Délmagyarország, 1937. június (13. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-01 / 121. szám

ifc'iyTffBílfflBiWMIIf Ef^YET'flMriT*^IMHHHflilWWMJfflfWfíI^^ 1WIHtlBFlífl(lHffl it íflM Kedd, 1937. junius 1. Polliikat napilap 80 év Az eposz világ szeretettel fordult hétfőn a nyolcvanéves XI. Pius pápa fele, aki egy ab kotó és kormányzó élet történelmi feladatai és eredményei után éppen a közelmúlt idők­bon szólaltatta meg az egész világ számára szóló szavát Krisztus hitébon, amikor Krisz­tus igazságai szellemében kellett világosságba állítani az egész világ nyilvánossága előtt azo­kat a kísérleteket, amelyek. Krisztus igazsá­gai és szelleme ellen próbáltak törni. A. tör­ténelmi feladutok sorában is történelmi mo­numentalitássá nőttek azok a megrázó sza­vak, amelyekben a 80 éves pápa hatalmá­nak, fenségének és tekintélyének teljes sú­lyával szállt szembe az ököl és erőszak jo­gával, azokkal a támadásokkal, ame­lyekkel a keresztény egyház s az elemi emberiesség ellen indultak ro­hamra a gyűlölet izzásának barna csa­pattestei. E lörténelmí szavakban az em­beriesség, a béke és a szeretet egyházának világfejedelme félreérthetetlen nyíltsággal foglalt állást a vér és faj mítosza el­len és ezek a monumentális szavak vissza­verték a vallás- és keresztényüldözés leg­újabb modern osztagait. Ezek a tragikusan messzeszóló szavak ur fejezetet nyitottak ab­ba a miib e, amely XI. Pius életét és mun­kásságát jelenti. Alakja a 81. év küszöbén is a munkától kissé megtörten bár, mégis fel-feltünt a Vatikán termeiben, ahol a mindenféle nemzetiségű, rendű és rangú zarándokok ezreit szokta fo­gadni- Mintha ezzel is szimbolizálni akarná, hogy csak az jár biztosan az emberek között, aki a krisztusi szeretet szavával halad és küzd az élet utjain. Átszellemült mosolya, melv őt annyira jellemzi, finom fá­tyolként száll tova a krisztusi szeretetért térdelők fölött, mint „a gleccserek titokzatos alkonyfénye", amit oly sokszor csodált a begy­óriások szomjas lelkii vándora: Achilles Ratti. Aki egyszer látta ezt a szelíd mosolyt, a békének ezt a fehértisztaságát, meggyőződ­hetett arról, hogy ez a hely és ez a krisztusi szellem napnyugati fénnyel telehintett szik­lacsúcs, e korszak félelmetes szakadékai, sötét odvai és alacsonyan járó fellegei fö­lött ... Az ezeréves jóslat, mely minden pápa uralkodásának karakterét egy-egy jelmondat­ban örökítette meg, XI. Piusnak így sorsol: rendíthetetlen hit. Szimbólumnak mindenesetre illik a korhoz ez e két szó és illik a megingathatatlan lelkű aggastyánhoz, aki Péter kőszikláján háborúk, eszmék, test­vérharcok birkózása közben, a bangók, indu­latok és események vad zavarában küldeté­sének, történelmi elhivatottságának teljes tu­datában, rendithetetlen hittel kiáltotta a vi­lágnak: Emberek, ezen az uton nincs más végzet, cse.k az ör­vény, csak a pusztulási Rendithetetlen hittel mutatott rá a gyűlö­letből, vérből és igazságtalan ököljogból ki­vezető útra. Azzal a programmal lépett Szent Péter örökébe, mely a háború­ban megrázott, kénes felemelni: Pax Christi in regno Christi I Krisztus békéjét v i s s z a ál 1 i t a n i K r i s z t u st országá­ban! Nagyszabású encikl'káiban átfogta az emberi élet ecrész mezejét. Ragyogó ékesszó­lással bizonyította be, hogy Krisztusban a problémák kielégítő megoldást, lázadó kér­dések megnyugtató feleletre találnak. Az ész, a tudás, a kinyilatkoztatás érveivel és az élet valóságával mutatta ki: hogyan lehet az egy nemzetbe tartozó embereket megelégedetten összefűzni anél­kül, bogy az államokból üzemeket és a vak gyűlölet rohamosztagait alakítanák s az egyénből a kollektivizmus géprészét farag­nák ki. A „Quadragesimo anno" cimü encikliká­ban a társadalomnak, a nemzeti és nemzet­közi életnek pestisét leplezi le a pénz min­denhatóságában és a szívtelen üzleti szellem­ben. A