Délmagyarország, 1940. február (16. évfolyam, 25-48. szám)

1940-02-01 / 25. szám

OFTMAGYARORSZÁG eraeeiHiHBBEBBeee ma Csütörtök, 1940. februárt T Eladó ékszereket, zálogjegyet, briluansot c z ti s t ő ( keresek megvételre magas árban Güenáv ékszarásx Orosxltn-utca 9 ^sSwSSJÖr í/álocliárzal szemben.) különben nz idekerülő helyiségek a szűk utca minit sötétek lennének. Kérdést intéztünk ebben nz ügybeu Tálfy József dr. polgármesterhez, aki a következőket mondotta: — A magam részéről n legmelegebbeu pár­folom n Népbank é|?ltkozési akcióját. Három­százezerpengős magénépitkezésről van szó, mindenki segítségére kell, hogy sicsseu a még vitás kérdések elintézésének. — Február ő éro összehívtam a városrende­zési bizottságot és nincs kétségem aziránt, hogy a bizottság állásfoglalása egységesen nyilvánul majd meg az építkezés mellett. Már­cius 1-én már megindul a munka. Kcmélero. bogy a Népbank épft/kezése serkentőleg hat majd a szegedi rnagánépítkezés megindulására és az a 36 ipari ágat foglalkoztató niuukakom­plrxum meghozza végre a munkanélküliség negszűnésót Szegeden. — A városrendezési bizottság február 5-iki ülése — fejezte bo a polgármester nyilatkoza­tát —, tárgyalja inaid a Szent Islván-diák­femplom építésének kérdését is. Sajnos, a városnak" ezúttal niúescn pénze a Szent Tsl ván-d iák templom fölépítésére, bár Szegedon ogyetleo ember sinnseu. aki ennek a templomnak fölépítését no látná égetően szük­ségesnek. A. diáktemplom bizottság bizonyára megtalálja majd a módot, az építkezési költ­ség összehozására s ebben a hatóságok miudon erőjükkel támogatják azért is. mert minden építkezési kezdeményezést a hatóságoknak és egyedeknek, közületeknek és társadalmi ala­kulatoknak erejüket meghaladó módon is tá­mogatniok illik . Nagyböjti lelkigyakorlatok a Katolikus Mövéitö Egyesületben (A Déhnpgmftítsgdg munkatársától) A" Ka­tolikus Nővédő Egyesület koronauteai székhá­zának enielott termében február 7-föl kezdve egy hónapon keresztül lelkigyakorlatokat ren­dez. A nagyböjti lelkigyakorlatok előadásai­nak témaköre az alapvető katolikus igazságo­kat meríti ki. Február 7-én, szerdán 11.30 órakor Bcrcsztd­c.si Miklós pápai kamarás, miniszteri tanácsos tartja meg a megnyitó előadást „A mai ember és a vallás" címmel. A következő előadó Kné­bel Miklós dr. pápai kamarás, aki február H-éu „A régi ós az ú.i pogányság" címmel tartja meg előadását. Február 21-cu „Gondvi­selés és szenvedés" cím alatt P. Kardos S. J.„ majd február 28-án Halász Pál dr- ujóravárosi Plébános „A Szentlélek a lélektelen világban" cím alatt tart előadást. A nagyböjti előadás­sorozat utolsó előadását, március 6 áu rendezik meg. Az előadó Klivényí Lajos e. prépost, fő­esperes, aki „Mit jelent Mária tiszteletei az egyházban!" rímmel tartja meg előadását. Az előadások után Henny Fercnfl df. fo­esperes mond litániát, a litánia ortgonskísére­tét Zámbö Károly ny. róküsi főkántor látja el, Az ün nepies zárólitániát Glattfelder Gyula dr. (Saruidi püspök végzi. A nagyböjti előadássorozatot Háromnapos lelkigyakorlat követi március 11, 13, 13-án. A lelkigyakorlatokat P. Wimmsr Auselm szervi­ta atya mondja «* a napirend így alakúi! mind a három nap reggelén 9 órai kezdettel szent­mise és elmélkedés, 17.30 órakor ssootbesiéd litánia és szentségi áldás. Március 14-én rag­gél t> órakor