Délmagyarország, 1940. február (16. évfolyam, 25-48. szám)

1940-02-01 / 25. szám

Csütörtök. 1940. február 1 r>FT"M ÁGYAKOR SZAG S Módosítások a közrendészeti szabályrendeleten (A Délmagyarország munkatársától) Két nappal ezelőtt megírtuk, hogy a közrendészeti szabályrendelet jogerőre emelkedett. A közren­dészeti szabályrendeletet —- amint ismeretes — e belügyminiszter kívánságára néhány kor­szerű rendelkezés betoldásával módosítani kel­lett. Ez főleg az élelmxszerárusítás és a kocsi­beállók szinte akuttá vált problémája körül kerekedett s olyan kérdéseket oldott meg, ame­lyek körül állandó viták és félreértések vol­tak. Szerdára elkészült a módosított szabály­rendelet leírása e a minden oldalról megnyil­vánuló kívánságához képest, a félreértések el­kerülése végett, szószeriut közöljük a módosí­tott szakaszokat! 36. ?.: Jósságot utcán, vagy téren étetni; kocsival, vagy egyéb jármüvei huzamosaiét* ideig megállni csak ott szabad, ahol erre a Rendőrség véleménye alapján az elsőfokú köz­igazgatási hatóság helyet jelöl M. A város belterületén lévő magántélkéken TcocsibedUók fönntartása tilos. A Nagykörúton belül eső városrészben egy felken négynél több lovat az elsőfokú közigaz­gatási hatóság külön engedélye nélkül még is­tállózva sem szabad tartani­Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a fogadókra és a fogadók kisszállóifa. Ha a fogadóipafos állatoknak elszállásolá­sával ts üzletszerűen foglalkozik, úgy mosható burkolattal ellátott udvarral és istállóval kell rendelkeznie. A 42. első bekezdése így módosul: Eükfot, mézeskalácsot, pélc-, vagy cukrászsüteményt és egyéb közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszert földön árusítani nem szabad. A termelők a gyümölcsöt a kövezette helyezett kosarakból is árusíthatják. Az ilyen cikkeket árusítók, vagy szállítók kötelesek áruikat a legyektől, portól, piszoktól megfelelő módon való eltaka­rás által megóvni, árúiknál föltűnő helyen a közönséghez olyan udvariashangú figyelmezte­tést intézni, hogy az élelmiszerek, vagy élvezeti 'cikkek összefogdosásától tartózkodjanak. A módosítások nyomban életbelépnek. BELVÁROSI MOZI Hanoin iiniieDi esemenif Ősüemufafő! Magyarországon _ előzve — először. Budapestet is meg­lavór Pá*, STörénu' Eva, Somiaij Ariur, ftzváru liarishtr szeretettel meghívják önöket GSATIIÓ KÁLMÁN örökbecsű színmüvének, —- a ECSZEB ts CSEMEGE filmváltozatának ősbemutatójára. A film főszerepeit: JÁVOR, SOMLAY, SZÖRÉNYI, VIZVARY HIDVÉGHY VALÉR, DÉNES, FÖLDÉNYl és a magyar színművészet legjava játsza. Rendezte: RÁTHQNYI ÁKOS Mindenkit szeretettel hivnnk és várunk, s mai nagy premierre, 5, 7, .9 Az esztendő legkiemelkedőbb magyar filmje bemutatója • Ma a KORZOBAN Kodolányi János drámája • • Csak 16 éven felülieknek i FÖLDINDULÁS Főszerepekben: Páaer Antal — Eszenyi ©iga — Kiss Ferenc » BilicsiTivadar A budapesti premierszinházakkal egyidöben kizárólagossági joggal nálunk kerül bemutatásra minden héten csütörtökön a Magyar Viláqhiradó a legfrissebb eseményekkel! Ma ke&iii a fogyasxióh asztalára <*« egységes kenyér A kétféle kenyér áru egységesen 30 fillér (A Délmagyarorsgág mUnlcatársától) A mai nappal életbelép az egységes kenyér. Beveze­tésének szükségességét a hivatalos magyará­zat szerint a rendkívüli idők hívták életre. Ezen a réven ugyanis jelentékeny mennyiségű btizát lehet megtakarítani a széles néprétegek szükségletének kielégítése mellett. Tekintettel arra, bogy a január eleje óta őrölt egységes kenyérlisztből egy-két hét óta mái nagyobb mennyiségek állnak rendelkezés­re a malmokban, a pékek ma hajnalban meg­kezdhetik az egységes kenyér sütését, amelyet azután reggel már forgalomba is hoznak. Mától kezdve kétféle formában kapható az egységes kenyér. Az egyik fajta egységes őr­lésű bűzakenyérlisztböl, a másik 15 százalék erejéig fehér rozsliszt, 85 százalék