gyógyulásnak lehetősége az egyen­lően osztó igazságosságban van. Az igazság megismerésére és annak érvé­nyesülésére pedig csak a szeretet és a jóakarat vezet. A közelmúlt napokban megjelent encikli­káit, a németországi katolikusok szomorúan drámai helyzetéről, a kommunizmusról és a mexikói egyházüldözésről, jól ismeri a vilá<^ nyilvánossága. A történelmi szavakban a pá­pa szembefordul a gyűlölet izzásával, a tem­plomok rombolásával és „a vér és faj míto­szával" — és messzire halló drámai szavak­ban szolgáltatott igazságot, dicsőséget £1 krisztusi szellemnek, a krisztusi békének, türelemnek és ember­ségnek. Milyen megrázó feladat: a hu­szadik század 80 éves pápájának sikru kell szállnia a vallásüldözés középkori szelleme és sötét eszközei ellen ... XI. Pius a nagy pápák közé tartozik. Pápa­sága az emberiség egyik legnehe­zebb, legsúlyosabb korszakára esik. Az egyházat maga a Szentlélek és nem az emberek bölcsesége kormányozza, —' igaz, hogy a pápai trónus a Krisztus által igért kősziklán áll, mégis nagy pápának azí hívja a történelem, aki a kornak megfelelő eszközökkel tud szembeszállni az emberi­sig örök krisztusi céljait vészé­lyeztető támadásokkal. Európai izgalmat keltett a „Deutschland" bombázása és a német flotta támadása Almeria ellen A nemei tirhaiAnak 25 halálos es 83 sebesttltie van, - Almeria vesztesége 19 haloll, 55 sebesült, 30 ronibadoll épület Olaszország es Németország Hoziis ahcióla Londonban es a tenge­ren - A spanqoi hormánu a Népszövetség beavathozdsát hen London, május 31. Az európai politikai vi­lágot rendkivüli események tartják izgalom­ban. A spanvol népfronthoz tartozó repülőgé­pek hombát dobtak a „Deutschland" német cirkálóra. A hivatalos német jelentés szerint a „Deutsch­land" páncéloshajó az ibizai kikötő előtt hor­gonyzott. Szombaton este megjelent a hajó fölött — a német jelentés szerint — két spa­nyol kormány-repülőgép és bombákat dobott a páncélosra, az egvik bomba a legénységi ét­kezőhelyiséget találta el. A bombázásnak 25 halálos és 8ÍÍ sebesült áldozata van. Egv másik boriiba jelentéktelen kárt okozott. A berlini jelentés ezután azt mondja, hogy a német hadihajóról egyetlen lövést sem tettek a repülőgépekre. A berlini jelentés hangsú­lyozza. hogy a hajó harcképes állapotban ma­radt és Gibraltárba ment a sebesüllek elhelye­zése érdekében. A valenciai kormánv hadügyminisztériuma is hivatalos jelentést adoít ki. A jelentés azt hangoztatja, hogy ami­kor a felderítő szolgálatot végző repülőgépek Ibiza fölött repültek, az öbölben a mintegy 20H méter távolságra horgonyzó „Deutschland" rájuk lőtt, jólle­het, a gépek sem a hajót, sem a várost nem támadták meg. A re­pülőgépek válaszul 12 bombát dobtak a hajóra. A bombák közül négy a fedélzeten robbant. Hangoztatja a jelentés, hogy az ellenőrzéssel megbízott hajóknak sí parttól legalább 10 mért­földnyire kell tartózkodniok, a „Deutschland" azonban egészen közel a parihoz horgonyzott. Tekintettel arra. hogv ezen a helyen francia hajó van az ellenőrzéssel megbízva, a német cirkáló néni járt el hivatalos küldetésben, amikor a spanyol belvizeken tartózkodott. Az ibizai események nemcsak Berlinben, ha­nem Rómában, Párisban és Londonban is aggodalmakat keltettek, nemzetközi bonyodalmaktól a lapok szerint lehet tartani. Német hadihajók összebombázták Almeria kikötőjét Hiller Münchenben tartózkodott, amikor az ibizai bombázásról értesült. Nyomban ta­nácskozást tartott Raeder vezértengerriogy­gyal és báró Neuralli külügyminiszterrel, majd repülőgépen Berlinbe utazóit, ahová rö­videsen Göring ís megérkezett Kémetországban óriási izgalmat keltett a „Deutschland" bombázása. A lapok gyászkeretben közölték hétfőn az ese­ményeket. Visszautasítják a valenciai kor­mánynak azt az állítását, hogy a hadihajó rá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom