Délmagyarország, 1937. február (13. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-04 / 27. szám

8 D É L'M AG y AR O R S Z Á G «Csütörtök, 193/ februír Sirchich György utóda * a gyulai közjegyzíi Budapest, február 3. Az iflazságügyrni'íJszter idr. Tarján Béla gyúlni királyi közjegyzőt Sze­gedre helyezte át. — A „szerencse fia4 öngyilkossági kísérlete. Szerda éjszaka nagy lárma verte fel a Kossuth Lajos-sugárul csenirljét. Az egyik kocsma előli nagv csődület lámatk és egy vérbefagyott IVvfi körül csoportosult. A férfi, aki vérében feküdt a kövezeten Farkas György 12 éves nyom­dász volt, a „szerencse fia", aki annakidején sorsjegyen 60 ezer pengőt nyeri, de az összeg­nek rövidesei" a nvakár'a hágott. Farkas a kocsmában sokáig ivot! c< valószínűleg ittas állapotban felváglo mindkét karián az erekel. A mentők első segélyben részesítették, majd Farkas saiál lábán a közkórházba ment. t Stautfor puszta sajt világmárka. — Menza-bál február 7-én a Hungáriában. Jegy­elővétel a/, egyesület helyiségében. Páholyrendelés Uflvnnott és a llunoária portásánál. Budupesli értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsdén barátságos» hangulatban indult meg a forgalom és a vezető bányapapirok, valamint a favoiit ipari 'ériékek magasabb árfolyamokon nyitottak. Az első árfolyamok kialakulása után a vállalkozási kedv alább hagyott, a piac üzlettelenné vált és kisebb nyereségbiztositó eladások következtében az ár­folyamok visszaestek, csak a Bírna, Xasicl, Gumi Vé.sivények tartották meg napi árnyereségüket. A tözídeidö végén a kereslet megint megélénkült és a részvények a piac egész területén emelkedő ára­Aon cseréltek gazdát. A tőzsde bizakodó hangu­latban, egyenetlen irányzattal zárt. Magyar N'ein­«Ptl Bank 308.25, Magyar Altalános Kőszén 516.50, Ganz 1810. Egyesüli T//ó 250, Szegedi kenderfo­•tógyár 58 2 A Nemzeti Bank hivatalom valutaárfolyamai. •Angol font 16.55—16.75, belga 56 90—57 50. cseh ko­rótta 10.7,V—11 itt, dinár 7.80—7.95, svéd korona 85.25 -86.15. dollár 337.15—311.15. kanadai dollár rVtl.fO—3Jt nO. francia frank 15.55—15.95, hollandi forint 183..'i5-t87.35, lenavel zloty (30.00-0J -10 lei 2.80—3.0(1. leva 4.00—4.15.* líra 16.'00—17 00, f500 és 100(lt lírás bankjegyek kivételével, norvég korona 53.15—84.05, osztrák schilling 8000-80 70. svájci Jrnhk 76.50-78.30. Zürichi devizazárlat. Párls 20.57 háromuegved, London 21.15 -hárönnvigyed, Xewvork 437. Brüsz­yzel 73.70. Milánó 23.00. Amszterdam 23»25. Berlin 175.75, Schilling 78.20. Bécs kifizetés 81 55. Prága 13.20. Varsó 88.50, Belgrád 10, Athén 3.90. Bukarest 23.23. Boda pesti terménytőzsde zárlat. A határidős piacon élénk kínálat következtében az irányzat lanyha volt és a márciusi rozs fira Síi, a málusi rozs 42, a máiusi tenseri 50 fillérrel olcsóbbodott. A forgalom élénk volt A készáru piacot a határ­idős piac ellanvhul&sa következtében az. irányzat uvengébb volt és a buza ára 10, a rozs ára 20—30 fillérrel olcsóbbodott. A takarmánycikkek piacán javult a takarmányárpa 21 fillérrel, n tengeri 30 35 fillérrel olcsóbbodott. Az irányzat, n forga­lom élénk. Budapesti terménytőzsde Iiivatalo« árjegyzékei. Buza tiszai 77 kg-os 2055—21.10. 78 kg-os 'J085— 7!) ker-os 21.03—21.(y. 80 kg-os 21.20-21.75, felsőtiszai 77 k"-os 20 15-20.05. 78 kg-os 2070­"1 25. 79 k;?-os 21.00-21.50. 80 kg-os .21.10—2165, tlnnátlszaköz». feiérmeírvei és dunánlulf 77 k«-os '20.30—20.70. 78 kg-os 20.55—21 .nn. 70 kg-os 20.80— 18.00, takarmánv árpa l. 15.75—16.25, sőrürpa f -1 20. 80 ku:-os 2l.0o--2t.S5. Bozs pestvidéki .18.SO-­2050—'>2.00 vib l 18.75—10.0(1. tengeri tiszántúli u j 18.fS5.-18 75. Csikájrői terménytőzsde zárlat. Buza szilárd. Márc. lát.?.»—fél, jül. 111.5-ötnyolcad, szent. 