Délmagyarország, 1939. május (15. évfolyam, 99-122. szám)

1939-05-06 / 103. szám

DÉLMAGY ARORSYAü aBaatwsawiíTíiM ssmusíRz.rziMu Szombat, 1939. május 6. Hefeh óta farfó súlyos HUzdelem után péníehen timM meghall Tölh Tihamér veszprémi püspök Bűdapest, május 5. Tóth Tihamér dr. vesz­prémi megyéspüspök állapota az újabb ope­ráció ntán változatlanul súlyos volt. Ebéd után Sercdi Jusztinián bíboroshereogprímás láto­gatta meg püspökét, többször érdeklődött a püspök állapota iránt kabinetirodája útján a kormányzó. Igen melegen érdeklődött Tóth Ti­hamér állapota felöl Angello Rótta pápai nun­cius is és közölte, hogy telefonkérésére XII. Pius pápa áldást küld a nagybeteg püs­pöknek. A nagybeteg püspök néha igen nagy fáj­dalmakról panaszkodott. Délelőtt újabb vizs­gálatnak vetették alá. Orvosai következő je­lentést adták ki állapotáról: — A főpásztor állapota változatlanul sti­tytis, de felépüléséhez még van remény. A püspök ellenállóerejc pénteken a délutáni órákban már kezdte felmondani a szolgálatot. Este 10 órakor a nagybeteg agya megbénult, felmondta a szervezet feletti uralmát, szivvc­mar | rése 160-ra emelkedett. Éjjel 11 órakor ' nem adott életjelt, mire eiöhivták a műtétet végző Geőcze főorvost, aki isuiét tüzetesen megvizsgálta és közölte a családdal, valamint a szobában levő papi személyekkel, hogy a püspök befejezte földi életét és visszaadta ne­mes lelkét Teremtőjének. Az elhunyt püspököt vasárnap este ravata­lozzák fel az egyetemi templomban, lelkipász­tori működésének és annyi szónoklatának színhelyén. Itt mulatják be íelkiüdvéért hétfőn az engesztelő szentmiseáldozatot. A kerepesiuti temetőben fogják véglegesen nyugalomra he­lyezni. Tóth Tihamér 1889 január 14-én született Szol­nokon régi nemesi családból. Papi működését He­vesen kezdte. 1913-ban az egri teologia tanára lett. A háború alatt két évig teljesített katonai szol­gálatot mint tábori lelkész. 1925-ben a budapesti egvetemen a hitszónoklati tanszék tanára lett. 1938-ban olbiai címzetes püspökké nevezték ki és utódlási joggal Rott Nándor veszprémf püspök koadjutora lett. Rott Nándor halála után március 3-án teljes joghatósággal veszprémi püspök" letf. Két hónapra iiéliék lopáséri a »s%erencse fiái« 25 pengős sxámoxógépei lopott a 64.000 pengő egykori tulajdonosa (14 Délmagyarország munkatársától.) Pár esztendővel ezelőtt egyik napról a másikra az érdeklődés középpontjába került Szegeden egy ember, akit váratlan szerencse ért: 61.000 pen­gőt nyert sorsjegyen. Farkas György nyom­dászsegéd volt a szerenesés nyerő, aki a ha­tnlmas összeg birtokában nyomban Otthagyta a nyomdúszmesterséget és nagyúri életet kez­dett élni. Hctcdhéto'rszdgfa szóló mulatozásokat rendezett, valósággal szórta a pénzt. Igy aztán bármilyen nagy volt is a nyeremény összege, a 61.000 pengő másfélév alatt sem­mivé lett; Farkasnak egy fillérje sem maradt A bőséges élethez szokott ember nem tu­dott visszatérni a régi szűkös keretei közé, mesterségét nem folytatta és megindult lefe­lé a lejtőn... Amikor nem völt mit ennie, a rókusi tóban fogott halakkal táplálta magát, emiatt tiltott halászat címén megbüntették. Később lopás és sikkasztás miatt került bíró­Takarékosság a háztartásban. Május 6-án szombaton -—• — Május 7-én vasárnapból — az Ipaviestiile na§ mm délelőtt 12 órakor és délután 6 órakor gyakorlati bemu­tató lesz a háztartási gázkészülékek — tűzhely, vízmelegítő, vasaló, hűtőszekrény — takarékos használatáról. az orvosa a palánfaágíjdk féreg es gombabefegsegelnek. ság elé? többízben el is ítélték. Pénteken délelőtt ismét bíróság elé EeriilE „ a szerencse fia", ahogy általánosan nevezték annakidején. A törvényszék egyesbírája vonta; felelősségre lopás bűntette miatt. A vád sze­rint ellopott egy nyomdai számozógépet id, Burkus András nyomdatulajdonostól, akinél alkalmazásban állott. A 25 pengő értékű gé-. pet pár pengőért eladta és a pénzt elköltötte. A főtárgyaláson Farkas azzal védekezett hogy Burkus tartozott neki munkadíjjal, en­nek fejében vitte magával a számozógépet. A törvényszék nem fogadta el Farkas György védekezését és tekintettel büntetett előéletére, kéthónapi fogházra ítélte. Az ítélet jogerős. O tt h o n-M o z gó, Sxöreg szombat vasárnap Rendes helyárak. 43 neitézapanah lenni Ktsérö műsor. A Délmagyarorszán előfizetőinek és csa­. ládtagjainak legyen­ként lOf kedvezmény Betiltották a Kispest erdélyi mérkőzéseit Bukarest, május 5. Kispest labdarugó csa­pata — amely kétszer is legyőzte a román vá­logatottat — szombat és vasárnapi Brassóban, illetőleg Kolozsvárott lekötött mérkőzéseit 8 román belügyminiszter betiltotta. A románt labdarugó szövetség Kispestnek szombat és va­sárnap Ploestiben ajánlott fel kárpótlásul méfi* kőzéseket, többek között a kolozsvári Vikto­riával. A Kispest vezetősége még nem döntött', hogy az ajánlatot elfógadja-e. 80 grammosnál nagyobb karkötőt, 40 gram­monál nagyobb láncokat nem készítenek aa aranyművesek. Budapestről jelentik: Az arany­müvesmesterek és iparosok elhatározták, hogy csak normális súlyban vesznek föl rendelést karkötőkre, tiszliláncokra és pecsétgyűrűkre. A havi fémjelzett áruk mennyiségének maxi­mum 25 százalékát használják föl 18 karátos árura, míg a többi 14 karátos áru lesz. Ezt az akciót az aranyművesek azért határozták el, hogy a szakmára hátrány ne származzék ab­ból, ha egyesek fölöslegesen minden ok nélkül •neiezebb árut készítenek. Az iparosnak abból semmi haszna sincs, mert a sulyárunál nerrt keres semmit az iparos, hanem a fazonárunál. Ezért az aranymüvesmesterek már eleve kor­látot szabtak a túlzásnak azzal, hogy legföl jebb 80 grammos karkötőt, 40 grammos tisztilánco­kat és 25 grammos pecsétgyűrűket készítenek'. Ezenkívül akciót kezdtek a mesterek' és az aranyművesek az amatőr szelencekészilók ellen és a jogosulatlan fémieleztetők ellen. Az ezüst­műves árrendezés ügyében i szükebbkőrü ér­tekezletet hivnak össze. A szinezüst kilograra­ja csökkent és 90—92 között kerül forgalomba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom