Délmagyarország, 1936. május (12. évfolyam, 108-132. szám)

1936-05-30 / 131. szám

s DELMAGYARORSZÁG T936 mafus 50. I kg. vlrágméz — — 1.— 1 kg. akácméz — — 1.20 1 kg. mák — — — — Nagy Albert MAKÓI HIKbK Makó város engedélyt kapott egymillió tégla kiégetésére. A kormányrendelettel leállított városi téglagyár ülemének felvételére ismételten hozott már határozatot a képviselőtestület, reámutatva ;»rra, hogy a város téglagyalogjáróínak javításá­hoz és fejlesztéséhez, valamint az építő tégla árá­nak szabályozásához szükséges a városi tégla­gyár üzembe állítása, vagy legalább is megfelelő téglakészlet biztosítása. Egymillió darab tégla ki­verését és kiégetését határozta el a képviselőtes­tület s az iparügyi miniszter után most a belügy­miniszter is jóváhagyta az errevonatkozó határo­zatot. A város pénzügyi ellenőre dr. Cserzy István hozta lc az errevonatkozó miniszteri jó­váhagyást, ugy. hogy a téglaverés a városi tégla­gyárban a pünkösdi ünnepek' után nyomban meg­indulhat. Pünkösd hétfőién res-»e| S óriiko>- indul Makó­ról fillére« vonat hegedre. A szegedi ipari vásár alkalmából a Sjteged.Csanádi Vasnt vonaláról pün­kösd hétfőjén filléres vonat indul Szegedre 75 szá­zalékos kedvezménnyel. A filléres vonat Battonva és Mezőkováosháza felöl is hoz utasokat s Makó­ról reggel 8 órakor indul. A visszaindulás Szeged­ről este 8 órakor lesz. Jegyek az állomási pénztá­raknál előre váltandók. Nagy piac Makón lanyha árakkal A pénteki makói hetipiacra különösen zöldségfélékben óriási volt a felhozatal. A nagy kínálat következtében as árak természetesen estek. A zöldségpiacot a ka­larábé, a gyümölcspiacot a földieper és cseresz­nye dominálta. A kalarábé darabja 1 fillérre, a zöldborsó kilója 10 fillérre, n földieper 30 fillérre esett Gabonapiac: búza 13.30—14. árpa 13.50—, zab 15.80, tengeri 13.00. széna 5-6 pentrő mázisán­kint. Barowifipiac: csirke 110, tvuk 100. liba és kecs a 110. toiás 105 fillér kilónkint. Kis csirke 13 -15, Ifba 70—00. pnlvka 80—100 fUér dnrabom­kint. Sertéspiac: 100 kilón felüli sertések 60—78, nehezebbek 80-00 fillér kilónkint. Himlőoltások. Az ingyenes himlőoltások a ma­kói városházán június 2-án kezdődnek s naponta délután 2—Mg folynak egy héten át. Hirek a makói rendőrségről. Gazdag Rozál, Kórház -ucca 11. szám alatti gazdasszony bejelen­tette a rendőrségen, hogy péntek délelőtt, amig a piacon járt, valaki álkulccsal felnyitotta a kapu­ját és a lakásában levő szekrényét, amelvből 26 pengő készpénzét és néhány értékesebb ruhane­műjét magával vitte. — Teljesen azonos módon hatolt be a betörő Kovács Ferencné Király-uc. ca 4. szám alatti lakásába, ahonnan libatollat és értékesebb ágynemüeket vitt magával. — Len­gyel Ferenc battonyai péksegéd, munkakeresés céljából jött Makóra tegnap. Délelőtt elment az egyik Alma-uccai rokonához, akinél felső, meleg ruháit helyezte el. Alig egy-két percet töltött Alma uccai rokonának a házában s erre az időre az uccán vigyázatlanul hagyta azt a nagyobb bő. röndjét. amelyben fehérneműi és egyéb dolgai vol-. tnk. Amikor kijött, hűlt helye volt a bőröndnek. — H u s z Jánosné bejelentette a rendőrségen, hogy ma. a gabonapiacon kiemelték zsebéből a pénztár­cáját. amelyben 74 pengő készpénz és más irások voltak. — Joó Ferencné. Kisfaludy-ucca 31. szám alatti asszony tegnap meszelés közben olyan sze­rencsétlenül zuhant le a létra tetejéről, hogy ar­cán, kezén és hátán