közös áldozásra jüanok össsa az egyesület tagjai- A szentmisét P. Wimmer Au­selm mondja, *ki kiosztja a pápai áldást g T&bb árdrágiéási ügyben nyomoz a rendőrség Sxigoru büntetés vár ax önkényes áremelőkre (A Dchnagyarország munkatársától) A leg­utolsó napokban egymásután érkeztek beje­lentések a szegcdi rendőrséghez arról, bogy több belyen nem tartják be a szigorúan meg­állapított irányárakat és egyes he* Igekén önkényesen magasabb áfa* kat számolnak föl közszükségleti cikkeknél. Először névtelen jelentések érkeztek a rendőr­ségre, szerdán már több följelentést is iktat­tuk, amelyek már pontosan részletezik a vá­dakat. A reudőrség, amely kötelességszerűen már hóuapok éta figyeli az áralakulásokat, most széleskörű vizsgálatot indított, bogy még csírájában megakadályozza az áremelések el­bartapózását, amely különben is szigorúan bün­tetendő. Eddig Szegeden nem merültek föl olyan jelenségek, amelyek árdrágításra mutat­tuk volna, mondhatni a forgalom egész terüle­tén betartották nz előírásokat és az árlikat azon az áron bocsátották piacra, amelyet leg­utóbb az árkormánybiztosság megállapított. Mivel a legutolsó uapokbau egymásután érkez­tek panaszok a rendőrségre, a rendőrség első­sorban is beszerezte nz árkormánybiztosság részletes lajstromát, amelyen valamennyi köz­szükségleti cikk irányára szerepel, b'cszerezlo ezenkívül a kalkulációs adatokat is, így most ezekuck birtokában lép fül a piacon károson tevékenykedők ellen. A legtöbb panasz a "tűzelöfronlóii jelentke­zik. Több olyan bejelentés érkezett, amely sze­riut ezekben a napokban, amikor kisebb ne? bézségek jelentkeztek a széuellátús terén, egye­sek indokolatlanul magas áron bocsátottak áruba kisebb mennyiségeket. Az egyik jelen­tés szerint egy helyen 6 pengő 20 fillérrel szá­molták a porszenet, amikor a darabos szén ára sem uiagasabh 5 pengőnél. A szénfronton több ilyen jelenség merült föl, miért is a rendőrség vcgigellcnőrzi az egész forgalmat és érvényt" szerez annak, hogy az irányáraknál többet nem lehet fölszámítani. Ugyanakkor panasz merült föl a bőrt-, illetve a eipőforgalom egyes jelen­ségei ellen is. Az egyik bejelentés szerint a ki­rakatban megjelölt áraknál többet kértek a ve­vőtől. Ezenkívül a tej- és tcjtcrmckforgalom­ban is hangzottak el rauaszok; ebben az irány­ban is föllép a rendőrség. Mindazokban az ese­tekben, amikor indokolatlan és a rendelkezé­sekkel ellentétes tények kerülnek bizonyításra, a rendőrség a legszigorúbb vizsgálatot indítja meg és az iratokat átteszi az ügyészségre. Az idő pénz! KELLEK Számológépet kölcsön is ad: -DJWWHÜWUaWMHIII HMHIIIWÜll-LUtJ'fWHIIimif.lW qn IMIBSIIIW • IIIW • I H IIII I •—!•! ••••!——IBI II III III IIIBI IMI • I I IIIIIM • !• Ifi—•—! — I r ó q c P V á I Salat Szeged, KclemeiMitca 8. íRoya* szálló mellett) mnmmmimi I IIWMIIUIJMUJII. • mmtmmvmnmmimmummi. ..-UL- KI <M-MWIII»:IIIIMI#I MIWIWWIIWIOIIWIIOIWMWWWI®*® IIIIIIU 1111,11 A fasiszta alkotmány Carlo Alberto Biggini előadása az egyetemi aulában (J Dói magyar ország munkatársától) Nagy­számú és előkelő közönség jelenlétében tar­totta meg szerdán 18 órai kezdettel az egyetem aulájában «t fasiszta alkotmánnyal foglalkozó előadását Carlo Alberto Biggini olasz egyete­mi tanár cs államférfi. Az előadás közönségé­nek soraiban a város legelőkelőbb körei vol­tak képviselve, főképpen sok jogász is jelent meg a termet zsúfolásig megtöltő hallgatóság soraiban. Az egyetem előkelő vendégo olasznyolvü előadásának bevezető részében vázolta azokat uz átalakulási folyamatokat, amelyek alkot­mányjogi szempontból érdekes fényt vetnek az olasz államvezetés újjászületésére. A Fasci dl Combalfimento megalapításával elindított és most a Camcra dci Fasci c delta Corporazioni fölállításával legújabb szakaszába érkezett át­alakulási folyamatot forradalminak kell no­vezui. Ez a forradalom azonban nem annyim erőszakos népmozga­lom, mint inkább olyan történelmi folyamat, amely új társadalmi szer* kezeiben és ú) államszervezetben ölt testet. Az új blasz államszemlélet a régi atomisztikus szemlélettel akként áll ellentétben, hogy a tár­sadalmat az egyének összcségének, a társada­lom céljait pedig az egyént célkitűzések össze­adásában látja, A különbség nem módszerbeli, banern a fogalom, a cél és az eszközök kü­lönbsége. Az előadó kifejtette a. továbbiakban, Hogy az új olasz szemlélet szerint az in dl vi dualisz­tikus államnak nincs Univerzális és konkrét tartalma, az új korporativ állam azonban sa­ját erkölcsi és eivilizatórikus hivatással bír: vagyis hivatása van az élet minden területén­A liberális állammal szembeni ellentéte nem­csak tóx'sodahnl, hanem jogi, tehát alaki téren ís megnyilvánul. A testületi állambau öltött testet a forradalmi szellem. Megvalósulásához nem lett volua elég hangoztatni az állami szuverenitást — amelyet mindenütt elismer­nek, bár szöges ellentétben áll az individua­lisztikus állam valóságával —, hanem meg kellett változtatni az állam alapját, társadal­mának tartalmát és célkitűzését. Ezek nélkül a szuverenitás hangoztatása, egyenlő az állam válságának állandósításával. Ezután kronologikus sorrendben ismertette Carlo Alberto Biggini azokat a törvényeket, amelyek több fokozatban létrehozták az olasz alkotmány átalakulását. Ennek az alkotmány­reformnak léuyego nem az, hogy a törvény­hozó testület illetékessége alól kivesz bizonyos ügyekot és azokat más szervek hatáskörébe utalja, hanem az, hogy meggyorsítja és meg­könnyíti. a törvényhozás munkáját. A pluri­uiális rendszerrel a fasizmus forradalmi tényf valósított meg, mert kiküszöbölte az örökös antago-nizmust a kormány cs a parlament kö­zölt cs ellentétüket együttműködésre váltotta. Az alkotmányjog gerinco a kormán ylő-minisz­tcrelaökről szóló törvény, amely a miniszterel­nök személyében összesíti a felelősség egészét s így véget vet az úgynevezett kablnotkort.­mánynak. Az új olasz alkotmány nyíltan át­töri a hatalmi ágak megoszlásának elvét azr zab bogy a. kormány irányítását nem egy ka­binetre bízza, amely a parlamentnek felelős, bauem a kormányfő személyére, aki a kama­rától független. A fasiszta államban az alkot­mányjogi alapmozzanatok külső megjelenési formájukat nem a kabinetkormányban kapják meg, bauem több különböző és összetett szerv­ben. Az olasz nép nemzeti életének legújabb szakában először magát az állameszmét men­tette meg. aztán pedig új állameszmct terem­tett cs ezzel politikai érettségének adta. tanú­jelét. Az értékes előadást, amelyet Váfady Imié dr. tolmácsolt, a hallgatóság lelkes tapssal kö­szöntő meg. E»ta az olasz vendég tiszteletére vacsora Volt a Tiszában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom