Délmagyarország, 1938. május (14. évfolyam, 96-120. szám)

1938-05-29 / 119. szám

Vasárnap, T938. május 29. DÉLMAGYARORSZÁG 13 Glaflfelder Gyula megyéspüspök: a Légoltalmi Liga első alapító tagja örömmel állapítjuk meg, hogy nem maradt meddő az a harc, amelyet a Légoltalmi Liga a nemzet önvédelme érdekében megindított. Szerte az országban mindenfelé egymásután alakulnak a ligakerületek, azoknak kebelében a helyicsoportok és általában mindenütt kezd úrrá lenni az érdeklődés, a részvétlenségen az áldozatkészség. Légoltalmi Liga jelentősége túlnőtt a hétköznapok szürke érdeklődési kö­rén, alig hangzott el Szegeden a hivő szó, ami­re dr. G l a l t f e l d e r Gyula megyéspüspök nagy áldozatkészséggel sietett a Légoltalmi Li­ga támogatására. Készséggel vállalta a ligake­rülct tiszteletbeli elnöki tisztségét és egyidejű­leg a szcgprli csoport alapító tagságát és az alapító tagok névsorát ezzel megnyitotta. A lelki pász'or, a béke apostola tudja jól, hogy a Légoltalmi Liga nem hálx>rut. hanem a bé­két szolgálja és nagv hivatásérzettel helyezte rl a város önvédelmének és jövendőjének első alapkövét, hogy arra épülhessen fel az a szer­vezet, amelv a ragyar jöendőt védelmezi és amelvet mindenkinek kötelessége szolgálni. A Légoltalmi Liga szegedi kerületi elnöksége és szegedi csoportja junius 5-én, Pünkösd vasárnapján délután 4 órakor a városháza köz­gvülési termében tartja alakuló közsvülését. A közgyűlésen megjelenik József főherceg, a Légoltalmi Liga országos elnöke is. A köz­gyűlés programját a Szegedi Dalárda és Ora­tórium Egyesület Hiszekegye nvitia meg. Pin­tér Ferenc nv. tábornok, a szegedi kerület el­nöke ismerteti a mozgalom célját és felkéri dr. Pálfv József polgármestert az alakuló közgyűlésen való cinöklésre. Pálfv polgármes­ter megnyitó beszéde után József főherceg mond beszédet. Orosz Béla nv. alezredes, a szegedi csoport ügvvczető alelnöke a liga alap­szabályait ismerteti, maid következik a tiszti­kar megválasztása. Ezután Pintér Ferenc székfoglaló beszéde következik", végül a dalár­da Himnusz éneke fe jezi be a közgvülést. —oo»— — A SZEGEDI PIAC ARAI. A szombati heti­piacra felhajtottak 48 borj'ut, 48 hizott sertést, 437 sovány sertést, 40 juhot, 119 bárányt. Az árak a Következőképen alakultak. Jószág. Bcrju 70—85, hizott sertés 76—93, juh 50—54, bárány 55—60 fil­lér, éves sovány sertés darabja 55—60, féléves darabja 25—30, választási malac párja 20—30 pengő. Húsok. Marhahús I. rendű kilója 1.60— 1.70, II. r. 1.40-1.60, III. r. 120-1.50, borjúcomb 220—2.60, eleje 1.60-2.40, pörköltnek 1 40—1 60, •ertéskaraj 180—2, comb 1.60—1.80, oldalas 1.40— 1-50, zsirszalonna 1.50—1.60, háj 1.60—1.70, zsír 1.60—1.70 pengő. Baromfi. Csirke tavaszt párja 0 80—3.00, kilója 1.20—1.60, tyúk párja 2.80-5.20, kilója 95—1.05, sovány kacsa párja 1.20—4.00, bi­zott kilója 90—1.10, sovány lud párja 6—8, hizott ki­lója 90—1.10, pecsenyeliba kilója 1.10—1.30, tojás kilója 1—1 30. Gyümölcs. Alma nemes fajta kiló­ja1.40—2.40. közönséges 80—1.20, cseresznye 1.10— 1.20, dió 80—1.20 citrom darabja 8—14, narancs 1.20—1.50, földieper 1.20—2.50. Zöldség Borsó hü­velyes 40—70. burgonya nvári rózsa 12—16, őszi rózsa 11—13, Ella 10—12, Gülbaba 13-15, oltott rózsa 13—15, takarmánynak való burgonya 7—9, ílI burgonya 40—70, vöröshagyma ó kilóji 60—70, uj csomója 3—12, fokhagynia ó 8—11. uj cs. 3—7, pe'rczselyem silója 60— .100. petrezselyem uj cso­mója 2—12. sárgarépa ó 30—50, uj sárgarépa 4—12 fillér csomója, zeller darabja 8—24 fillér, kelká­poszta kilója 20—30, saláta 10 fej 15—60, karfiol darabja 10—60, nyári karaláb csomója 6—14, pro­kedli csomója 2—4. ugorka nagv 50—70. torma ki­iója 40—60, spenót 10—10, sóska 5—15. hónapos retek csomója 2—4, nvári retek csomóia 1—10. spárga kilója 45—70. füzéres paprika 1.