Délmagyarország, 1937. október (13. évfolyam, 224-249. szám)

1937-10-10 / 231. szám

14 DÉLMAGYARORSZÁG Vasárnap, 1937. október 1(7. A makói kiállítás és egyéb interpellációk a közigazgatási bizottságban. Csanád vármegye köz­igazgatási bizottságának szombati üléseben az alispáni •jelentés kapcsán Ráth József, a Csanád­megyei Gazdasági Egyesület elnöke megemléke­zett a makói kiállításról, amelyet az egyesület rendezett s amelynek osztatlan sikerét csak az az utólag felbukkant azok a beállítások igyekez­nek lerontani, amelyek szerint a Gazdasági Egye­sület csak a nagybirtokosság érdekeit szolgálná. Erre leghatározottabb cáfolat maga a kiállitás volt, amely a kisgazdák érdekeit a leghalhalósab­ban szolgálta. A Csanádmegyei Gnzdasagi F.gvc­sület nem egyes csoportok, hanem az általános gazdaérdekeket szolgálta mindenkor Köszönetet mondott a vármegyei tisztikarnak és a hatóságok­nak a makói kiállitás támogatásáért. N a g e 1 Hen­rik a vidéken épült FAKSz-házak tulajdonosainak vármegvei megsegítését kérte a makói FAKSz­házak segélyezésének mintájára, mert nemcsak Makón, hanem a falvakban is összedöléssel fenye­getnek ezek a FAKSz-épületek. Ring Béia alis­pán kijelentette, hogy a vármegye csak azért lé­pett közbe a FAKSz-házak ügyének rendezése ér­dekében, mert a házépítésekre kölcsönt nyújtó FAKSz rideg üzleti alapon intézte e házak sor­sát s ott, ahol a házak ősszedöléséröl voil szó. ott sem akart segítséget nyújtani. A vármegye mirden igyekezetével segítségére kíván lenni a jövőben is a FAKSz háztulajdonosoknak Ugyan­csak Nngel Henrik tette szóvá a petróleum- és olajkartel legújabb árpolitikáját és üzleti politi­káiát, amely a gaz.daközónség számára elviselhe­tetlen árakat és nehézségeket jelent. Ring Béla alispán javaslatára a bizottság elhatározta, hogy a helyzetről részletes tájékozódást szerez a Vár­megyei Gazdasági Egyesület utján s annak alap­ján oliár a kereskedelemügyi és pénzügyi minisz­tériumban. Anyakönvvi hirek. Házasságra jelentkeztek: Lengyel Mihály Baranvi Erzsébettel. Fodor Ist­ván Vekjtv Vidával. Házasságot kötöttek: Ta­más Péter Pál Lehoczkv Máriával, Puskás György Varga Juliannával, Kovács Sándor Bencze Má­riával. Hős Antal Boronkai Máriával. Ingatlanforgalom Makón. Földincki Pál és ne­je megvették Szabó Mihály Fülemüle-ucca 15. szá­mú félházát 100 pengőért, özv. Joó Sándorné Szi­lágyi Sámuel 1100 négyszögöl rákosi járandóját 1.100 pengőért. Agárdi Jánosné Papp Sándor 109 négyszögöl gerizdesi földjét 770 pengőért, Bör­csök Antal és neje Kádár Józsefné és társai egy hold 080 négyszögöl igási járandóját 1 ezer pen­gőért. Szilágyi János és neje Bagaméri Sándorné 104 négyszögöl ókortyogói földjét 365 pengőért Rontó Dezső és neje Balázs Ferencné 157 négy­szögöl ingói földjét 150 pengőért, özv. Bakos Ist­vánné Cina Rozália egy hold 1587 négyszögöl csókást földjét 1925 pengőért. Farkas Péier Rá­kos Antal és társai 7 hold 779 négyszögöl Bogár­zói földjének kétötödrészét 3100 pengőért. Baga­méri Pál és neje Kádár Józsefné és társai 4 hold 1180 négyszögöl Szegedi-ntmenti járandóját 10 ezer 100 pengőért, Kocsis Imre és neje Schmidt Péter 850 négyszögöl tömpösi földjét ezer pengő­ért, Lakatos Pálné. megvette Tóth István és neje Hunfalvi-ücca 4. számú házát 2500 pengőért, Gyü­riisi András és neje dr. Horváth József Arany János-uccn 56. számú félházát 560 pengőért, Né­meth Mihályné megvette Balázs Pálné egy hold 71 négyszögöl igási ugarját 2100 pengőért. Koc­kás Ferenc és neje Széli József és neje egy hold 684 négyszögöl Kákási járandóját 3300 pengőért, Mágorl Antal Murvai Istvánné 3 hold 1190 négy­szögöl Bogárzói földjét 3750 pengőért. Oláh Mi­hály Kocsó Mária cgv hold 811 négyszögöl ko­páncspusztai földjét 3050 pengőért, Pnpp József és neje Adám István és neje Bálvánv-ucca 25. számú házát 2500 pengőért, Kocsó Mária özv. Kiss Józsefné Oroszlán-ucca 13. szánni házát 900 pengőért, Balázs Pál és neje Kiss János Buza­licca 13. számú házát 1850 pengőért. Borka József és neje özv. Rácz Józsefre 1000 négyszögöl dáli ugarját 1000 pengőéri. Szabó Imre és neje Sipos János 1500 négyszögöl Vitahalmi földjét 1750 pen­gőért. Csorba János ifj. Katona János egy hold 1839 ngvszögöl dáli ugar földjét '2950 pengőért, Kússz Sámuel és neje Szabó Pál két hold hat­rongyosi' földjét 2800 pengőért. Czene Imre és neie Hoits Sándor 154 négyszögöl ingói földiét 240 pengőért, Papp Sándor és nej*e Horváth Já­nosné és társa Nyul-ucca 18 számú házát 650 pen­gőért. Szabó Sándor és neje Sinos János és társa egy Hold 1081 négyszögöl igási járandóját 1975 pengőért. Seffer Mária Schmidt Péter 370 négy­szögöl tömpösi földjét 530 pengőért, özv. Boros Imréné Gera Péter és társa Gyöngy-ucca 7. szá­mú házának egynegyed részét 100 pengőért és végül Varga Péter megvette Moravszki Jánosnc két hold dáli ugarföldiét 1000 nencfíért. Évi részletfizetésre Gyermekkocsi, gr amoíonlemezek leg­olcsóbb forrósa. Javítóműhely. BádiÁ olcsóbb forrósa. Javítóműhely. * varrógép Dcru OCPárultál. há: izinnaz es művészet • Lantos Ica megvált a szegedi színháztól — filmszinésznő lesz. Lantos Ica, a szegedi szinl láz kitűnő fiatal szubrettprimadonnája tegnap barátságos utón megvált a szegedi szín­társulattól és Budapestre szerződött a film­hez. Lantos Ica hétfőn a társulattal már nem is érkezik meg Szegedre, a szolnoki szezon be­fejezése után egyenesen Pestre megy, ahol az egyik legközelebbi magvar filmben kapott szerepet. Helvét a többi, Szegedre sezrződtetett szubrett fogja betölteni: Mészáros Ági, Komlós Juci, Hám orv Lili és a többiek. Lantos Icáról még a nyáron próbafelvételt ké­szilellek az egyik filmgyárban, a felvétel sike­rűit, ugy, hogv most szerződést kapott és ez­zel — egyelőre — megvált a színpadtól. KÖTÖTTÁRUK LAMPEL ÉS HEGYINÉL Bartók Béla müveit nem engedi közvetíteni Németországba és Olaszországba. Budapestről jelentik: A rádió igazgatósága Bartók Béla, világhírű magvar zeneszerző kérésére kimond­ta. hogy Bartók müveit nem szerepelteti o]van műsoron, amelyet a német, vagy az olasz rádió is átvesz, illetve a kitűnő zeneszerző szerzemé­nveit nem ajánlja fel ennek a két országnak közvetítésre. Erre a határozatra Bartók levél­ben kérte a rádió igazgatóságát. Bartók Béla nem hallandó megmondani, mi késztette er­re az elhatározásra, csak azt hangsúlyozta, nem politikai okok vezették. Mosó JOMOTTr F 1 s c ö c r Kárásx u. 12. molymentes ,.Baby" oyap/ufonalak lerakató ,Ké2fmu n k a ház" Zenei est a Katolikus Házban. Október 18-án zenebarátokból alakult társaság Áfák József sze­gedi dalszerző szerzeményeiből ária- és dalestét rendez a Katolikus IIAzban. Az est keretében dr. Lugosi Döme átadja vitéz dr. Imecs György fő­ispánnak Aták József székely balladáját, amelyet Dinnyés Ferenc