz Kálmán erre felelősségre vonta Széchenyi L'jost, amire az állítólag azt fe­lelte. hogy nem ériutkezik olyan emberekkel, akik Szenzációsak a Hárási-u'ca 3, nem tartják be szavukat Rátz erre indulatosan odakiáltott: — A gróf ur hazudik! — majd nagy lendülettel jobb öklével Széchenyi Lajos gróf arcába súj­tott Széchenyi gróf neJu reagált az inzultusra, ear­konfordult és bement az ülésterembe, majd eltá­vozott a Házból. Az ügynek lovagias folytatása lesz. Rátz Kálmán elégtételt kért Széchenyi Lajostól a eértő kijelentése miatt és segédjeiül L1 p e s e y Márton és Horváth Géza országgyűlési kép­viselőket kérte föl. Széchenyi Lajos gróf Mokcsay Dezső és Vajna Gábor országgyűlési képviselőket nevezte meg segédeiül. GRACÍflS= 6'SO* 1ímSO* I Tekintse men kirakatainkat? HÍREK * . 1 » A Meteorológiai Intézet jelenti fe f\7 lClO órakor. Idő jóslat: Mérsékelt szél, az északi megyékben is borultabb idő. Több helyen havazás, kisebb hófúvások. A déli me­gyékben helyenként ólmoseső, vagy havaseső. Sok helyen köd, a hideg csökken. A keleti megyékben még igen erős éjszakai lehűlés. HBBHHBI^Hn^HBpBMBBHBnHHHM — Zászlót ad a hivatásszervezet a katonák­nak. A hivatásszervezet legutóbbi elnöki értekez- i h'tén elhatározta, hogy a szegedi hivatásszervezeti 1 munkásság "adakozásából diszes lobogót ajánl fői az egyik szegedi katonai alakulatnak. A zászló­ar.yai tisztséget egy mun':ásasszony tölti be. Az l'etékes tényezőkkel már meg is indultak a tár­gyalások a szép terv megvalósítására. — Rendelet a széngazdálkodási bizottság fölállításáról. Budapestről jelentik: A Buda­pesti Közlöny csütörtöki száma közli az ipar­ügyi miniszternek a széngazdálkodási bizott­ság fölállítása tárgyában kiadott rendeletét — NYÍLT SZÍNPADON MEGGYULLADT A PRIMADONNA RUHAJA. Debrecenből jelentik: Majdnem végzetes szerencsétlenséget akadályozott meg agy színházi tűzoltó ébersége. A debreceni . Csokonai-színházban a /Pusztai szerenád* cimü operettet adták és az egyik jelenetnél a villamos­vezetékből kipattanó ezikra lángralobbantotta Márffy Vera primadonna uszályos, stilizált ma­gyar ruháját. Az ügyeletes tiizoltó nyomban ész­revette a vpszedelmet, beugrott a színpadra és ruliávaj beborította a lángokat, amelyeket igy si­került .elfojtani. Az egész jelenetet a közönség ilobbent csöndben nézto végig, majd folytatták az előadást. n ' — Eltűnt egy textilcsomag a szállítókocsiról, szerdán délelőtt a P o 11 á k Nándor-féle szállító­cég bejelentetté a rendőrségen, hogy a reggeli órákban, amikor egyik szállítókocsija az állomás­ról különböző árukat fuvarozott be a városba, is­meretlen módem eltűnt a kocsiról egy értékes, négy. kg sulyu textilcsomag. A csomag eltűnése annál föltünőbb, mert a kocsin ellenőrzők vigyáz­tak a szállítmányra. A rendőrség megindította a nyomozást, eddig még nincs adat arra, hogy a csomagot cllppták-e. vagy leesett a kocsiról és a megtaláló nem szolgáltatta be a rendőrségre. t' V . '"' — 20000 pengő értékű finom fűszer és csemege van fölhalmozva abban az impozáns, sokkirakatos cs elegáns üzletben, amely sürün jelenik meg a vásznem C s a t b ó Kálmán brilliáus színdarabjá­nak filmváltozatában, a /Fűszer és csemegében*. Lbbon