111 h.rynvolead. Tengeri szilárd. Márc. 105.5, jul. 99, szept 95 5 Bozs tartott. Máre. 111 háromnyolcad, in! 101 .1. szent. 9t háromnyolcad. Vyomatott a MadóOitsíiíono* pélmajnaroma* WtrUp. 4» Nyomda vállalat RL-nál. RzejeiL FelflSí (kemveietö: KLEIN SAKB0E­HETI M Ü S O B.: Csütörtökön délután: Meseáruház. Filléres helyárak Katonaelőadás. Csütörtökön este: Egyszeri királyfi. Páratlan­bérlet.21. Pénteken este: Úrilány szobát keres. Operett­bemutató. Premierbérlet 30. Szombaton délután: Marika hadnagya. 23-ik előadás. Filléres helyárakkal. Szombaton este: Úrilány szobát keres. I'árat­(finbérlet 25. Vasárnap este: Úrilány szobát keres. Bérlet­szünet. Hétfőn este: Rigolctto. Operaest. Felemelt hely­árak f'j premierbérlet 1'. Svéd Sándor, Sz-ibó Hon­ka. Leonlas Konstantin, Buday Mária, Vermes Jenő felléptével. Komor Vilmos vezényletével. Az eayszeri királyfi (Szép Ernő színpadi meséje) A ..Színt Iván-éji áloin" áiomvilága szól ebben a tiszta és tulipános játékban, amelynek tündér-er­dejét a magyar mesevilág költői képzelete adja. Meghatódottan, nyiladozó szívvel keli hallgatni ezt a hortobágyi furulyaszót, amelynek estéli csengé­sében a magyar Kék m a dá r csapong, tűnik és integet, — a magyar meseerdő kék madara, ahogy a felhők felé röpül a legtisztább szavú költő képzeletében. Negyedszázados játék Szép Ernő csengetyüs rímei közül, amely most újjáéled sok rideg téli hétköznap után a szegedi színpadon. Ne­gyedszázad előtt a Nemzeti Szinház adott színpadi rangot a bujdosó királyfinak, most a szegedi desz­kák nőttek meg a költő tündérmeséjében, — a szín­pad végre költőre talált, aki szerényen, szemérme­sen, halkan az üstdob helyett furulyaszóval álmo­dik: magvár rímekről és magyar mesékről, — és ha egyedül, ha halkon, ha senkinek, akkor is ál­modik ... A nézőtér kön nyesi llögássnl. a tiszta dallamra kinyílott meghatott szivével köszöni meg a költő; nek a játékot, amely megint egy kicsit visszaadta a színpad tisztult célját és örök értelmét, — a rí­mel. a mesét, amely ugy tünik-távo'odik a költői képzelet holdfényes erdejében, mint a kék madár, ami megfoghatatlan és elérhetetlen. Szép Ernő költészetének legszebb és legérzéke­nyebb darabja „Az egyszeri királyfi". A játék mö­gött a magyar mese csillagos égboltozata, bojtá­rok álmodnak igy a pásztortűz körül, n hortobá­gyi messzeségben csöndes harang ozüslcsengésc iünik és a játékra ráborul a magyar mesevilág szentivánéji álma... Szelíd szavú mese. ahogy álmodozó bojtárok hallgatják a hortobágyi ég alatt. A szinház harangvirátfos keretben próbált meg cgyüttálmodni a mesével és a nyersebb hatásokhoz szoktatott fakó szinpad olykor nyers volt ehhez a halk és egyszerű lírához. Csak néhány kép volt, ahol sikerült meglelni a harangot és a minden cso­dára kénes képzeletét. A játék stílusa más. mint a realisztikus összefogás —, könnyedebb, színesebb, egyszerűbb és stilizáltabb. Ez a realisztikus szín­pad nem tud elviselni csodát, a mesében nedig mi sem egyszerűbb, mint a leíléciesebb csoda... A királyfit Erénvi Böske álmodta el bánatos szivének sok melegségeivel. A vén halál alakiéban Mészár os Béla Jelentkezett — akinek érdeme, ennek a tulipános játéknak előadása —, de aki másképen képzelte el az öreg csősz garabaneias játékát. Megnyugtató lóságában egyszerűbb és metíbékitőbb ez, a hortobágyi dudás, mint valami fekete misztérium démona. — Finom és mesebeli volt Mészáros Agi ezüst királylánya. Ba­logh Klári aranyló tfind^rkirá-^nöíe. A meséből lé­nelt elő a harangvirágok közé II e r c ze g királví. Sziget bv Irén klrálvnéja. Pálóczv Paprika Jancsija, Veszel y. M i h á l y i Mária, D é r Ve­ra egy-egv figuráin és néhány csacsoaó tündérkis­asszony. A hantnilatos