-10—3.60 P. Gabona. Buza mázsája 22—22.80, rozs 1.50—1780. árpa 15.80—16, zab 15.80. tengeri 14.60 1180. Ta­karmány. Béli számi 4—550, lucerna uj 6—6.50, alomszalma 2—220 P. , V PöstyénfUrdő: LÍVIA" IMS Gyógyház Főorvos: Dr. Llchtanslaln Géza. Elsőrangú ház Tökélete? konfort. Lift. Méltányos pau sál kúrák, melyeknek össze­gében minden költség henno foglaltatik. Mérsékelt penzióárak. Kérjen prospektust: DIAETKURHEIM ,LIWI A" PIESTYAN CSR. katHUHMV Magyarországon átvonulóban május 31-én, kedden délelőtt idQZiKa stéír«"yi és bemutatja a legujabb típu­sokat. TEKINTSE MEG! Körzetképviselet: Szeged: Róna Miklós Alföldi ficphcr. Vállalata, feketesas-ucca 22. — Agyvérzésre hajlamos idősebb emberek­nél, akiknél igen fontos, hogv erőlködés nél­kül mindennap könnyű bélürülésük legyen, a természetes „Ferenc József" keserüviz — reg­gel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve — a lehető legjobb szolgálatot teszi. Kérdezze meg orvosát. iSíí, CIA N-szavafosság Lakásfertőllenitő Vállalat Szeged, Somosyl-ucoa 10. Irodája. Telelőn 31—77. — A gyomorbajok nagy rcsze a hiányos emész­tésre, ez pedig a beteg fogazatra vezethető visz­sza. Évtizedes tapasztalat szerint i fogak épsé­gét 'legjobb eredménnyel az Ovcna'l fogkrém biz­tosítja. Kis tubus 60, nagy tubus 90 fillér. LEGSZEBB aiándék az óra, ékszer Bélától! ORA-, ÉKSZERTAV9TAS KL AUZÁL- TER 2­— A Magas Tátra idei forgalma — az előjelek­ből ítélve — minden eddigit fclüLmul. Ennek az oka: a Magas Tátra nagyou olcsó, klímája ideá­lis, hiszen a Magas Tátra vendegei tudják leg­jobban, bogy Istennek e páratlanul szcp paradi­csomában legkevesebb a csapadék és itt nem is­merik soha a kánikulát. Emellett: abszolút nyu­galom, minden politikai vihartól távolcsö heiy a Mugas Tátra, a béke nyugalma köszönti itt a ven­deget, akit - jöjjön bárhonnan is — mindenki megbecsül és szeret. — Az ablán király levele Guál Pislának". Egy szegedi kisdiák, Gaál István, a belvá­rosi elemi iskola második oaziá'yának nö­vendéke, üdvözlő levelet irt Zoyu király­nak abból a: alkalombál, hogy Albánia fiatal ualkodója örök hűséget esküdött Apponyi Geraldine grófnővel. A kisdiák üdvözlő leve-, lére most érkezett meg a hivatalos köszönet Tirana városából »Monsicur Gaál István ta­nulói elmére. A francianyelvil levélben Zef Sereggi tábornok, Zoyu király első hadsegéd­je a király megbízásából köszönetet mond Gaál Pistának az általa kifejezett szerencse­kivánatokért. Gaál Pista most büszkén mu­togatja a koronás levelet, amelynek bélyegjén Zogu király arcképe látható, a címer pedig a kecskefejes albán korona. — Hites könyvrevizori képesítés. Lichtenstrin P.ezsö a korlátolt felelősségű társaságról szóló 930:V. törvénycikknek megfelelően a hites könyv­vizsgálói teendők önálló ellátására képesítést, il­letve hites könyvvizsgálói oklevelet nyert. — Az alma moly rajzása megkezdődött. A sze­gedi növényegészsegügyi körzet a szükséges véde­kező munkálatok megindítása végett közli, bogy megfigyelései szerint az almamoly rajzása meg­kezdődött. Betegség utáni üdülésre és nya­ralásra legideálisabb Dr.Baál svábhegyi gyermek-szanatóriuma Budapest, T., Mátvás király ut 23. Telefon: 115—111.

Next

/
Oldalképek
Tartalom