komoly sérüléseket szenve­dett. A hagyma szövetkezet felhívta a makói kerté­szeket, hogy vetésterületeiket jelentsék be a szö­vetkezetnél. A kővetkező hagymaszezonban Is a termelőigazolványok alapján történik a vásárlás. A mnkói polffári leányiskola pünkösd másnap­ján délután 5 órai kezdettel a MAK marosparti sporttelepén látványos tornafmnepséget rendez. Anyakönyvi hirek. Házasságot kötöttek: Hol­tzer Mátvás Kovács Rózsikával. Elhaltak: özv. Koczka Mihálvné Jámbor Lídia 00 éves. Szepesi Katalin 3 éves a kórházban. Vajcsuk Gvuláné H. Kovács Mária 10 éves rákospalotai lakos a kór­házban. Altmann Izidor 66 éves (Páva-ucca 17.), Fejes .Tózseí 6 napos a kórházban (Apátfalva). — ELÖAPASOK. A szegedi ipari vásár ideje alatt az Országos Társadalombiztosító Intézet ki­küldöttje, ifj. Fock István műszaki tanácsos a balesetek elhárításáról vetitettképes előadásokat tart. Május 31-én délután 6 órakor: „A balesetek elhárításáról általában", junius 1-én délután 6 órakor „Gépi balesetek elhárítása". 2-án délután 6 órakor „Villamosáram balesetek", 3-án délután háromnegyed 7 órakor „Foglalkozási betegségek megelőzése". Az előadásokat az állami reálisko­lában tartják meg. KIS HIRDETESEK KMMMMMMMMMMMMMM • nagy szegedi kereskedelemről és Iparról. MMMMMMMVWMMMWMMMMMM harisnyát visel minden hölgy, mert legszebb, legjobb ésleg­olosébb. Gyári lerakat: PoIIák Testvéreknél. cncv (iu mflvészleaon lest és UU tisztít a legolcsóbban Glöckner I. és Fia keimet»«», «e ágytellHsztit« telepe. Iskola-n. 27- 28. (Fogm­dalml templommal szemben.) Tel. 1?—«9. Kaletra kiszolgál Molykár I t'Uen raegdvlst biztosiáss»! • Mentusnál Károlyt n«a 1. | Kárpitosmunka hlaalom kérdése 1 Fodnljon MCLHOfFERHCZ ! Polgár n. 4- (Tissa Ujon ' flrat sarok) Rekamiérek, totelek áll andren raktáron. csillárját Régi beváltom, ha n&lam cseréli be ujj A. Rosner József TI HZ a Latos körút 31». IfeitinliiMiei'l /><irang­Idíéhoa aaxialt és fali «roklIItiDleoeuCpek, aismlárgyalt. arany, estis ékszerek nagy vtflo.wKkban Csuni Ferencnél, Kdritu ucca 19. „H TTYU" vlilenyerOrc berendezett heimele*!« vegytlscfll« Oze», Széobenyi mozival szemben Horváth Mlháljr-n. 7. Kalászra kisrolgál rtzv. Nnoy Imrené Szögi Imre rfltrts ée divatárntlzlote legol­csóbb és legjobb. Ptlapökbazár Mlkaiáth K. n. 1. Kaláaz szel­vényekre kiszolgál Peiróleum gázlámpa S-4< 0 gyertyafény, 1 év©» garan­cia Hod ács János i.eehner-tér 9 28.­másolás), sokszorosítást gyorsan ^—lUlRTHJEIIGEY^ Széchenyi tér 5. Gyunvui .. kézimunkák legolcsóbban F IS CHER Kézimunkaház Káré"7 ucc* 12. jégszekrényt 13 havi részletre, SzAntO edényáruházban Széohenyl tér 11. Csónak­épitö műhely Kazinczy-ucca S A nálunk vásárolt töltétoUba sa|6lke/U alftirâsAt díjtalanul bCvetáUk. WIRTH^RENGEY Szénhenyi tér 5* Hasinál motorok, vízszivattyúk kaphatók FRISCHHANN épmOh ly Kálvária »cca Foloamatörök! li^m, irmez ipgo'csóbh újdonságok csak ©fii-Xa cloőáruhásban. PetßPs«forftian Eredeti csiszolt Joseehínentiutte kristályok a 8 levelii védjeggyel Kizárólagos egyedüli árnál tója Szegeden Bniftlt ékszer és nölbll mOtpnri tárgyak. Kelemen n 11. ORION szinbfirhajtószij 9 EMERGE gnmitextll haitószii gyári lerakat Ruh VHmos Mikszáth Kálmán nrna 9 (Paprika-piao sarok) Ml, szappant scniwrf 'MinicnHer Kerékpárosoki ElsörendU kerékpárokat engedményes ir­hán részletre adom. r,<imikat és alkatrészaiel most filléres SándOfn«! árban kaphat Szened, (Kiss D