Délmagyarország, 1937. február (13. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-04 / 27. szám

ÍO UELMAII/AKUKSÍAÜ CduionoK, ívj/ rcnmar 1. TARZAN az ismeretlen országban 6 1 m a g r o r Ä g O y c 16 VI. fejezet. Ara, a villám. Talpon volt a tábor még hajnal előtt és elkészült megbeszélt időre a csomagolás is. Az indulásra hivő parancsszót várva, a kö­zelben ténferegtek a teherhordók. Blske és Stimbol hallgatagon dohányzott. Hirtelen, amint meglendült egy közeli f<j ága, a lomb suhogni kezdett cs Tarzan, a majmok tör­zséből könnyedén a tábor közepébe szök­kent. A meglepetés kiáltást csalt a négerek ajkára, — de a kiáltásból kiérzett a rémület is. A majomember feléjük fordult és a sóját nyelvükön szólította meg őket. — Tarzan vagyok, a majmok törzséből, a dzsungel ura. Fehér embereket vezettetek az én birodalmam'« és azok pusztítják az én barátaimat. Elégedetlen vagyok veletek. Aki közületek meg akarja érni a napot, melyen visszatérhet falujába és családjához, az jól ügyelten Tarzan parancsára. — Te, ott, — folvtatta az egyik főember­re mutatva el fotrod kiférni n fiatal fe­hérembert. akinek megengedtem, hogy ott és akkor készítsen felvételeket birodalmam­ban. amikor kedve tartja. Válogasd össze az emberek felét a fiatal nagyúr kíséretébe. — Te pedig, — szólította meg a másik főembert —. szedd össze a visszamaradt embereket és kisérd el nz idős nagyurat a vasútállomáshoz a legrövidebb uton és. kés­lekedés nélkül. Vadásznia nem szabad és nem ölhet állatot, hacsak nem önvédelem­ből, vapy élelem^;: erzésre. Ne próbáljatok engem becsapni. Emlékezzetek rá, hogv Tar­zan mindent lát és semmit se felejt el. Mo st a fehér emberekhez fordult. — Blake, — niondta —, minden intézke­dés megtörtént. Indulhat a külön karavánjá­val, amikor akar és mehet, ahová kedve van. Vadászhat belátása szerint, maga Tarzan vendébe lesz.. Mását pedig, — fordult Stímbolhoz —, n legrövidebb uton vezetik ki a birodalmam­ból. Megengedem ugyan, hogy fegyvert vi­spljeri, de ezt csak önvédelemből használ­hat!«. Ha vissza találna élni az engedelmem­iTVel, ttgy elveszik magától a fegyvert is. Még élelemért se vadászhat, a főember látja cl ezt a feladatot maga helyett. — Csak hátrább az agarakkal! — toporzé­kolt Stimbol. Téved, ha azt hiszi, megenge­dem. hogy ilyen nagyképű beavatkozással megrövidítsen egy amerikai állampolgárt jo­gúban. Hiszen magát és egész átkozott d'suncelíét negyvenszer is kifizethetném, anélkül, hogy 'megéreztem, hor>y egyáltalán pénzt adtam ki. Az Istenért, Blake! Magva­rázza már meg» ennek a szerencsétlen bo­londnak, hogv ki vagyok vohaképnen, még m'"lőtt valami hatba keveri önmaeát. Tarzan a vezetőhöz fordult, akit Stimbol s/orrúira választott ki. --• Rakodhattok és indulhattok, — mond­ta. Ha netán a fehér ember nem követne benneteket, utrv hagyjátok magára. De ha engedelmeskedik utasításaimnak, ufry visel­jétek fői gondiát és juttassátok el épségben r. kikötőig. Mindaddig 'engedelmeskedtetek a parancsainak, am>g azok nem ütköznek az envéimmel. Induljatok! Néhány porc múlva Stimbol karavánja már készen állt és Tarzan utasítására Rlake menete is elindult e táborhelyről. Stimbol káromkodott és fenyegetőfött, de az embe­réi mogorva képnél jöttek mentek és tydo­míef TI» véve róla megindultak az őserdő­ben kr.let felé. Elment Tarzan is, felszökken­ve a lombok közé cs Stimbol végül is ma­gára maradt a felszedett tábor helyén. Füstbement tervekkel, megalázva, csak­nem tajtékozva a dühtől, utána eredt az em­bereinek. Parancsszavakat és fenyegetéseket ordítozott, de azok nem törődtek vele. Ké­sőbb, végül, mégis meggyőzve arról, hogy a majomember satalmn nagyobb az övénél, a teherhordók és vadászok hosszan kanyargó menetének az éléire állt. De szivében tovább égett a harag és agyában bosszutervek vil­lóztak. Tervek, melyekről maga is tudta, hogy hiába valók. Tarzan bizonyságot kivánt arról, hogy uta­sításait hiven követik. Előro sietett hát és most ott ült egy fa éghajlatán, mely kinyúlt az ösvény felett, ahol Stimbol embereinek kel! elhaladnia. fillenkező irányból a csapá­son valami közeledett felé. A majomember már tudta mi az, még mielőtt látta volna. A fák koronája felett alacsonyan gomolyogtak a fellegek, de szellő se rebbent a dzsungel­ben. (Folyt, köv.) 3prohircfcTcjck EJ az igazi kiárusítás Gumifüzo tökéletes friss eiimi«üíiveth6I! P 3.75 Gombház Csekonics pcea 3. Bútorozott szobát minden árban és bár­mely környéken talál apróhirdetés