Délmagyarország, 1937. február (13. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-04 / 27. szám

Csütörtök, {etroár 4. D ff T M * n y A R O KS Z* G 9 Nyoic gólt lőtt a $z@sad FC a HTVE-nek Nem lehel Berlókol a csatársorban szerepeltetni Mintegy 300 ember nézte végig kedden dél­után az UTC-pályán a Szeged FC—HTVE ta­lálkozót. A havas, de játékra alkalmas tala­jon nem alakult ki különösebb játék; a HTVE ameddig birta, jó ellenfélnek bizonyult, az­után visszaesett és még Pálinkás sem tud­ta megmenteni a súlyos vereségtől. A Szeged FC a játékot 8:0 (1:0) arányban nverte meg, de sem ez a győzelem, seni az előbbi mécs­eseken elért nagy gólarányu győzelmek nem tehetik semmiképpen sem elbizakodottá az együttest, amely feliétlenül javításra szorul. Az erősiramu első félidőben csak 35 percig tudta tartani magát a vásárhelyi csapat a Pá­linkás—Miklósi, Riesz—Gvurcsó, Szollár, Ba­lóti—Korányi, Albert, Szőregi. Bertók, Nagy összetételű szegcdi együttessel szemben, ek­kor Bertók—Nagy kombinációból Szőregi kö­zelről gólt lőtt. 1:0. A második félidőben Pálinkás védte a HTVE kapuiát, a Szeged FC védelme és balfsora vál­tozatlan maradt, mig a csatársor igy alakult: Korányi, Szőregi. ördög. Prcbaiátékos, Nagy. Ebben a félidőben a Szeged FC, miután a HTVE teljesen kifáradt, állandóan támadott és egvmásulán lőtte a gólokat; Próbaiátékos (12 p.\ ördög (13 p.). ördög C15 p.\ Korá­nyi ri9 p.). Korányi (23 n."). Gvurcsó (11-es­ből 33 r.) és KoránVÍ C43 p.) A iátékosok teliesitményétipk elbírálásánál meg kell állanítan!. hogy Pálinkás mé" nem érte el őszi forrná iá', a két hátvéd ís futbal­lozott már ionban Az egyetlen kifogástalan csaDatrész, a halfsor volt. itt is a két srélső fedezet. Gvurcsó és B a r ó t i játszott külö­nösen jól. Szollá r bel venk int ki-kihagvolt, de nem lesz bai 'átéka körül. A csatáriban fixonnt a két szélső és metflenöen iol íitszott Szőregi, a tftWnek f"tb-»1'tniiW«4fc<»z snk szó fér A vezetö«écnek vé«re 'e kell fenni ar­ról a ronr'o'aféról. hof^ Bertókot a csatár-sor­ba szereDel'esse. A próba 'átékos. Pagurka, aki az egyik vidéki csapat futballistaia, talán megfelelne valamelyik amntőrcsapatbnn, de semrniesetre sem a Szeged FC-ben. Kár volt a költésekért. A HT^F-hen Fürdők kapus. Tőrök hátvéd, Tóth kőzénfedpret és különösen a center Szabó játszott jól. „thes emberektől nem tehet kívánni, hogy sportodon" — A KEAC kivonult a MASz-ból — Felszóla­lások a LeSOK ellen az atlétikai szövetség közgyűlésén — Az atlétikai szövetség déli kerülete kedden délelőtt a DEMKE-különtermében tartotta meg tisztuiitó közgyűlését dr. Szilágyi Ferenc elnökletével. A közgyűlésen a központot F ü ­1 ön József országos alelnök képviselte. Dr. Szilágyi Ferenc megnyitója után Kerénvi József olvasta fel kitűnően összeállított elő­adói jelentését, amelvben többek közölt szóvá tette a szomorú szegedi pálvaviszonvokat Meg­említette jelentésében a fáklyásstaféta után a MASz és a KF.AC között felmerült ellentéteket és tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy az egvetemi klub nem kíván az alszövetsét ve­zetőségében tisztséget viselni, örömmel álla­pította meg, hogv az simult évben mkl