festőművész illusztrált. Próbália meq On is a kVxtsmert ló mtnöséaU kávémat (naponta friss C A h i ff ff O » Valéria nörkölés) o L II 11 I C I /<*r Irodalmi és zencdélután. A Tömörkény-Társa­ság Szemenvev—Taiszer tárlatán az iparcsarnok­ba n ma délután háromnegyed öt órakor rendezik a negyedik irodalmi és zencdélutánt. Dr. Neme­d v Gvula „Szeged, mint képzőművészeti központ" címmel tart előadást, a tanárképző főiskola férfi­négyese népdalfeldolgozásokat ad elő, Erdélyi Já­nos hegedül Zucker Hilda kisérete mellett, dr. Márkv Imre és Maron Ferenc verseikből olvasnak fel. Antos Kálmánné zongorázik, Erdős Árpád hírlapíró novelláját olvassa fel, végül Kapossv Gyula énekel. rendit ansnl uri divat és egyenruitó­szabóság Porfveillié', Szeged, Fekefesas ucea 15. sz. Telefon Cserkész és katona cikkek raktára. 14—23 Harmónia hangversenyek Harmónia mesterbérlet — 10 világsztár: Budapesti Hangversenyzenekar, vezényel Kleiber, Szigeti. Dohnányi, Francescatti, Piatigorsky, Lé. ner-kvartett, Cherkasskv, Eisenberg, Svcd, Ti­navre. Harmónia I. mesterbérlet Szombafon este 8-kor a Tiszában Léner-quarleltt a kamarazene legnagyobb megszólaltatói. Jegy 2 pengőtől Harmóniánál és Déiniagyaror* szág jegyirodában. Ugyanott bérlet meg válté ható. —oOo— A színházi froda hlrel A szezonnyitó heti műsor a következő: 13-án, szerdán este: Cigánybáró. Díszelőadás.' Premierbéri el 1. Csütörtök délután:.Marika hadnagya. Filléres helyárak. Csütörtök' este: Cigánybáró. Páratlan bérlet 1.1 Péntek este: Romantikus asszony. Operettuj-i donság. Premierbérlet 2. Szombat délután: Három a kislány. Ifjuságfj előadás. Filléres helyárak. Szombat este: Romantikus asszony. Páratlaül bérlet 2. Vasárnap délután: Romantikus asszony. Dél-1 utáni bérlet. Vasárnap este: Romantikus asszony. Bérletszü-3 net. Hétfőn este: Romantikus asszony. BérletszÜV net. ' Kedden délután: Cigányprímás. Filléres hely-; árak. Kedden este: Illatszertár. Prózai bemutat<5„ Premierbérlet 3. Szerdán este: Illatszertár. Páratlanbérlet 3. —oOo— Három nap múlva megnyílnak a szinház kapui! és a legnemesebb szórakozásnak, az irodalomnak^ zenének és a színjátszás művészetének hajlékai ezernyi szépséggel várja a közönséget. A meg-s nyitóelőadás szerdán lesz, amikor a magyar ope-4 rctlek igazgyöngye, a Cigánybáró kerül szinre a társulat uj tagjainak és Sz. Patkós Irmána felléptével. Az országos nevű primadonnána hosszas betegsége után Szegeden ez lesz az elscf szereplése. A többi szereplő: Rácz Tilda minti vendég, Eöry Klári, Komlós Juci, Ihász Klárid Szigeti Irén, D. Kovács József, Kuruez Ernő, Ju­hász János, Veszély, Vágó, Herczeg és ErdődyJ Kálmán. Az első bemutató előadás pénteken lesz, amiJ kor az uj operettegyüttes a Romantikus asszony; cimü mulatságos operettet mutatja be. Ebben a' darabban lep fel először Hamvay Luci. az u| primadonna. illatszertár a cime annak nak, amelyet a prózatársulat választott. A vigjátékujdonsá kerül szinre. A megnyitó előadásra már alig van jegy. Csütörtökön lesz az első filléres előadás, dől­után a Marika hadnagya van műsoron Hamvay Luci. Lantos Ica, Mészáros Agi. Kuruez, Vcszcly, Erdődy, Vágó és Herczeg felléptével. '3 nak a pompás vigjáték'4 lat bemutatkozására ki­íság jövő liétrn, keddtur 1 > KUMvmtsai előfizetői kedvezményes — érőn rendelheflk meg DIVATSZEMLE cimü magyar divöílapol

Next

/
Oldalképek
Tartalom