utján. Külőnbejáratu bútoro­zott szoba tisztviselőnek vágy tisztviselőnőnek kiadó. Neinéstakáes uc­ca 12b. cm. Bútorozott szoba kiadó. Bokor 7. J'dsz. Ugyanitt mosást vállalok jutá­nyos árért. üzMhelyiscQ 4 szobás teljes komfortos erké­lyes lakás május l-re kiadó. Kígyó ucca 1. Magányos úriasszony keres május l-re magas földszínt vagy I. emele­ti lehetőleg fürdőszobás egyszobás lakást a bel­városban. Címeket — „Nyu«dijas" jeligére a kiadóba kér. Kétszobás komfortos uc. cai lakás uj házban — május 1 re kiidó. Kos­suth Lajos sucárut Ili). Közkórház mellett. Egyszobás uccai lakás víz, villannyal május 1­re kiadó. Pozsonyi Ig­nác u. 3. Közkórház mellett. KÉT SZOBA, előszoba, hallos mo­dern uccai lakás azon­nalra, vagy május l-re kiadó Cini és ár meg­tudható o Párisi Jfwgy Áruházban, Szeged — (Cseionics- és Kiss u. saroké Földszinten uccai egy­szobás lakás előszobá­val. üzlethelyiség, jelen­leg forgalmas fodrász­üzlet van benne, május­ra kiadó. Kossuth La­jos sugárut 23. Két és 3 szobás kom­fortos elsőwneleti lakás májusra, udvari egyszo­ba. konyhás víz, villany nyal március l-re ki­adó. Vidra u. 3. Ligeti ház. Keltöszobás vagy e.gy­szoba hallos lakást Ve­resek májusra nagy­körúton belül. Gőzfürdő Erzsébet rakpart 2. Tiszta 2 szobás, előszo­ba, fürdőszoba komfor­tos lakás kiadó. Jakab Lajos u. 3. Gyors- és gépírónő bármily ügyes is, — c«ak apróhirdetés ut­ján tud ma elhelyez­kedni SZÖNYEGSZÜVÉS szőnyegjavitás legszeb­ben, legolcsóbban Ré­pás szőuyegüzletben — Ilungária mögött. 3G6 Tüll hímzés készítését olcsón vállalja. Tasnádi Páni ucca 3 sz. Guors- és gépiről (női) német tudású előnyben, felveszünk. Ajánlatok Egyelőre kisegítőül'' jeligére a kiadóba kén t nek. 75 Fiatal rövidárus segé­det felvesz Katona, Kí­gyó n. 2. ___ UJCL^IOAIÓSÍ oUkaZmawtt Mindenes fözönöt szerénv feltétetek mellett talál, az apró­hirdetési rovat utján. Mindenes bejárónőt dél­előttre felveszek Tisza Lajos körút <6, 111. 11. Perfekt szobaleány — ajánlkozik. Kossuth uc­ca 9. Ha re kedt, vagy meghűlt GÍERGELV-féle kakukfii" cukorkát szopogasson Ize kitű­nő, hatása biztos. A ké­szítőnél, GERGELY gyógyszerésznél kapha­tó, Kossuth Lajos su­gárut és Nagykörút sa­rok. Legmagasabb arat fize­tek használt tárgyakért, ruhákért, zálogcédulá­iért. Csehó, Attila n 8 Zsibárusnál eladni, ven­ni akar, keresse fel Csongrádit, Vidra u. 3. URADALMI elsőrendű Tájboraink már 50 fillértől kezdve kaphatók kihordásra li­terenként is Wolf örö­kösök, Horthy Miklós­it. 16, Borüzlét. mÖNFJÉIIK Kői jelmezek kiadók —• Tápéi ucca 17. sz. Fel­sőváros. Lakás Nagy kosztért kft zépiskolai kisebb diák tanítását vállalom. —« ..Németül is" jeligére. Elveszett medikus-psti­kus bálon e<yv fél ér* féktelen velencei fülbe­való. Kérem a becsüle,­trs megtalálót, hogv jutalom ellenében adja le Markovjcs ügyvédi iroda. Korona u 5." Társat keres fejlődőké­pes üzem, kisebb tőke szükséges. „Közreműkö­dés." 991—1936. vb. szám. árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. cvf LX. te. 1 f/2. S-a értelmében t zennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir járásbíróság 1935. évi 52361. számú végzése következtében dr. Raincr Ágost ügyvéd ál­tal képviselt Csiszár András és Gardi Imréné ja­vára 1679.59 pengő és járulékai erejéig 1936. évi január hó 2-án foganatosított kielégítési végrehaj­tás utján le és felül foglalt és 1700 pengőre be­csült következő ingóságok, u. in.: házibutorok, szalma, sertés, tyúk. gazdasági eszközök, paprika, bor, stb. és egyéb ingók nyilvános árverésen el­adatnak. Ezen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1935. évi Pk. 52061. számú végzése folytán 1679.59 pengő tőkekövetelés, ennek végzés szerinti kama­tai és eddig összesen 13.77.5'! pengőben bíróilag már megállapított s a még felmerülendő költségei­erejéig Szeged Kossuth Lajos-sugárut 8t. sz. a. é» folytatva Szeged-Királyhaiom 113. sz. a. leendő foganatosítására 1937. évi február hó lt. napjá­nak délelőtti fél 10 órája határidőül kitüzetik c* ahhoz' venni szándékozók oly mcorjegvzéssel hi­vatnak nieff. hogy az érintett ingóságok az 18Sf, LX. te. 107.. 10$. g-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén a becsáron alul is. de legfeljebb a becsérték kéthar­magáért el fognak adatni. Elsőbbséget igénylők ezen igényüket legkésőbb az árverés megkezdéséig bejelenteni tartoznak. Kelt Szeged, 1937. évi január hő 7-én. Balojch. Vjr bú", végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom