Délmagyarország, 1938. május (14. évfolyam, 96-120. szám)

1938-05-29 / 119. szám

12 DEL MAC. yAKOPS7AG Vasárnap. IQ38. május 29. Szobafestést mázolást Szabó István festömesterKá vln lér 2 8 ám Rclormá,us palota. Festéküzlet 2v5 ' — Hősök vasárnapja. Május utolsó vasárnapját minden esztendőben a Hősök emlékének szentelik. Idén-18 mély kegyelettel emlékezik a város közön­:é/e azokra, akik életüket áldó :t dk a haza oltá­/• i. Reggel a templomokban istentiszteleteket tar­iwiak, a lihValos ünnepségre délelőtt 11 órakor kerül sor ez alka'ómmal e'öször a Hősök Kapujá­nál. Itt fog lezajlani az a kegyeletes ünnepség, amelyen résztvesz a város hatósága, a helyőrség, a középis'.olai és egyetemi ifjú ág, a társadalmi egycsü'c'ek, a leventék, cserkészek, a: összes in­ti mények és alakul ii ok. — Kétezer iskolás-gyermek zarándoklata. A fi (ezer magyarruhás iskolás gyermek buda­1 sli Szent Jobb zarándoklatának rendező bi­7 i.tsúga közli, hogy mcgállapitották a junius 2 án induló két vonat menetrendjét. Az első v nat reggel 1 óra 17 perckor, a második 5 óra perckor indul Szeged-állomásról, Az első \ nattal mennek: az alsóvárosi községi iskola, a alsóvárosi zárdaiskola, a belvárosi fiu cs i .nyiskola, a rókusi iskola, a inóravárosi cs a ( ongrádi-sngáruti iskola tanulói. A többi a i isodik vonattal utazik. A zarándoklat egész­uigvi bizottsága tegnap tartolt ülésén meg­'apitolta a szükséges egészségügyi inlézkedé­kcl. Két orvos vezetése alatt kél egészségügyi I zoltság fog az uton működni, a gvermekekre minden tekintetben nagv gonddal ügyelnek. Ha szalad a szeme Vi««l Mariskához fusson volo! Moqr is víirhatin elkészítését. Mérey ueea 1. — Hal vacsora a I.loyd-Társulatban. 30-án, Ttélfőn este 8 órakor halvacsora lesz a Lloyd­Társulalban, amelyre a Szegedi Kereskedők Szövetsége meghivta Ha lkán vi Kálmán Hr.-I, az OMKIC igazgatóját. Balkánvi közölte, hogv a vacsorán résztvesz és ismertetni fogja a kereskedelem időszerű kérdéseit. Mem romlik el leánya hAztartAsCban •emmlMle eiulmlazer, ha FEKETÉNÉL veaz röeaérd egy jégszekrényt. MtuliuAIis jégTogyaszian Kedvező Uzotést föltételek. Unió künyveoskére' Aiiandó raktér Koaauth Lajoa korút 1». Nagysikerűnek ígérkezik a szegedi orszá­gos liázinyulkiállitas. Beszámoltunk arról, bogy a Szegedi Ipari Vásárral cgyidőben rendezik xneg az. idén másodszor az Országos Szegedi Házinyulvásárt. A „Fajnyulgazdaság'' rende­zi 4ében bemutalásra kerülő hatalmas tenyész­onyag megtekintése iránt nagy érdeklődés nyil­vánul meg. A legkülönfélébb fajnyulak, angóra gyapjúból készült ruhakülönlegességek, házi­nyulliusból készült szalámi, kolbász, prémny tt­juk szőrméjéből készült nemesprémutánzatok teszik változatossá a kiállítást. Több száz fő­nyi vidéki tenyésztő érkezik a pünkösdi ünne­pik alatt Szegedre, hogy megszemlél je Magyar­risztig legnagyobb és házinyultenyésztés terén egyedülálló kiállítást. A belga óriás és az an­góra nyulakon kivül fekete rőt, ezüst Havanna, Bécsi kék, orosz, japán kék rőt cs szibériai ezüst mókus prcmnyulak teszik szincssc a ki­állítási. melyet dr. Hunyadi-Vas Gergely or­szággyűlési képviselő nyit meg junius 4-én, reggel 9 órakor. Kávépörkftlág naponta rt'RKcl 7—9-ie Kocsisnál. — 3.— P-be kertit nz államsorsjáték egy egész Sorsjegye cs 1.50 P-bc egy fel. lluzás junius 3-án. — Kirontott gyomornál és az ezzel össze­függő bélzavarok, felfúvódás, émelygés, hom­lokfájás, láz, hányás, hasmenés vagy székszo­rulás eseteiben már egv pohár természetes „Ferenc Jószcf" keserűvíz is igen gyorsan, biztosan cs kellemesen tisztítja ki az emész­tés útjait. Kérdezze meg orvosát. Junius 1-én NYÍLIK MEG az VI ARANYHAL • ft borozó- és söröző Oroszlán ucca 6. sz. alatt 'városi zálogházzal szemben) Vllán&lrU Brefier sörök mlndtp frissen csapolva. Kfiiino fafborvU. Választé­kos t)ldeq bUlté. Szíves pártíogást kér Kiss Ferenené tulajdonos. - ANYAKÖNYVI 1IIREK. Az elmúlt héten született 15 fiu, í> leány. Elhaltak: özv. Farkas Jánosné 05, Tőrök Istvánné 23, özv. Donka Sán­dorné 59, özv. Törő Ferenené 80, özv. Rusztov­szky György né 77, Zscmberi Mária 44, Farkas Istvánné 52, özv. Veit Alajosnc 88, özv. Somogyi Józsefné 56, Szabó Ágnes 2, Benkő Mihály 1, özv. Hnjdu Márloiiné 88, Bartucz Jánosné 31, Nagy Józscr 58, Mulali Ilona 5, Ruttkai Gyula 58, Csányi István 21, Szűcs József 77. özfy. Tteré­nyi Emiiné 79, Fii lop Jakab 67, Csonka Im-e 77, Fürlön András 19, Meggyes Puliié 35, Nagy Jó­zsef 46, özv. Dáni Istvánné 46, Pap Irén, Joó Gyúlt 62. — Házasságot kötöttek; Czabóczky Jó­zsef— Ruska Margit. Zscmberi István—Frank Anna. Pásztor Albert Kalmár Gizella, dr. Kő­rössy György—Jung Ilona, Császár Géza—Tanács Julianna. Kiss Béla—Árva Terézia, Bálint Sán­dor—Pálmai MArii, Szabó Antal—Csányi Honn, László Jenő—Murka Mária. Kelemen László— fitos Irén. Tandari Imre Rálő Rozália. — FI AT. Az aulomobilista közönség az április­ban megindult taviszi idényben Fialnak mind a három típusát rokonszenvvel fogadja. Az „500"­as Topolino. az ,.1500"-as és a ,.1IOO"-as uj Ba­lilla nagy népszerűségnek örvendenek. Sírköveket legolcsóbban Fábiánnál,Kálvária u.46. —ooo— A VÁROSI PARTFCRPŐ értésiti a ntngánkn­bintu'a jdonosoknt. akik kabinjaikat a I'arffürdő területén óhajtják elhelyezni, hogy kabinhclyek május 30-tól, mindennap délután 3 órától 7 órá­ig a helyszínen, az irodában előjegyezhctők. A tavalyi liérlők helyeit junius 7-ig fenntartjuk, aki addig nem jelentkezik, helyét másnak adjuk. A kabinokat junius 7-tííl kezdve lehet fölállítani, de csakis a kabinhélybérlet előzetes megváltása után. Kabinhclybérletek már az előjegyzéskor is fizelhcl-k. Az árak a tavalyiak,vagyis egy 2x3 m. kabin idénvbérlele 10 1" ezenfelül 20 P. Üzemvezetőség. Szent-Györgyi professzor a Szegedi Sakk Kör elnöke. A Szegedi Sakk Kör tisztújító köz­gyűlésén a következő tisztikart választották meg: elnök dr. S z e n t-G y ö r g y i Albert egye­temi tanár, társelnökök: V i 11 á n y i Ármin, dr. Pálfv György, Neumann Gvula, dr. Su­lira