Délmagyarország, 1938. február (14. évfolyam, 24-46. szám)

1938-02-01 / 24. szám

2 DÉLMAGYARORSZÁG Kedd, 1938. február T. Már csak ezen a héten vehet cipőt téiáron Zsurkónál, Kossuth Lajos sugárut 6. Kiárusítást egységáraink : |P7.901 |P8.901 [P9.901 |PI0.90| Hócipők I NŐI ostélyl és uccui cipók Férfi, és gyormokdpék I rtyiüket kiutasítaná az országból. A „Buna Vcstire" cimü Goga-párti román lap . .. éles támadást intézett Magyaron* szág ellen. Róma és Berlin — irta a lap —, azért állott Romániával szemben, mert Románia nyiltan ellenséges volt irányukban, természetes tehát, hogy felhasználták Romániával szemben Ma­gyarországot manőverezési sakkfigurának. Két­ségtelen, ha Rómának és Berlinnek válasz­tania kell Románia és Magvarország között —, Romániát választja, mert Románia kétszeresen Budapest, január 31. Horthy Miklós kor­mányzó a lengve] köztársasági elnök meghí­vására február t-én fiával, Horthy István­nal, kíséretével és Kánya Kálmán külügy­miniszterrel Lengyelországba utazik. A kor­mányzó utazásán résztvesz: dr. Uray István, a kabinetiroda főnöke, vitéz Keresztes­Fisrher Laios altábornagy a katonai iroda főnöke, vitéz Koós Miklós első szárnysegéd, Barcelona, január 31. Háromszor bombázták vasárnap Barcelonát a felkelők repülői. A tá­madások minden eddigit felülmúltak; pusztitáb­bak és vérengzőbbek voltak a megelőzőknél. Az első támadást délelőtt 9 őrakor hajtották végre a felkelők; öt porcig bombázták a várost és a környékét, majd eltávozlak. A második iámadás fel 12 órakor volt. Hat repülőgép kő­többet jelentene Magyarországnál katonai szem­pontból és négyszercsen többet gazdasági szem­S ontbiől. Végül közli a lap az egyik külföldi ataloni bukaresti képviselőjének Bukarestben tett nyilatkozatát, amely a következőképen hangzik. — Románia sohasem beszélt kategórikusan, mert ha minket választás elé állított volna, állítom, hogy lemondtunk volna minden Flört ­ről Magyarországgal. A román mérnökök szövetsége törölt tagjai sorából minden zsidó mérnököt. A cionista román zsidók bizottsága London­ba utazik, hogv az angol kormánytól Paleszti­nába való bevándorlás szabaddá tételét kérje. Brunswich György ezredes utimarsal, vi­téz Gerlóc^y Gábor alezredes, Németh Tibor őrnagv és S c h o 11 z Andor folyamőr­kapitány, szárnysegédek. Résztvesznek még gróf Csáky István a külügyminiszter kabi­netfőnöke, hé ro B ak á cs-B esssenve i György, a külügyminisztérium politikai osztá­lyának vezetője Zilahy Sebes Jenő, a kül­ügyminiszter titkára. zül három a város középpontját, három a kül­városokat vette célba. Jóllehet, a légelhárító ütegek nyomban akcióba léptek, a gépek sér­tetlenül eltávoztak a város felől. Ez a támadás körülbelül negyed óráig tartott. Később ujabb támadás érte a katalán fővárost. A bombázások után egész házsorok hevertek romokban, az uccákat ellepték a holttestek. Bomba érte a gyermekmenhelyet is. Itt 108 gyermek köziil csak 25 maradt életben. Londoni jelentés szerint a felkelők Barcelo­na bombázása során 400 bombát dobtak le a városra- 33 épület teljesen elpusztult. A ható­ságok becslése szerint a halottak száma meghaladja az ezret, mintegy kilencszázán súlyo­san megsebesültek. Salamancai jelentés szerint a spanvol felke­lő-hatóságok azt közölték, hogy Barcelona bombázása válasz volt a köztársaságiak leg­utóbbi salamancai támadására. Franco uj kormányi alakitolt San Scbastian, január 31. Franco tábornok rendeleti­leg feloszlatta a technikai ál­iambizottságot és elrendelte a kormányalakítást. Elnök: Franco, alelnök és külügymi­niszter De Jordano gróf tá­bornok, közoktatásügyi mi­I I . I oiszter Rodriguez, igazságügy­rranco miniszter Rodesno, hadügy­miniszter Orgas tábornok, tengerészeti minisz­ter Orvéra altengernagy, légügyi miniszter Kindelar tábornok, munkaügyi és szakszerve­zeti miniszter Gonzales Bueno, közlekedési mi­niszter Martinex Amido tábornok, belügyi, saj­tó cs propagandaügyi miniszter Ferrano Su­mer. 51 ágvu'övés ünnepelte a holland Irónörökösnő leány­gyermekének megszületéséi Amszterdam, január 31. A holland királyi ud­varnál a hetek óta nagy izgalommal várt csjládi esemény hétfőn rcggelro