Délmagyarország, 1940. február (16. évfolyam, 25-48. szám)

1940-02-01 / 25. szám

9 III 'Íj 1 ^IBBBIiapagiWgiaHBraBBMBBWBa téböl semmit sem hajlandó átadni, tehát Bel­grád és Ankara jótanácsait eleve elutasítja. — A belgrádi értekezlet tehát eleve kudarc­ra volna kárhoztatva? — Verdi a lap, majd tényt ént állapítja iueg, hogy lényegesen alább* hacyot nz előző napok nagy reménykedése, Ivryre jnhhnp kitűnik, hogy a román probléma Derlin, jauuár 31. A oémet sajtó Hitler beszé­dének hatása alatt áll, A lapok különösen azt eme­lik ki a beszéddel kapcsolatbau, hogy most már megkezdődik A háború uiásodik fejezete. Rórau, január "1. Az olasz lapok első oldalon hozzák Hitler beszédéi. Hangsúlyozzák, hogy Né­metország minden erejével fölkészült a küzde­lem második szakaszára. Valamennyi lap kfiliin kiemeli a beszédnek azt a részét, amely n német­London, január 31. Chamberlain tniulsz­terelnök a Westen szállóban mondott beszédében vázolta a brit hajóhad erejét és kijelentette, hogy ez a hajóhad biztosítja a birodalom tengeri közle­kedési útjait. Bejejentetto továbbá a miniszterel­nök, hogy a háború kitörése óta az égyngyártáa — tekintet nélkül az ásyu méreteire — legalább fa London, január 31. Igen élénk tevékenysé­get fejtett ki szerdán a finn légihaderő: bom­bázta Kfonstadt kikötőjét és egy frontmögötli vasútállomást. 'A bombák több hajót megsét­tettek a kikötőben és megrongálódott sok 7;i­kötőépiilrf. 'K finn katonai szakértőié Hcüslcsc szerint Helsinki, jauuár 31. "A finn hadijelentés a kö­vetkezőket mondja: A karéliai földszorosban * Taipale-folyóüál visszavetettünk több támadást. Az ellenség 60 ha­lottat vesztett. A Ladoga-tótól északra az ellenség több helyen újból megtámadta a finn állásokat, • melyeket azonban visszavetettünk. Itt kilenc orosz harcikorsit semmisítettünk meg. Az ellenségen léefhaderS nz arcvonal megtá­madására szorítkozott. Az ország bcl&ejébrn csak elszigetelt repülések voltak. A finn légihaderö több (A Délmagyarország munkatársától) Szeü­dáu est© 21 órai kezdettel tartotta a Szegedi Kereskedők Szövetsége nagytanácsi ülését Varga Mihály elnökletével. Plcskó András dr. titkár ismerteti© a szövetségnek azokat az el­gondolásalt, amelyqk koutOrjait alkothatják nz árszabályozásnak. 'A terv szerint három csoportba osztanák a kereskedőket: 1. feláras, 2. könyvekkel rendelkező,. 9. könyvekkel nem rendelkező kereskedők VNopoftjdra, Kertész Béla dr. hozzászólásában azt tette szó­vá, hogy n Szövetségnek bizonyos) útmutatá­sokat. és kívánalmakat kell a hármas hategó­rirálás:-nl kapcsolatban a kamara elé terjeszteni. M'aimer Ferenc felszólalásában kifejtette, hogy a feláras kereskedőket, nem lehet kőt ön Cso­portnak tenni. Korda .Tenő szintén nem fo­gadta cl nz első csoport megjelölését, mert szerinte közömbös, hogy a kereskedő fcldrfal dolgozik-e, vagy sem. Az utánpótlási ár elfo­gadása a leglényegesebb kérdés kereskedői szempontból. Ezután a szabottár kérdését tette s/.