erejéig -egy­séges őrlcsü búzaliszt hozzáadásával készül. Mindkét kenyérfajta ára: 36 fillér kilogram­monként. A szakértők azt möndják, Hogy az úl kenyértipus ízes és szine ellen sem lehet ki­fogás. A rendelet harmadik típusú kenyefet is említ, amely a következő összetételekből álla­na: fehér rozslisztnek rozskenyérliszttel való 50 százalékos keverésével készülő 'rozskenyér. Az egyik szegedi péküzemtől azt a fölvilágosí­tást kaptuk, hogy Szegeden ezt a kenyérfaj­iát nem készítik. A népkenyér premierje tehát egyelőre el­h'alasztódik, mert erre vonatkozólag még kí­sérleteznek cs folynak a tárgyalások. Változások állnak be a lisztpiacon is- A íísztárjegyző bizottság a következőképpen ál­lapította meg a lisztfélék árát: búzadara! 38.48 —39.48, nullásliszt: 37.48—38.48, egységes ke­nyérliszt: 32.10-33.10, fehér rozsliszt: 27.25— 20, kenyér rozsliszt: 21.25—23 pengő. mm fölépítik a Népbank modern palotaiát a Széchenyi téren ftdrc'as l én már me<$ is indul o munka — A városrendezési bizottság február .11 Ölése a Szent István diákieinpiom naijével Is foglalkozik (A Délmagyarország[ munkatársától) A Népbank éa a város. .között folyó építkezési vita úgylátszik, rövidesen nyugvópontra jut. Körülbelül egy évvel ezelőtt a Népbank 53.000 pengőért megvásárolta a Széchenyi-tér1 12. szá­mú házastelkct és elhatározta, hogy ide mo­dern, de a tér építészeti stílusába beleülő, há­romemeletes bérházat épít. A tclekazonosítás­nál azonban kiderült, hogy az árvíz után ké­szült városrendezési térkép szerint a Károlyi­utcát négy méterrel ki kell szélesíteni, tehát mindazok az épületek, amelyek itt újból fül­épülnek, négyxncternyi frontot veszítenek a Károlyi-utcai oldalon. Ezzel szemben a város kárpótlásul megengedi, hogy az építkezést a bérház vonalában eszközüljék, ami körülbelül felényi telekvisszatérítést jelent, mert a Szé­chenyi-tér 12. számú házastelek épülete jóval beljebb fekszik a városi bérház vonalánál. A Népbank ragaszkodott a megvásárolt telek nagysághoz és arra hivatkozott, hogyha a Ká­rolyi-utcai telekrészt elveszik, az összezsugo­rodott helyen nem képes gazdaságos építkezést végezni. Közben fölmerült az a terv is, hogy a 13. ezániú házastelket is ideragasszák és a két telken a „Hangya" épít egy nagyszabású házat, amely a Széchenyi-térre néző homlok­zata egyforma magasságú lesz a 'városi bérház­zal, illetve a tér többi házaival, míg beljebb legalább három emeletet húznak föl. Ez a terv; is kútba esett, részint azért, mert a két telek­tulajdonossal a Hangya nem tudott megegyez­ni, részint amiatt hogy a kisiparosok és kis­| kereskedők egyöutetűsen tiltakoztak Vafga József miniszternél, a Hangya nagyárúházi tervének létesítése ellen. Közben lepergett egy esztendő és az építkezés nem következett be. A Széchenyi-tér 13. számú épületét is megvásá­rolták az Aigucr-örökösöktől a Horvátk-test­vérek cs arról beszéltek, hogy ide a Dreher— IlaggeninaEher-félo sörgyár támogatásával szintén nagyszabású épület kerül. Hogy ez a terv min bukott meg, azt e pillanatban nem kutatjuk, tény azonban az, hogy a két telek egybekapcsolása építészetileg a legremekebb megoldás lett volna. Most azonban ebben a régen húzódó ügyben fordulat állott be. A Népbank beadvánnyal fordult a városhoz és bejelentette, hogy épít­kezni akaf. A fölmondások március 1-én sorra letelnek és ezen a napon már meg is akarja kezdeni a Széchenyi-tér 12. számú bérház le­bontását. A Népbank beadványához tervet is mellékelt; háromemeletes, körülbelül 300009 pengő költséggel akar ide építkezni, csupán azt kívánja, hogy a Károlyi-utcai vitás teleksávot árkádos rendszerrel oldja mog a földszinten, SZÉCHENYI MOZI Csütörtökön 5, 7, 9 Nagyszabású, izgalmasan szép cirkuszregény HYEMESC B FÉRFIAK I Söhnker, P. Ilörbiger, Olden, Herlha Feiler Külön esemény: A bécsi spanyol lovasiskola.

Next

/
Oldalképek
Tartalom