Délmagyarország, 1938. február (14. évfolyam, 24-46. szám)

1938-02-01 / 24. szám

a Kedd, 1938. február í. Polliiba! napilap XIV. évfolyam 24. sz. II törvényhatósági városok és a választójog Á szombati közgyűlés ünnepélyesen egyhangú határozattal fogadta el a sze­gedi Polgári Szabadságpárt részéről előter­jesztett azt az indítványt, hogy a város köz­gyűlése felirattal kérje a kormánytól és a törvényhozástól a választójogi törvényjavas­lat szegedi sérelmeinek megszünte­tését. A parlamentálizmusnak, a demokrá­ciának, a népképviselet elvének sok, súlyos sérelmét vérzi fel az ismertté vált javaslat. A Polgári Szabadságpárt közgyűlési képvise­lete azonban ebben az esetben többre be­csülte az egyhangú közgyűlési határozat ün­nepélyességének súlyút és jelentőségét, mint a — leszavazott elvi deklaráció kötelesség­teljesitését. Ez volt az oka annak, hogy a köz­gyűlés elé terjesztett indítványuk csak azo­kat a sérelmeket tette szóvá, melyek kizá­rólag szegedi sérelmek. Ez az indítvány azonban nem jelenti azt, hogy a törvényja­vaslatnak csak szegedi sérelmei vannak. S még a szegedi sérelmek felsorolása sem teljes. Talán azt mondhatnánk, hogy Sze­gednek vonnak közvetlen és köz­vetett sérelmei. Közvetlen sérelmek azok, amelyek csak Szegedet fenyege­tik. Ilyen a haszonbérlők választójoga, amit a törvényjavaslat el akar venni s ilyen a három mandátum, amelyik a város lakosságának számát tekintve, a legkedvezőtle­nebb arányt állapítja meg Szeged számúra a képviseltek és a képviselők között. Csak Sze­geden esnék minden mandátumra 45 000 lakos, mindenütt másutt 28—30—32.000 lakosra már egy teljes mandátum jut s van törvényhatóság, melyben minden 18.000 lakosra már egy képviselő esik. Ezek köz­vetlen sérelmei a városnak s éppen ezért elégtétellel állooitjuk meg, hogy ezen a té­ren nem volt vita a pártok közölt s a Pol­gári Szabadságpárt indítványát mindegyik párt elfogadta. Van azonban közvetlen sérelem is, amelyik sérelme valamennyi törvény* hatósági városnak. Mert amíg a me­gyék választói és a megyei varosok szavazói két menetben gyakorolhatják választói íogukat, addig a törvényhatósági városokban élők csak e <? v választásban vehetnek részt. Ami azt jelenti, hogy az országban csak a törvényhatósági városokban lesz szinguláris a választói jo<x, de mindenütt másutt legalább ket szavazat f^qja mccrilletni a választékát. A kormányjavaslat szerint tehát minél na­gyobb a választók tudósa, mű­veltsége, gazdasági ereje, önál­lósága és függetlensége, annál kevesebb j o s- illeti mesr őket a tör­vényhozás testületének összeállításában. S minél fimgőbb helvzetben vannak, minél kö­zelebb állnak a .csak írni-olvasni tudás primi­tívségéhez, minél kevesebb önálló­sággal rendelkeznek, annál több alkotmányos jogot gyakorolhat­na k. Ez a tÖrvénviavnsb't oly módon nem a tudásnak, a műveltségnek, a kulturális szín­vonalnak pluralitását biztosítja, hanem ép­pen ellenkező tendenciákat szolgál. S amíg egyfelől bizonyos müvebsécrbeli garanciákat 1 óvetel meg azoktól, akiknek választójogot akar adni, addig másfelől kevesebb jogot ad azoknak, akik a műveltség, a tudós és önálló­ság magasabb szinvonalával rendelkeznek. így történt azután az, hogy a f a 1 v b k népe több joghoz jut, mint a váro­soké s amig például Tápén, Sövényházán és Szegváron a választók két menetben sza­vaznak s kevesebb lakosra jut egy mandátum, emellett a választójog megszerzésének felté­telei is enyhébbek, addig Szegeden, az egye­temi városban a választók csak egy menet­ben szavazhatnak, lényegesen több lakosra esik egy mandátum s a választói jog meg­szerzésének feltételei is szigorúbbak. A kul­túrának, a műveltségnek, a függetlenségnek és önállóságnak ezt a kontraszelek­cióját