óva és kérte, hogy u nagytanács: ülés beha­tóan foglalkozzék ezzel a problémával, mert PtM'M AGTARORS'/a J MMMMMMUMMU MUJIMIMU HMM olyan tüskés kérdés, amelyhez, ha valaki hozzá­nyúl, fülvérzi * kezét. De talán jobb is, há » Balkán közvéleménye tiszta képet alkot magá­nak a helyzetről és világosan Játja, hogy mi­lyen nehéz dolog a magyarokat és a ba1 yőró­kát kibékíteni egymással. olasz barátság változatlan fönntartását hangst? lyozza. Bukarest, január 31. A román lapot vezetöhe­lyeu közlik Hitler beszédét, de tartózkodnak a megjegyzésektől. London, január 31. Angol politikai körök ab­ban látják a Hitler-beszéd legfontosabb megállapí­tását, hogy a német kormány véleménye szerint megkezdődött a háború második szakasza. megkétszereződött, néhány esetben azonban a nyolcszorosát is eléri a háború előtti ágyuelóál­litasnak. A gránátok előállítása a világháború el­ső öt hónapját alapul véve, tízszeresére cmelkc. detf. A szeptember óta adott hadiunyagmegrende­lések elérik a 300 millió fontot. az orosz repülők a konfliktus óta 650 légitá­madást intéztek Finnország ellen és ennek so­rán 21.000 bombát dobtak le, A támadásoknak 207 polgári áldozata vau. Az orosz repülők 21 esetben templomokat és kórházakat bombáz­tak. . sikeres földerítő és bombázó repülést hajtolt vég­re. A fiún légelhárító ütegek cs IÍDU vadászrepü­lőgépek lelőttek 5 orosz repülőt. • !!• VT™' I {fS* és olesó is a Datmol hashajtó. Beváltja, amit Igér. Ninc* v«le kényelmetlenseg. bajlódaa. teafózés. kaserijizü anyagok nystése, Kitűnő izű hashajtó a rTT'IVTXAll Hit 14 UUirtrt U twiilsí gi4«ii»rtiitn« híjttnli VJ-a****"*"** Csak nálunk és Olaszországban ismert fogalom az alktí. Lévai. Uejirik szerint a hármas csopor­tosítás olyan labirintus, amelyben eltéved a kereskedő. A német úrrögzitcsi rendszet a legjobb. Szakmaukéut, ár szeriut és minőség szerint kategorizálja az árkormánybiztoáság a haszonkulcsot, Rudolf Eruö fölhívta a figyel­met más országok árszabályozási rendszeré­Ttok megvizsgálására. Két rendszerre mutatott rá'? a nemet és olasz árszabályozásra. A ma­gyal* árszabályozást, a 'cikkek standardizdtásá­ban látná megoldottnak, Wagner, Fercue szakmánként egyes pfo­nonszirozott, cikkek kivételezését indítványozta: az árszabályozás ismertetett rendelkezései, alól­Vitéz Kakllsz'i l.stváu bizonyos támaszpontot és biztosítékot kíváut. az árakra vonatkozólag atekintetben, bogy n kereskedő ne legyen ki­téve annak a lehetőségnek, bogy a bírók, né­zete esetleg különbözzék a baszöo megítélésé-' ben. vagyis a kérdés az: milyen egyéni nézet szerint látja egyik, vagy másik bíró* a rezsit. Tleitzer Mi!;]cs a umi bizonytel.iusúg mielőbbi* meosztluMúíéf tart ia leirfonto.sahb föladatunk­Csütörtök, 1340. február 1 BPgPBPIMPgpPja^pPPpi '.NTOCT ,-OVWV-iSTVWBW Varga Mihály elnök ezután összegezte a fölszólalások végső eredményét: a szövetség álláspontja az, hogy az árkormánybiztosság a könyvet nem vezető kereskedők tekintetében szakmdnkint állapítson meg egy általános bruttó haszonkulcsot, a könyvel vezetők szem­pontjából pedig dHHsa föl ugyanezt a helyze­tet azzal a különbséggel, hogy ezek a kereske­dők bebizonyíthassák könyveiknek adatai alap* ián, hogy nekik ez a haszonkulcs kevés és vé­gül