pa'ota KIk U. 2 Lechner emlékezete a szegedi városházán Hosszú hónapokkal ezelőtt történt, bogy » szegedi városháza drasztikus módon hívta föl saját elrongyoltságára az illetékesek figyel­mét, amely sehogysem akart rája terelődni Pedig L e ch ne r Ödön csudálatosan szép alkotása esztendők óta iparkodik becsü'ete«. buzgalommal, hogy észrevegyék. Igyekezeté ben már elérkezett a szemérmetlenség hatá ráig is: diszkréten vetkőzni kezdett, egymás után dobálta le magáról elavult vakolat-ron gyait, gondolta: a kis vakolatdarabok kopo gását majd csak észreveszik és gondoskodnak arról, hogy végre uj köntös jusson neki is az általános beruházások keserves korszakában. Az is lehet, hogy az öreg épület a jubileumra készült, halhatatlan emlékű alkotóművészé­nek, Leohner ödönnek a jubileumára, azt sze­rette volna, ha Szeged népe legalább annyi kegyeletet és hálát mutat a nagy építész em­léke felé, hogy egyik legszebb alkotását ki­tataroztatja az évfordulóra. De hiába volt a csöndes, szelíd igyekezet, a városházára nem gondolt senki. Most aztán erősen közeledett már a jubileum. Pesten bronzbaöntötték az alkotó mester szobrát, az egész világon em­lékezni kezdtek arra a kistermetű, szürke külsejű öregúrra, aki kőbe, homlokzatba, fa­lakba álmodta lelkének minden költői szép­ségét. — Tenni kell valamit — határozta el a szegedi városháza is és egy szép napon le­dobta magáról azt a hatalma* malferWmegpt, amelyből annakidején a széles kapu fölötti er­kély barokkdiszét mintázták meg a lecbneri álmok pallérai. A maltertömeg óriási robaj­jal omlott le az aszfaltra, de kárt azért sen kiben sem tett. Megvárta azt a pillanatot, amikor a forgalmas kapnbejárat alatt eleven ember nem tartózkodik. A figyelmeztetés megtörtént, utána roégiw hossziu csönd következett. Igaz, egy darabok, a robaj friss hatása alatt, beszélgettek a vá­rosházi hivatalokban a dologról. Mondogat­ták, hogy most már tényleg rendbe kéne hoz. ni az épület külsejét. De aztán fölébredtek a mérnöki aggodalmak. Kiderült, hogy azt a malterfajtát, amelyből az eredeti vakolat ké­szült, nem lehet seholsem kapni. Foltozásról igy beszélni sem lehet, teljesen uj vakolatot kellene rakni az épületre, a leverendő régi va„ kolat helyére, de ez drá^ga mulatság lenne, pénz pedig nincsen hozzá. így aztán maradt minden a régiben. Még a beszélgetések is megszűntek, más gondok, más bajok, más kérdések foglalták le a toronyalji képzelőte­hetségeket. Fontosabbá vált a DMKE-palota nem is régen helyrehozott vakolata. Azt ve­rették le, hogy ujat készíthessenek helyette, a tanítói intemátushoz illőbbet A városháza kapuja fölött pedig szomorúan meredeztek a meztelenné vált vasgerenda­végek, kegyetlen szimbólumai a szegedi élet­nek. Már-már ugy látszott, bogv igv marad min­den az idők végeztéig, de ugy látszik, Lech­ner Ödön jubiláló szelleme mégiscsak: feléb­resztette kicsit az elszundikált problémát. Most hirtelen állványokat raktak a kapuhoz és pénteken már föl is rakták a lehullott mal­terdisz mását a meztelen vasgerendavégekre. A munka gyönyörűen sikerült. A restaurált dísz vakító fehérséggel ragyog le a homlok­zat patinás-barna felületéről hirdetve: mi, szegediek is ünnepeljük a magunk módján a nagy építőmester emlékezetét... — A Délvidéki Otthon ma este 6 órakor tartja közgyűlését, utána vacsora keretében ünnepli dr. B e c k e r Vendelt kitüntetése alkalmából.

Next

/
Oldalképek
Tartalom