s furcsa boltban Somlay Artúr az üzlet­tulajdonos. Jávor Pál elsőseged, a pénztáros­kisasszony pedig a boltos leánya: Szörényi Éva. R á t b o n y i Akos mesteri kézzel rendezte a legújabb magyar film<& amelyben kitűnő szerep­hez jutottak még: Dénes György, Vizváry Mariska és Hidvégky Valéria is. A beavatot­tak szerint a' L é v a i-filmtársaságnak ez a pro­_ aukciója bombasikerrc számíthat BEKÜLDÖTT HÍREK mm Em Csütörtökön 17 órai kezdettel a Katolikus Há­ziasszonyok Szövetségének szegedi otthonában (Arpád-tér 5) folytatják a nagy népszerűség je­gyében indított korszerű háztartási tanácsadót A tanfolyam előadója ezúttal özv Héj jas Lajosnó, aki a főzelékek készítéséről tart 'előadást. , A szabadkai volt 86. gyalogezred Szegeden tar­tózkodó tagjai február 3-án 20 órakor tartják bajtársi összejövetelüket a Raffay-féle élterem­ben. A Főiskolai Kamara-Kórus február 3-án 2030 órai kezdettel a tanárképző főiskola dísztermében láncestet rendez. A szegcdi paprikahasitó munkásnők pénteken, február 2-án délután 16 órai kezdettel értekezletet tartanak a hivatásszervezet székházában (Koro­na-utca 29>­«—uOo—• — öngyilkossági kísérlet denaturált szesszel. Szerdáu 17 óra tájban Jó járt Viktória 21 éves kendergyári munkásnő Vidra-utca S. számú ház­ban levő lakásán öngyilkossági szándékból dena­turált szeszt ivott. A mentők beszállították a köz­kórházba, állapota súlyos, de nem életveszélyes. Tettének okát eddig még nem sikerült megállapí­tani, oOo— c ímh&MHL A Jelenkor irja: Vájjon mit szolnak, mit szólhatnak az.An­drássy-ut 60. /eszmevédői*, nyíllal éktelenttptt szabadalmazott keresztényei a-bíboros her­cegprímás újévi szózatához? Reggeli lopjuk, a /Magyarság* megrövidítve hozza a főpásztor! szózatot. Nagyon jól tudhatták nyilas szer­kesztő eszmetars urak, kire vonatkozik a kihagyott mondat: /Pedig legtöbbször Uiaguk az események bebizonyították, bogy mindaz, amit az ilyen — magukat prófétáknaK tekintő — bölcsek mondottali vagy jövendöltek, ua­gyon is ingatag és bizonytalan alapokon nyug­szanak*. Vájjon kik lehettek azok, akik az utóbbi észterdökben /nem szűntek meg em­bertársaik egyéni, nyitvános és társas életét nyugtalanítani és baljóslatokkal zavara;*? Csak ők voltak az /igazi keresztények* s ezt a szót ugy használták, mint /eszme-szótáruk* többi prot'au kifejezéseit Most a legUletékc­sebb fórum mondott róluk félreérthelet'en' éu kemény véleményt. Reméljük, most már a vak­sik szeme is kinyílik! Meggyőződés vagy alibi A figyelmet és körültekintést & mai vágtató életben nehéz koncentrálni. Ez teszi érthetővé az egyik szegedi lap vezércikke és utol­sóelőtti oldalának szólama közötti éles el­lentétet A vezércikkben, természetesen, asi­dózik, mondván: /pedig akkor két zsidó mi­nisztere volt az országnak (az egyik meg volt keresztelv e)«. Néhány oldallal hát­rább ugy látszik alibire van szüksége, mert erélyesen visszautasítja egy nyilas orgánum­nak ostoba támadását, amelyet a magyar püs­pöki kar legtekintélyesebb egyénisége ellen in­íézett azért a természetes álláspontjáért, amellyel a keresztség szentségének erejét vé­delmezte. Vájjon, melyik cikket irta a meg­győződés és melyiket sugalmazta a szubven­ció? A lap igazgatósága bizonyéra tudja. —-oOo— w- Megjelent a /Jelenkor* február l-f száma. /II Principe, cap. XVIII.