bizonyos 'cikkeket vegyen ki az a'rszabá< lyozdsl rendelkezés hatálya alól. Kertész Béla dr. .felszólalása plán a nagy* tayácsi ülés elhatározta, hogy a Kereskedők Szövetsége az érdekképviseletekkel, karöltve el. jár a Kamaránál abban a kérdésben, hogy a Kamara az adófüllcbbczési ügyekben olyan szakembereket küldjön ki, akiknek véleménye* zését elfogadja a pénzügyigazgatóság. Kije­lölte ezután a nagytanács azokat a szövetségi tagokat, akik a szövetség képviseletében meg­jelennek a Kamara jubileumi ünnepségei. Ezzel az ülés végetért. A 16 öra, harara, arany, c*0si, brlütóns a íegjotb íölteliefekíelés! Vásárolja bizalommal 1ÖIH Má» érás ékszerésznél! Kapható kényelmes részletre is előleg nél­kül készpénz"árbau »A. B. C.« és Nemzeti Takarékosság könyvre. Keresek megvételre tört aranyat, ezüstöt, régi pénzt, brilliáns ékszert, zálogjegyet legmagasabb napi úr­ban. Óra-, ékszerjavitások, alakítások, jót­állással olcsón, gyorsan, pontosan. Számta­lan elismerő levél. illési tartóit m igazolővátaszfmánij (A Délmagyarország munkatársától) Aa igazoló választmány Pálfy József dr. polgár­ul ester elnöklésévol szerdán ülést tartott. Az Ulcseu fölülvizsgálták azoknak a törvényható­sági bizottságoknak a választó- és választható­jogi helyzetét, akiket a törvényhatóságok man­dátumának egyéves meghosszabbítása alól a rendelet kivett Az igazolőválaszfmáuy megál­lapította, hogy az 1929- évi XXX. tc. alarjárt választott törvényhatósági bizottsági tag csü­páu négy van, akiuek mandátuma 1909 decem­ber 31-én letelt és azt a zsidótörvény alapján a közbeiktatott belügyminiszteri rendelet nem hosszabbította meg. Január első napjaibpu « hivatalos lap ezekhez a törvényhatósági bi­zottsági tagokhoz fölhívást közölt, hogy a ma­guk szülei, illetve nagyszülei okmáuyaival iga­zolják választó-, illetve választhatójogosult­ságukat. Az igazolóválasztmány szerdai üléso megállapította, hogy a négy közül egy man­dátum, illetve egy póttagság automatikusan 1 megszűnt, mert az illető nem nyújtott be nem­mi felo okiratot. Egy igazolóokiratot elkésve nyújtott bo az egyik rendes tag, míg a másik kellő közül az egyik háborús kitüntetés miatt a kivételezettek közé tartozik s a másik sza­bályszerűen igazolta yálaszthaló-, illetve vá­lasztójogosultsúgáL 13 vsnatof szüntetnek be Olaszországban a szénnel való takarékosság miatt llóma, jauuár 31. Olaszországban a szénnel való takarékoskodás céljából február 12-től 139 vonatot szüntetnek vieg. Egyes vonatokat sín­autókkal próbálnak pótolni. — Áldott állapotban levő nők, ifjú nuyák és többgyermekest asszonyok a miodig kellemes ha­tású természetes Foveuc .Tór-oL keserüvizoek utár egész mérsékelt adagokban való használata ultal is igen kounyij es híg ürulést, úgyszintén rendes gyomor- és bélmfiködést érhetőek el. Kér­dezze men orvosit I tiHler beszédének vissifiongia óriási méreti! angol fegyverkezés \ finn repülők isméi üomüázfák Kronstadfol Visszaveri orosz támadások a TaipalenáS és a ladoüa lónál \ Szegedi Kereskedők Szövetségnek árszabályozási tervezete a szöveíseg nagyfandcsi mesén

Next

/
Oldalképek
Tartalom