Délmagyarország, 1936. május (12. évfolyam, 108-132. szám)

1936-05-30 / 131. szám

T936 máius 30, DÉL MAGYARORSZÁG 9 Jégszekrény, Fagylaltgépek Permetezőgép Sodronyfonat Zománced ny, leg- . yiafeb petrolftumfőző ! versenyárban 3R U CK N ER-uasudvarnan Sport Zsigmondy Vilmos lesz a Szeged FC trénere ? A Szeged FC turacsapata még meg sem érkezett Finnországba, a transzfer- és a sza­badlista még nem került nyilvánosságra, a szervezkedéssel megbízott vezetők azonban már megkezdték munkájukat. A vezetők min­denekelőtt a trénerkérdést szeretnék megolda­ni. mert Réti Béla tréner kijelentette, hogy jö­vőre nincsen szándékában Szegeden maradni. A Szeged FC többirányban érdeklődött és egyesekkel már meg ¡6 kezdték a tárgyaláso­kat, amikor Szegedre érkezett Zsigmondy Vil­mos. Zsígmondyt Szegeden jól ismerik; ő volt a háború utáni SzTK kapusa. Kivételes tudá­sára a külföld is felfigyelt, Zsigmondy egyi­ke volt azoknak a magyar futballistáknak, akik elsőnek külföldre tették át működésűk ezinhelyét. Végigbarangolta egész Európát és alig van olyan állam, ahol a futballközönség ne ismerné a nevét. Néhány évvel ezelőtt abba­hagyta a játékot és trénereskedni kezdett, ő volt az, aki több szegedi játékost elhelyezett külföldön. ügy látszik megunta a vándorlást, hazatért Szegedre azzal a szándékkal, hogy itthon keres elhelyezkedést. így került összeköttetésbe a Szeged FC-vel, amely éppen trénert keres. A Szeged FC vezetősége és Zsigmondy kö­zött a napokban megkezdődnek a tárgyaiások. A benfentesek ugy tudják, hogy a tárgyaló fe­lek között létrejön az egyesség. 0 ÖDC és az MKSz harca a mofflryerseiur **öriis A motorsport egyike azoknak a szegedi sportágaknak, amely az anyagiak hiánya miatt nem tuc különösebbet produkálni és verseny­rendezésről az elmúlt hétig alig lehetett be­szélni Amikor azután nyilvánosságra került, hogy junius 7-én országos dint trak-verseny lesz Szegeden, a motorosok között izgalom tá­madt. A véletlen ugy akarta, hogy a kerékpá­rüsszövetség déli kerülete anélkül, hogy tudott volna a DAC programjáról, junius 7-re szin­tén versenyt tűzött ki; országúti és pályaver­senyt,, amelyen motorkerékpáros sízámok is lesznek. A két rendezőfél a Délmagyarország­h'l tudta meg, hogy versenyüket egyidőre tűz­ték ki. Megindultak a tárgyalások az egyik verseny elhalasztása érdekében, a kerékpáros­szövetség hajlandónak mutatkozott arra, hogy a pályaversenyt elhalasztja. Kijelentette azon­ban, hogy ezt csak abban az esetben teheti meg,' ha ehhez az országos szövetség is hozzá­járul. Az ügy elintézésével Kelemen Márton elnök Kiss Józsefet, a kerület többszörös baj­nokát bízta meg. Kiss néhány perccel megbí­zatása után el is indult Budapestre — ke­rékpáron és vissza is azon tette meg az utat. A kerékpáros futár utja azonban nem járt si­kerrel. A központhan közölték, hogy a ver­senyt nem lehet elhalasztani nemcsak azért, mert arra már 238 országúti kerékpáros és 86 pályafutó nevezett be, hanem mert a bel­ügyminiszter engedélyétől nem lehet eltérni. Ha most elhalasztanák a versenyt, a jövőben nem igen lehetne engedélyre számítani. Han­goztatták a központban azt is, hogy az egész országban ez lesz az egyetlen verseny és így a kerékpárosoknak nem áll módjukban máshol versenyezni. Ezzel szemben a DAC-nak sem áll már módjában a versenyt elhalasztani és így elő: fordul az az eset, hogy Szegeden, ahol ^gen gyengén áll a motorossport, egyszerre két ver­senyt is rendeznek. Lovaglóiskola. Értesítem a n. é. közönséget, hogy PULCZ UCCA 16. SZAM ALATT lovagiskolámban lovaglás — a nap bármely szakában — lehetséges, saját be­tanított lovaimon. Olcsó árak és bérletek. Lovak beidomitását és tartását vállalom. — Szíves párt­fogást kér: KESZTHELYI (KERSCH) ISTVÁN. Telefon 16—06. Összeállították a magyar válogatott csapatot az ohszok ellen Dr. D i e t z Károly szövetségi kapitány pén­teken este összeállította a magyar válogatott labdarugó csapatot, amely vasárnap Budapes­ten az olaszok ellen a magyar színeket