ellen nem volt fegyelmi el iá rá s. A közgyűlés ne­vében köszönetet mondott dr. Szilagyi Ferenc­nek, Kövessv Jenőnek, dr. Hévizv Andrásnak. Kerékpárosok! Elc6r«ndQ kerékpárokat engedmény«« ér« ben rasxletre adom. üimikat és alkalréswkil most filléres {«¿wlA írban kaphat SZallSQ alnuOrné', Szeged, (Kiss D palota) Kiss u. 31» Teleky Mihálynak, Kovács Buna Jánosnak, Szabó Rezsőnek, Szőke Lajosnak és ördög Jo­lánnak érdemeikért. A dicséret hangján szó­iolt Szabó Józsefről, a szakok!.:lóról ís. Ezután Fülöp József, a MASz képviselője szólalt fel és rámutatott azokra a hibákra, amelvek káros hatással vannak a sportra. — A legnagyobb baj — mondotta —, az anyagiak hiánya mellett, ho^v a most spor­toló ifjúság azokból rekrutálódík, akik i bá­boruskoszton nőttek fel, ratnyább. mint a régi és nagyrésze állás nélkül van. Éhes embertől nem lehet kívánni, hogv sportoljon és különö­sen nzt nem, hogv eredményesen versenyez­zen. Megígérte a központ támogatását és hogy a régóta vajúdó déli gátproblémák megoldásá­ra négy sor gátat jut lat Szegednek. A fáklyás­staféta körül felmerült ellentétekkel kapcso­latban ki jelentette, hogy a kevesehb fáklval3r­tóért a szövetséget nem érheti vád. mert a •magvarországi útvonalra az olimpiai rendező­ségtől mindössze 400 fáklvat kapott a MASz, jóllehet sokkal többen futottak. — Szegeden esak vitatkoztak — mondotta —. de Budapesten a szósz^ros értelmében ve­rekedtek a fáklyáért az atléták. A szövetség ugy akar segíteni a bajokon — folytatta —, hogv azok, akiknek nem íutott fáklya, a futás emlékérc Iskettot karmak. _ Dr. Hévizv András a vasúti kedvezmé­nyes jegyek ügyét tette szóvá és kijelentette, hogy naTv szüksége vol~a a sportnak az ötven­százalékos utazási kedvezményre, mert a jelen­legi helvzetben nem képesek az egyesületek soorfolóikat vidéki versenyekre elküldeni. A T eSOK-intézménnyel szemben 'godalmát fe­jezte ki. Szerinte ez az intézmény súlyosán érinti s társadalmi efvesületeket. amelyek ed­di«? is i^en sok sportolót veszteinek el a KISOK miatt. Hasonló értelemben szólalt fel szardv Boldizsár és Chrirtiár T?szló. Fülöp József igyekezett rac:ü^ugtatni az aggodalmaskodókét és kijelentette, hogy a LeSOK a társadalmi egyesületeknek ki fogja adni a sportolókat. A továbbiak során kimen­tette, hogy a déli kerület egy vándorszakok­tatóra is számot tarthat. Dr. Szilágyi Ferenc ezután kiosztott? a fáklvásstaféta résztvevőinek az okleveleket, majd Teleky Mihály ismertette az al«zövet­ség zárszámadását. Vas? Pál javaslntira a közgyűlés a következő tisztikart választotta meg: f örökös diszelnök: vitéz dr. imecsfalvi Imecs Gvörgy, elnök: dr. Szilágyi Ferenc, kerületi kép­viselő: Kővcssy Jenő, társelnök: Barcza József, Dolch György, dr. Kallós Károly, Kövc^sy Jenő, Szabó Rezső. Koczkás Sándor, Nádii Tenő, Né­meti József, Váradi Imre, alelnök; dr Hévizv An­drás. Christián László, dr. Fernády Mihály, előadó: Kerényi József, Ti. előadó: dr. Trischler Imre, pénjetáros- Teleky Mihály, el lep őr: Zsombor Kálmán, jegyző: Eórdőgh Jolánba. Intézőbizott­ság: Oapó József. Bérezi József, dr. Balogh László, Vas Pál, Pap József, Szőke Lajos, Szon­drétr •. Zoltán, Szsbó István, Piros István, Nviry György, dr. Bácsalmási Antal Giál Tibor For­gách Géza, Csűrik Dénes. SzMígyi Gyula. Sz^g­szárdy Boldizsár, Dombi Bél.;, tes+nev. felfigyelő Vai 'i József, dr. Kerkay Jenő, Tiboldy Tibor. Tle­tev Dániel. Gergely Gvrgclv, Bohdaneczki Edvin. Ci'.kos Fercnc., Vidovlch József, Sz-l'anszki Ist­ván, Pesthv Lajos, orvosok; dr. Cslnády Jenő, dr. vitéz Roszté'zv F--.