* címmel Szekfü Gyu­— Megsemmisítették egy uvilas képviselő mandátumát. Budapestről jelentik: A közigaz­gatási bíróság a jászapáti kerületben megvá­lasztott Orosz Mihály pvilaskeresztespárli képviselő mandátumát megsemmisítette, mert alaposnak találta azt a kifogást, bogy Orosz Mihálvnak a választás időpontjában uem volt állandó élethivatásszerü foglalkozása. A tisza —marosi egvéni választókerületben megvá­lasztott vitéz Várad v László megválasztása ellen Eckbardt Tibor párthivei részéről be­adott panasz ügvében a közigazgatási bizott­ság elrendelte a bizonvitást és a tárgyalás folytatását február 28-ra tűzte ki. la irt bevezető tanulmányt a keresztény á'Tam fogalmáról ós föladatairól. Pálffy Géza gróf: /Bürokratizmus: a szociális lóiét kprékkö'őjc* címmel a bürokráciát birálja. Révai József: /A szegedi talpasok* cimmel a szegedi cserkészek szociális munkásságát ismerteti Nngvobb cikket irtak még: ifj. P a 11 a v 1 c i n i Gvörgy őrgróf: »Abol nincs nagybirtok*, Lcndvaj Is*ván: /Szemben a /nérJ>arátok«-kal« Oltványi Imre: /A francia művészet varázsában*. Szávai Nán­dor: íGcorgrs Bernanos leguiabb könwe*. Nagy Tibor: /Mi angolok*. Ferdinándy Mihály: /Olasz Notesz* cimmel. A szokásos rovatokon Zord .idők. Színház. Művészet, Könyvek kivül kl­emeliiik még az /Tgv irtok nvitasok* cím alatt nvt­lastanokból kommentár nélkül összegvöitött idé­zeteket. A /Jelenkor* előfizetési ára egy évre ? nengő. félévre 2 nengü. Leves száma — amely Budapesten és vidéken minden újságárusnál kap­ható — 20 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budanest. IV.. Várt-utca 86 TIT emelet 16 Tele­fon. 185-216. Postatakarékpénztár! csekkszámla: 11870 — Február 6-án kezdődik az osztálysorsjáték föhuzása. A PETő-BANKHAZ ezúton figyelmez­teti m. L ügyfeleit, bogy sorsjegyeiket okvetlenül a buzús megkezdése előtt szíveskedjenek kiegyen­líteni. oOo— A megvadult ü ka halálos roUanuert mieíiék a gazdát (A Délmagyar ország munkatársától) Szep­tember 15-éa halálos szerencsétlenség történt az egyik mezőkovácsházai gazdaságban. A megvadult bika fülöklelto Szekcr.cs János gaz­dasági cselédet, szarvával fölhasította a sze­rencsétlen ember gyomrát, majd a földhöa vágta, úgyhogy a Szekeres néhány nap múlva belehalt súlyos sérüléseibe. A megvadult bikái alig tudták megfékezni, sőt a halálos szeren­csétlenség után meg egy súlyosabb eset történt. Amikor a megvadult állatot Orsós István meg akarta kötni, nekitámadt cs eltörte a yállpe­rccé t A szerencsétlenségek miatt gondatlanság­ból okozott súlyos testisértés miatt vizsgálal indult meg a gazdaság vezetője: Dapp Andoj ny. jegygő ellen, akinek ügyét szerdán tárj­gyalta a szegedi törvényszék Lrvgváry-Uiná.csvL Papp Andor azzal védekezett, bogy minden elővigyázat! intézkedést megtettek, többször is figyelmeztette a munkásokat, hogy a bika igen vad. Ennek ellenére megtörtént a szerom csétlonség. A törvényszék bűnösnek mondotta ki Pap­pot s az enyhítő körülményét figyelemben ó­telével 200 pengő pénzbüntetésre ítélte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom