Délmagyarország, 1937. május (13. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-02 / 99. szám

Vasárnap, 1957 május 2. DCCMAG7ARORSZ*G n Budapesti Nemzetközi Vásár megnyitásának sikere Országra-világra szóló parádéval nyílt meg az idei Budapesti Nemzetközi Vásár. A magyar ün­nepi köntösbe öltözött. Csaknem földig érö óriás zászlók a főútvonalakon, ünneplöruhás vidékiek csoportjai mindenfelé, százféle idegen szó, robogó autósorok az uccákon. A kormányzó volt a vásár első látogatója és nyomában a meghívott előkelőségek serege. A vá­sár területén minden a maga helyén áll s a ki­állítók ünnepi ruhában érthető izgalommal vár­ták az államfő és az ország vezető egyéniségeinek látogatását, A vásár rendezőségének tagjai kalau­zolták végig az e'ökelőségeket a hatalmasra meg­növekedett vásárváros óriási területén. De bár­mennyi is az ujitás és a csodálatosnál csodálato­sább látnivaló, mindenüvé vetnek egy-egy tekin­tetet. Sorra látogatták Olaszország, Ausztria, Cseh­szlovákia, Németország, India, Franciaország, Svájc és Brazília kiállításait s amennyire az idő futása engedte, meg-megálltak és gyönyörködve nézték ezt az egész káprázatosan szép kiállítást. Nincs hiány elismerésben sem és a kitüntetett kiállítók boldo­gan fogadják a jó szavakat, amelyek még na­gyobb erőfeszítésekre ösztökélnek. Itt-ott szivesen fogadnak el a vendégek egy-egy ízes, finom kós­tolót én a séta végén teljes elismeréssel szólt a kormányzó arról a gigászi munkáról, amelyet a kiállítók és a rendezőség végzett. Délben 12 óra­kor megnyíltak a vásár kapui a nagyközönség részére is s a teljes sikert mutatja, hogy már az első napon is lényegesen több látogatója volt a Vásárnak, mint eddig bármikor. A megnyitón ;gen sok külföldi küldöttség ls megjelent, de a vásár minden napjára várnak ki­tüntető látogatásokat. Még idegen államfők láto­gatását is jelezték már. A jövő héten Miklas oszt­rák szövetségi elnök, akinek jövetelét lázas ké­szülődéssel várja egész Magyarország, terv sze­rint felkeresi a vásárt éppen ugy, mint az indiai alkirály helyettese is, aki repülőgéppel utazva az angol király koronázására, megszakítja útját Bu­dapesten, hogy ellátogasson a vásárra. A minden menetjegyirodában bárki által meg­szerezhető vásárigazolvány je'.entös utazási és egyéb kedvezményeivel május 10-ér.ek déli 12 órá­jáig érkezhetnek a vendégek Budapestre. A vásár május 10-én este zárul. A visszautazás kedvezmé­nyei még 8—10 nappal tovább érvényben marad­nak. Bérautó Szeged Városi szinház // Utolsó 8 előadás 11 Ma, vasárnap délután és esla Nászutitárs Csak felnőtteknek! Délután mérsékelt helyár uh! Hétfőn és kedden este Seribe szenzációs vígjátékai Egy pohár viz Erényi Böske, Pálóczg László és Mészáros Béla búcsúja. Szerdán, csütörtökön délután és este Egy lány, aki mindenkié Operett újdonság! Csütörtökön este utolsó előadás! Balogh Klári, Szigethy Irén és Veszély Pál búcsúja! UTOLSÓ DÉLUTÁNI ELŐADÁSOK: Vasárnap: NÁSZUTITÁRS. Csak felnőtteknek! Mcrséh elt h elyárak! Kedden: TATJÁNA. Utolsó filléres előadási Csütörtökön: ECiY LÁNY, AKI MINDENKIÉ. Mérsékelt helyárakl FELARU UTAZASI IGAZOLVÁNYOK a budapesti Nemzetközi Vásárra és a szegedi ipari vásárra a DÉLMAGYARORSZÁG szegedi, békéscsabai, syulai és makói kiadóhivatalában Elkészüli a szegedi modern stadion Szombaton mulatták be a Vasutas Sporí Egylel pom­pás uf sproftelepét Modern, uj, magánjellegű 0 impia. Tura és és vidéki utakra megrendelhető RITTLER Szeged. Telefon 11—11. Uuneáiia-szálóval szemben (A Délmagyarország munkatársától.) Né­hány hónappal ezelőtt még sivár és lápvizes terület látszott a szegedi dohánygyár mö­götti tcrülelen, ahol a transzkontinentális ut betorkollik a Kossuth Lajos-sugárutrá. Aztán szinte az egyik napról a másikra eltűnt Sze­gednek ez a nem éppen dicsekedni való terü­lete és ma már csodás építmény pompázik, a rókusi lóval szemben díszeleg a Szegedi Vas­utas Sport Egyesület stadionja. A pompás Vasutas-stadionnak szombaton volt .a sajtóbemutatója. Dr. Szilágyi Fe­renc, Máv.-üzl^tigazgatóhelyettes és Bokor Ferenc főtiszt fogadta az újságírókat és ve­zette végig a hatalmas sporttelepen, ahol most az utolsó simításokat végzik a munká­sok. Ami az embernek az első pillanatban a szemébe ötlik, az a csodálatosan szép tribün cs a pálya különböző helyein felépített épít­mények, amelyek mindegyikéhez parkírozott ut vezet. A pálya bejárata mellett épült fel a négy tenniszpálva. Ezek mögölt húzódik az öltözőépület. A tribünről külön kell szólani. Ilyen modern nézőhely ma nincs az országban. Mindenütt vasbeton, vaslraverzek tartják ősz­sze ezt az 1500 ember befogadására alkal­mas nézőhellyel. Ennek a tribünnek külön előnye az. doh ányozni lehet rajta. A tribün alatt minden sportember ólma. a higiénikusán berendezett öltözők sora: 9 öltöző és igen sok mellékhelyiség áll rendelkezésre és a 18 mé­ter hosszú, világos tornacsarnok, amelyben box-, birkózó- és sulyemelöversenyeket lehel rendezni. Még páholyok is vannak a torna­csarnokban; fölölte lévő vendégszobákból két­két ablak nyílik a terembe. Mindenütt hideg­meleg folyóvíz. A tribüntől balra húzódik a 42 méter hosszú fedett tekepálya. Két pálya épült fel és mindegyik mellett a közönség ré­szére alkalmas nézőnél Ível. 60 méter hosszú a céllövópálya. amelynek szintén külön épü­lete van. Minden épületben altiszti lakásokat épiiettek és irodának alkalmas helvét rendez­tek be. A céllpvő pálya mögött terül el az ország második sülyr<zteft tennjszpálvája. Élihez hasonló csak Budapesten, a Margitszigeten van. 420 ember fér el ezen a pályán. És itt kezdődik a 8000 ember befogadására alkalmas — fedeti állóhely lépcsőzetes emelkedővel. A 400 méteres futópálya körül vascsövekben fut a viz. 1900 méter hosszú csőhálózat borít­ja a sporttelepet ugy, hogy nemcsak a pályá­kat, haneni a parkokat is állandóan öntözni lehet. Dáliákkal, kánákkal és szalviákkal ül­tették be a parkokat és ott díszeleg a sport­telep körül 100 jegenye, 200 palát és hársfa­csemete. A stadion mintegy 130.000 pengőjébe van a sportegyesületnek, | A pálja parkírozásához 90 vagon salakot használtak el. Az építményekbe 350.000 da­rab téglát építettek be, cementből 8, mészből 6, betonvasból 5, dunakavicsból 12 vagont használtak fel. 20 vagon épületfát, 6 vagon be­lonpalát és 350 vagon salakot használtak még. fCi. A nemzetiszínű zászló, a város lobogója és az egyesület sziuei mellett, a bejárat fölött el­helyezik az összes szegedi egyesületek színeit, Nem volna teljes a beszámoló, ha nem em­lékeznénk meg dr. Szilágyi Ferencről, aki megvalósította a szegedieknek azt a régi vá­gyát, hogy végre modern sporttelepe legyen a városnak. Úgyszólván a semmiből hozta élet­re a pompás sporttelepet. Méltó segítőtársa volt munkájában Bokor Ferenc főtiszt, a: Vasutas volt válogatott játékosa, a klub fut­balligazgatója, akivel fáradhatatlanul dolgo­zott a sporttelep építésén. Nagyszerű munkát végzett Magyar i Nándor Máv.-főmérnök, aki - a Vasutas-sporttelep valamennyi építmé­nyét tervezte. A stadion felavatásának időpontja még bi­zonytalan: valószínűleg a Hősök Kapujának felavatása idején avatja fel a sporllclepet Hor­thy Miklós kormányzó. A szombati sajtóbemutalón nagyszámú meg­hívott közönség vett részt. Megjelent vitéz <lr. Imees György főispán, dr. Pálfy József polgármester, vitéz Mérey László vegyesdan­dárparancsnok, vitéz K i r c s f a 1 u s y Vilmos tábornok, Bran rl m a v e r A lfréd, B a 11 ó Zoltán ezredes, S i m onfv Pál alezredes, Buócz Béla főkapitánvhelyettes, Tichy Antal Máv.-üzletigazgató, f'y Sándor Máv.-ta­nácsos, aki szintén tevékenyen kivette részét a stadion feléoiuVében és még sokan mások a város vezetői közül. A sportegyesületeknek és a sporttal kapcso­latos testületeknek délután mutatták be az uj stadiont. A modern sporttelepről mindenki el­ragadtatással nvilatkozott. Eredeti svájci pontosan szabályzói 1 karúrák! Rekord, Marwin, D oxa, Omega, Sch affhausen i gyártmányok legolcsóbb árban REICH órás é. ékszerésznél Kelemen ucca 11. Unió könyvecskére 6 havi hitet

Next

/
Oldalképek
Tartalom