Ö. dr Lníos Sándor, dr. Kova­lik Ovörarv, íjarfe« dr. ' kor Gvula. »»kW« iisyeiök: Kc-.vcs Buna János, Chrisllán László, Varga Jenő, Gaál Tihor. A KISOX pins Tél!) Jelentette a Délmagyarország, hogy a há­romnapos klSpK-p'ng-ponftba.jookság csa­patgyőzlese a píarisbgimnáztum együttese lelt és hogy a páros küzdelemből a Széli—Mol­nár duó nyerte. Tegnap került sor az egyéni bajnokság döntő küzdelmeire, amely kitűnő sportot bozolL Az érdekes versenyből nagy., küzdelem után Tóth (piaristaaimnáztum,l került ki győztesként, a kitűnően játszó Buócczal szemben. A harmadik helyen L a j k ó (reálgimnázium) végzett A versenyt a piaristagimnázium sportköre rendezte és "a sikerült rendezéseit Pestliy Lajos testneve-' lő tanárt. Buócz Zoltánt és Antalffy Gj-ulát illeti dicséret. Rákóczi FC—Törekvés 19:3 (T.tTi, Játékvezető Volpav. Góllövők: I.usztig (101, Battancs (5). Mol­nár 2\ Grünberger II. (2), illetve Kurucz (2) cs Berkövics II. A Szegedi Munkás Testedző Ejrvesület vezető'-:­srge értesiti tagiait, hogy az egyesület rendes koz­gvülcsét 1-1-én. vasárnap délután 4 órakor tartja az egyesület klubhelyiségében. A közgyűlésre szó­ló Indítványok nyolc nappal a közgyűlés előtt nyúj­tandó be az egyesület titkáránál. fzAK .«zezonoyitrV bankettje. Kitűnően sike­rült. szezonnyitó vacsorát rendezett kedden eslc a SrAK a PMfa\-cttercni különtermében. A banket­tel: mintegy 120-an vettek részt. Olt volt a SzAK telies vezetősége és játékosgárdája és valafncny*' nyi társegyesülct képviseltette map-át a vacsorán. Kardos Mihály, a klub ügyvezető-elnöke üdvö­zölte a megjelenteket, maid bástyái Holtzer Ti- , **ridar intézett meleg szavakat a vendégekhez. Ez­után bogávári Back Károlv szólalt fel és a SzAK tradíciójáról beszélt, elitélőleg nvílatkozott azok­ró! a játékosokról, akik az utóbbi időben minden ok nélkül hátat fordítottak egyesületüknek. Kiosz­totta az országos vidéki ping-pongbajnokságért járó érmeket a játékosoknak: Rasmannak, Mecse­kinek és Lantosnak. Kijelentette, hogy a csapat másik három tagja, akik azóta már más sportegye­sületben sportolnak, tőle átvehetik az érmeket. Markovics Szilárd, a Szeged FC ügwezetöie után a MASz nevében dr. Hévizv András, a Vasutas nevében Bokor Ferenc, üdvözölte a SzAK-ot. A binkett közönséií a késő éjszakai órákig a leg­••b!i hangulatban maradt együtt. Kracr is Ar8nv 7< SS. «Iá (Gr6f-palota) nos u. Ifi. helyezte át! Továbbra is lelkiismeretes, pontos munkával állok i. t, megrendelíirg és vevőim rendelkezésére ! I! Bécsiflcca EzeJi a címen találja me$ ön igazi téli olthonát, Bu* dapeslen a Belvárosban. A remek szobák, kitűnő konyha, igen mérsékelt szoba- és panzíóárak vár- , iák öu' Hosszabb tártóz­kodásr 'l rendkivftli ked- • yez menyek. Kérfen áraíinlatoU

Next

/
Oldalképek
Tartalom