valósitja meg a törvényjavaslat. A szombati közgyűlésen felmerült az az aggodalom, hogy n városok politikai súlya szenvedne azáltal, ha választóinak a megyei lajstromra kellene szavazni- Érvnek az aggo­dalomnak jogosultságát egyáltalában nem tudjuk belátni már csak azért sem, mert a vá­rosok a maguk politikai súlyát a megyei laj­stromok összeállításánál cs érvényesíteni tudnók abban az esetben, ha a megyei lajstro­mokra kellene szavazni a városokban is. Van azonban olyan megoldás, melynek útjába ezek az aggodalmak nem állhatnak. Legyen közös lajstroma a törvényható­sági városoknak s a törvényhatósági városokban élők választhassanak előbb a sa­ját határaikon belül képviselőket s azután ve­hessenek részt méga abban a szava­zó s b a n, melyben lajstromosan közös képviselőket választhatnak a törvény­hatósági városok. Ha a kormány fenn abaijn tartani a választások kettős menetének rend­szerét, akkor adja meg a kettős választás jo­gát a városoknak is s ha a törvényhatósági városok szavazóit nem akarják a megyei laj­stromokra leszavaztatni, szavazhassanak má­sodszor a törvényhatósági városok közös lajstromára. Ennek az elgondolásnak bizonyára súlyt adna az. ha szegedi tervként kerülhet­ne a politikai élet nyilvánossága elé. A sze­gedi politikai pártok találják meg módját an­nak, hogy a városuk és a városok ér­dekeinek védelmében még a kormány fá­mára is elfogadható megoldási módot java­soljanak a törvényhatósági városokat fenye­gető jogfosztás kivédésére. Anglia és Franciaország a romániai kisebbségellenes intézkedések megszüntetését v^w követeli Hétfen végeiért a Népszövetség ölésszaka Dtlbos Genf, január 31. I Eden angol, Delbos francia és Micescu román külügyminisz­ter vasárnap elutazott Genfből. A három mi­niszter elutazása elölt ujabb megbeszélést tar­tott a Romániában élő kisebbségek ügyé­ben. A megállapodás szerint a különféle zsidósző­vetségek három kérvényét a Népszövetség fő­titkársága a tárgyalások alapjául elfogadta, a petíciók azonban egyelőre nem kerülnek a Népszövetség Tanácsa elé, mert a román kül­ügyminiszter a mult hét folyamán folytatott magánbeszélgetések során a Tanács tagjainak külön-külön megígérte, hogv kormánya egye­lőre ideiglenesen felfüggeszti a zsidók ellen folyamatba tett és tervbevett intézkedéseket. Az utolsó percben, amikor a petíciókat már nem lehetett a tanácsülés nanirendiére fűzni, Micescu bejelentette, hogy „élénk sajnálkozá­sára'1 Goga rendelkezésérc — ígéretét vissza kell vonnia. El lehet képzelni, milyen hatást váltott ki Genfben ez az eljárás. A főtitkár most életbelépteti a szokásos vetségi eljárást népszó­A bizottságban helyet kap Eden és Delbos is. Ennek a bizottságnak az lesz a feladata, hogy „figyelemmel kisérje a romániai esemé­nyeket". Anglia és Franciaország együttesen követeli a romániai intézkedések megszünteté­sét. t A Népszövetség tanácsának hétfőn délutáni nyilvános ülésén kizárólag az alexandrettei választás kérdésével foglalkoztak. Az elnök a tanács­ülést 7 óra tájban berekesztette, a legközelebbi tanácsülés időpontját közzé fogják tenni Ujabb romén támadás Magyarország ellen A Vasgárda lapja a róma—berlini tengelyről Bukarest, január 31. A Vasgárda lapja va­sárnap ujabb fékezetten támadást intézett a kisebbségek ellen. A párisi zsidó szervezeték — a „Gu van tul- szerint — azt tanácsolták a ro­mán zsidóknak, hogy egyetlen egy se kérel­mezze közülük az állampolgársági jogok reví­zióját. Ha ez igy megtörténne, akkor az ügy­ből nemzetközi jprobléma lenne, amelyet nem­zetközi fórumnak kellene rendeznie. A „Cu­vanluT szerint ha a román zsidóság követné ezt a tanácsot, a kormány az összes zsidók ál­lampolgárságát megsemmisitené éj valampny-.

Next

/
Oldalképek
Tartalom