képvi­selni fogja. Az összeállítás a következő: Szabó — Polgár, Sternberg — Seres, Szűcs, Dudás — Cseh II., Turai, dr. Sáros\i, Toldi, Titkos. Tartalék: Csikós, Bíró, Szalay, Solti. II KEQC a két Kovács nélkül, az SzTK Törökkel megerősítve áll kl a vasárnaol meccsre Fokozódó érdeklődés nyilvánul meg a vasár­napi futballprogram iránt; a Hunyadi-téri sporttelepen megrendezendő KEAC—SzTK-ta­lalkozótól szép, a Postás—UTC csoportdöntőtől pedig nagy küzdelmet várnak. Amíg a másod­osztályú csapatok a jelek szerint mult heti együttesükkel állnak ki a küzdelemre, addig ugy a KEAC, mint az SzTK csapata változást szén ved. A KEAC a főiskolai bajnokság és az orszá­gos amatőrválogatott játéka miatt kénytelen volt együttesét egves posztokon megváltoztat­ni. így áll ki az SzTK ellen: Palaky — dr. Karácsonyi, dr. Tóth — B. Tóth, dr. Herczeg, Kalocsay — dr. Aszódi, Tóth II.. v. ördögh, Heténvi. Bukoveczkv. Ezz~l szemben az SzTK erősít. Töröknek le­telt a büntetése, ismét elfoglal ja helvét a íobb­összekötőhen. Ilyen körülménvek között So­mogyi kimarad a csapatból és Till II. lesz a center. Megváltozott a vasárnap kerékpárverseny start­jának helye. A vasárnapi kerékpárosbajnoki ver­seny startja nem a tűzoltólaktanya előtt lesz, ha­nem a dorozsmai országúton levő vámháznál. Szombat: a kerületi tennisz­bainokságok napja Az alföldi kerületi tenniszbajnoki verseny «1­ső napja szombaton lesz. Az eredetileg vasár­napra és hétfőre kitűzött versenyt a nagyszá­mú nevezésre való tekintettel kezdik el szom­baton, amikoris a szegediek egymás között sze­retnék legalább részben eldönteni a továbbju­tás kérdését. A verseny érdeklődésre tart szá­mot, az eddigi eredményekből arra lehet kö­vetkeztetni, hogy több meglepetés lesz és sok uj tehetség feltűnését is váriák. A verseny dél­után 3 órakor kezdődik a K*AC-pályán. KEAC—PEAC főiskolai futballbajnoki mérkő­zés lesz szombaton Budapesten. Szegeden érdeklő­déssel várják a KEAC szereplését a főiskolai baj­nokságban, remélik, hogy az elvesztett bajnoki cí­met az idén visszaszerzi a csapat. A bajnokságot, amelyet évek óta védett a KEAC, tavaly vesztette el egy megismételt meccsen, amikoris a BEAC sú­lyos vereséget mért rá. Mivel a főiskolai bajnokság­ért csak egyetemi hallgatók szerepelhetnek, a KEAC standard együttese jelentősen meggyengül és talán Őt érinti a szabályzat a legérzékenyebben az összes résztvevők közül. A KEAC főiskolai csa­pata a következő: Bodroghy — Kovács I., Antal (Herczeg II.) — ThékeS, Takács, Dóczy — Bódí (Mélykúti), Bórsav, Patakv II., Kovács IT., Hoff­monn (Párján). — A legközelebbi főiskolai baj­noki meccsre hétfőn kerül sor, ekkor már a döntőt játszák le; a KEAC—PEAC meccs gvőztese a DFAC—BEAC mérkőzés nyertesével fo<* mérkőzni Szombaton: polsrári iskolások atlétikai ver­senye az SzTK-pálván. A Szent Imre herceg polgári fiúiskola szombaton és vasárnap rendezi meg a tornaszövetség déli kerülete által fel­ajánlott vándordíjért a küzdelmet. A verseny atlétikai számait szombaton délután 3 órai kezdettel bonyolítják le a Hnnvadí-téri sport­telepen, a tornaszámok vasárnap délelőtt 10 órakor kerülnek eldöntésre a rókusi tornacsar­nokban. Belépődíj nincsen. és A srinh&zl iroda iiirei Éljen a szerelem! A Salamon-kabaré ezzel a rendkívül mulatságos, 12 képből álló revüvel ér­kezik Szegedre, de emellett a komikus kabarészá­mok egész sorával is meg fogja nevettetni a kö­zönséget. A nagyszerű műsor keretében a buda­pesti kabarémüvészek legjobbjai lépnek fel. Sala­mon mellett Bubinstein Erna, a sztár, aki a mult évben mint hegedüanüvésznő és mint kitűnő szí­nésznő is feledlietetlen sikereket aratott. Salamo­nék hétfőn délután kezdik meg három előadásra terjedő vendégjátékukat, aztán folytatják turnéju­kat a többi vidéki városban. Jegyekről ajánlatos jóelőre gondoskodni. SOMOGY! U. 22. ¡¡RUDI UCCU 8. I SZERKESZTŐSÉG - TELEFON 23-33 KIADÓHIVATAL - TELEFON 13-06 LŐW LIPÓT U. 19. NYOMD A _ TELEFON 13-0« DELMRGYIRORSZIG

Next

/
Oldalképek
Tartalom