Délmagyarország, 1937. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-31 / 25. szám

A DÉLMAGYARORSZÁG Vasárnap, 1957 január 3T. Olcsó téli vásár! HÖFLE Bélelt nőt kesztyű ....... Bélolt férfi dlva'tkesítytt .... Rélolt női divntkesztyü .... Most vásároljon ! . . . 4.80 . . • 4.90 . . . 4.90 Kishibás harisnya . . Téli meleg zokni . . Bordás harisnya . . « • * » • 1i26 —.98 —.79 • • • • Amig a készlet tart! SZEGEDI FARSANG SzTK-bál 1912 —1937. Mennyi minden történt ezalatt « 25 év alatt... Az SzTK szombaton este tar­totta negyedszázados bálját vig hangulatban. Az egész Tisza-kávéház lánoolt, énekelt, bohó tréfák­ba perdült. A díszteremben az oszlopokon kis zászlók lengtek, száz és száz társegylet lobogója. Pontban tíz órakor í * ».Vem lehet az SzTK-val..,•«• kezdetü csárdás ütemeire megkezdődött a T3nc Ss a jókedvű fiatalság a késői órákig a legjobb hangulatban maradt együtt. A rendezőség a bálon megjelent Hölgyökről H következeő névsort állította össze: Gyuresó Jánosné, Németh Terike, Priszlonger Ferencné, Bánkuthy Irmi, Breinovics Vilmosné, Lantos Bucika, Bayer Irénke, Hegedűs Erzsébet, Gál Esztike, Tormai Anna, Törők Panni, Mészá­ros Ilike, Kalmár Anikó, Veres Bözsike, Fodor Ilonka, Jójárt Rözsika, Kéri Ilonka, Kéri Mária, Szabó Ilonka, Juhász Berta, Ilajós Terike, Heiler Kövérek, Horváth Piriké, Mintus Ilonka, Letenov­szki Nasika, Sándor Olga, Mészáros Ica, Pálinkás Gizella, Pataki Gizella, Schubert Lilike, Majoros Margitka, Klement Ilonka, Vince Islvánné, Tom­tácz Józsefné, Gyarmati Jánosné, Hegedűs Ká­rolyné, Csonka Kalmánné, Fodor Béláné, Tóth Im­réné, Galiga Józsefné, Dukász Antalné, Szabó Fe­rencné, Vörös Józsefné, Janicsck Istvánné, Csat­lós Jucika, Szilágyi Mária, Dudás Erzsébet, Adá­nvi Józsefné, Huszta Anna. PetrovszkI Mária, Kiss Lajosné, Vetró Nővérek, Bálfet Béldr.é, Juhász Rózsika, Frank Rőzsik.i, Bárkányi Panni, Bódi Tlonka, Frank Aranka, Horváth Mária, F.őrdögh .Tolánka, Horváth Icuka, «t3lnczl Aranka, Bus Iri­réné, Engelszmann Piroska, Gerei Mária. Pimér Icuka, Bölesháuri Ili'^e, Bittó Erzsébet, Kelsrli Jó­zsefné Fodor Lász'rtné. F-xlor Katóka, Bf'di Icu­ka, Szabó Katókn. Kovács Márta, Deák Ferencné, Gál Józsefné, Dobó Jucika, Csóti Tmréné, Jani Andrásné. Araczfci Károlyné, Araczki Mária. Pász­tor Manci, Tombácz Ica, Orsolya Mária, Bozóld Mária. Oottsehall Jánosné. Szántai K Jánosné, Haska Erzsébet, Juhász Margitka, luhSsz Mária, tárgyán Erzsébet, Molnár Nővérek, Jolán Manci, Knzi Irénke, Miskolczi Nővérek. Szegediek szállodája Pesten a METROPOLI Rákóczi ut 58. a város szivében 150 szobás modern családi szál­loda minden kényelemmel. K á­v<5 házában Pest és a vidék előkelő közönsége találkozik. A János Vitéz Sörözőben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját­szanak esténként. A gyönyörű Té 1 i kertben délután és este tánc. V í r á n y amerikai rádió­zenekara, Nagy Mária énekel Lnnnnk olvadóinak lenr*rsékelt szobaésoenzióáratí. fel. 1-389-50 Kéményseprő bál. Az ipartestület nagyterme zsúfolásig meglelt szombaton este a kéményseprő bál közönségével. A jólsikerült farsaugi est »Meg­kondult az öreg templom nagyharangja« cirnü népszínmű előadásával kezdődött, amelynek Kiss Ernő csoportelnök a szerzője. Az előadás kö­zönsége lelkesen megtapsolta a szereplőket. Daubner Julcsi, Józsa Rózsi, Abraliá'n Panni, Nagy Rózsi, Annau Rózsi, Erdélyi írén, Já­roli Jenő, Horváth András, Oppermann József, Kuruncsay Lajos, Steinlieck János, Kálmán Béla voltak a jólsikerült előadás szereplői. Az elő­adás ulán »Lent a falu végén...