Szilárd, alelnökök: dr. Csallány Dezső, Zwicil Ferenc, főtitkár VVeisz Imre, titkár Nagy Lajos, ügyész dr. Schcnk Aladár, pénz­táros dr. Tarnaí Károly, ellenőr Ocskay Lász­ló, háznagy Mészáros Béla. könyvtáros Ozsvár József, jegyző Radvánvi János, busz körtag választmányi tagságot nyert. A kör 30-án este fél 9 órai kezdettel választmányi ülést tart. írógépek KELLER irógép váliélat Kárász ucca 16. — Meghalt Aldobolvi Nagy Zoltán. Szomba­ton hajnalban hosszas szenvedés után meghalt A l d o b o l y i N a g y Zoltán nyűg. törvényszé­ki tanácselnök, aki éveken keresztül a szegedi törvényszék büntetőtanácsában működött. Szá­mos jogi szakmunkája jelent meg. egyidőben n szegedi napilapokban is dolgozott, tagja volt a Dugonics-Társaságnak, majd a Kálvinista Kör megalapítása körül tevékenykedett. Az utóbbi időben hosszabban betegeskedett és tel­jesen kikapcsolódott a közéletből. Halálát ki­terjedt rokonság gyászolja, fiaté Gvörgy buda­pesti ujságii'ó, László OTI-főellenőr cs Miklós a szegcdi Ntői felsőkereskedelmi iskola tanára, leánya Helga külföldi tanulmányait szakította meg, bogv édes alvja temetésére, amelv vasár­nap délután lesz a belvárosi temető halottas házából, hazatérjen. A gyászbeszédet dr. Er­dős Károly debreceni egyetemi tanár mondja. — Lettujabb fürdőruhák óriási választékban beérkeztek Lampel és Hegyihez. Tisza L. körut. S Gumiharisnya BBRtilH fájós, dagadt és vlszeres 'óbakra, •‍ készen és mérték után HÖFIE, K'auzéMér 3. sz. — Gyógyhaskdlők, sérvuőiők, suspenzorok raktára. — Kellemes meglepetés éri, ha rendszeresen használja a hires nagyenyedi Kovács krémet. El­tünteti az ircbür szépséghibáit, csodálni fogja ön is bámulatos hatását. Az arc megszépül, fel­tűnően tiszta, üde les/! Éjjeli használatra kék csomagolás (zsiros), nappali használatra sárga csomagolás (száraz). Figyeljen a védjegyre! Már 17 pengőül kaphat egy vitéz |f őlloM-gyerttöbkocsi üzemben, líálvária-ucca Ildiid/ 4). Telefon 15—38. 16 munkáért teljes garancia. — Állandó raktár seort- és gyermekkocsikban, vasbutorpkban. — Az Alsótiszaparton állomásozó „Erzsébet"­fürdőben cs csónakkikötőben már élénk fürdőélet van. A viz hőmérséklete lehetővé teszi a tiszai fürdést, sokan keresik fel Takács István előzé­keny kiszolgálásáról ismert fürdőházát, Képzett személyzet foglalkozik a gondozásba adott csóna­kok karbantartásával, csónakot bérelni is lehet — Nem kell angol szövet. Alihoz, bogy kifogás­talan legyen a ruha, ma már nent kell angol szö­vetet vásárolni. A Trunkhalin Posztógyár gyárt­mányai felveszik a versenyt a világhírű angol szövetekkel, hiszen szintén szingyapjnból készül­nek. Kérje a mintakollekció bérmentes beküldé­sét. Üzlet: Prohászka Oltokár-u. 8 és Teréz-kör­ut 8. gyermekkocsi! Pünkösdre olcsó áraiánlatunk! Férfi öltönyök P 21.-től Tropieal ruhák P 18.-tól Trópus öltöny több színben P 29.­legnagyobb választék az összes ruházati cikkekben B!au Ignáfz Női crepe de schsn esökcpeiwek P 17.-től Kelemen-u.5,

Next

/
Oldalképek
Tartalom