kísérőzene megfestése Bn­k o n y i Ödön érdeme. A nézőtér lelkesen és melegen ünnepelte Szép Ernőt, akinek költői szerínvs/"'éhen többször meg kellelt jelennie a függöny elölt. Horald Kreu*zbern fAnces'ie Kedden este nagy művészi élmény részesei voltak, akik Kreutzberg táncestjén megjelen­tek. Nem lehet eléggé méltányolni Kreutzlierget, mert amit ad művészetével, az a csodával határos. A kozönsée önfeledten üunevdi minden száma után Mozdulataiban fürge, mint a pisztráng, rugalmas, mint a párduc s-minden idege és izma bámulatos hajlékonysággal áll a kifejezés szolgálatába. Sok­szor ugy tűnik fel, hogy csontjai hajlékonyak s alakításainak tökéletesítésére merevségükből kinő­nek. Ez az ember mozdulataiban él. gondolkozik, étez és kifejez. Minden porcikája kiáltó színezés­sel jellemez s egyedüli szereplésével nemcsak tí­pusokat szemléltet, hanem genreképeket, jelene­teket, ethnografikus bemutatókat, tragikus és ko­mikus epizódokat revelál. Egyénisége mintha megsokszorozódnék előadá­sa folyamán s a pillanat sebességével ontja az alakítás egész tömegét Minden mozdulata, ideg-, vagy izomrezzenése uiabb meclepetést tartalmaz, közönségét előadásának összes perceiben friss és nem várt csodálkozásba ejti. Művészete valóban az alakító táncművészet diadala, amelyben az utolér­hetetlen láncos, a páratlan szinész s mesterien ki­fejező művész egvaránt szerephez jut. Ez a tánc nem akrobata látványosság, anem a lélek kife­jezési készségének uralnia az emberi organizmus egyeteme fölött. Gazdag műsorának valamennyi száma nagvha­tást váltott kí s tapsvihar jutalmazta Kreutzberg művészetében a táncművészet netovábbiát. A nagy­sikerű est megrendezésa Harmónia érdeme. Harmónia hanoversenvek Február 13-án Harmónia 111. zongorabérlet, Manrta Tan'iafero világhírű francia zongoraművésznő. A színházi iroda hírei Mzép Ernő költeménye, az „Egyszeri királyfi' őszinte nagy sikert aratott a szerdai előadáson. A szereplők, élükön Erényi Büskével, Szígethy Irén­nel, Mészáros Ágival, Balogh Klárival, Ilerczeg­gel. Mészárossal, Veszelyvel és Pálóczyval meg­kapó előadást nyújtanak. Az „Egyszeri királyfi" még csak ma este van műsoron. A .,Meseáruház" ma délutáni katonaelöadására már alig van jegy. Holnap, pénteken premier. „Úrilány szobát ke­res" zenés vígjáték. „Rigolftto'' Svéd Sándorral hétfőn este. Fellép­nek ínég Szabó Ilonka, Budav Mária és Vermes Jenő. az Operaház tagjai és Leonlas Konstantin, nz athéni opera tenoristája. Vezényel Komor Vil­mos. Szombaton délután jubilál a „Marika hadna­gya", a 25-ik előadásán filléres helyárak. Felhívás a t. légi bérlőkhöz! A színház igazga­tósága értesiii a t. régi bérlőket, hogv az ui bér­letre való tekintettel igényeiket szíveskedjenek csütörtökön déli 12 óráitr a színházi irodával kö­zölni, mivel a „Bígoletto" előadására már ÍIZ uj bérlet érvényes és igy a bei-elentés elmulasztása esetén a szinház a nagy érdeklődésre való tekin­tettel a jegyeket tovább nem tartja fenn. Budapest I. G 45: Torna. Utána: Katonazene. Vezényel Fri­csav Richárd. 10: Ilirek. 10 20: Felolvasás.12.05? Balalűjka zenek ír. 12 30: Ilirek. 1.30: Cigányze­nekar. 1.15: Előadás. 5: Borászati tanfolyam. 5.30i A bécsi ..Konzerthaus" vonósnégyese. 0.10: Te­rrsesényi György elbeszélése. 6.35: Zenés részle­tek a „Boccaccio" cirnü filmből. 7.10: Előadás. 7 óra 30: finek. 8: Ilároir. rádiójelenet. 0: Hírek. 9 óra 20: Budapesti Hangverseny Zenekar. 10: Idő­járásjelentés. 10 15: Augohiyelvü előadás.. 11: Ci­gányzenekar. 0.05: Hirek. Budapest IT. 5: A bécsi „Konzerthaus" vonósnégyes. 5.30: A rádió szalonzenekara. 6.10: Angol nyelvoktatás. 7.30: Előadás. 8: Ege tű versenyeredmények 8.05: Cigányzene. WNUJLT tf MW VtflEI

Next

/
Oldalképek
Tartalom