« kezdetű csár­dás ütemeire megkezdődött a tánc, amely reggel 4-ig tartott. Ofi aíőXik, I a 1 CfoiicuAqficya.' Móravárosi bál. Jól sikerült farsangi bálát ren­dezett szombaton este a Sánta-vendéglő nagyter­mében a Móravárosi Ifjúsági Egyesület. A bálon megjelent Móraváros valamennyi vezető tényező­je és ifjúsága. A bálozok a hajnali órákig a leg­jobb hangulatban maradtak együtt. A bál liáziasz­szonyai és kisasszonyai tisztségét a következő hölgyek töltötték be. Asszonyok: Ábrahám István­né, Bata Szilveszterné, Ball Rudolfné, id. Borka Györgyné, Bors Józsefné, Csákv Andorné, Csányi Antalné, Dobó Sándorné, Erdélyi Józsefné. Gera Jánosné, Hegedűs Antalné, Horváth Antal né. Hódi Istvánné, Iluszka Lajosné, Je­nei Istvánné, Kriska Péterné, Karácsonyi Tstván­né. Mészáros Bélánc, Mészáros Antalné, Mák Kál­ntánné, Ólott Ferencné vitéz Sárkány Ferencné, Sánta Istvánné, Szécsi Józsefné, Tarnaf Mihályné, Tukarcsi Mihályné, Török Ferencné, TakSes Fe­rencné, Vőneki Sándorné, Vida Jánosné.. Leások: Bálint Bözsike, Bálint Piroska. Bálint Mária, Bala Pannika, Borka Bözsike, Buza Iduska, Bózsó Bö­zsike, Csonka Mária, Dohő Ilonka, Dobó Erzsike, Fejes Ilike, Faragó Irénke, Farkas Bözsike, Gál Jucika, Gárdián Ilonka, Gila Icuka. Hegedűs Nő­vérek. Heiin Nővérek. Halász Nővé rak. Ha la le r Manciké, Hegedűs V. Tlonka, Hadabás Irénke, Ha­jós Icuka. Halász Bözsike, Kanalas Irénke, Ko­csis Etuska, Konsánszki Ilonka. Kálmán Nővérek, Lacz.l Nővérek, Lőrincz Jucika. Mák Bözsike, Nagy Gizike, ördög Ilonka. Patkós Rózsiké, PaDn Juci­ka, Póka Mancika. Pisurnyi Ida. Rózsa Pannika, Rácz Mancika. R*na Ilonka, Sánta Bözsike. Szűcs Tcuka, Sefesulák Teréz. Tarnal Veroaka, Tarnal Tcuka, Tarnal Katóka, Törók Gizik». Tuza Irénke, Veres Icuka, Vincze Annuska, Vőneki Irénke, Vida Icuka, Witlmann Nővérek. Szegcdi Kisnedóvó és Jótékony Nőegylet álar­cos-jelmezes bálját szjombaton este rendezte meg a belvárosi óvódában. Sok színes és ötletes jelmez kavargott a teremben. Mintha a kelet tarka képe elevenedett volna meg. Elszabadult, tréfás jókedv uralkodott az egész estén. A rendezőség mindent elkövetett a siker érdekében, a táncoló fiatalság a legjobb hangulatban hagyta cl a belvárosi óvo­dát a reggeli órákban. ié'S'-m Hrany Ezüst ÜÜ 3ftVITftS0K>¿lólc»n 'ökVümind fiRRHY.fcJÜSt BEVÁLTÁS Farsangi kalendárium Január 31: Felsőipariskolai táncestély a Tiszá-. ban.. Február 1: Medikus-Patikus bál. Február 1: Ujszegedi - Szent Vince Szereted Egyesület bálja az ujszegedi kultúrházban. Február 1: Délvidéki Otthon táncmulatsága. Február 1: A Magyar Vasutasok Országos Szö­vetségének műsoros táncestélye az alsóvárosi kul- ' tárházban. > Február 2: Úrnők Mária kongregációjának műsoros estje, a Katolikus házban. Február 3: KLOSz belvárosi csoportjának báW ja a Vivó Egyesület helyiségeiben. Február 5: „Rongyos"-bál. 1 Február 5: a Ilargitaváralja Jelképes község székely bálja a Hungáriában. Február fi: Nemzeti hál a Tiszában. Február 6: a Szegedi Fészek Klub olnsz estj«. Február 0: Kas-író bál. Február 6: A Szegedi Altalános Munkás Dal­cgvlet és a SzMTE jelmezbálja az ipartestületben. Február G: a Szcged-Alsóvárosi Torna Egylet műsoros táncestélye az alsóvárosi kultúrházban. Február 7: a polgári iskolai tanárképző főisko­lai hallgatók álarcosbálja. Február 8: Szent Itnrc kollégium bálja a Hun­gáriában. Február 9: „Görbe éjszaka" a Hungáriában. 50 ezer schillinges sikkasztás, három üngyiikosság Bécf, január 30. Klosterneuburgban Krotten* tahler Frigyes építészmérnök és felesége laká­sukon világitógdzzat megmérgezték magukat. Mindksften a városi villampsvállalat alkalmazott-* ja ivoltak. Az asszony a vál'a'al pénzéből 50 ezer schillinget e'sikkasztott és a leleplezéstől való félelmük miatt meneküültek a hallba. .4 viUamoftdrsaság fíaustein^r Gusztáv 60 fléves iga:qa!ója afe'etli elkeseredésében, hogy a veretése alatt ál'ó llvá'lalalnd! ilyen sikkasztás törlcnhe'ett, fcfokákztot'a magát. Téli vásár Pofiák Testvéreknél . 25-50c'o epiesimeiw Ö/fT" Í¿M A SZEGEDI METTOROLOGIAI OB SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása +2.5, a legalacsonyabb —2.5 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redu­kálva reggel 719.7, este 755.3 mm. A levegő páratartalma reggel 85, délben 75 százalék. A szél iránya északnyu­gat, erőssége 2—3. A Meteornlogiai Intézet jelenti este 10 órakor. 1DÖJÓSLAT: Mérsékelt szél, főkén faz északi megyékben ki­sebb havazás, a hőmérséklet siilyed. DClmagparoratág ftölcsönhftnyvfár Anyaga legnagyobb, előfizetése ie$ht$eW>!­L

Next

/
Oldalképek
Tartalom