bekövetkezett. Reggel 9 óra 51 perckor Julianna holland trónörökösnS egészséges leánygyermeknek adott életet. A hir Hollandiában és a gyarmatokon nsgy örömet okozott; az uccákat lelkes tömegek lepték el, ötvenegy ágyúlövés és harangzugás jelezte a hercegnő megszületését. Pillanatok alatt zászló­erdő borította el a városokat és repülőgépekről százezrével szórták le a kiáltványokat, a mely < ken tudtára adták Hollandiának az örvendetes ese­ményt. Az uccákon régi öllözékbcn hírnökök szá­guldottak és kitörő örömmel hirdették: „Sokáig éljen a Nassau-Orániai uralkodóház!" A kormány intézkedett, hogy n trónörökösöd gyermekének megszületése alkalmából az egész nemzet méltóképen ünnepelje meg az örvendetes eseményt. Ilága polgármestere a városi tanáccsal egyetértésben örömteljes ünnepnappá nyilvánítot­ta az eseményt és az összes közhivatalokban fél­napi munkaszünetet rendelt el. Ugy a tengeri, mint a szárazföldi hadsereg is méltóképen ünnepeltet meg a királyi gyermek születését. A hollandi alkotmány értelméiben az újszülött hercegnő az OrAnia-Nassau és Lippe-Bie&terteld hercegnője nevet viseli és Julianna után rászáll a holland korona öröklési joga. A hercegnő születéséhez elsőnek az angol ki­rályi pár gratulált, legjobb kívánságait fejezte kt a trónörökösnőnek és férjének. A trónörökősnd megszületését Angliában valamennyi lap különki­adásban közölte. Amszterdam, január 31. A sostdijki kastély-* ból származó közlés szerint Julianna trónörö­kösnő és az újszülött hercegnő állapota telje­sen kielégítő. Áz örvendetes esemény alkalmá­ból Vilma királynő a hadseregben és a hadi­tengerészetnél hozott fegyelmi Ítéleteket közke­gyelmi uton törölte. A* fdö . , A Meteorológiai Intézel jelent! este 10 órakor. I d ő j ó s I a l: Északnyugati szél, nyugat felől felhősödés, a nyugati megyékben esetleg kisebb eső, éjjel főleg a* Alföldön erősebb fagy, a nappali hőmérséklet alig változik. Világhírű »vá|ct márkás zseb- és karóráié, 15 köves Anker szerkezettel előleg nélkül 6 havi részletre. AHC és Nemxetl Takaré­kosság könyvre TÓTH ÓRdSHAC. Kárász­ucca 15. Nagy óra-, ékszerjaviíótr.ühely. lört arany, eztlsl, zálogjegybevállás. A kormányzó pénteken indul lengyelországi uljára Hétfőn rendkívüli ülést tartott az ipartestület elöljárósága Raíner Ferenc kamarai elnök üdvözlése — A mesterképző faniolyamok — A ruházati és a húsiparban ételbe lép a nyolcórás munkaidő (A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn este rendkívüli clőljárósági ülést tartott az ipartestület Rninér Ferenc elnöklésével. Az elnöki megnyitó, után napirend előtt Szögi Zoltán szólalt fel és az iparosság nevében me­leg szavakkal gratulált Rainer Ferencnek ka­marai elnökségéhez. Rainor Ferenc megköszönte az ünneplést, majd arról szólt, hogy fenntiárt az iparügyi miniszternél, aki szóvátette előtte, hogy ncin összefélhetetlen-e az ipartestületi és a kama­rai elnökség. Kijelentette a miniszternek, hogy y. ő győzelme az iparostársadalom egységét és üsszetartozottságát igazolja. Ezután dr. Gyuris István titkár ismertet­te a mesterképző tanfolyamokról szóló rende­lettervezetet. Közölte az ügyben hozott elnök­ségi határozatot. A tervezet szerint a tanfolvam i három hónapig tart és azon résztvehet minden olyan 18 évet betöltött iparossegéd, aki szak­máját tökéletesen elsajátította és abban leg­alább két—két és félévet dolgozott, a felvételi vizsgán megfelelt. Aki a tanfolyamon elbukik, nem ismételhet. Az elnökség javaslatát elfo­gadta nz elöljáróság. Dr. Gyuris titkár póttárgyként az ülés elé terjesztette azt a miniszteri rendeletet, amely az iparossegédek szabadságolásáról intézkedik. Eszerint az a segéd, aki legalább egv éve áll egy helyen alkalmazásban, egv év után 6 nap fizetéses szabadságra tarthat igényt. A szabad­ságidő 3 évenkint egy nappal növekszik. Ki­hágást követ el az a munkaadó, aki nem tesz eleget a rendeletnek. Közölte a titkár azt is, hogv a ruházati és a husinarbnn február 8-án életbelép a nyolcórás munkaidő. 1000 halotti® ts 900 sehesfiHjc van Darcclona bomhdzasanah Folytatódnak a gyilkos légitámadások — Franco uj kormányt alakított

Next

/
Oldalképek
Tartalom